intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Giải pháp công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty Coast Phong Phú

Chia sẻ: Tri Nhân | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:113

8
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài nghiên cứu nhằm khảo sát một hệ thống CNTT trong việc quản lý các hoạt động sản xuất và kinh doanh của một công ty, phân tích hiện trạng hệ thống CNTT đang khảo sát để tìm hiểu vai trò của CNTT đối với một công ty, đánh giá những ưu điểm và những khuyết điểm của hệ thống CNTT làm ảnh hưởng đến

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Giải pháp công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty Coast Phong Phú

 1. D~I HQC MO- BC TP.HCM UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES UNIVERSITE OUVERTE DE HCMV ECOLE DE COMMERCE SOLVAY MMVCFB CHUONG TRINH I>AO T~O TH~C Si QUAN TRJ VI~T- Bi PROGRAMME DE MAITRISE EN MANAGEMENT VIETNAM-COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE . . . VUTHINGOCPHUONG ~ ~ GIAI PHAP CON-G NGB~ THONG TIN " - ~ ;;:; " Tl\ "' ~ ~ BE NANG CAO HI~U QUA HO*T DQNG CUA " r CONG TY COATS PHONG- PHU Chuyen nganh : Quan trj kinh doanh. Ma sA :5 07 02 . LUAN VAN THAC Si . Ngtriri htr6'ng dfin khoa hQc : PGS. TS. TRAN THANH TRAI Tp.HB Chi Minh B¢ GIAO DVC E>AO T~O 2004 TAlJ~NG D~l HQC KINH TE TP.HCM TI-IUVIEN 0 J_
 2. 1 LOICAMDOAN Toi xin cam doan day la cong trinh nghien c(ru cua rieng toi. Cac sb li~u, k~t qua nghien Clru neu trong lu~n van la hoan toan trung th\fC. Vii Thi NgQc PhuQ'llg
 3. 11 LOlCAMON Toi xin tran trQng cam an cac giao su Chuang trinh cao hQc Vi~t - Bi va Ban lanh d~o Truang B~i hQc M&- Ban cong TP.HCM, Ban lanh d~o Truang thuang m~i Solvay, B~i hQc tg do Bruxelles - da truy~n d~t cho toi nhfrng ki€n thuc cimg cac kinh nghi~m thgc t€ quy bau. B~c bi~t, toi vo cung cam an Th~y Tr~n Thanh Trai- giao su hu6ng·dful d~ tai- da danh nhi~u thai gian quy bau giup toi djnh hu6ng va hu6ng ddn toi phuang phap thgc hi~n d~ tai d€ toi hoan t~t lu~n van t6t nghi~p. Toi cling xin g&i lai cam an chan thanh nh~t den gia dinh va b~n be da d()ng vH~n tinh th~n, khuy€n khich va hf> trq toi trong vi~c c~p nh~t cac ki€n thuc chuyen mon v~ cong ngh~ thong tin d6ng thai cung c~p cho toi nhi~u sach va tai li~u quy gia. Thang 02/2005 Vu Thi NgQc Phuqng
 4. 111 NH~N XET CUA GIAO SU HU6NG DAN lrng d\lng cong ngh~ thong tin sao cho co hi~u qua hi m
 5. IV thong tin t~i Coats Phong Phu da l~c h~u chi phvc vv cho din b(> Ute nghi~p va kha ch~p va, khong phai la m(>t h~ tich hqp theo dung nghia cua n6. Dva tren cac phan tich 6 chuang hai lu~n van, tac gia d~ nghi cac giai phap cong ngh~ thong tin. Tren ca sa phan tich di[tc di~m cac nha cung c~p cac giai phap ERP th~ gi6i va Vi~t Nam, tac gia dad~ nghi chn Iva giai phap ERP cua SAP, m(>t eong ty v~ cac giai phap cong ngh~ thong tin nbi ti~ng Chau Au. Tac gia lu~n van da phan tich gifra chi phi dftu tu va hi~u qua mang l~i cua giai phap ERP d~ nghi va nh~n xet chi sb n(>i hoan (ROI) la 116% va chi sau m(>t n~m la c6 th~ hoan vbn dftu tu. Nhung hi~u qua Ian nh~t la cac hi~u qua khong tinh toan duqc d6 la van h6a quan ly cong ty duqc nang cao, kha nang h(>i nh~p v6i th~ gi6i 16n. D~ thgc hi~n duqc lu~n van nay tac gia Vfi Thi Ngc Phuqng khong nhfrng am hi~u v~ quan tri, am hi~u v~ cac ky thu~t thu th~p thong tin, xu ly sb li~u di~u tra, rna phai am hi~u v~ cac h~ thbng tich hqp ki~u m6i, ERP. Tac gia da tham khao kha nhi~u ngubn tai li~u tir cac sach, t~p chi chuyen mon d~n cac WEBSITE tren INTERNET. Di;ic bi~t tac gia da hoan thimh lu~n van trong khi vfin thvc hi~n chuc trach cua minh, chuyen vi en di~u hanh phong Ki~m soat tin dvng t~i Coats Phong Phu. Can cu vao yeu cfiu cua lu~n van th~c si, so sanh v6i n(>i dung cua lu~n van, toi cho r~ng lu~n van xung dang duqc trinh h(>i dbng ch~m lu~n van. Tac gia cua n6 xung dang duqc c~p van bililg th~c si quan tri kinh doanh. Tp. Hb Chi Minh, ngay 16 thang 02 nam 2005 Nguai huang dfin khoa hc Ph6 Giao su, Ti~n si Trfin Thanh Trai
 6. v NHAN • XET C·UA GIAO SU PHAN BIEN • 01
 7. Vl
 8. Vll . XET CUA GIAO SU PHAN BIEN NHAN . . . 02
 9. Vlll
 10. IX MUCLUC • • DANH Ml)C CAC HINH MINH HQA Xll DANH Ml)C cAc BANG MINH HQA XIV DANH Ml)C cAc TUVIET TAT XV PHAN DAN NH!P 1 + Trinh bay vfrn d~ 2 + Ml)C tieu nghien Clru cua d~ tai 3 + Ph~m vi nghien cfru 3 + Phuang phap nghien cfru 5 CHUONG 1: M(>T SO GIAI PHAP CONG NGH~ THONG TIN NANG CAO HI~U QUA HO~T D(>NG CUA CONG TY 1.1 Khai quat v~ qua trinh phat tri€n cua h~ thf>ng CNTT trong 7 congty 1.2 Vai tro cua h~ th6ng CNTT trong cong ty 8 1.3 M(>t s6 gifti phap CNTT nh~m nang cao hi~u qua ho~t d(>ng cua 10 Congty 1.3.1 Ho~ch dinh ngu6n tai nguyen cong ty (ERP) 10 1.3.2 Quan ly m6i lien h~ khach hang (CRM) 14 1.3.3 Quan ly chu6i cung cfrp (SCM) 16 1.3.4 Kho chua dfr li~u (data warehouse) 18 1.3.5 Khai khming kho dfr li~u (Data mining) 22 Tom t~t chuang 1 23
 11. X . CHUONG 2: HE THONG CONG NGHE THONG TIN TAl COATS. . PHONGPHU 2.1 Vai net v~ Coats Phong Phu (CPP) 25 2.2 Phan tich h~ th6ng CNTT dang ho~t d(>ng t~i CPP 29 2.2.1 Sa d6 tf> chtrc phong CNTT 29 2.2.2 Mo ta h~ th6ng CNTT t~i CPP 31 A. H~ th6ng chinh 32 B. Cac h~ th6ng h6 trq 33 2.2.3 Danh gia hi~u qua ho~t d(>ng cua h~ th6ng CNTT t~i CPP 35 2.2.3.1 Cac y~u t6 danh gia h~ th6ng CNTT 35 2.2.3.2 Th\!C hi~n khao sat danh gia h~ th6ng cac trng dvng CNTT 37 trong CPP 2.2.3.3 Phan tich cac danh gia d\!a tren bang cau hoi 39 T6m t~t chuang 2 49 CHUONG 3: CHQN LVA GIAI PHAP CNTT DE NANG CAO HI¥U QUA HO~T DQNG T~I CPP 3.1 Xu hu6ng phat tri~n cua Cong ty Coats phong phu 53 3.2 ERP v&i S\! chn 1\!a cua CPP 56 3.2.1 Cac y~u t6 tac d(>ng tir moi tru0ng ben ngoai 56 3.2.2 Chn nha cung cfip giai phap ERP cua CPP 57 3.2.2.1 Chn cac phan h~ ch(rc nang d~ th\!C hi~n 58 3.2.2.2 So sanh chi phi u6'c tinh gifra hai phuang an th\!C hi~n 59 ERP/SAP v6'i cac phan h~ da duqc xac dinh
 12. XI 1. Bang u&c tinh chi phi thvc hi~n cua hai phuong an 59 2. Giai thich bang u&c tinh chi phi thvc hi~n 64 3.2.2.3 Gia trj lqi ich ERP/SAP mang l?i 70 Bang u&c tinh gia tri lqi ich thu duqc tir vi~c ap d1,mg h~ 72 thfmg ERP/SAP t?i CPP 3.2.2.4 Cac ySu t6 anh huang dSn S\I thfmh cong cua vi~c thvc hi~n 75 ERP Tom t~t chuong 3 81 CHlfONG 4 : KET LUAN 83 TAI LI$U THAM KHAO 87 PHl) Ll)C A : BANG cAu HOI 89 PHl) Ll)C B: lf&c tinh gia tri lqi ich thvc hi~n ERP tir Cong ty tu v~n v~ 92 cac dv an quan ly Pittiglio Rabin Todd & McGrath (PRTM)
 13. xii DANH MUC • cAc HINH MINH·HOA • Hinh D~ IDl}.C Trang Hinh 1-1 Sa d6 mo ta h~ thfmg ERP 12 Hinh 1-2 Cac phan h~ m& r(>ng tir ERP 14 Hinh 1-3 Mire d(> tang s6 luQ'Ilg nguai sl'r dvng Internet tir nam 2000 - 17 2004 Hinh 1-4 Sg tang dung luQ'Ilg k€t nf>i Internet Quf>c t€ cua Vi~t Nam 17 Hinh 1-5 Mo ta dfr li~u duqc tach kh6i cac ling dvng va dua vao kho 19 chua dfr li~u Hinh 1-6 Minh ha m(>t s6 bi€u mfiu bao cao - san phfrm k€t xuAt tir 21 data warehousing Hinh 1-7 Mo ta cong Cl) khai khoang kho dfr li~u 22 Hinh 2-1 Sa d6 t6 chirc CPP 27 Hinh 2-2 Sa d6 tb chirc phong Cong ngh~ thong tin 29 Hinh 2-3 Mo ta h~ thf>ng cac irng dvng CNTT t~i CPP 31 Hinh 2-4 Th6ng ke mo ta d(> l~ch chufrn va di€m trung binh cua tAt ca 39 cac y€u t6 dang khao sat Hinh 2-5 Thf>ng ke mo ta k€t qua danh gia dga tren 3 y€u t6 chinh 40 Hinh 2-6 Th6ng ke mo ta mire d9 dap irng yeu c~u v€ dfr li~u 41 Hinh 2-7 Th6ng ke mo ta mire d9 dap ling yeu c~u v€ quan ly 42 Hinh 2-8 Th6ng ke mo ta mire d(> dap irng yeu c~u v€ h(>i nh~p kinh 45 t€ toan c~u Hinh 2-9 Sa d6 mo ta di€m danh gia trung binh trung binh v€ tAt ca 51
 14. X111 cac y~u t6 dang khao sat Hinh 3-1 Minh ha duang truy~n dfr li~u cua h~ th6ng (mg d1,mg 68 CNTT trong CPP Hinh 3-2 Minh ha nhfrng phan h~ tich hqp tren giai phap ERP 80
 15. XIV DANH MUC • cAc BANG MINH HOA • Bang 2-1 M6 ta t~n sf> cua cac di~m danh gia tinh linh ho~t cua 42 h~thf>ng Bang 2-2 M6 ta t~n sf> v~ sf> nguai sir dvng cac t'rng dvng trong 42 CPP Bang 2-3 M6 ta t~n sf> cua cac di~m danh gia mt'rc d() dap t'rng 44 yeu c~u v~ cac nghi~p vv chuyen mon Bang 2-4 Mo ta t~n sf> cua cac di~m danh gia mt'rc d() dap t'rng 44 yeu c~u quan ly & hi~n t~i Bang 2-5 Mo ta t~n sf> cua cac di~m danh gia mt'rc d() dap t'rng 45 yeu c~u quan ly & tuong lai Bang 2-6 M6 ta t~n sf> cua cac di~m danh gia mt'rc d() dap t'rng 46 yeu c~u quan ly mf>i lien h~ khach himg Bang2-7 Mo ta t~n sf> cua cac di~m danh gia mt'rc d() dap t'rng 46 yeu c~u quan ly chu6i cung cftp Bang 2-8 M6 ta mf>i tuong quan giua hai y€u t6 Du li~u (DL) va 47 Quanly (QL) Bang 2-9 Thf>ng ke m6 ta mf>i tuang quan gifra hai y€u t6 Dfr 47 li~u (DL) va H()i nh~p (HN) Bang 3-1 So sanh chi phi u&c tinh cua 2 phuang phap thvc hi~n 60 giai phap ph~n m~m SAP Bang 3-2 l1&c tinh gia tri lqi ich d~t duqc sau khi ap dvng thanh 70 cong ERP/SAP
 16. XV DANH MUC • cAc TU-VIET TAT Tir vi~t t~t Ten d~y du Nghia ADSL ~:~::~::~:ib:-r::~~id:~:~~;::e~=~~·---1 t ~ Loop Ikhong d6i x1mg drum cho cac du
 17. XVI ~=•vv.~-m .. _..~,~~-'·'"•mm ~·~·N--~P.•·-''~'· ! DSS Decision Support ~~~- --r=:e Systems I R~~~~~~- ~H=o=~=ch=d=in=h=t=a=i=n=gu=y=e=n=do:::::a:::::n:::-:h=n=g=h=i=~p=:::::::::!l . . . ~-. . -------~-,- 1\r-~-~--,- ..-"--~... ' "' ·--·~·-·--- - .. ---··-~.-.,-. ,. . . ,. . ---~... if. . "··, ····:~·--··· .... ~--····- -·--·--· ·-~- I j FDI Foreign Direct Dau tu t\fc tiep nu6c ngoai ! Investment 1 . ,,=======! '''"''''''""'''" 17=====:::::,,~.,;=,,,,=,, "•ccccmc•• ''''· "'" "''''""'"""'''"'"' ''''"'"'~'''' FTA Free Trade Hi~p dinh thuong m~i t\f do Agreement . . . . . . . . ,. . "'~- - . . . . . . . , ' ' "'" . . . r:_.. .,....... ~,··---· .w . . . . . . . . . . . . . . . .~·--·''''''"''''''"' .........., • • •,~ , ,...._ ISO 14001 International . I H~ thong quim ly moi truang Organization for I !~======~:~============~~; Standardization I ==========================- ISO 9001 International ~~~ fu6n~ ~~.; ch~t 1~;~-fueo tb Organization for I chuc dinh chuan quoc te Standardization I! ! I;~.;:-- 11-J:;i~ ;i~~-- - --~~ ~b~-;{)-~~~~tl,~~-y~u ~A~- -1~ ~L~~------][ ~~~-.;]~~a~~~~~k J\1;~~-;;;,~---~---- - --~ ~-~~~~~-~~ne r. . . . . . . . ." ·-··----··~- ---· . ']f ~~~~ ~~~~-~~~ k~n~-~~e~~-- . --~------~ ---~ ]I - - ~==:R~~~~~~~ -~ Ho;~lldi~~;~~~s~-~~i;--· -w 1 r~ ····1 - -~ OHSAS Occupational Health ~- -- - --- -~--- --- - H~ th6ng danh gia sue kh6e va an toan ~----1 18001 & Safety ngh€ nghi~p Assessment Series PDCA Plan-Do-Check- L~p ke ho~ch - Th\fc hi~n - Ki~m tra,
 18. xvn ____ -~~n~---~-_ ~~~g~~D;y~tri~~~i(:i_~_ .... Jl SCM Supply Chain Quan ly chu6i cung c~p ,I Management . ~;AN- - .! Wide~~~~!work--, ~;~;~ r~n~ ~-~~·- ~ . . . - 11 [;;; --· II Work In Proc~ssing j·;;.;;bfun d& d.;,~-~ --~ ~ -~ ~,1 f"'"""'""'"""" . '''"'"''~ - ·""''''"''-~---- - "'''"'"'''-' C"''~''"""'" '''" .,,, · · · - - - · ' · ' . ,., .......- ' ''""'""' ' ' ' l 1 WTO. World Trade Tf> ch(rc thuong m~i th~ gi6i Ii Organization
 19. Phdn dfin nh(lp 2 Giili phap ndng cao CNTT hi~u qua ho(lt t/(Jng cit a CPP +TRiNH BAY VAN DE Cong ngh~ thong tin (CNTT) dang phat triSn rAt nhanh, duqc ap d1,mg r9ng tren toim th6 gi6i va dang gifr m9t vai tro h6t sue quan trQng cho sl)' tang tru6ng cua n~n kinh t6 toan cfiu. N~n kinh t6 th6 gi6i dang chuySn sang m9t hinh thai m6i, d~t ca sa tren xa h9i thong tin. Trong hinh thai nay, tai nguyen chinh la se thong tin, thS hi~n qua con nguai v6i ki6n thuc cao. Vi~t Nam dang tirng bu6c h9i nh~p vao n~n kinh t6 th6 gi6i, d~c bi~t dang trong ti6n trinh gia nh~p vao WTO trong nam 2005 va h9i nh~p hoan toan v~ thu6 quan trong khuon kh6 AFTA gifra cac nu6c Dong NamA vao nam 2006; Ap lgc c~nh tranh ngay cang tr& nen gay g~t. Trong bbi dtnh do, cac doanh nghi~p & Vi~t Nam dang dung tru6c sg c~nh tranh tir hai phia trong va ngoai nu6c. Vi v~y, cac doanh nghi~p gia day phai lien tl,lc d6i m6i, cai ti6n dS nang cao nang suAt, chAt luQ'llg. M9t each chu d9ng, cac doanh ·nghi~p phai dua cac h~ thbng quan Iy tien ti6n vao ap dl,lng t~i dan vi minh, tri~t dS ung dl,lng CNTT, quan ly va phat triSn ngu6n nhan lgc m9t each co hi~u qua, vi CNTT la m9t phuang ti~n giup doanh nghi~p m& r9ng thi truang kinh doanh trong va ngoai nu6c giup doanh nghi~p tang kha nang c~nh tranh thong qua vi~c dap ung duqc nhu cfiu thay d6i nhanh chong cua khach hang. N goai ra h~ thbng CNTT con giup hqp ly hoa quy trinh san xuAt, ti6t ki~m thai gian, giam chi phi, cung cAp thong tin chinh xac, kip thai, h6 trq lanh d~o trong vi~c ra quy6t dinh dung d~n va nhanh chong, h~n ch6 rui ro gop phfin tbi da hoa lqi nhu~n doanh nghi~p. Nang cao vi?c ung dz;ng cac giai phap cong ngh? thong tin trong vi?c quan ly doanh nghi?p chinh la thuc day ti~n trlnh h9i nh~p kinh t~ toan d.u cua doanh nghi~p, g6p phfin vao vi~c thvc hi~n thfmh cong chi thi 58/CT/TW cua B9 Chinh tri (khoa. VIII) v~ "lrng dl,mg va phat triSn cong ngh~ thong tin la m9t nhi~m V\1 uu tien trong chi~n luqc phat triSn k1'nh tf..e- xa- hA"II 91 . I I Website Dfmg C(ing san Vi~t Nam (3111 0/2004), "Cong ngh~ thong tin v&i S\f nghi~p cong nghi~p h6a-hi~n d~i h6a", vanphongbttvh@cpt.gov.vn
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2