Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Khí Công nghiệp Long Biên

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:148

31
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu nghiên cứu đề tài "Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Khí Công nghiệp Long Biên" nhằm vận dụng lý luận và thực tiễn đánh giá những ưu điểm, nhược điểm trong công tác kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Khí Công nghiệp Long Biên. Từ đó luận văn đưa ra những giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Khí Công nghiệp Long Biên.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Khí Công nghiệp Long Biên

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI ---------------------------------------- HOÀNG QUỐC TRUNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHÍ CÔNG NGHIỆP LONG BIÊN LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ HÀ NỘI, NĂM 2021
 2. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI ---------------------------------------- HOÀNG QUỐC TRUNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHÍ CÔNG NGHIỆP LONG BIÊN CHUYÊN NGÀNH: KẾ TOÁN MÃ SỐ: 8340301 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS HÀ THỊ THÚY VÂN HÀ NỘI, NĂM 2021
 3. i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn tốt nghiệp với đề tài “Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Khí Công nghiệp Long Biên” là do bản thân tôi hoàn thành sau thời gian thực tập, nghiên cứu thực tế tại Công ty Cổ phần Khí Công nghiệp Long Biên, kết hợp với các lý thuyết về kế toán đã đƣợc học và dƣới sự hƣớng dẫn của PGS. TS. Hà Thị Thúy Vân. Những số liệu trong bài viết do đơn vị thực tập cung cấp. Tôi xin chịu trách nhiệm trƣớc nhà trƣờng về lời cam đoan này. Hà Nội, ngày tháng năm 2021 Cao học viên Hoàng Quốc Trung
 4. ii LỜI CẢM ƠN Để có thể hoàn thành tốt luận văn này, đầu tiên tôi xin cảm ơn đến các giảng viên chuyên ngành Kế toán Khoa Sau Đại học và các giảng viên khác của trƣờng Đại học Thƣơng mại đã truyền đạt những kiến thức đại cƣơng và kiến thức chuyên ngành quý báu trong suốt những năm học qua cho tôi. Tiếp đó tôi xin cảm ơn PGS.TS. Hà Thị Thúy Vân đã nhiệt tình hƣớng dẫn và sửa bài cho tôi từ khâu lựa chọn đề tài, đến khâu viết đề cƣơng và sửa bản thảo luận văn. Cô đã có những góp ý kịp thời để tôi có thể sửa và hoàn thành tốt luận văn. Cuối cùng tôi xin cảm ơn Ban Lãnh đạo và các anh chị phòng Tài chính - Kế toán của Công ty Cổ phần Khí Công nghiệp Long Biên đã giúp đỡ, cung cấp những số liệu thực tế để tôi hoàn thành tốt luận văn này. Do kiến thức còn hạn chế, thời gian nghiên cứu có hạn, nên bài viết không tránh khỏi những sai sót, kính mong nhận đƣợc những ý kiến đóng góp từ các thầy cô cũng nhƣ các bạn học viên và các anh chị nhân viên Công ty.
 5. iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN ................................................................................................................ i LỜI CẢM ƠN ..................................................................................................................... ii MỤC LỤC ..........................................................................................................................iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT .......................................................................................... vi DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ ..............................................................................vii PHẦN MỞ ĐẦU ................................................................................................................. 1 1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu ........................................................................... 1 2. Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài ............................................. 2 3. Mục tiêu nghiên cứu ...................................................................................................... 6 4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu................................................................................ 6 5. Phƣơng pháp nghiên cứu .............................................................................................. 7 6. Kết cấu của luận văn...................................................................................................... 8 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP THƢƠNG MẠI .............. 9 1.1. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp hóa chất ảnh hƣởng đến kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh .............................................................. 9 1.2. Khát quát chung về doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thƣơng mại .................................................................................................. 11 1.2.1. Chi phí và phân loại chi phí ......................................................................... 11 1.2.2. Doanh thu và phân loại doanh thu .............................................................. 14 1.2.3. Kết quả kinh doanh và phân loại kết quả kinh doanh .............................. 17 1.2.4. Yêu cầu quản lý và nhiệm vụ kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh ........................................................................................................................ 18 1.3. Sự chi phối của Chuẩn mực kế toán Việt Nam đến kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thƣơng mại .............................. 20 1.3.1. Chuẩn mực kế toán số 01- Chuẩn mực chung............................................ 20 1.3.2. Chuẩn mực kế toán số 02-Hàng tồn kho ..................................................... 25 1.3.3. Chuẩn mực kế toán số 14 –Doanh thu và thu nhập khác .......................... 26
 6. iv 1.3.4. Chuẩn mực kế toán số 17-Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp .............. 28 1.4. Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp .... 30 1.4.1. Chứng từ kế toán ........................................................................................... 30 1.4.2. Tài khoản kế toán .......................................................................................... 30 1.4.3. Phƣơng pháp kế toán .................................................................................... 33 1.4.4. Sổ kế toán ....................................................................................................... 42 1.4.5. Trình bày thông tin trên báo cáo tài chính ................................................. 43 KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 ................................................................................................ 47 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHÍ CÔNG NGHIỆP LONG BIÊN ................................................................................................................................... 48 2.1. Tổng quan về Công ty Cổ phần Khí Công nghiệp Long Biên ..................... 48 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty ....................................... 48 2.1.2. Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của Công ty ................................................. 49 2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty .......................................... 50 2.1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty .......................................... 52 2.2. Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Khí Công nghiệp Long Biên ................................................................... 56 2.2.1. Đặc điểm của ngành hóa chất: ............................................................................. 56 2.2.2. Thực trạng kế toán doanh thu tại Công ty ................................................. 57 2.2.3. Thực trạng kế toán chi phí tại Công ty ....................................................... 61 2.2.4. Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty ..................................... 65 2.3. Đánh giá thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Khí Công nghiệp Long Biên ..................................................... 68 2.3.1. Ƣu điểm .......................................................................................................... 68 2.3.2. Nhƣợc điểm .................................................................................................... 71 KẾT LUẬN CHƢƠNG 2 ................................................................................................ 73 CHƢƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHÍ CÔNG NGHIỆP LONG BIÊN74
 7. v 3.1. Yêu cầu và nguyên tắc hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Khí Công nghiệp Long Biên ........................... 74 3.1.1. Yêu cầu hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh... 74 3.1.2. Nguyên tắc hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh..... 76 3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Khí Công nghiệp Long Biên ........................... 77 3.2.1. Về chứng từ kế toán ...................................................................................... 77 3.2.2. Về tài khoản kế toán ..................................................................................... 78 3.2.3. Về áp dụng chiết khấu thƣơng mại ............................................................. 79 3.2.4. Xác định kết quả kinh doanh ....................................................................... 81 3.2.5. Về việc phân bổ chi phí mua hàng ............................................................... 82 3.2.6. Về Lập dự phòng các khoản Nợ phải thu khó đòi ..................................... 83 3.2.7. Về các báo cáo liên quan đến bán hàng ...................................................... 89 3.3. Điều kiện thực hiện giải pháp ......................................................................... 91 3.3.1. Về phía nhà nƣớc .......................................................................................... 91 3.3.2. Về phía Công ty ............................................................................................. 92 KẾT LUẬN CHƢƠNG 3 ................................................................................................ 94 KẾT LUẬN ....................................................................................................................... 95 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC
 8. vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BCTC : Báo cáo tài chính BHTN : Bảo hiểm thất nghiệp BHXH : Bảo hiểm xã hội BHYT : Bảo hiểm y tế BTC : Bộ Tài chính CCDC : Công cụ dụng cụ DN : Doanh nghiệp GTGT : Giá trị gia tăng KPCĐ : Kinh phí công đoàn PNK : Phiếu nhập kho PS : Phát sinh PXK : Phiếu xuất kho QĐ : Quyết định TGNH : Tiền gửi ngân hàng TK : Tài khoản TNDN : Thu nhập doanh nghiệp TS : Tài sản TSCĐ : Tài sản cố định TT : Thông tƣ TTĐB : Tiêu thụ đặc biệt VAS : Chuẩn mực kế toán Việt Nam VNĐ : Việt Nam đồng CMKT : Chuẩn mực kế toán BH&CCDV : Bán hàng và cung cấp dịch vụ CĐKT : Cân đối kế toán
 9. vii DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1: Sơ đổ tổ chức bộ máy quản lý của Công ty .................................................... 50 Sơ đồ 2.2. Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty ............................................................... 52 Sơ đồ 2.3: Trình tự ghi sổ theo hình thức nhật ký chung................................................. 55 Biểu 3.1: Báo cáo doanh thu bán hàng.............................................................................. 90 Biểu 3.2: Báo cáo tình hình tiêu thụ hàng hóa .................................................................. 91
 10. 1 PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu 1.1. Về mặt lý luận Sự ra đời và phát triển của kế toán gắn liền với sự phát triển của nền kinh tế xã hội. Xã hội càng phát triển thì kế toán càng trở nên quan trọng và trở thành công cụ không thể thiếu đƣợc trong quản lý kinh tế nhà nƣớc và doanh nghiệp. Trong bối cảnh hiện nay để tồn tại thì doanh nghiệp cần có chiến lƣợc kinh doanh, quản lý kinh doanh phù hợp. Công tác kế toán có vai trò lớn trong việc quản lý và điều hành doanh nghiệp. Mặt khác kết quả kinh doanh của doanh nghiệp là kết quả cuối cùng để đánh giá chính xác hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong từng thời kỳ. Vì vậy, kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh là một bộ phận quan trọng của kế toán doanh nghiệp. Hiện nay trong các doanh nghiệp kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh đều vận dụng theo đúng chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành. Nhƣng tùy theo quy mô, loại hình kinh doanh cũng nhƣ công tác tổ chức kế toán doanh nghiệp mà kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại mỗi đơn vị đƣợc hạch toán sao cho phù hợp nhất. Chính điều này đã tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kế toán kết quả kinh doanh tại các doanh nghiệp đƣợc tiến hành một cách khoa học, hợp lý, để từ đó cung cấp các thông tin về tình hình về doanh thu, chi phí và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp một cách nhanh chóng và chính xác. Kế toán kết quả kinh doanh cho ta cái nhìn tổng hợp và chi tiết về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, phục vụ đắc lực cho các nhà quản trị trong quá trình quản lý và phát triển doanh nghiệp. Việc xác định đúng, chi tiết kết quả hoạt động kinh doanh sẽ giúp cho các nhà quản trị doanh nghiệp thấy đƣợc ƣu và nhƣợc điểm, những vấn đề còn tồn tại, từ đó đƣa ra các giải pháp khắc phục, đề ra các phƣơng án kinh doanh chiến lƣợc, đúng đắn và thích hợp hơn cho các kỳ tiếp theo. 1.2. Về mặt thực tiễn Thực tế qua quá trình điều tra khảo sát cán bộ, công nhân viên tại Công ty Cổ phần Khí Công nghiệp Long Biên thì việc hạch toán kế toán doanh thu, chi phí và
 11. 2 kết quả kinh doanh còn nhiều bất cập nhƣ: Công ty chƣa có các báo cáo kế toán về doanh thu, chƣa sử dụng chiết khấu thƣơng mại trong bán hàng. Những bất cập này nếu vẫn chƣa đƣợc giải quyết sẽ ảnh hƣởng đến công tác kế toán cũng nhƣ kết quả kinh doanh của Công ty. Xuất phát từ những bất cập trên tôi nhận thấy đƣợc tầm quan trọng của việc hạch toán doanh thu, chi phí và kết quả tại các doanh nghiệp nói chung và đặc biệt là Công ty Cổ phần Khí Công nghiệp Long Biên nói riêng nên tôi quyết định chọn đề tài “Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Khí Công nghiệp Long Biên” làm đề tài luận văn tốt nghiệp thạc sỹ. 2. Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Đề tài nghiên cứu về doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh đã đƣợc rất nhiều tác giả nghiên cứu, có thể nói đây là một vấn đề rất quan trọng trong bất cứ doanh nghiệp nào và tính thời sự của nó vẫn luôn là một vấn đề mà nhiều tác giả muốn theo đuổi. Các nghiên cứu trƣớc đã chỉ những thành công, những ƣu điểm cả về mặt lý luận và thực tiễn tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số những hạn chế nhất định. * Luận văn: “Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí của Công ty TNHH dƣợc phẩm Hiệp Bách Niên” năm 2016 của tác giả Nguyễn Thị Mai, trƣờng Đại học kinh tế Quốc dân. Bài viết của tác giả đầy đủ kết cấu của Luận văn, bố cục bài viết đƣợc chia ra làm 3 phần, đƣợc trình bày rất chi tiết, dễ hiểu. Chƣơng 1 tác giả đã trình bày đƣợc những lý luận chung về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. Chƣơng 2, tác giả đã phân tích về các điểm mạnh của Công ty là có đa dạng mặt hàng, nên rất cần phải quản lý tốt về hàng hóa, giúp cho nhà quản lý có một cái nhìn tổng quan hơn về các chiến lƣợc mới về các mặt hàng mà Công ty kinh doanh. Đồng thời, tác giả đã đề cập một cách chính xác thực trạng doanh thu, chi phí của Công ty qua các bảng biểu. Chƣơng 3, tác giả đề xuất để có thể quản lý tốt về doanh thu, chi phí, bộ máy kế toán đƣợc tổ chức theo mô hình tập trung, rất gọn nhẹ nhƣng vẫn hoạt động hiệu quả, đáp ứng đƣợc khối lƣợng công việc tƣơng đối nhiều. * Luận văn: “Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Tân Phƣớc Long của tác giả Trần Thị Thanh Thúy, trƣờng Học viện
 12. 3 ngân hàng năm 2016. Luận văn đã hệ thống hóa đƣợc những vấn đề cơ bản của doanh thu, chi phí và xác định kế quả kinh doanh. Qua đó, rút ra đƣợc những thành công và hạn chế của công tác kế toán tại đơn vị này. * Luận văn: “Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Ngân hàng dữ liệu” của Nguyễn Lê Phƣơng Thảo trƣờng Đại học kỹ thuật công nghiệp năm 2016. Luận văn đã đi sâu nghiên cứu thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh của Công ty TNHH Ngân hàng dữ liệu. Phần kế toán doanh thu, tác giả tập trung khảo sát thực trạng về nội dung doanh thu tại Công ty, chứng từ sổ sách và quy trình ghi sổ của Công ty. Phần chi phí, tác giả khảo sát theo từng nội dung kế toán giá vốn hàng bán, kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí hoạt động tài chính. Mặc dù tác giả đã chỉ ra đƣợc ƣu nhƣợc điểm của Công ty nhƣng đề xuất giải pháp chƣa đƣợc cụ thể hóa. * Luận văn “Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Công ty cổ phần kinh doanh phát triển nhà và đô thị Hà Nội” của Nguyễn Hồng Giang trƣờng Đại học Kinh tế quốc dân năm 2017. Luận văn này đã khái quát đƣợc những vấn đề lý luận về tổ chức hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp kinh doanh nhà và đô thị ở Việt Nam. Tuy nhiên Luận văn mới chỉ trình bày giới hạn trong đơn vị tác giả lấy số liệu là Công ty cổ phần kinh doanh nhƣng chƣa đề cập đến kế toán quản trị, mới tập trung vào kế toán tài chính. * Luận văn năm 2018 “Hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu, kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp sản xuất thép thuộc Tổng công ty thép Việt Nam” tác giả Đỗ Thị Hồng Hạnh-Đại học Kinh Tế Quốc Dân. Luận văn tập trung làm rõ cơ sở lý luận về kế toán chi phí, doanh thu, kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp sản xuất. Cụ thể: (1) Làm rõ vai trò, bản chất và yêu cầu của kế toán chi phí, doanh thu, kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp sản xuất (2) Xác định rõ nội dung kế toán tài chính chi phí, doanh thu, kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp sản xuất (3) Xác định rõ nội dung kế toán quản trị chi phí, doanh thu, kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp sản xuất.
 13. 4 * Luận văn năm 2018 “Kế toán doanh thu chi phí và kết quả kinh doanh tại công ty thƣơng mại Vina Kyung Seung” tác giả Lại Văn Đức - Đại học Thƣơng Mại. Nội dung: Bên cạnh việc chỉ ra một số lý luận cơ bản về kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh, tác giả còn đƣa ra một số hạn chế trong công tác kế toán mà doanh nghiệp cần khắc phục nhƣ: Giá vốn hàng bán của công ty chƣa đƣợc xác định chính xác, nhiều khoản chi phí phát sinh không đƣợc phản ánh vào chi phí sản xuất kinh doanh mà treo trên tài khoản “Chi phí trả trƣớc”, chƣa đánh giá lại các khoản có gốc ngoại tệ cuối năm... Một số giải pháp đƣợc tác giả đề xuất nhƣ: Sử dụng tỉ giá hợp lý trong ghi chép khoản phải thu khách hàng và doanh thu, xác định giá vốn hàng bán một cách chính xác, thực hiện phân bổ, ghi chép chi phí phát sinh vào tài khoản chi phí sản xuất kinh doanh, thực hiện đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ tại thời điểm cuối năm tài chính... Ở đề tài này, tác giả đã nghiên cứu chi tiết về thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại công ty và đã đƣa ra đƣợc những giải pháp cụ thể và phù hợp nhằm hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại công ty. * Luận văn năm 2018 “Kế toán doanh thu chi phí và kết quả kinh doanh tại Tổng công ty Nhựa Đƣờng PETROLIMEX” tác giả Trƣơng Thị Hồng Xâm. Nội dung: Trong Luận văn tác giả đã nêu lên một số vấn đề cơ sở lý luận về doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp vừa sản xuất vừa thƣơng mại. Tác giả cũng đã phân tích, so sánh, đánh giá ký lƣỡng về thực trạng các hoạt động của công tác kế toán này tại Tổng công ty Nhựa Đƣờng Petrolimex và trên cơ sở đó đã chỉ ra những hạn chế còn tồn tại trong công ty nhƣ các hoạt động nhận và xử lý đơn hàng, theo dõi các khoản phải thu. Qua đó tác giả đã đƣa ra một số đề xuất hợp lý nhƣ mở sổ theo dõi chi tiết công nợ, sổ chi tiết các khoản thu tiền, chi tiền, xây dựng hệ thống thông tin kế toán riêng nhằm tối ƣu hóa từng hoạt động và giảm thiểu các rủi ro có thể xảy ra * Luận văn “Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH ANT” của tác giả Cao Thị Thu Phƣơng trƣờng Đại học Thƣơng mại (2018).
 14. 5 Nội dung: Luận văn này đã hệ thống đƣợc những lý luận về Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kinh doanh trong doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, đề tài đƣa ra những thành tựu và hạn chế, yêu cầu của việc hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh tại Công ty, từ đó đƣa ra các giải pháp hoàn thiện cụ thể theo từng nội dung kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh của Công ty. * Luận văn của tác giả Nguyễn Hữu Đồng (2018) “Hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp du lịch Việt Nam”. Nội dung: Luận văn này đã khái quát hóa đƣợc những vấn đề lý luận về tổ chức hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp du lịch; tìm hiểu thực tế tình hình hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại một số các doanh nghiệp du lịch Việt Nam. * Luận văn “Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí, kết quả dịch vụ khách sạn tại các Công ty kinh doanh dịch vụ khách sạn trên địa bàn Hà Nội” của tác giả Hoàng Bảo Trung trƣờng Đại học Thƣơng mại, năm 2018. Bài viết có bố cục rõ ràng, dễ hiểu đã nêu rõ đƣợc đặc điểm của loại hình kinh doanh dịch vụ khách sạn, nguyên tắc hạch toán và phƣơng pháp hạch toán tại hai khách sạn lớn tiêu biểu và có nhiều hoạt động dịch vụ khách sạn hỗ trợ trên địa bàn Hà Nội: Khách sạn Deawoo và khách sạn Bảo Sơn. Đề tài sử dụng phƣơng pháp duy vật biện chứng và các phƣơng pháp cụ thể nhƣ: Thống kê, phân tích, so sánh và khảo sát thực tiễn nhƣng chƣa kết hợp với phƣơng pháp điều tra nhằm thu thập số liệu sơ cấp (sử dụng bảng câu hỏi hay điều tra phỏng vấn,…) cho nên kết quả thu thập đƣợc chỉ mang tính định tính, chƣa có sự khảo sát chuyên sâu, làm giảm độ tin cậy của các phân tích đánh giá từ đó các giải pháp tác giả đƣa ra có tính khái quát không cao. * Luận văn thạc sỹ “Kế toán doanh thu và chi phí tại các Công ty tƣ vấn và thiết kế xây dựng ở tỉnh Bình Định” của tác giả Nguyễn Thị Ngọc Mai năm 2019 đã hệ thống đƣợc những nội dung về mặt lý luận liên quan đến doanh thu, chi phí đồng thời luận văn cũng chỉ nghiên cứu, đánh giá công tác kế toán doanh thu, chi phí trên góc độ kế toán tài chính mà chƣa đánh giá đƣợc công tác kế toán chi tiết kế toán
 15. 6 doanh thu, chi phí phục vụ cho nhu cầu quản trị. Ngoài ra luận văn cũng chƣa chỉ ra sự khác biệt giữa kế toán Việt Nam và kế toán thế giới về công tác kế toán doanh thu, chi phí. Nhƣợc điểm: Tác giả còn phụ thuộc nhiều về việc trình bày chứng từ, thao tác kế toán trên phần mềm kế toán nên trong bài viết còn gặp phải một số vƣớng mắc nhƣ việc tổ chức lƣu trữ chứng từ kế toán, tác giả không đề cập đến.Việc sắp xếp chứng từ của các tài khoản phát sinh trong tháng còn lộn xộn, không theo trình tự ghi sổ, thể hiện sự thiếu chuyên nghiệp, thiếu chính xác của trong bài luận về kế toán doanh thu – chi phí và xác định kết quả kinh doanh của Công ty. Thông qua những luận văn trên đã phần nào cho chúng ta thấy đƣợc những tồn tại, khó khăn liên quan đến kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh đồng thời tác giả cũng đƣa ra đƣợc những ý kiến, giải pháp đối với những vấn đề đó. Tuy nhiên cho đến nay chƣa có đề tài nào đề cập đến việc nghiên cứu, phân tích, đánh giá và hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Khí Công nghiệp Long Biên. 3. Mục tiêu nghiên cứu Hệ thống hóa các vấn đề lý luận cơ bản về kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh. Trên cơ sở đó nghiên cứu, tìm hiểu thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Khí Công nghiệp Long Biên. Vận dụng lý luận và thực tiễn đánh giá những ƣu điểm, nhƣợc điểm trong công tác kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Khí Công nghiệp Long Biên. Từ đó luận văn đƣa ra những giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Khí Công nghiệp Long Biên. 4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu - Đối tƣợng nghiên cứu của đề tài: Đề tài tập trung nghiên cứu kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp.
 16. 7 - Phạm vi nghiên cứu: + Về thời gian: Đề tài tập trung nghiên cứu các nghiệp vụ phát sinh chủ yếu trong năm tài chính 2019. + Về không gian: Đề tài nghiên cứu tại Công ty Cổ phần Khí Công nghiệp Long Biên. + Về nội dung nghiên cứu: Đi sâu nghiên cứu trên góc độ kế toán tài chính; chế độ kế toán ban hành theo thông tƣ 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính; kết quả kinh doanh xác định sau thuế TNDN. 5. Phƣơng pháp nghiên cứu Bài viết sử dụng các phƣơng pháp nghiên cứu nhƣ: Phƣơng pháp điều tra, phỏng vấn; phƣơng pháp so sánh; phƣơng pháp nghiên cứu tài liệu; phƣơng pháp quan sát. * Phƣơng pháp điều tra - phỏng vấn: Là việc trao đổi trực tiếp với kế toán tại Công ty Cổ phần Khí Công nghiệp Long Biên về các vấn đề xoay quanh nội dung nghiên cứu của đề tài, đặc biệt là kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh. - Đối tƣợng phỏng vấn là Kế toán trƣởng và các nhân viên kế toán tại Công ty. - Thời gian, địa điểm phỏng vấn đƣợc thỏa thuận trƣớc. Việc phỏng vấn đƣợc tiến hành theo phƣơng thức gặp mặt và phỏng vấn trực tiếp. Địa điểm phỏng vấn tại phòng Tài chính - Kế toán trong Công ty. - Nội dung phỏng vấn: Đó là các vấn đề cơ bản nhƣ bộ máy tổ chức công tác kế toán của doanh nghiệp, đội ngũ nhân viên kế toán, thực tế công tác kế toán doanh thu, chi phí và kế toán kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Các câu hỏi đƣợc đặt ra bao hàm các nội dung về kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh, những thuận lợi và khó khăn mà bộ máy kế toán kế toán của đơn vị gặp phải trong quá trình hạch toán kế toán,… làm cơ sở tìm ra các biện pháp khắc phục những khó khăn đó. * Phƣơng pháp quan sát: Là phƣơng pháp thu thập dữ liệu dựa vào mắt quan sát trực tiếp quy trình thực hiện nghiệp vụ kế toán để xác định doanh thu đang diễn ra tại Công ty.
 17. 8 - Mục đích: Nhằm tiếp cận trực tiếp, theo dõi đƣợc các hoạt động, các thao tác và quá trình làm việc một hệ thống kế toán để có thể thấy đƣợc công tác kế toán xác định doanh thu, chi phí của đơn vị đã phù hợp với chuẩn mực chƣa, hiệu quả chƣa và có ƣu nhƣợc điểm gì. * Phƣơng pháp nghiên cứu tài liệu: - Trong Công ty: Qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, báo cáo doanh thu, bảng phân bổ chi phí, qua nhân viên kế toán… - Ngoài Công ty: Qua phƣơng tiện truyền thông nhƣ website của Công ty, các giáo trình kế toán, các bài luận văn, Luận văn khóa trƣớc, internet… * Phƣơng pháp so sánh: Là phƣơng pháp đƣợc thực hiện thông qua việc đối chiếu giữa các sự vật, hiện tƣợng với nhau để thấy đƣợc những điểm giống và khác nhau giữa chúng. Trong quá trình nghiên cứu kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh nội dung của phƣơng pháp này đƣợc cụ thể hóa thông qua việc so sánh, đối chiếu giữa lý luận và thực tiễn về công tác kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp, đối chiếu công tác kế toán doanh thu chi phí và kết quả kinh doanh giữa các doanh nghiệp kinh doanh đồ điện tử, điện lạnh, hàng gia dụng để thấy đƣợc điểm mạnh, lợi thế mà doanh nghiệp đã đạt đƣợc, đối chiếu số liệu giữa chứng từ gốc với các sổ kế toán liên quan, đối chiếu số liệu cuối kỳ giữa Sổ Cái và Bảng tổng hợp chi tiết để có kết quả chính xác khi lên Báo cáo tài chính. 6. Kết cấu của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, luận văn bao gồm 3 chƣơng: Chƣơng 1: Cơ sở lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thƣơng mại. Chƣơng 2: Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Khí Công nghiệp Long Biên. Chƣơng 3: Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Khí Công nghiệp Long Biên.
 18. 9 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP THƢƠNG MẠI 1.1. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp hóa chất ảnh hƣởng đến kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh Theo luật doanh nghiệp năm 2014 thì Hoạt động kinh doanh đƣợc hiểu là: "Việc thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tƣ, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trƣờng nhằm mục đích sinh lợi". Hoạt động kinh doanh trong một số trƣờng hợp đƣợc hiểu nhƣ hoạt động thƣơng mại. Theo Luật Thương mại 2005 giải thích, hoạt động thƣơng mại là hoạt động nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, đầu tƣ, xúc tiến thƣơng mại và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác. Do đó kinh doanh thƣơng mại là quá trình đƣa sản phẩm từ lĩnh vực sản xuất đến lĩnh vực tiêu dùng qua hai quá trình chủ yếu đó là mua hàng và bán hàng. Đối tƣợng kinh doanh thƣơng mại rất phong phú, bao gồm tất cả các loại hàng hoá lƣu thông trên thị trƣờng, của nhiều ngành hàng khác nhau nhƣ: Hàng nông sản, thuỷ sản, hàng vật tƣ thiết bị, thực phẩm chế biến… Đặc điểm cơ bản của hoạt động kinh doanh thƣơng mại là thực hiện việc tổ chức lƣu thông hàng hoá, dịch vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao trong tiêu dùng xã hội. Kinh doanh thƣơng mại cũng có những đặc điểm riêng của mình nhƣ sau: - Đối tƣợng kinh doanh thƣơng mại là các loại hàng hoá đƣợc phân loại theo từng ngành hàng: + Hàng vật tƣ thiết bị + Hàng công nghệ phẩm tiêu dùng + Hàng lƣơng thực, thực phẩm chế biến... - Đối tƣợng phục vụ của ngành kinh doanh thƣơng mại là ngƣời tiêu dùng, bao gồm: Các cá nhân, các đơn vị sản xuất kinh doanh, các đơn vị, tổ chức xã hội khác...
 19. 10 - Kết thúc một quá trình kinh doanh thƣơng mại thì vốn của doanh nghiệp đƣợc chuyển hoá từ hình thái tiền tệ sang hình thái hàng hoá và từ hình thái hàng hoá sang hình thái tiền tệ. - Quá trình lƣu chuyển hàng hoá trong kinh doanh thƣơng mại bao gồm hai giai đoạn, giai đoạn mua hàng và giai đoạn bán hàng, không qua khâu chế biến làm thay đổi hình thái vật chất của hàng hoá. Trong đó: + Mua hàng là giai đoạn đầu tiên của quá trình lƣu chuyển hàng hoá, thông qua mua hàng, quan hệ trao đổi và quan hệ thanh toán tiền hàng giữa ngƣời mua và ngƣời bán về giá trị hàng hoá đƣợc thực hiện. Trong các doanh nghiệp thƣơng mại, hàng hoá chỉ đƣợc coi là hàng mua khi thoả mãn đồng thời ba điều kiện: Phải thông qua một phƣơng thức mua - bán - thanh toán tiền hàng nhất định, doanh nghiệp đã nắm đƣợc quyền sở hữu về hàng hoá, và mất quyền sở hữu về tiền hay một loại hàng hoá khác, và hàng mua về nhằm mục đích để bán hoặc qua gia công rồi bán. + Bán hàng là khâu cuối cùng trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thƣơng mại. Thông qua bán hàng, giá trị và giá trị sử dụng của hàng hoá đƣợc thực hiện, vốn của doanh nghiệp đƣợc chuyển từ hình thái hàng hoá sang hình thái tiền tệ, doanh nghiệp thu hồi đƣợc vốn bỏ ra, bù đắp đƣợc chi phí và có nguồn tích luỹ để mở rộng kinh doanh. Quá trình bán hàng thƣờng đƣợc thực hiện qua hai phƣơng thức là bán buôn và bán lẻ. Đặc trƣng của bán buôn là, khi kết thúc quá trình mua bán, hàng hoá vẫn trong quá trình lƣu thông, còn đặc trƣng của bán lẻ là, khi kết thúc quá trình mua bán, hàng đã vào lĩnh vực tiêu dùng. Bán buôn và bán lẻ hàng hoá đƣợc thực hiện bằng nhiều hình thức bán thẳng, bán qua kho, bán trực tiếp và gửi bán qua đại lý, ký gửi. - Trong các doanh nghiệp thƣơng mại, vốn hàng hoá là vốn chủ yếu nhất và nghiệp vụ kinh doanh hàng hoá là nghiệp vụ phát sinh thƣờng xuyên, chiếm một khối lƣợng công việc rất lớn, quản lý hàng hoá là một trong những nội dung quản lý quan trọng nhất trong các doanh nghiệp thƣơng mại. Trong quản lý kinh doanh ở các doanh nghiệp kinh doanh mà dặc biệt là các doanh nghiệp kinh doanh thƣơng mại, kế toán giữ vai trò quan trọng, là công cụ để
 20. 11 điều hành quản lý các hoạt động kinh doanh diễn ra trong doanh nghiệp, trong đó các phần hành kế toán, doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh là các phần hành kế toán cơ bản nhất trong hạch toán kế toán hoạt động kinh doanh cũng nhƣ trong nội dung quản lý hàng hoá của doanh nghiệp thƣơng mại. Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thƣơng mại mang những đặc điểm riêng của mình. 1.2. Khát quát chung về doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thƣơng mại 1.2.1. Chi phí và phân loại chi phí  Khái niệm chi phí Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, ngoài các hao phí về lao động sống cần thiết và lao động vật hóa để tồn tại và phát triển, doanh nghiệp còn phải bỏ ra rất nhiều các khoản chi phí khác, các khoản chi phí có thể là một bộ phận mới do doanh nghiệp sáng tạo ra và cũng có những khoản chi phí đôi khi rất khó xác định chính xác là hao phí về lao động sống hay hao phí về lao động vật hóa. Do vậy hiện nay, chi phí hoạt động của doanh nghiệp đƣợc hiểu là toàn bộ các hao phí về lao động sống, lao động vật hóa và các chi phí cần thiết khác mà doanh nghiệp đã chi ra trong quá trình hoạt động kinh doanh, biểu hiện bằng tiền và tính cho một thời kỳ nhât định. Theo quan điểm kinh tế, chi phí là tổng giá trị các khoản làm giảm lợi ích kinh tế trong kỳ kế toán dƣới hình thức các khoản tiền chi ra, các khoản khấu trừ tài sản hoặc phát sinh các khoản nợ dẫn đến làm giảm vốn chủ sở hữu, không bao gồm khoản phân phối cho cổ đông hoặc chủ sở hữu. Chi phí sản xuất kinh doanh là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ hao phí mà doanh nghiệp phải tiêu dùng trong một kỳ để thực hiện quá trình sản xuất, tiêu thụ hàng hóa. Đối với các doanh nghiệp thƣơng mại hoạt động kinh tế chủ yếu là mua và bán hàng hoá nhằm thu lợi nhuận và thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội khác của doanh nghiệp. Để thực hiện các mục tiêu của mình, doanh nghiệp phải bỏ ra những chi phí nhất định, các chi phí phát sinh trong từng ngày, từng giờ ở tất cả các giai
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2