Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Phân tích và đề xuất một số giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên tại trường Bồi dưỡng cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch

Chia sẻ: Vương Tuấn Cảnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:102

0
45
lượt xem
8
download

Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Phân tích và đề xuất một số giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên tại trường Bồi dưỡng cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài nghiên cứu, phân tích cơ sở phương pháp luận về phát triển nguồn nhân lực cho trường bồi dưỡng cán bộ ở Việt Nam; đánh giá thực trạng chất lượng giảng viên và công tác phát triển đội ngũ giảng viên của trường bồi dưỡng cán bộ văn hóa thể thao và du lịch; đề xuất một số giải pháp hoàn thiện và phát triển đội ngũ giảng viên của trường bồi dưỡng cán bộ văn hóa thể thao và du lịch.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Phân tích và đề xuất một số giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên tại trường Bồi dưỡng cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch

i<br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> -----------<br /> <br /> Th©n xu©n ©n<br /> <br /> Ph©n tÝch vµ ®Ò xuÊt mét sè gi¶i ph¸p ph¸t triÓn ®éi ngò<br /> gi¶ng viªn t¹i tr−êng Båi d−ìng c¸n bé qu¶n lý v¨n hãa,<br /> thÓ thao vµ du lÞch<br /> <br /> LUËN V¡N TH¹C SÜ Kü THUËT<br /> Ngµnh QU¶N TRÞ KINH DOANH<br /> <br /> Hà Nội, Năm 2013<br /> <br /> ii<br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> -----------<br /> <br /> Th©n xu©n ©n<br /> <br /> Ph©n tÝch vµ ®Ò xuÊt mét sè gi¶i ph¸p ph¸t triÓn ®éi ngò<br /> gi¶ng viªn t¹i tr−êng Båi d−ìng c¸n bé qu¶n lý v¨n hãa,<br /> thÓ thao vµ du lÞch<br /> Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh<br /> <br /> LUËN V¡N TH¹C SÜ Kü THUËT<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học: TS. VŨ QUANG<br /> <br /> Hà Nội, Năm 2013<br /> <br /> i<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan Luận văn là công trình nghiên cứu của<br /> riêng tôi. Các kết quả nêu trong luận văn là trung thực và chưa có<br /> ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Những nội dung trong<br /> luận văn có sử dụng tài liệu tham khảo đều được trích dẫn nguồn<br /> đầy đủ và chính xác.<br /> TÁC GIẢ LUẬN VĂN<br /> <br /> THÂN XUÂN ÂN<br /> <br /> ii<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CAM ĐOAN ..................................................................................................... i<br /> MỤC LỤC................................................................................................................. ii<br /> DANH MỤC CÁC BẢNG ..................................................................................... iv<br /> DANH MỤC CÁC HÌNH ........................................................................................ v<br /> CHỮ VIẾT TẮT..................................................................................................... vi<br /> LỜI MỞ ĐẦU .....................................................................................................1<br /> <br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài .................................................................................1<br /> 2. Mục đích nghiên cứu của luận văn ................................................................2<br /> 3. Đối tượng nghiên cứu của luận văn ...............................................................2<br /> 4. Phương pháp nghiên cứu của luận văn ..........................................................2<br /> 5. Những đóng góp của luận văn .......................................................................2<br /> 6. Kết cấu của luận văn: .....................................................................................3<br /> Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC<br /> VÀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN NGÀNH VĂN HOÁ,<br /> THỂ THAO VÀ DU LỊCH .................................................................................4<br /> <br /> 1.1.Tổng quan về quản trị nguồn nhân lực và phát triển nguồn nhân lực......4<br /> 1.1.1 Tổng quan về nguồn nhân lực...................................................................4<br /> 1.1.1.1. Khái niệm quản trị nguồn nhân lực ......................................................4<br /> 1.1.1.2. Các tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá nguồn nhân lực ...............................5<br /> 1.1.2 Khái niệm và nội dung phát triển nguồn nhân lực....................................6<br /> 1.1.2.1. Khái niệm phát triển nguồn nhân lực ...................................................6<br /> 1.1.2.2. Nội dung phát triển nguồn nhân lực .....................................................6<br /> 1.1.2.3. Những yêu cầu và cơ sở để phát triển NNL ..........................................7<br /> 1.1.2.4. Những yếu tố ảnh hưởng đến phát triển NNL.......................................8<br /> 1.2. Đặc điểm của công tác phát triển đội ngũ giảng viên ..........................11<br /> 1.2.1. Là một bộ phận nguồn nhân lực có học vấn cao....................................11<br /> 1.2.2. Kết quả hoạt động của NNL trong lĩnh vực GD - ĐT chịu ảnh hưởng<br /> của cả người học và môi trường học tập. .........................................................12<br /> <br /> iii<br /> 1.2.3. Chất lượng NNL GD-ĐT quyết định đến chất lượng đào tạo NNL nói<br /> chung của quốc gia...........................................................................................13<br /> 1.2.4. Đặc điểm lao động nghề nghiệp.............................................................14<br /> 1.3. Phát triển đội ngũ giảng viên ngành văn hoá thể thao và du lịch theo<br /> cách tiếp cận phát triển nguồn nhân lực....................................................14<br /> 1.3.1. Yêu cầu phát triển đội ngũ giảng viên theo quan điểm phát triển nguồn<br /> nhân lực. ...........................................................................................................16<br /> 1.3.2. Nội dung công tác phát triển đội ngũ giảng viên. ..................................19<br /> 1.3.3. Đặc điểm đội ngũ giảng viên của ngành văn hoá thể thao và du lịch....27<br /> 1.3.4. Tiêu chuẩn, tiêu chí để phát triển đội ngũ giảng viên trong ngành văn<br /> hóa thể thao và du lịch .....................................................................................30<br /> 1.3.5. Những yếu tố ảnh hưởng đến phát triển đội ngũ giảng viên..................31<br /> Kết luận chương 1 ..........................................................................................35<br /> Chương 2: THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRƯỜNG BỒI<br /> DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ...........37<br /> <br /> 2.1. Một số nét cơ bản về Trường Bồi dưỡng cán bộ quản lý văn hoá, thể<br /> thao và du lịch.................................................................................................37<br /> 2.2. Chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy Trường Bồi dưỡng cán bộ<br /> quản lý văn hoá, thể thao và du lịch.............................................................41<br /> 2.2.1. Chức năng, nhiệm vụ Nhà trường..........................................................41<br /> 2.2.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy nhà trường ........................................................43<br /> 2.3. Kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của trường từ năm 2008<br /> đến nay ..........................................................................................................44<br /> 2.4. Thực trạng đội ngũ giảng viên trường Bồi dưỡng cán bộ quản lý văn<br /> hoá, thể thao và du lịch ................................................................................47<br /> 2.4.1. Điều tra thực trạng đội ngũ giảng viên Trường Bồi dưỡng cán bộ quản<br /> lý văn hoá, thể thao và du lịch..........................................................................56<br /> 2.4.1.1. Việc lấy ý kiến học viên.......................................................................56<br /> 2.4.1.2.Việc thu thập ý kiến của lãnh đạo Trường và Bộ. ...............................60<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản