intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Phân tích thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng trúng thầu cho Công ty cổ phần LICOGI 14

Chia sẻ: Nguyễn Thu Ngân | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:113

43
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trên cơ sở những vấn đề cơ bản về công tác đấu thầu, đề tài phân tích thực trạng công tác đấu thầu của Công ty cổ phần LICOGI 14 trong những năm gần đây, những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động đấu thầu của Công ty cổ phần LICOGI 14. Từ đó đ−a ra một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng trúng thầu của Công ty cổ phần LICOGI 14.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Phân tích thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng trúng thầu cho Công ty cổ phần LICOGI 14

Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o<br /> Tr−êng ®¹i häc b¸ch khoa hµ néi<br /> ------------------------------------<br /> <br /> NguyÔn tiÕn h¶i<br /> <br /> Ph©n tÝch thùc tr¹ng vµ ®Ò xuÊt mét sè gi¶i<br /> ph¸p nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng tróng thÇu<br /> cho c«ng ty cæ phÇn licogi 14<br /> Chuyªn ngµnh: Qu¶n trÞ kinh doanh<br /> <br /> LUËN V¡N TH¹C sÜ Kü thuËt<br /> NGµNH: QU¶N TRÞ KINH DOANH<br /> <br /> Ng−êi h−íng dÉn khoa häc:<br /> Ts. Phan diÖu H−¬ng<br /> <br /> Hµ Néi, N¨m 2013<br /> <br /> Lêi cam ®oan<br /> T«i xin cam ®oan: B¶n luËn v¨n tèt nghiÖp nµy lµ c«ng tr×nh nghiªn cøu thùc<br /> sù cña c¸ nh©n, ®−îc thùc hiÖn trªn c¬ së nghiªn cøu lý thuyÕt, nghiªn cøu kh¶o s¸t<br /> t×nh h×nh thùc tÕ vµ d−íi sù dÉn d¾t khoa häc cña TiÕn sÜ Phan DiÖu H−¬ng.<br /> C¸c sè liÖu vµ kÕt qu¶ trong luËn v¨n lµ trung thùc, cã trÝch dÉn nguån gèc râ<br /> rµng, c¸c gi¶i ph¸p ®−a ra xuÊt ph¸t tõ thùc tiÔn vµ kinh nghiÖm c«ng t¸c. C¸c kÕt<br /> qu¶ nghiªn cøu trong luËn v¨n ch−a tõng ®−îc t¸c gi¶ c«ng bè d−íi bÊt kú h×nh thøc<br /> nµo.<br /> <br /> T¸c gi¶ luËn v¨n<br /> <br /> NguyÔn TiÕn H¶i<br /> <br /> Lêi c¶m ¬n<br /> T¸c gi¶ xin ch©n thµnh c¶m ¬n quý ThÇy/ C« ViÖn Kinh tÕ vµ Qu¶n lý,<br /> tr−êng §¹i Häc B¸ch Khoa Hµ Néi ®· tËn t×nh gi¶ng d¹y vµ h−íng dÉn cho t¸c gi¶<br /> nhiÒu kiÕn thøc quý b¸u trong suèt thêi gian theo häc t¹i tr−êng.<br /> T¸c gi¶ xin ®−îc göi lêi c¶m ¬n tíi TS. Phan DiÖu H−¬ng ng−êi ®· nhiÖt<br /> t×nh h−íng dÉn t¸c gi¶ thùc hiÖn luËn v¨n nµy.<br /> Xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸n bé l·nh ®¹o cña C«ng ty cæ phÇn LICOGI 14, c¸c<br /> b¹n bÌ ®ång nghiÖp ®· ®éng viªn, hç trî cho t¸c gi¶ nhiÒu th«ng tin vµ ý kiÕn thiÕt<br /> thùc trong qu¸ tr×nh t¸c gi¶ thu nhËp th«ng tin ®Ó hoµn thµnh luËn v¨n nµy.<br /> Víi tÊt c¶ t×nh c¶m yªu th−¬ng xin c¶m ¬n mäi thµnh viªn trong gia ®×nh,<br /> lu«n bªn c¹nh ch¨m sãc, ®éng viªn khÝch lÖ vµ gióp søc ®Ó T«i hoµn thµnh luËn v¨n.<br /> <br /> T¸c gi¶ luËn v¨n<br /> <br /> NguyÔn TiÕn H¶i<br /> <br /> Mục lục<br /> phÇn më ®Çu .........................................................................................................1<br /> ch−¬ng I ..................................................................................................................4<br /> C¬ së lý luËn vÒ c«ng t¸c ®Êu thÇu vµ ...............................................4<br /> ®Êu thÇu trong x©y dùng ............................................................................4<br /> 1.1. kh¸i niÖm vÒ ®Êu thÇu vµ ®Êu thÇu trong x©y dùng........4<br /> 1.1.2. C¸c h×nh thøc ®Êu thÇu .............................................................................5<br /> 1.2 néi dung vµ tr×nh tù thùc hiÖn c«ng t¸c ®Êu thÇu theo<br /> quy ®Þnh luËt ph¸p viÖt nam hiÖn hµnh...........................................7<br /> 1.2.2. B−íc 2: Ph¸t hµnh hå s¬ mêi thÇu ............................................................9<br /> 1.2.3. B−íc 3: Nép vµ nhËn hå s¬ dù thÇu ........................................................10<br /> 1.2.4. B−íc 4: Më thÇu .....................................................................................10<br /> 1.2.5. B−íc 5: §¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu ..............................................................11<br /> 1.2.6. B−íc 6: Tr×nh duyÖt kÕt qu¶ ®Êu thÇu .....................................................12<br /> 1.2.7. B−íc 7: Th«ng b¸o kÕt qu¶ ®Êu thÇu ......................................................13<br /> 1.2.8. B−íc 8: Th−¬ng th¶o, hoµn thiÖn vµ ký kÕt hîp ®ång ............................14<br /> 1.3. néi dung vµ tr×nh tù thùc hiÖn c«ng t¸c dù thÇu theo<br /> quy ®Þnh luËt ph¸p viÖt nam hiÖn hµnh.........................................14<br /> 1.3.1. Néi dung chñ yÕu cña ho¹t ®éng tham gia dù thÇu ................................15<br /> 1.3.2. Mét sè yªu cÇu c¬ b¶n ®èi víi c«ng t¸c ®Êu thÇu...................................17<br /> 1.4. c¸c nh©n tè cã ¶nh h−ëng ®Õn kh¶ n¨ng tróng thÇu<br /> cña doanh nghiÖp .......................................................................................18<br /> 1.4.1. C¸c nh©n tè bªn ngoµi ............................................................................18<br /> 1.4.2. C¸c nh©n tè thuéc doanh nghiÖp.............................................................21<br /> ch−¬ng II ..............................................................................................................29<br /> ph©n tÝch thùc tr¹ng c«ng t¸c ®Êu thÇu x©y l¾p t¹i C«ng ty<br /> cæ phÇn licogi 14 (2009 - 2011) .......................................................................29<br /> 2.1. giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ C«ng ty cæ phÇn licogi 14 ............29<br /> 2.1.1. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty cæ phÇn LICOGI 14 ........29<br /> 2.1.2. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña C«ng ty cæ phÇn LICOGI 14 .....................32<br /> 2.1.3. Bé m¸y tæ chøc qu¶n lý cña C«ng ty cæ phÇn LICOGI 14 .....................33<br /> 2.2. Mét sè ®Æc ®iÓm c¬ b¶n cña C«ng ty cæ phÇn LICOGI 14<br /> cã ¶nh h−ëng ®Õn c«ng t¸c ®Êu thÇu. ...........................................35<br /> 2.2.1. §Æc ®iÓm lao ®éng ..................................................................................35<br /> 2.2.2. N¨ng lùc thiÕt bÞ thi c«ng. ......................................................................37<br /> 2.2.3. N¨ng lùc tµi chÝnh vµ sù vËn hµnh tµi chÝnh cña C«ng ty cæ phÇn<br /> LICOGI 14. .......................................................................................................39<br /> 2.3. KÕt qña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty cæ<br /> phÇn licogi 14 (2009 - 2011). ........................................................................40<br /> <br /> 2.4. §¸nh gi¸ mét sè th«ng tin vÒ thùc tr¹ng c«ng t¸c ®Êu<br /> thÇu vµ ®Êu thÇu t¹i viÖt nam . .........................................................45<br /> 2.4.1. Thùc tr¹ng c«ng t¸c ®Êu thÇu ë n−íc ta trong thêi gian qua. .................45<br /> 2.4.2. Nh÷ng vÊn ®Ò ph¸p lý cña ®Êu thÇu trong ho¹t ®éng x©y l¾p. ................45<br /> 2.5. ph©n tÝch thùc tr¹ng dù thÇu vµ tróng thÇu cña C«ng<br /> ty cæ phÇn licogi 14 (2009 - 2011) ............................................................46<br /> 2.5.1. Giíi thiÖu ph¹m vi vµ h×nh thøc tham gia ®Êu thÇu cña C«ng ty cæ phÇn<br /> LICOGI 14 (2009 - 2011) .................................................................................46<br /> 2.5.2. Ph©n tÝch c¸c kÕt qu¶ ®¹t ®−îc tõ dù thÇu cña C«ng ty cæ phÇn LICOGI<br /> 14 (2009 - 2011) ...............................................................................................47<br /> 2.5.3. Ph©n tÝch c¸c nguyªn nh©n c¬ b¶n rót ra tõ c¸c gãi tr−ît thÇu lín vµ ®iÓn<br /> h×nh (2009 - 2011) ............................................................................................51<br /> 2.5.4. Ph©n tÝch c«ng t¸c tæ chøc thùc hiÖn hå s¬ dù thÇu cña C«ng ty cæ phÇn<br /> LICOGI 14 theo c¸c néi dung vµ tr×nh tù c«ng viÖc tham gia ®Êu thÇu. ..........60<br /> 2.6. so s¸nh c«ng t¸c tham gia ®Êu thÇu cña c«ng ty cæ<br /> phÇn licogi 14 víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh trong ®Êu thÇu.<br /> ...............................................................................................................................64<br /> 2.6.1. So s¸nh víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh .........................................................64<br /> 2.6.2. §¸nh gi¸ vÒ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña C«ng ty cæ phÇn LICOGI 14. .....66<br /> 2.6.3 Nh÷ng kÕt qu¶ vµ tån t¹i trong ho¹t ®éng ®Êu thÇu cña C«ng ty cæ phÇn<br /> LICOGI 14. .......................................................................................................72<br /> Ch−¬ng III .............................................................................................................78<br /> X©y dùng Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng tróng<br /> thÇu cho c«ng ty cæ phÇn licogi 14 .....................................................78<br /> 3.1 §¸nh gi¸ nhu cÇu thÞ tr−êng cña C«ng ty cæ phÇn licogi<br /> 14 giai ®o¹n (2010 - 2020). ............................................................................78<br /> 3.1.1. M«i tr−êng kinh doanh ...........................................................................78<br /> 3.1.2. Nhu cÇu thÞ tr−êng cña C«ng ty cæ phÇn LICOGI 14 dù kiÕn giai ®o¹n<br /> (2010 - 2020) ....................................................................................................80<br /> 3.2. §Þnh h−íng ph¸t triÓn cña Tæng c«ng ty LICOGI vµ c«ng<br /> ty cæ phÇn licogi 14 trong giai ®oan (2010 - 2020) .......................80<br /> 3.2.1. §Þnh h−íng ph¸t triÓn cña Tæng c«ng ty LICOGI (2010 - 2020)...........80<br /> 3.2.2. §Þnh h−íng ph¸t triÓn cña C«ng ty cæ phÇn LICOGI 14 (2010 - 2020). 81<br /> 3.3. mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng tróng thÇu<br /> cho c«ng ty cæ phÇn licogi 14. ............................................................83<br /> 3.3.1. N©ng cao n¨ng lùc tµi chÝnh. ..................................................................83<br /> 3.3.2. Gi¶i ph¸p vÒ gi¸ dù thÇu .........................................................................85<br /> 3.3.3. N©ng cao n¨ng lùc m¸y mãc thiÕt bÞ ......................................................87<br /> KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ ...................................................................................94<br /> Tµi liÖu tham kh¶o .........................................................................................97<br /> B¶ng ký hiÖu viÕt t¾t .....................................................................................8<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2