intTypePromotion=3

Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Phân tích và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng hệ thống sản xuất tinh gọn Lean tại công ty TNHH May Youngone – Nam Định

Chia sẻ: Vương Tuấn Cảnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:122

0
76
lượt xem
45
download

Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Phân tích và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng hệ thống sản xuất tinh gọn Lean tại công ty TNHH May Youngone – Nam Định

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài nghiên cứu hệ thống sản xuất tinh gọn Lean; hệ thống sản xuất Lean áp dụng tại công ty may; thực tế và nguyên nhân dẫn đến việc hoạt động không hiệu quả của hệ thống sản xuất Lean đã và đang áp dụng tại công ty TNHH may Youngone -Nam Định; qua việc phân tích nhằm tích lũy thêm một số kinh nghiệm và là công cụ tham chiếu đối với các công ty may đang và sẽ áp dụng hệ thống sản xuất này tại Việt Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Phân tích và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng hệ thống sản xuất tinh gọn Lean tại công ty TNHH May Youngone – Nam Định

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> -------------------------------<br /> <br /> NGÔ THỊ THANH NHÀN<br /> <br /> PHÂN TÍCH VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO<br /> HIỆU QUẢ SỬ DỤNG HỆ THỐNG SẢN XUẤT LEAN<br /> TẠI CÔNG TY TNHH MAY YOUNGONE – NAM ĐỊNH<br /> <br /> Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. VŨ QUANG<br /> <br /> Hà Nội - 2013<br /> <br /> Luận văn Thạc Sĩ QTKD<br /> <br /> Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội<br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Tác giả luận văn xin cam kết những ý tưởng, nội dung và đề xuất trong luận<br /> văn này là kết quả của quá trình học tập, tiếp thu các kiến thức từ Thầy giáo hướng<br /> dẫn và các Thầy, Cô trong Viện Kinh tế và Quản lý – Trường Đại học Bách Khoa<br /> Hà Nội và từ những quan sát và kinh nghiệm thực tế.<br /> Tất cả các số liệu, bảng biểu trong đề tài này là kết quả của quá trình thu thập<br /> tài liệu, phân tích và đánh giá dựa trên cơ sở các kiến thức, kinh nghiệm của bản<br /> thân tác giả đã tiếp thu được trong quá trình công tác, học tập, không phải là sản<br /> phẩm sao chép, trùng lặp với các đề tài nghiên cứu trước đây.<br /> Trên đây là cam kết ràng buộc trách nhiệm của tác giả đối với các nội dung, ý<br /> tưởng và đề xuất của luận văn này.<br /> Học viên<br /> <br /> Ngô Thị Thanh Nhàn<br /> Khóa: CH 2011-2013<br /> <br /> Học viên: Ngô Thị Thanh Nhàn<br /> <br /> i<br /> <br /> Viện Kinh tế và Quản lý<br /> <br /> Luận văn Thạc Sĩ QTKD<br /> <br /> Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội<br /> MỤC LỤC<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN ................................................................................................... i<br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT .................................................................... v<br /> DANH SÁCH BẢNG, BIỂU ................................................................................. v<br /> DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ ........................................................................... v<br /> LỜI MỞ ĐẦU ........................................................................................................ 1<br /> CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ HỆ THỐNG SẢN XUẤT LEAN ................ 5<br /> 1.1. Tổng quan về hệ thống sản xuất Lean và hiệu quả áp dụng ........................... 5<br /> 1.1.1. Tổng quan về hệ thống sản xuất Lean ..................................................... 5<br /> 1.1.1.1. Lean Manufacturing / Lean production là gì? ................................... 5<br /> 1.1.1.2. Lịch sử hình thành Lean production ................................................. 5<br /> 1.1.1.3. Mục tiêu của Lean production .......................................................... 7<br /> 1.1.1.4. Các nguyên tắc chính trong Lean ..................................................... 9<br /> 1.1.1.5. Trọng tâm của Lean ......................................................................... 9<br /> 1.1.1.6. Hiệu quả áp dụng Lean.................................................................. 10<br /> 1.1.2. NỘI DUNG THỰC HIỆN .................................................................... 11<br /> 1.1.2.1. Việc tạo giá trị và các loại lãng phí trong Lean ............................... 11<br /> 1.1.2.2. Sản Xuất Pull ( Kéo) ...................................................................... 15<br /> 1.1.2.3. 5S & Quản lý bằng trực quan ........................................................ 16<br /> 1.1.2.4. Tiêu chuẩn hoá công việc (Standardized Work) ............................. 18<br /> 1.1.2.5. Công cụ ngăn ngừa sai sót (Error Proofing hay POKA-YOKE)...... 19<br /> 1.1.2.6. Dòng chảy từng sản phẩm (one-piece flow).................................... 19<br /> 1.1.2.7. Chuyển đổi nhanh (Quick change over).......................................... 20<br /> 1.1.2.8. Giải quyết vấn đề PDCA (Problem solving) ................................... 20<br /> 1.1.2.9. Lưu đồ dòng chảy giá trị (Value Stream Mapping) ......................... 24<br /> 1.1.2.10. Bảo trì năng suất tổng thể (TPM) ................................................. 25<br /> 1.1.2.11. Bình chuẩn hoá (Level Production/Heijunka) ............................... 26<br /> 1.1.2.12. Cải tiến liên tục (Continuous Improvement/ - Kaizen).................. 27<br /> 1.1.2.13. Các đo lường chính trong Lean .................................................... 28<br /> Học viên: Ngô Thị Thanh Nhàn<br /> <br /> ii<br /> <br /> Viện Kinh tế và Quản lý<br /> <br /> Luận văn Thạc Sĩ QTKD<br /> <br /> Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội<br /> <br /> 1.1.2.14. Nhóm làm việc/làm việc theo nhóm ............................................. 29<br /> 1.2. SỬ DỤNG HIỆU QUẢ HỆ THỐNG SẢN XUẤT TINH GỌN LEAN ... 29<br /> 1.2.1. Khái niệm hiệu quả, hiệu quả sử dụng hệ thống Lean ........................... 29<br /> 1.2.1.1. Khái niệm hiệu quả : ...................................................................... 29<br /> 1.2.1.2. Hiệu quả sử dụng hệ thống Lean; ................................................... 30<br /> 1.3. Yêu cầu, điều kiện, tiêu chí đánh giá, hiệu quả áp dụng và kinh nghiệm áp<br /> dụng Lean tại Việt Nam ..................................................................................... 30<br /> 1.3.1. Tầm quan trọng của Lean và yêu cầu áp dụng....................................... 30<br /> 1.3.2. Điều kiện để triển khai Lean tại Doanh nghiệp hiệu quả ....................... 33<br /> 1.3.3. Tiêu chí đánh giá .................................................................................. 33<br /> 1.3.3.1. Tiêu chí đánh giá trong quản lí sản xuất Lean................................. 34<br /> 1.3.3.2. Tiêu chí đánh giá quản lí Chất lượng trong Lean ............................ 38<br /> 1.3.4. Kinh nghiệm áp dụng Lean tại Việt Nam .............................................. 40<br /> KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 .................................................................................... 43<br /> CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG SỬ DỤNG HỆ THỐNG SẢN<br /> XUẤT LEAN TẠI CÔNG TY TNHH MAY YOUNGONE – NAM ĐỊNH ...... 44<br /> 2.1. Giới thiệu về Công ty TNHH may Youngone _ Nam Định.......................... 44<br /> 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty ......................................... 44<br /> 2.1.2. Cơ cấu bộ máy công ty: ........................................................................ 45<br /> 2.2. Cơ cấu tổ chức phòng Lean tại công ty........................................................ 47<br /> 2.3. Qui trình áp dụng Lean tại công ty .............................................................. 47<br /> 2.3.1. Qui trình đào tạo ................................................................................... 47<br /> 2.3.2. Quá trình nhân rộng và thực hiện Lean tại công ty ................................ 49<br /> 2.4. Nội dung thực hiện Lean tại các xưởng ....................................................... 51<br /> 2.4.1. Quá trình thực hiện 5S : ........................................................................ 51<br /> 2.4.2. Chuyền đơn chiếc (one piece flow) ....................................................... 55<br /> 2.4.3. Tiêu chuẩn hóa công việc ..................................................................... 61<br /> 2.4.4. Công cụ ngăn ngừa lỗi tăng năng xuất và chất lượng ............................ 65<br /> 2.4.5. Bảo vệ năng xuất tổng thể :................................................................... 68<br /> Học viên: Ngô Thị Thanh Nhàn<br /> <br /> iii<br /> <br /> Viện Kinh tế và Quản lý<br /> <br /> Luận văn Thạc Sĩ QTKD<br /> <br /> Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội<br /> <br /> 2.4.6. Nội dung thực hiện Kaizen : ................................................................. 71<br /> 2.5. Một số thành tựu đạt được ........................................................................... 73<br /> 2.6. Phân tích những điểm mạnh và điểm yếu trong quá trình triển khai và áp<br /> dụng Lean tại công ty TNHH May Youngone – Nam Định. ............................... 76<br /> 2.6.1. Hệ thống nhân sự .................................................................................. 76<br /> 2.6.1.1. Lãnh đạo cấp trên ........................................................................... 76<br /> 2.6.1.2. Lãnh đạo cấp dưới .......................................................................... 78<br /> 2.6.2. Cơ sở vật chất ....................................................................................... 85<br /> 2.6.3 Sai sót trong quá trình triển khai và thực hiện Lean tại công ty ............. 92<br /> KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 .................................................................................... 98<br /> CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG HỆ<br /> THỐNG SẢN XUẤT LEAN TẠI CÔNG TY TNHH MAY YOUNGONE –<br /> NAM ĐỊNH .......................................................................................................... 99<br /> 3.1. Giải pháp kiến nghị bổ xung phần cơ sở lí luận về Lean .............................. 99<br /> 3.2. Các giải pháp khắc phục để hoàn thiện và nâng cao hiệu quả sử dụng hệ<br /> thống sản xuất tinh gọn Lean tại công ty TNHH May Youngone – Nam Dinh. 103<br /> 3.2.1. Nhóm giải pháp chiến lược công ty: ................................................... 103<br /> 3.2.1.1. Triển khai thực hiện Lean trên toàn công ty : ............................... 103<br /> 3.2.1.2. Đầu tư về cơ sở vật chất ............................................................... 104<br /> 3.2.1.3. Thay đổi phương thức quản lí đối với Lean .................................. 109<br /> 3.2.2. Nhóm giải pháp tài chính .................................................................... 111<br /> KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 .................................................................................. 114<br /> KẾT LUẬN CHUNG......................................................................................... 115<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................. 116<br /> <br /> Học viên: Ngô Thị Thanh Nhàn<br /> <br /> iv<br /> <br /> Viện Kinh tế và Quản lý<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản