intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sĩ Khoa học kinh tế: Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức tại ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Chia sẻ: Bautroibinhyen5 Bautroibinhyen5 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:140

0
38
lượt xem
5
download

Luận văn Thạc sĩ Khoa học kinh tế: Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức tại ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài phân tích thực trạng chất lượng đội ngũ công chức, viên chức của UBND thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa; tìm ra những ưu điểm và những tồn tại, hạn chế; từ đó, đề xuất một số giải pháp có tính khả thi nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức của UBND thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Khoa học kinh tế: Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức tại ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi cam đoan, đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu sử<br /> dụng trong luận văn là trung thực. Những kết quả nêu trong luận án chưa từng được<br /> ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác.<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Tác giả<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> ́H<br /> <br /> Lê Huy Hoàng<br /> <br /> i<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> <br /> Trước hết, cho phép tôi cảm ơn PGS.TS Nguyễn Tài Phúc - Người đã tận<br /> tình hướng dẫn tôi về mặt khoa học để hoàn thành bản luận án này.<br /> Tôi cũng xin trân trọng cảm ơn các thầy cô giáo; các cán bộ, nhân viên<br /> Trường đại học Kinh tế Huế và các bạn học viên lớp cao học K14 QTKD về những<br /> ý kiến đóng góp thẳng thắn, sâu sắc và giúp đỡ đầy nhiệt huyết để tôi hoàn thành<br /> <br /> Ế<br /> <br /> nhiệm vụ nghiên cứu của mình.<br /> <br /> U<br /> <br /> Tôi xin tỏ lòng biết ơn những người thân trong gia đình đã chia sẻ và động<br /> <br /> ́H<br /> <br /> viên tôi những lúc khó khăn nhất để tôi vượt qua và hoàn thành luận văn.<br /> Nhân đây, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới lãnh đạo Ủy ban nhân<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> dân thành phố Thanh Hóa, bạn bè và đồng nghiệp, những người đã kề vai sát cánh<br /> và thường xuyên hỗ trợ để tôi hoàn thành bản luận văn này.<br /> <br /> Tác giả<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> Xin trân trọng cảm ơn!<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> Lê Huy Hoàng<br /> <br /> ii<br /> <br /> TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ<br /> Họ và tên học viên : LÊ HUY HOÀNG<br /> Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh<br /> <br /> Niên khóa: 2013-2015<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN TÀI PHÚC<br /> Tên đề tài: “NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC<br /> TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THANH HÓA, TỈNH THANH HÓA”<br /> <br /> Ế<br /> <br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài :<br /> Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đánh giá, bố trí và sử dụng đúng<br /> <br /> U<br /> <br /> CBCC, viên chức là yếu tố quyết định sự thành công cả trước mắt và lâu dài, coi<br /> <br /> ́H<br /> <br /> đây là một yêu cầu cấp bách và không thể thiếu đối với sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa và phát triển nền kinh tế tri thức của tỉnh. Xây dựng chính sách phát<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> triển nguồn nhân lực; thu hút, bồi dưỡng và sử dụng nguồn nhân lực có chất lượng;<br /> <br /> H<br /> <br /> chủ động trong công tác quy hoạch và bố trí cán bộ gắn với công tác đào tạo, bồi<br /> dưỡng CBCC, viên chức có năng lực là nhiệm vụ chiến lược quan trọng để thực<br /> <br /> IN<br /> <br /> hiện thành công các mục tiêu phát triển của thành phố Thanh Hóa.<br /> <br /> K<br /> <br /> 2. Phương pháp nghiên cứu :<br /> Kế thừa có chọn lọc kết quả các công trình nghiên cứu trước, các phương<br /> pháp: duy vật biện chứng, duy vật lịch sử trong nghiên cứu khoa học, đồng thời sử<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> dụng tổng hợp các phương pháp:<br /> <br /> O<br /> <br /> + Phương pháp thống kê mô tả.<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> + Phương pháp so sánh.<br /> + Phương pháp phân tích nhân tố.<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> + Phương pháp điều tra xã hội học...<br /> <br /> 3. Kết quả nghiên cứu và những đóng góp khoa học của luận văn:<br /> Đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ công chức, viên chức của Uỷ ban<br /> <br /> nhân dân thành phố Thanh Hóa trong giai đoạn 2012-2014 và đề xuất giải pháp<br /> nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức của Uỷ ban nhân dân Uỷ ban<br /> nhân dân thành phố Thanh Hóa giai đoạn 2015-2020.<br /> <br /> iii<br /> <br /> DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ CÁC CHỮ VIẾT TẮT<br /> Ký hiệu<br /> <br /> Nghĩa<br /> - Bộ Nội vụ<br /> <br /> CC<br /> <br /> - Công chức<br /> <br /> CN<br /> <br /> - Cử nhân<br /> <br /> CNXH<br /> <br /> - Chủ nghĩa xã hội<br /> <br /> CNH, HĐH<br /> <br /> - Công nghiệp hoá, hiện đại hoá<br /> <br /> CS<br /> <br /> - Cán sự<br /> <br /> CV<br /> <br /> - Chuyên viên<br /> <br /> CVC<br /> <br /> - Chuyên viên chính<br /> <br /> CVCC<br /> <br /> - Chuyên viên cao cấp<br /> <br /> CP<br /> <br /> - Chính phủ<br /> <br /> U<br /> <br /> ́H<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> H<br /> <br /> - Hành chính nhà nước<br /> <br /> IN<br /> <br /> HCNN<br /> <br /> - Huyện ủy<br /> <br /> KH<br /> <br /> - Kế hoạch<br /> - Nguồn nhân lực<br /> - Nghị định<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> NNL<br /> NNL<br /> <br /> K<br /> <br /> HU<br /> <br /> NĐ<br /> <br /> Ế<br /> <br /> BNV<br /> <br /> - Quản lý nhà nước<br /> <br /> SL<br /> <br /> - Số lượng<br /> <br /> TL<br /> <br /> - Tỉ lệ<br /> <br /> TTg<br /> <br /> - Thủ tướng<br /> <br /> VC<br /> <br /> - Viên chức<br /> <br /> UBND<br /> <br /> - Uỷ ban nhân dân<br /> <br /> XHCN<br /> <br /> - Xã hội chủ nghĩa<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> QLNN<br /> <br /> iv<br /> <br /> DANH MỤC CÁC BẢNG<br /> Bảng 2.1: Đội ngũ công chức, viên chức thành phố Thanh Hóa năm 2014.........36<br /> Bảng 2.2:<br /> <br /> Số lượng công chức, viên chức của UBND thành phố Thanh Hóa từ<br /> năm 2012 -2014 .....................................................................................37<br /> <br /> Bảng 2.3:<br /> <br /> Trình độ đào tạo của công chức, viên chức của UBND thành phố Thanh<br /> Hóa (năm 2012-2014)............................................................................39<br /> Cơ cấu ngạch công chức, viên chức củaUBND thành phố Thanh Hóa<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Bảng 2.4:<br /> <br /> Trình độ lý luận chính trị công chức, viên chức củaUBND thành phố<br /> <br /> ́H<br /> <br /> Bảng 2.5:<br /> <br /> U<br /> <br /> (2012 -2014) ..........................................................................................40<br /> <br /> Thanh Hóa (2012 -2014) .......................................................................42<br /> Trình độ quản lý nhà nước đội ngũ công chức, viên chức của UBND<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> Bảng 2.6:<br /> <br /> thành phố Thanh Hóa (2012 -2014) ......................................................43<br /> Trình độ ngoại ngữ của đội ngũ công chức, viên chức của UBND thành<br /> <br /> H<br /> <br /> Bảng 2.7:<br /> <br /> Trình độ tin học của đội ngũ công chức, viên chức của<br /> <br /> UBND<br /> <br /> thành<br /> <br /> K<br /> <br /> Bảng 2.8:<br /> <br /> IN<br /> <br /> phố Thanh Hóa (2012 -2014) ................................................................43<br /> <br /> phố Thanh Hóa (2012 -2014) ................................................................44<br /> Cơ cấu đội ngũ công chức, viên chức của UBND thành phố Thanh Hóa<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> Bảng 2.9:<br /> <br /> O<br /> <br /> theo giới tính và độ tuổi (2012 -2014)...................................................45<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> Bảng 2.10: Kinh nghiệm làm việc của đội ngũ công chức, viên chức<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> của UBND thành phố Thanh Hóa (2012 -2014) ...................................47<br /> <br /> Bảng 2.11: Phân loại đánh giá công chức, viên chức ..............................................48<br /> Bảng 2.12: Xếp loại thi đua công chức, viên chức của UBND thành phố Thanh Hóa<br /> (2012-2014) ...........................................................................................49<br /> Bảng 2.13: Tình hình đào tạo, bồi dưỡng của đội ngũ công chức, viên chức UBND<br /> thành phố Thanh Hóa (2012 -2014) ......................................................50<br /> <br /> v<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2