intTypePromotion=3

Luận văn Thạc sĩ Kinh doanh và quản lý: Mở rộng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành

Chia sẻ: Tathimu Tathimu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:103

0
82
lượt xem
44
download

Luận văn Thạc sĩ Kinh doanh và quản lý: Mở rộng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn nghiên cứu những vấn đề cơ bản, các chỉ tiêu đánh giá mở rộng cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại; trên cơ sở phân tích thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Hà Thành, từ đó đề xuất biện pháp mở rộng cho vay tiêu dùng tại Chi nhánh Hà Thành trong thời gian tới. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Kinh doanh và quản lý: Mở rộng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---------------------------------------<br /> <br /> NGUYỄN THỊ HỒNG ANH<br /> <br /> MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG<br /> NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN<br /> VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÀ THÀNH<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ<br /> <br /> Hà Nội – Năm 2015<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---------------------------------------<br /> <br /> NGUYỄN THỊ HỒNG ANH<br /> <br /> MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG<br /> NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN<br /> VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÀ THÀNH<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ<br /> CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG<br /> MÃ SỐ<br /> <br /> : 60340201<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. PHẠM THỊ HOA<br /> <br /> Hà Nội – Năm 2015<br /> <br /> Thang Long University Libraty<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> Trang bìa phụ.............................................................................................<br /> Lời cam đoan..............................................................................................<br /> Mục lục.......................................................................................................<br /> Danh mục chữ viết tắt.................................................................................<br /> Danh mục sơ đồ, bảng biểu, hình vẽ...........................................................<br /> LỜI MỞ ĐẦU .................................................................................................. 1<br /> CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG<br /> CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ............................................................ 4<br /> 1.1. KHÁI QUÁT VỀ CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ..... 4<br /> 1.1.1. Khái niệm, nguyên tắc và điều kiện cho vay .......................................... 4<br /> 1.1.2. Phân loại cho vay .................................................................................... 6<br /> 1.2. CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ............ 7<br /> 1.2.1. Khái niệm cho vay tiêu dùng .................................................................. 7<br /> 1.2.2. Đặc điểm cho vay tiêu dùng .................................................................... 8<br /> 1.2.3 Vai trò của cho vay tiêu dùng .................................................................. 9<br /> 1.2.4. Các hình thức cho vay tiêu dùng........................................................... 11<br /> 1.3. SỰ CẦN THIẾT MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN<br /> HÀNG THƯƠNG MẠI .................................................................................. 16<br /> 1.3.1. Khái niệm mở rộng cho vay tiêu dùng .................................................. 16<br /> 1.3.2 Sự cần thiết mở rộng cho vay tiêu dùng ................................................ 16<br /> 1.3.3. Các chỉ tiêu đánh giá mở rộng cho vay tiêu dùng ................................. 17<br /> 1.4. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU<br /> DÙNG CỦA NHTM ....................................................................................... 21<br /> 1.4.1. Các nhân tố khách quan ........................................................................ 21<br /> 1.4.2. Các nhân tố chủ quan ............................................................................ 24<br /> <br /> 1.5. KINH NGHIỆM MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA MỘT SỐ<br /> NHTM TRÊN THẾ GIỚI VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO CÁC NHTM<br /> Ở VIỆT NAM.................................................................................................. 27<br /> 1.5.1. Cho vay tiêu dùng của NHTM Mỹ ....................................................... 27<br /> 1.5.2. Cho vay tiêu dùng của NHTM Trung Quốc ......................................... 30<br /> 1.5.3. Bài học cho các NHTM Việt Nam ........................................................ 33<br /> CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NHNo &<br /> PTNT CHI NHÁNH HÀ THÀNH ............................................................... 36<br /> 2.1. KHÁI QUÁT VỀ NHNo&PTNT CHI NHÁNH HÀ THÀNH ............... 36<br /> 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển ........................................................ 36<br /> 2.1.2. Cơ cấu tổ chức....................................................................................... 38<br /> 2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của NHNo & PTNT Chi nhánh Hà<br /> Thành ............................................................................................................... 39<br /> 2.2. THỰC TRẠNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NHNo&PTNT CHI<br /> NHÁNH HÀ THÀNH..................................................................................... 47<br /> 2.2.1. Cơ sở pháp lý của hoạt động cho vay tiêu dùng tại NHNo&PTNT chi<br /> nhánh Hà Thành .............................................................................................. 47<br /> 2.2.2. Thực trạng cho vay tiêu dùng tại NHNo&PTNT Hà chi nhánh Thành 48<br /> 2.3. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI<br /> NHNo&PTNT CHI NHÁNH HÀ THÀNH .................................................... 60<br /> 2.3.1. Kết quả đạt được ................................................................................... 60<br /> 2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân ....................................................................... 62<br /> CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU<br /> DÙNG TẠI CHI NHÁNH NHNo&PTNT HÀ THÀNH............................ 70<br /> 3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA CHI<br /> NHÁNH .......................................................................................................... 70<br /> <br /> Thang Long University Libraty<br /> <br /> 3.2. GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI CHI NHÁNH<br /> HÀ THÀNH .................................................................................................... 72<br /> 3.2.1. Đẩy mạnh công tác huy động vốn ......................................................... 72<br /> 3.2.2. Ngân hàng phải có chính sách cụ thể về CVTD ................................... 74<br /> 3.2.3. Xây dựng cơ chế khuyến khích phát triển cho vay tiêu dùng ............... 75<br /> 3.2.4. Nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ ........................................... 76<br /> 3.2.5. Đa dạng hóa danh mục sản phẩm CVTD.............................................. 78<br /> 3.2.6. Đẩy mạnh công tác Marketing đối với sản phẩm CVTD ..................... 79<br /> 3.2.7. Hoàn thiện quy trình CVTD.................................................................. 82<br /> 3.2.8. Hiện đại hóa công nghệ ngân hàng ....................................................... 84<br /> 3.2.9. Phát triển nguồn nhân lực ..................................................................... 86<br /> 3.3. KIẾN NGHỊ ............................................................................................. 87<br /> 3.3.1. Kiến nghị đối với Chính phủ và các bộ ngành liên quan ...................... 87<br /> 3.3.2. Kiến nghị đối với NHNN ...................................................................... 88<br /> 3.3.3. Kiến nghị đối với NHNo&PTNT Việt Nam ......................................... 89<br /> KẾT LUẬN .................................................................................................... 92<br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ..................................................... 93<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản