intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Một số giải pháp tạo động lực làm việc cho cán bộ giảng dạy tại Trường Cao đẳng Nghề Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex

Chia sẻ: Nguyễn Thu Ngân | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:101

81
lượt xem
25
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trên cơ sở lý luận về tạo động lực cho cán bộ giảng dạy, đánh giá thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến công tác tạo động lực cho cán bộ giảng dạy tại Trường Cao đẳng Nghề Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex, từ đó tìm ra các hạn chế, đề xuất giải pháp cho công tác quản lý nâng cao chất lượng cũng như duy trì đội ngũ giảng viên đóng góp hiệu quả cho sự phát triển của Trường giai đoạn tới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Một số giải pháp tạo động lực làm việc cho cán bộ giảng dạy tại Trường Cao đẳng Nghề Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> -------------------------------<br /> <br /> NGUYỄN THỊ HẰNG NGA<br /> <br /> MỘT SỐ GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC<br /> CHO CÁN BỘ GIẢNG DẠY TẠI TRƯỜNG<br /> CAO ĐẲNG NGHỀ KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX<br /> <br /> Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> PGS.TS TRẦN TRỌNG PHÚC<br /> <br /> HÀ NỘI - 2013<br /> <br /> Đại học Bách Khoa Hà Nội<br /> <br /> Luận văn thạc sĩ<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tác giả của đề tài: “Một số giải pháp tạo động lực làm việc cho cán bộ giảng<br /> dạy tại Trường Cao đẳng Nghề Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex ” xin cam đoan: Luận<br /> văn này là công trình nghiên cứu của riêng tôi, là kết quả của quá trình học tập, tiếp<br /> thu các kiến thức từ Thầy giáo hướng dẫn và các Thầy, Cô trong Viện Kinh tế và<br /> Quản lý – Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội và từ những quan sát và kinh nghiệm<br /> thực tế để đưa ra các giải pháp với mong muốn góp phần nhỏ bé của mình vào công<br /> tác tạo động lực làm việc cho cán bộ giảng dạy tại Trường Cao đẳng Nghề Kinh tế Kỹ thuật Vinatex.<br /> Trên đây là cam kết ràng buộc trách nhiệm của tác giả đối với các nội dung, ý<br /> tưởng và đề xuất của luận văn này.<br /> Học viên<br /> Nguyễn Thị Hằng Nga<br /> Khóa: CH 2011-2013<br /> <br /> HV: Nguyễn Thị Hằng Nga<br /> <br /> i<br /> <br /> Lớp CH QTKD 11A-112<br /> <br /> Đại học Bách Khoa Hà Nội<br /> <br /> Luận văn thạc sĩ<br /> MỤC LỤC<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN ...................................................................................................... i <br /> MỤC LỤC ................................................................................................................. ii <br /> DANH MỤC BẢNG BIỂU ..................................................................................... vi <br /> PHẦN MỞ ĐẦU ........................................................................................................1 <br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài. ......................................................................................1 <br /> 2. Mục đích nghiên cứu của đề tài. ..........................................................................1 <br /> 3. Phương pháp nghiên cứu. ....................................................................................2 <br /> 4. Những đóng góp của luận văn. ............................................................................2 <br /> 5. Kết cấu. ................................................................................................................2 <br /> CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO<br /> ĐỘNG ..................................................................................................................................... 3<br /> 1.1. Nhân lực và quản trị nhân lực...........................................................................3 <br /> 1.2. Các hoạt động chủ yếu của quản trị nhân lực. ..................................................6 <br /> 1.2.1. Nhóm chức năng thu hút nhân lực. ............................................................6 <br /> 1.2.2. Nhóm chức năng đào tạo và phát triển nhân lực. .......................................7 <br /> 1.2.3. Nhóm chức năng duy trì nhân lực. .............................................................8 <br /> 1.3. Tạo động lực cho người lao động. ....................................................................9 <br /> 1.3.1. Khái niệm. ..................................................................................................9 <br /> 1.3.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến tạo động lực. ..................................................11 <br /> 1.3.2.1. Yếu tố thuộc về cá nhân người lao động. ..........................................12 <br /> 1.3.2.2. Các yếu tố thuộc về tổ chức. ..............................................................13 <br /> 1.3.3. Ý nghĩa của tạo động lực. .........................................................................15 <br /> 1.3.4. Các học thuyết tạo động lực. ....................................................................15 <br /> 1.4. Các phương hướng tạo động lực cho người lao động. ...................................22 <br /> 1.5. Tóm tắt chương I: ...........................................................................................23 <br /> CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TẠO ĐỘNG LỰC CHO CÁN BỘ<br /> GIẢNG DẠY TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ KINH TẾ - KỸ THUẬT<br /> VINATEX ....................................................................................................................... 25<br /> 2.1. Một số nét về Trường Cao đẳng nghề Kinh tế Kỹ thuật Vinatex. ..................25 <br /> 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển............................................................25 <br /> HV: Nguyễn Thị Hằng Nga<br /> <br /> ii<br /> <br /> Lớp CH QTKD 11A-112<br /> <br /> Đại học Bách Khoa Hà Nội<br /> <br /> Luận văn thạc sĩ<br /> <br /> 2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Trường. .....................................................................26 <br /> 2.1.3. Cơ cấu lao động của Trường: ...................................................................27 <br /> 2.1.4. Đặc điểm về hoạt động đào tạo: ...............................................................29 <br /> 2.2. Phân tích các hoạt động tạo động lực cho đội ngũ giảng viên tại Trường Cao<br /> đẳng nghề Kinh tế Kỹ thuật Vinatex. ....................................................................30 <br /> 2.2.1. Phân tích thực trạng công tác thu hút, phân công, bố trí, sử dụng giảng<br /> viên. ....................................................................................................................31 <br /> 2.2.1.1 Phân tích thực trạng công tác thu hút giảng viên ...............................31 <br /> 2.2.1.2 Phân tích thực trạng công tác phân công, bố trí, sử dụng giảng viên.<br /> .........................................................................................................................32 <br /> 2.2.1.3. Khảo sát, đánh giá công tác thu hút, phân công, bố trí giảng viên. ...33 <br /> 2.2.2. Phân tích thực trạng công tác đào tạo và phát triển đội ngũ. ...................35 <br /> 2.2.2.1 Phân tích thực trạng công tác đào tạo, phát triển đội ngũ:..................35 <br /> 2.2.2.2 Khảo sát công tác đào tạo, phát triển đội ngũ: ....................................36 <br /> 2.2.3. Phân tích thực trạng công tác đãi ngộ giảng viên (Lương, thưởng, phụ<br /> cấp) .....................................................................................................................38 <br /> 2.2.3.1. Phân tích thực trạng công tác đãi ngộ giảng viên: .............................38 <br /> 2.2.3.2. Khảo sát đánh giá công tác đãi ngộ giảng viên: ................................42 <br /> 2.2.4. Phân tích thực trạng điếu kiện khác có liên quan:....................................44 <br /> 2.2.4.1 Phân tích về cơ hội thăng tiến .............................................................44 <br /> 2.2.4.2 Các phong trào thi đua, khen thưởng: .................................................45 <br /> 2.2.5. Một số kết quả công tác đào tạo của Trường ...........................................47 <br /> 2.2.5.1. Công tác đào tạo 2010-2011 ..............................................................47 <br /> 2.2.5.2. Công tác đào tạo 2011-2012 ..............................................................48 <br /> 2.3. Đánh giá công tác tạo động lực cho giảng viên tại Trường Cao đẳng Nghề<br /> Kinh tế Kỹ thuật Vinatex: ......................................................................................50 <br /> 2.3.1. Xây dựng chuẩn mực để đánh giá giảng viên: .........................................50 <br /> 2.3.2. Đánh giá công tác đánh giá giảng viên: ...................................................50 <br /> 2.3.3. Đánh giá công tác phân công, bố trí, sử dụng giảng viên. .......................51 <br /> 2.3.4. Đánh giá công tác tuyển dụng đào tạo và phát triển đội ngũ. ..................51 <br /> <br /> HV: Nguyễn Thị Hằng Nga<br /> <br /> iii<br /> <br /> Lớp CH QTKD 11A-112<br /> <br /> Đại học Bách Khoa Hà Nội<br /> <br /> Luận văn thạc sĩ<br /> <br /> 2.3.5. Đánh giá công tác đãi ngộ (lương, phụ cấp giáo viên, phụ cấp thâm<br /> niên…). ...............................................................................................................52 <br /> 2.4. Tóm tắt chương hai: ........................................................................................53 <br /> CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TẠO ĐỘNG LỰC CHO CÁN BỘ<br /> GIẢNG DẠY TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNGNGHỀ KINH TẾ - KỸ THUẬT<br /> VINATEX ................................................................................................................55<br /> 3.1. Phương hướng phát triển của Trường Cao đẳng Nghề Kinh tế - Kỹ thuật<br /> Vinatex. ..................................................................................................................55 <br /> 3.2. Những quan điểm định hướng về công tác phát triển đội ngũ giảng viên của<br /> Trường. ..................................................................................................................55 <br /> 3.3. Một số giải pháp tạo động lực cho giảng viên tại Trường Cao đẳng nghề Kinh<br /> tế - Kỹ thuật Vinatex..............................................................................................56 <br /> 3.3.1. Giải pháp 1: Xây dựng hệ thống chuẩn mực để đánh giá năng lực, hiệu<br /> quả, chất lượng giảng dạy của đội ngũ giảng viên trong Trường. .....................57 <br /> 3.3.1.1. Mục tiêu và căn cứ khoa học của giải pháp Xây dựng hệ thống chuẩn<br /> mực để đánh giá năng lực, hiệu quả, chất lượng giảng dạy của đội ngũ giảng<br /> viên: .................................................................................................................58 <br /> 3.3.1.2 Nội dung của giải pháp Xây dựng hệ thống chuẩn mực để đánh giá<br /> năng lực, hiệu quả, chất lượng giảng dạy của đội ngũ giảng viên ..................59 <br /> 3.3.1.3 Kết quả mong đợi của giải pháp xây dựng hệ thống chuẩn mực để<br /> đánh giá năng lực, hiệu quả, chất lượng giảng dạy của đội ngũ giảng viên: ..67 <br /> 3.3.2. Giải pháp 2: Đánh giá tình hình thực hiện công việc. ..............................68 <br /> 3.3.2.1 Mục tiêu và căn cứ khoa học của giải pháp đánh giá tình hình thực<br /> hiện công việc.: ...............................................................................................68 <br /> 3.3.2.2. Nội dung của giải pháp đánh giá tình hình thực hiện công việc:.......69 <br /> 3.3.2.3 Vận dụng: Đánh giá công tác giảng dạy đối với tổ môn Công nghệ<br /> May: ................................................................................................................70 <br /> 3.3.2.4 Kết quả mong đợi của giải pháp đánh giá tình hình thực hiện công<br /> việc: .................................................................................................................74 <br /> 3.3.3. Giải pháp 3: Bố trí sắp xếp giảng viên sao cho đúng người, đúng việc...75 <br /> <br /> HV: Nguyễn Thị Hằng Nga<br /> <br /> iv<br /> <br /> Lớp CH QTKD 11A-112<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2