intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Một số phương pháp giải phương trình vô tỷ

Chia sẻ: Tien Tien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:39

28
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn có kết cấu nội dung gồm phần mở đầu, nội dung, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo. Phần nội dung gồm 2 chương. Chương 1: Nghiên cứu tổng quan. Chương 2: Phương pháp giải phương trình vô tỷ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Một số phương pháp giải phương trình vô tỷ

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN<br /> ---------------------<br /> <br /> Nguyễn Thị Hằng<br /> <br /> MỘT SỐ PHƢƠNG PHÁP GIẢI<br /> PHƢƠNG TRÌNH VÔ TỶ<br /> Chuyên ngành: PHƢƠNG PHÁP TOÁN SƠ CẤP<br /> Mã số:60460113<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC<br /> <br /> Ngƣời hƣớng dẫn khoa học:TS.Phạm Văn Quốc<br /> <br /> Hà Nội – Năm 2016<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Trong suốt thời gian theo học ở trƣờng Đại học Khoa Học Tự Nhiên - Đại học Quốc Gia<br /> Hà Nội và đặc biệt là trong khoảng thời gian thực hiện luận văn tốt nghiệp, tôi đã nhận đƣợc sự<br /> giúp đỡ hết lòng về mặt vật chất, tinh thần, kiến thức và những kinh nghiệm quí báu từ gia đình,<br /> thầy cô và bạn bè. Qua đây tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến:<br /> Mẹ và các Anh Chị trong gia đình đã luôn giúp đỡ tôi về mặt vật chất lẫn tinh thần để<br /> chúng tôi có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất;<br /> Quí Thầy, Cô trƣờng Đại học Khoa Học Tự Nhiên - Đại học Quốc Gia Hà Nội, đặc biệt là<br /> quí thầy, cô khoa Toán Cơ-Tin, những ngƣời đã hết lòng truyền đạt kiến thức và những kinh<br /> nghiệm quí báu trong suốt thời gian chúng tôi theo học ở trƣờng để chúng tôi có thể tự lập đƣợc<br /> trong công việc sau này;<br /> Thầy giáo Phạm Văn Quốc - thuộc Khối phổ thông chuyên, trƣờng Đại học Khoa Học Tự<br /> Nhiên - Đại học Quốc Gia Hà Nội, ngƣời đã tận tình hƣớng dẫn, động viên và giúp đỡ tôi trong<br /> suốt thời gian thực hiện luận văn tốt nghiệp;<br /> Các anh chị học viên trong lớp Cao học khóa 14 và các bạn đồng nghiệp đã ủng hộ, giúp<br /> đỡ, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và tài liệu cho tôi trong quá trình nghiên cứu và thực hiện luận<br /> văn này;<br /> Trƣờng THPT Thanh Oai A đã giúp đỡ và tạo điều kiện cho tôi trong quá trình học tập và<br /> hoàn thành luận văn này;<br /> Cuối cùng xin kính chúc sức khỏe quí thầy cô, gia đình và các anh chị học viên.<br /> Hà Nội, ngày tháng 12 năm 2016<br /> Học viên thực hiện<br /> <br /> Nguyễn Thị Hằng<br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi và dƣới sự hƣớng<br /> dẫn củaTS Phạm Văn Quốc.<br /> <br /> Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực và mọi tham khảo điều<br /> đƣợc trích dẫn và ghi gõ nguồn gốc.<br /> Mọi sao chép không hợp lệ, quy phạm quy chế đào tạo hay gian trá tôi xin<br /> chịu hoàn toàn trách nhiệm.<br /> <br /> Tác giả<br /> <br /> Nguyễn Thị Hằng<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> MỞ ĐẦU .....................................................................................................................6<br /> <br /> 1. ................................................................................................ Lý do chọn đề tài<br /> 2. ..................................................................... Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu<br /> 3. ..................................................................... Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu<br /> 4. ................................................................................... Phƣơng pháp nghiên cứu<br /> 5. .................................................... Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận văn<br /> 6. ....................................................................................................... Đặt tên đề tài<br /> 7. ................................................................................................... Bố cục luận văn<br /> <br /> 6<br /> 7<br /> 7<br /> 7<br /> 7<br /> 8<br /> 8<br /> <br /> CHƢƠNG 1. NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN .............................................................9<br /> <br /> 1.1 ........................................................................................... CÁC KHÁI NIỆM.<br /> 1.1.1<br /> 1.1.2<br /> <br /> 1.2 .............................................................. PHƢƠNG TRÌNH VÔ TỶ CƠ BẢN<br /> 1.2.1<br /> 1.2.2<br /> <br /> 9<br /> <br /> Khái niệm về phƣơng trình một ẩn .....................................................9<br /> Phƣơng trình vô tỷ ................................................................................9<br /> <br /> 10<br /> <br /> Các dạng cơ bản thƣờng gặp .............................................................10<br /> Phƣơng pháp đƣa về tích ....................................................................12<br /> <br /> CHƢƠNG 2. PHƢƠNG PHÁP GIẢI PHƢƠNG TRÌNH VÔ TỶ ..........................15<br /> <br /> 2.1 .................................................................... PHƢƠNG PHÁP ĐẶT ẨN PHỤ<br /> 2.1.1<br /> 2.1.2<br /> 2.1.3<br /> 2.1.4<br /> <br /> 15<br /> <br /> Phƣơng pháp đặt ẩn phụ chuyển về phƣơng trình đa thức ............15<br /> Đặt ẩn phụ đƣa về phƣơng trình thuần nhất bậc hai với hai biến .18<br /> Phƣơng pháp đặt ẩn phụ không hoàn toàn ......................................22<br /> Phƣơng pháp đặt nhiều ẩn phụ đƣa về hệ ........................................24<br /> <br /> 2.2 ............................................................. PHƢƠNG PHÁP NHÂN LIÊN HỢP<br /> <br /> 31<br /> <br /> 2.2.1 Một số hằng đẳng thức hay sử dụng .........................................................31<br /> 2.2.2 Các ví dụ minh họa .....................................................................................32<br /> <br /> 2.3 ............................................................................. PHƢƠNG PHÁP HÀM SỐ<br /> <br /> Erro<br /> <br /> 2.3.1<br /> Tính đơn điệu của hàm số ...................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3.2<br /> Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm sốError!<br /> Bookmark<br /> not defined.<br /> 2.3.3<br /> Các dạng toán liên quan ......................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3.4<br /> Các ví dụ................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3.5<br /> Xây dựng phƣơng trình vô tỷ dựa theo hàm đơn điệu .............. Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.4 ................................................................ MỘT SỐ PHƢƠNG PHÁP KHÁC<br /> 2.4.1<br /> 2.4.2<br /> <br /> Phƣơng pháp lƣợng giác hóa ................. Error! Bookmark not defined.<br /> Phƣơng pháp đánh giá ............................ Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> Erro<br /> <br /> 2.5PHƢƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ PHƢƠNG TRÌNH VÔ TỶ PHỨC TẠP VỚI SỰ<br /> 2.5.1<br /> Phƣơng pháp thế trong thủ thuật sử dụng máy tính để tìm nhân tử<br /> chung hoặc tìm biểu thức trong nhânliên hợp khi giải phƣơng trình vô tỷ<br /> Error! Bookmark not defined.<br /> 2.5.2<br /> Phƣơng pháp cộng dùng trong thủ thuật máy tính cầm tay trợ giúp<br /> giải phƣơng trình vô tỷ ............................................ Error! Bookmark not defined.<br /> KẾT LUẬN ........................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO .........................................................................................39<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2