intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 849_1568189308.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-11 15:08:43
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Nghiên cứu tạo động lực làm việc cho nhân viên tại Trung tâm viễn thông Hạ Long

Chia sẻ: Vương Minh Vũ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:120

0
76
lượt xem
37
download

Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Nghiên cứu tạo động lực làm việc cho nhân viên tại Trung tâm viễn thông Hạ Long

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trên cơ sở lý luận về động lực làm việc và các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên, luận văn tập trung phân tích và nêu bật được: Thực trạng nguồn nhân lực tại Trung tâm viễn thông Hạ Long; nghiên cứu phân tích tìm ra nguyên nhân có thể làm tăng động lực làm việc của nhân viên, chế độ đãi ngộ nhân viên hiện tại, sức hấp dẫn và kém hấp dẫn công ty đối với nhân viên của Trung tâm; đề ra một số giải pháp nhằm động viên và nâng cao động lực làm việc của nhân viên tại Trung tâm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Nghiên cứu tạo động lực làm việc cho nhân viên tại Trung tâm viễn thông Hạ Long

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> ---------------------------<br /> <br /> NGUYỄN VŨ QUANG<br /> <br /> NGHIÊN CỨU TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NHÂN VIÊN<br /> TẠI TRUNG TÂM VIỄN THÔNG HẠ LONG<br /> <br /> Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh<br /> Mã số: QTKD 2012A-HL34<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> TS. CAO TÔ LINH<br /> <br /> HÀ NỘI - 2013<br /> <br /> Luận văn thạc sỹ quản trị kinh doanh<br /> <br /> Trường đại học Bách Khoa Hà Nội<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu trong<br /> luận văn này đảm bào tính chính xác, tin cậy và trung thực. Những kết quả nêu<br /> trong luận văn chưa được công bố trong bất kỳ công trình nào khác.<br /> Quảng Ninh, ngày 28 tháng 11 năm 2013<br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> Nguyễn Vũ Quang<br /> <br /> Nguyễn Vũ Quang<br /> <br /> Khoá 2012A<br /> <br /> Luận văn thạc sỹ quản trị kinh doanh<br /> <br /> Trường đại học Bách Khoa Hà Nội<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Trước hết, tôi xin chân trọng cảm ơn Lãnh đạo Trường Đại học Bách Khoa Hà<br /> Nội, Viện Kinh tế và Quản lý, các đơn vị liên quan của Trường Đại học Bách Khoa<br /> Hà Nội và cơ sở tại Quảng Ninh đã tạo điều kiện cho tôi hoàn thành luận văn này.<br /> Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến TS. Cao Tô Linh, người đã tận tình giúp<br /> đỡ, hướng dẫn tôi trong suốt quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài này.<br /> Trong quá trình học tập, triển khai nghiên cứu đề tài và những gì đạt được<br /> ngày hôm nay, tôi không thể quên công lao giảng dạy và hướng dẫn của các thầy,<br /> cô giáo Viện Kinh tế và Quản lý - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.<br /> Vì đây là một đề tài rộng về cả lĩnh vực sản xuất và kinh doanh, được thực<br /> hiện trong một thời gian ngắn, cho nên dù người viết đã có nhiều cố gắng để hoàn<br /> thành nhưng không thể tránh khỏi những thiếu sót và hạn chế. Kính mong hội đồng,<br /> các thầy cô phản biện, các cấp lãnh đạo và đồng nghiệp đóng góp ý kiến để người<br /> viết tiếp tục hoàn thiện để tài, phục vụ cho công việc nghiên cứu và ứng dụng trong<br /> thực tiễn sau này.<br /> Quảng Ninh, ngày 28 tháng 11 năm 2013<br /> Học viên<br /> <br /> Nguyễn Vũ Quang<br /> <br /> Nguyễn Vũ Quang<br /> <br /> Khoá 2012A<br /> <br /> Luận văn thạc sỹ quản trị kinh doanh<br /> <br /> Trường đại học Bách Khoa Hà Nội<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> LỜI CẢM ƠN<br /> MỤC LỤC<br /> DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT<br /> DANH MỤC BẢNG BIỂU<br /> DANH MỤC HÌNH VẼ<br /> LỜI MỞ ĐẦU ........................................................................................................ 1<br /> CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO<br /> ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP...................................................................... 4<br /> 1.1. Tổng quan về tạo động lực lao động. ........................................................... 4<br /> 1.1.1 Khái niệm tạo động lực lao động. ........................................................... 4<br /> 1.1.2. Tầm quan trọng của tạo động lực làm việc ............................................ 7<br /> 1.2. Các học thuyết tạo động lực trong lao động. ................................................ 8<br /> 1.2.1. Học thuyết về hệ thống thứ bậc các nhu cầu của Maslow. ..................... 8<br /> 1.2.2 . Học thuyết tăng cường tích cực. ......................................................... 12<br /> 1.2.3. Học thuyết về sự kỳ vọng (Victor Vroom) ........................................... 12<br /> 1.2.4. Học thuyết công bằng .......................................................................... 14<br /> 1.2.5. Học thuyết về hệ thống hai yếu tố (Frederic Herzberg) ........................ 16<br /> 1.2.6. Học thuyết đạt mục tiêu ....................................................................... 17<br /> 1.2.7. Ứng dụng các học thuyết vào thực tiễn quản lý nhân sự ...................... 18<br /> 1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của người lao động. ..... 19<br /> 1.3.1. Nhóm nhân tố thuộc về doanh nghiệp.................................................. 20<br /> 1.3.1.1. Văn hóa doanh nghiệp ................................................................... 20<br /> 1.3.1.2. Mục tiêu doanh nghiệp................................................................... 21<br /> 1.3.1.3. Lãnh đạo doanh nghiệp .................................................................. 21<br /> 1.3.1.4. Chính sách tiền lương, tiền thưởng và các khuyến khích ................ 21<br /> 1.3.2. Nhóm nhân tố thuộc về công việc........................................................ 22<br /> 1.3.2.1. Nội dung, tính chất công việc......................................................... 22<br /> 1.3.2.2. Khả năng phát triển nghề nghiệp của công việc............................. 23<br /> Nguyễn Vũ Quang<br /> <br /> Khoá 2012A<br /> <br /> Luận văn thạc sỹ quản trị kinh doanh<br /> <br /> Trường đại học Bách Khoa Hà Nội<br /> <br /> 1.3.2.3. Cơ hội thăng tiến của công việc ..................................................... 24<br /> 1.3.3. Nhóm nhân tố thuộc về cá nhân ........................................................... 24<br /> 1.3.3.1 Thâm niên công tác. ....................................................................... 24<br /> 1.3.3.2 Tiềm năng....................................................................................... 25<br /> 1.3.3.3 Kinh nghiệm. .................................................................................. 25<br /> 1.3.3.4 Nhân viên trung thành..................................................................... 25<br /> 1.3.3.5 Sự hoàn thành công tác. .................................................................. 25<br /> 1.3.4.Nhóm nhân tố bên ngoài doanh nghiệp ................................................. 26<br /> 1.4 Một số nghiên cứu về yếu tố ảnh hưởng tới động lực làm việc.................... 27<br /> 1.4.1 Cách tiếp cận của Samuel (2005 )......................................................... 27<br /> 1.4.2 Nghiên cứu của Wiley C ( 1997 ) ......................................................... 30<br /> 1.4.3 Phiếu điều tra ESI – Vijaya Mani ( 2010 ) ............................................ 32<br /> 1.4.4. Kết quả khảo sát về các yếu tố thu hút nhân viên của Navigos Search (3 –<br /> 2011) ............................................................................................................. 35<br /> KẾT LUẬN CHƯƠNG I ..................................................................................... 36<br /> CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NHÂN<br /> VIÊN TẠI TRUNG TÂM VIỄN THÔNG HẠ LONG ...................................... 37<br /> 2.1. Tổng quan về Trung Tâm Viễn Thông Hạ Long. ....................................... 37<br /> 2.1.1. Giới thiệu về Trung Tâm Viễn Thông Hạ Long. .................................. 37<br /> 2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Trung Tâm Viễn Thông Hạ Long.......................... 37<br /> 2.1.3. Chức năng và nhiệm vụ của Trung Tâm Viễn Thông Hạ Long. ........... 38<br /> 2.1.4. Đặc điểm về sản phẩm......................................................................... 41<br /> 2.1.5. Đặc điểm về thị trường và cạnh tranh .................................................. 42<br /> 2.1.6. Kết quả hoạt động kinh doanh của Trung Tâm Viễn Thông Hạ Long. . 43<br /> 2.2. Hiện trạng nhân lực của Trung Tâm Viễn Thông Hạ Long. ....................... 44<br /> 2.3. Phân tích hiện trạng các yếu tố ảnh hưởng tới động lực làm việc của nhân<br /> viên tại Trung Tâm Viễn Thông Hạ Long. ........................................................ 47<br /> 2.3.1 Xác định nhiệm vụ và tiêu chuẩn thực hiện công việc .......................... 47<br /> 2.3.2 Tổ chức nơi làm việc cho người lao động ............................................. 50<br /> 2.3.3 Sự quan tâm kèm cặp của lãnh đạo trực tiếp với nhân viên .................. 51<br /> 2.3.4 Xây dựng bầu không khí làm việc trong đơn vị .................................. 53<br /> Nguyễn Vũ Quang<br /> <br /> Khoá 2012A<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản