intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại Công ty cổ phần cơ điện và xây dựng Quảng Nam

Chia sẻ: Gvx Gvx | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

246
lượt xem
57
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại Công ty cổ phần cơ điện và xây dựng Quảng Nam nhằm hệ thống hoá và phát triển các lý luận chung về kế toán quản trị chi phí phục vụ hiệu quả cho quản trị nội bộ; phân tích, đánh giá thực trạng kế toán chi phí tại Công ty.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại Công ty cổ phần cơ điện và xây dựng Quảng Nam

 1. 1 B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O Đ I H C ĐÀ N NG ---------------------------- VŨ TI N ĐÔNG HOÀN THI N K TOÁN QU N TR CHI PHÍ T I CÔNG TY C PH N CƠ ĐI N VÀ XÂY D NG QU NG NAM Chuyên ngành: K TOÁN Mã s : 60. TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ QU N TR KINH DOANH Đà N ng - Năm 2011
 2. 2 Công trình ñư c hoàn thành t i Đ I H C ĐÀ N NG ---------------------------- Ngư i hư ng d n khoa h c: GS.TS. TRƯƠNG BÁ THANH Ph n bi n 1: TS. TR N ĐÌNH KHÔI NGUYÊN Ph n bi n 2: PGS.TS. LÊ Đ C TOÀN Lu n văn ñã ñư c b o v t i H i ñ ng b o v ch m Lu n văn t t nghi p Th c sĩ Qu n Tr Kinh Doanh, h p t i Đ i h c Đà N ng vào ngày 07 tháng 1 năm 2012. Có th tìm hi u lu n văn t i: - Trung tâm thông tin H c li u - Đ i h c Đà N ng - Thư vi n trư ng Đ i h c Kinh T - Đ i h c Đà N ng
 3. 3 PH N M Đ U 1. Tính c p thi t c a Đ tài Th c t t i Công ty c ph n Cơ ñi n và Xây d ng Qu ng Nam ñã và ñang th c hi n tương ñ i t t v xây d ng ñ nh m c, d toán, t ch c quá trình thi công. Tuy nhiên, công tác l p d toán chi phí còn chưa linh ho t, vi c xây d ng h th ng ñ nh m c còn chung chung, chưa chi ti t, c th , giá phí s n ph m v n ch tính theo phương pháp truy n th ng. Vì v y mà h th ng k toán chi phí hi n nay t i Công ty v n chưa cung c p các thông tin phù h p, k p th i và tin c y cho vi c ra các quy t ñ nh kinh doanh c a các nhà qu n tr . Ngoài ra, Công ty c ph n Cơ ñi n và Xây d ng Qu ng Nam là m t Công ty có quy mô l n, ñã và ñang thi công nhi u công trình t m c , năng l c tài chính cũng như năng l c thi công r t t t, trong khi ñó t l th ng th u trong ñ u th u xây d ng c a Công ty hàng năm kho ng 65% - 70%, t l v n chưa cao, chưa ph n ánh h t năng l c hi n có c a Công ty 2. T ng quan Đã có nh ng nghiên c u c a m t s tác gi v vi c áp d ng k toán qu n tr chi phí cho t ng lo i hình doanh nghi p c th như du l ch, d t, dư c,... Tuy nhiên v n chưa có nghiên c u nào v h th ng k toán qu n tr chi phí áp d ng cho các doanh nghi p xây l p. 3. M c tiêu nghiên c u H th ng hoá và phát tri n các lý lu n chung v k toán qu n tr chi phí ph c v hi u qu cho qu n tr n i b ; phân tích, ñánh giá th c tr ng k toán chi phí t i công ty c ph n Cơ ñi n và Xây d ng Qu ng Nam, t ñó hoàn thi n k toán qu n tr chi phí t i ty c ph n Cơ ñi n và Xây d ng Qu ng Nam theo hư ng h th ng k toán qu n tr chi phí hi n ñ i, có th cung c p thông tin h u ích cho các nhà qu n tr trong vi c ra các quy t ñ nh kinh doanh trong môi trư ng c nh tranh kh c nghi t. 4. Cách ti p c n, phương pháp nghiên c u Lu n văn s d ng các phương pháp: t ng h p, phân lo i, ph ng v n, quan sát, th ng kê. 5. Ph m vi nghiên c u Lu n văn t p trung vào nghiên c u và hoàn thi n k toán qu n tr chi phí cho ho t ñ ng xây l p c a ty c ph n Cơ ñi n và Xây d ng Qu ng Nam. 6. Nh ng ñóng góp c a lu n văn
 4. 4 H th ng hoá nh ng v n ñ lý lu n cơ b n c a k toán qu n tr chi phí trong doanh nghi p xây l p; phân tích th c tr ng k toán qu n tr chi phí t i ty c ph n Cơ ñi n và Xây d ng Qu ng Nam; hoàn thi n k toán qu n tr chi phí phù h p v i ñ c ñi m ho t ñ ng s n xu t kinh doanh t i ty c ph n Cơ ñi n và Xây d ng Qu ng Nam 7. K t c u c a lu n văn Lu n văn g m 3 chương: Chương 1: Cơ s lý lu n v k toán qu n tr chi phí trong doanh nghi p xây l p Chương 2: Th c tr ng k toán qu n tr chi phí t i ty c ph n Cơ ñi n và Xây d ng Qu ng Nam Chương 3: M t s bi n pháp hoàn thi n công tác k toán qu n tr chi phí t i ty c ph n Cơ ñi n và Xây d ng Qu ng Nam. CHƯƠNG 1: CƠ S LÝ LU N V K TOÁN QU N TR CHI PHÍ TRONG DOANH NGHI P XÂY L P 1.1. T ng quan v k toán qu n tr 1.1.1. B n ch t k toán qu n tr chi phí 1.1.1.1. Sơ lư c v s ra ñ i và quá trình phát tri n c a k toán qu n tr chi phí KTQT xu t hi n ñ u tiên M vào nh ng năm ñ u c a th k XIX. S phát tri n m nh c v quy mô và ph m vi ho t ñ ng c a các DN trong giai ño n này ñ t ra yêu c u cho các nhà qu n tr ph i ki m soát và ñáng giá ñư c ho t ñ ng c a chúng. 1.1.1.2. B n ch t c a k toán qu n tr chi phí - KTQT thu nhaän vaø toång hôïp caùc thoâng tin veà caùc NVKT phaùt sinh. - Söû duïng caùc phöông phaùp khoa hoïc ñeå phaân tích vaø xöû lyù phuïc vuï cho coâng taùc quaûn lyù cuûa nhaø quaûn trò. - KTQT cung caáp thoâng tin veà hoaït ñoäng kinh teá – taøi chính trong phaïm vi yeâu caàu quaûn lyù trong noäi boä DN - Đ i tư ng nh n thông tin k toán qu n tr chi phí là Ban lãnh ñ o doanh nghi p và nh ng ngư i tham gia qu n lý, ñi u hành ho t ñ ng s n xu t, kinh doanh c a doanh nghi p. - Doanh nghi p ñư c s d ng m i thông tin, s li u c a ph n k toán tài chính ñ ph i h p và ph c v cho k toán qu n tr .
 5. 5 1.1.2. Các k thu t nghi p v cơ b n trong k toán qu n tr chi phí KTQT là m t b ph n c a k toán nên nó cũng s d ng các phương pháp c a k toán. Ngoài ra, KTQT còn s d ng các phương pháp nghi p v cơ s ñ x lý thông tin phù h p v i nhu c u c a nhà qu n tr . Có 4 phương pháp: - Thi t k thông tin thành d ng so sánh ñư c - Phân lo i chi phí - Trình bày m i quan h gi a các thông tin k toán theo d ng phương trình - Trình bày m i quan h gi a các thông tin k toán theo d ng ñ th 1.1.3. T ch c h th ng k toán qu n tr trong doanh nghi p 1.1.3.1. Vi c t ch c th c hi n k toán qu n tr chi phí trong doanh nghi p có các yêu c u sau - Cung c p k p th i ñ y ñ các thông tin theo yêu c u qu n lý v chi phí c a t ng công vi c, b ph n, d án, s n ph m,… - Cung c p k p th i, ñ y ñ các thông tin th c hi n, các ñ nh m c, ñơn giá,... ph c v cho vi c l p k ho ch, ki m tra, ñi u hành và ra quy t ñ nh. - Đ m b o cung c p các thông tin chi ti t, c th hơn so v i k toán tài chính. - Xác l p các nguyên t c, phương pháp phù h p ñ ñ m b o ñư c tính so sánh gi a k toán tài chính và k toán qu n tr cũng như gi a các th i kỳ ho t ñ ng, gi a d toán và th c hi n. 1.1.3.2. T ch c th c hi n k toán qu n tr chi phí trong doanh nghi p theo các n i dung - Vi c phân lo i chi phí c a doanh nghi p là nh m m c ñích ph c v cho qu n tr ho t ñ ng s n xu t, kinh doanh c a doanh nghi p. - H th ng báo cáo k toán qu n tr c n ñư c xây d ng phù h p v i yêu c u cung c p thông tin ph c v qu n lý n i b c a t ng doanh nghi p c th . - N i dung h th ng báo cáo k toán qu n tr c n ñ m b o cung c p ñ y ñ và ñ m b o tính so sánh ñư c c a các thông tin ph c v yêu c u qu n lý. a) Ph c v cho k toán tài chính, chi phí s n xu t, kinh doanh ñư c phân lo i theo các tiêu th c sau - Theo n i dung kinh t , chi phí ñư c chia làm hai lo i: + Chi phí s n xu t
 6. 6 + Chi phí ngoài s n xu t - Theo m i quan h gi a chi phí v i các kho n m c trên báo cáo tài chính, chi phí ñư c chia ra: + Chi phí th i kỳ + Chi phí s n ph m b) Ph c v cho k toán qu n tr , chi phí s n xu t, kinh doanh ñư c phân lo i theo các tiêu th c sau - Theo m i quan h v i vi c l p k ho ch và ki m tra, chi phí ñư c chia ra: + Chi phí kh bi n + Chi phí b t bi n + Chi phí h n h p - Theo tính ch t chi phí, chi phí ñư c chia ra: + Chi phí tr c ti p + Chi phí gián + Chi phí ki m soát + Chi phí không ki m soát 1.1.3.3. Theo yêu c u s d ng chi phí trong vi c l a ch n d án ñ u tư, chi phí c a m t d án ñư c phân lo i như sau - Chi phí thích h p - Chi phí chênh l ch - Chi phí cơ h i - Chi phí chìm 1.1.4. Yêu c u, n i dung Báo cáo k toán qu n tr chi phí - Yêu c u thi t l p h th ng báo cáo k toán qu n tr chi phí - H th ng báo cáo k toán qu n tr chi phí - H th ng báo cáo k toán qu n tr ch y u c a m t doanh nghi p thư ng bao g m: a/ Báo cáo tình hình th c hi n b/ Báo cáo phân tích 1.2. N i dung k toán qu n tr chi phí trong doanh nghi p xây l p 1.2.1. B n ch t chi phí - Chi phí có th ñư c hi u là giá tr c a các ngu n l c chi ra tiêu dùng trong ho t ñ ng s n xu t kinh doanh c a t ch c ñ ñ t ñư c m t m c ñích nào ñó.
 7. 7 - B n ch t c a chi phí là ph i m t ñi ñ ñ i l y m t k t qu , có th có th dư i d ng v t ch t như s n ph m, ti n, nhà xư ng… ho c không có d ng v t ch t như ki n th c, d ch v . 1.2.2. Phân lo i chi phí trong doanh nghi p xây l p 1.2.2.1. Phân lo i chi phí theo ch c năng ho t ñ ng a) Chi phí s n xu t - Chi phí nguyên v t li u tr c ti p - Chi phí nhân công tr c ti p - Chi phí s d ng máy thi công - Chi phí s n xu t chung b) Chi phí ngoài s n xu t Chi phí bán hàng Chi phí qu n lý doanh nghi p 1.2.2.2. Phân lo i chi phí theo ng x c a chi phí - Phân lo i chi phí theo cách ng x c a chi phí có nghĩa là khi m c ñ ho t ñ ng bi n ñ ng thì chi phí s bi n ñ ng như th nào. Theo cách phân lo i này, t ng chi phí c a doanh nghi p ñư c phân lo i theo mô hình trình bày. a) Chi phí bi n ñ i (Bi n phí; Chi phí kh bi n; Varriable Cost - VC) - Bi n phí là chi phí xét v m t t ng s có quan h t l thu n v i nh ng thay ñ i c a m t ho t ñ ng c th nào ñó (như s lư ng s n ph m s n xu t, s lư ng s n ph m tiêu th , doanh thu, s gi máy ch y) +Bi n phí t l (bi n phí th c th ) + Bi n phí c p b c b) Chi phí c ñ nh (Đ nh phí; Chi phí b t bi n; Fixed Cost - FC) - Đ nh phí là nh ng kho n chi phí xét v m t t ng s không thay ñ i khi m c ñ ho t ñ ng thay ñ i, nhưng khi tính cho m t ñơn v ho t ñ ng căn c thì ñ nh phí thay ñ i. Khi m c ñ ho t ñ ng tăng thì ñ nh phí tính cho m t ñơn v ho t ñ ng căn c gi m, và ngư c l i. + Đ nh phí b t bu c + Đ nh phí tùy ý (ñ nh phí không b t bu c) c) Chi phí h n h p
 8. 8 - Chi phí h n h p là lo i chi phí mà b n thân nó g m c các y u t bi n phí l n ñ nh phí. m c ñ ho t ñ ng căn b n, chi phí h n h p th hi n các ñ c ñi m c a ñ nh phí, quá m c ñó nó l i th hi n ñ c tính c a bi n phí. Chi phí h n h p = Bi n phí + Đ nh phí Trong ñó: + Đ nh phí: Ph n chi phí t i thi u + Bi n phí: Ph n chi phí theo m c s d ng .- Phân tích chi phí h n h p Chi phí h n h p r t quan tr ng vì chi phí h n h p r t ph bi n trong các doanh nghi p. Chi phí h n h p bao g m các kho n chi phí như chi phí ñi n, nư c, s a ch a, b o trì, s n xu t chung... Hai phương pháp thư ng ñư c s d ng là : - Phương pháp c c ñ i - c c ti u - Phương pháp bình phương bé nh t 1.2.3. L p d toán chi phí xây d ng D toán chi phí xây d ng bao g m chi phí tr c ti p, chi phí chung, thu nh p ch u thu tính trư c, thu GTGT và chi phí nhà t m t i hi n trư ng ñ và ñi u hành thi công. 1. Chi phí tr c ti p bao g m chi phí v t li u 2. Chi phí chung bao g m 3. Xác ñ nh thu nh p ch u thu tính trư c, tính theo t l % so v i giá thành d toán xây d ng. 4. Thu giá tr gia tăng cho công tác xây d ng áp d ng theo quy ñ nh hi n hành. 5. Chi phí xây d ng nhà t m t i hi n trư ng ñ và ñi u hành thi công 1.2.4. Xác ñ nh giá phí công trình xây d ng 1.2.4.1. Xác ñ nh giá phí công trình theo k toán qu n tr chi phí truy n th ng - Xác ñ nh giá phí công trình theo phương pháp chi phí th c t , phương pháp - Xác ñ nh giá phí c a công trình phương pháp chi phí tr c ti p và phương pháp chi phí toàn b 1.2.4.2. Xác ñ nh giá phí công trình theo k toán qu n tr chi phí hi n ñ i (phương pháp xác ñ nh chi phí theo ho t ñ ng)
 9. 9 Phương pháp xác ñ nh chi phí theo ho t ñ ng ñư c th c hi n qua hai giai ño n: Giai ño n 1: Chi phí s n xu t chung ñư c xác ñ nh cho t ng ho t ñ ng, không xác ñ nh cho t ng ñơn v trong t ch c (ñ i thi công, công trình, h ng m c công trình) như phương pháp k toán truy n th ng. Giai ño n 2: Xác ñ nh chi phí cho t ng công trình, h ng m c công trình căn c theo m c ñ s d ng các ho t ñ ng. - T l phân b chi phí c a t ng nhóm ñư c xác ñ nh trên cơ s m c ñ ho t ñ ng c a nhóm (ngu n phát sinh chi phí c a nhóm) theo công th c T l % phân b chi T ng chi phí c a nhóm phí = T ng m c ñ ho t ñ ng c a X 100 c a nhóm nhóm 1.2.5. Phân tích chi phí ñ ra quy t ñ nh kinh doanh 1.2.5.1. Các quy t ñ nh sách lư c Quy t ñ nh ch p nh n hay t ch i m t ñơn ñ t hàng ñ c bi t Quy t ñ nh kinh doanh trong ñi u ki n ngu n l c h n ch Quy t ñ nh mua ngoài hay t s n xu t Quy t ñ nh lo i b lo i s n ph m, b ph n kinh doanh 1.2.5.2. Xác ñ nh giá d th u Phương pháp xác ñ nh giá d th u thư ng ñư c các doanh nghi p áp d ng là c ng thêm m t t l ph n trăm (%) vào chi phí theo công th c: Giá d th u Giá thành L i nhu n (Giá tr d = + d toán ñ nh m c toán) T l % c ng L i nhu n m c tiêu X thêm trên CP = T ng d toán xây d ng 100% 1.2.6. Ki m soát ho t ñ ng c a các b ph n Doanh nghi p có th ki m soát ho t ñ ng c a các b ph n thông qua vi c ki m soát chi phí b ng cách yêu c u m i b ph n ph i l p các báo cáo chi phí theo các ch tiêu sau: - Phân b chi phí cho các b ph n - Đ nh phí b ph n - Đ nh phí chung 1.2.7. T ch c mô hình k toán qu n tr chi phí
 10. 10 Có ba ki u t ch c mô hình k toán qu n tr , bao g m: - Mô hình k t h p - Mô hình tách bi t - Mô hình h n h p K T LU N CHƯƠNG 1 Chương này c a lu n văn ñã phân tích nh ng n i dung ch y u c a k toán qu n tr chi phí trong doanh nghi p xây l p, bao g m d toán chi phí s n xu t kinh doanh, xác ñ nh giá phí s n ph m s n xu t, t ch c thông tin ph c v ki m soát chi phí, t ch c ki m tra và ñánh giá th c hi n chi phí c a các b ph n, phân tích thông tin thích h p cho vi c ra quy t ñ nh ng n h n. Bên c nh ñó, lu n văn cũng trình bày t ch c mô hình k toán ph c v k toán qu n tr chi phí c n tuỳ thu c vào ñi u ki n th c ti n cũng như ñ c ñi m t ch c ho t ñ ng s n xu t kinh doanh c a t ng ñơn v ñ có th phát huy t t nh t vai trò c a k toán qu n tr chi phí CHƯƠNG 2: TH C TR NG K TOÁN QU N TR CHI PHÍ T I CÔNG TY C PH N CƠ ĐI N VÀ XÂY D NG QU NG NAM 2.1. Nh ng ñ t trưng cơ b n c a công ty c ph n Cơ ñi n và Xây d ng Qu ng Nam 2.1.1. Quá trình hình thành và phát tri n công ty 2.1.1.1. Quá trình hình thành và phát tri n công ty - Ngày 12/12/2006 B trư g B công nghi p ra quy t ñ nh s 3968/QB-BCN v vi c phê duy t phương án và chuy n công ty Cơ Đi n & Xây D ng thành Công Ty C Ph n Cơ Đi n & Xây D ng. Công ty C Ph n chính th c ñi vào ho t ñ ng t ngày 01/05/2007 theo gi y ch ng nh n s : 3303070272 ngày 12/04/2007 do s K ho ch - Đ u tư t nh Qu ng Nam. 2.1.1.2. Ch c năng, nhi m v c a Công ty Ngành ngh kinh doanh bao g m: - Tư v n giám sát công trình - D ch v ño ñ t, l p b n ñ ñ a hình, b n ñ gi th a - Thi t k công trình th y l i, công trình giao thông c u ñư ng... 2.1.1.3. Đ c ñi m t ch c qu n lý công ty 2.1.1.4. Đ c ñi m c a ho t ñ ng s n xu t kinh doanh c a Công ty
 11. 11 Ngoài ho t ñ ng xây l p Công ty còn có ho t ñ ng s n xu t công nghi p (s n xu t s n ph m xây d ng như ñá xây các lo i, c t ñi n bê tông li tâm, ng c ng bê tông li tâm,…). Tuy nhiên hi n nay, giá tr s n xu t ho t ñ ng xây l p ch y u v n chi m t tr ng ch y u, kho ng 90%. B ng 2.1: Giá tr s n xu t kinh doanh qua các năm 2008 – 2009 ĐVT: Ch tiêu Năm 2008 Năm 2009 So sánh năm 2008/2009 Chênh l ch T l % T ng doanh thu 37.377.162.593 41.539.376.825 4.162.214.230 +24 T ng chi phí 36.064.605.449 37.279.327.645 1.214.722.200 +7,6 T ng l i nhu n 1.312.557.144 4.260.049.180 2.947.492.036 +224,6 N p NSNN 309.320.317 556.976.243 247.655.926 +80 ñ ng 2.1.2. T ch c công tác k toán c a công ty 2.1.2.1. Đ c ñi m b máy k toán c a công ty 2.1.2.2. Đ c ñi m t ch c công tác k toán áp d ng t i Công ty 2.2. Th c tr ng k toán qu n tr chi phí t i công ty c ph n Cơ ñi n và Xây d ng Qu ng Nam 2.2.1. Phân lo i chi phí kinh doanh - Theo quy ñ nh hi n hành, toàn b chi phí ñư c chia thành các y u t : + Chi phí nguyên li u, v t li u + Chi phí nhân công + Chi phí kh u hao TSCĐ + Chi phí d ch v mua ngoài + Chi phí b ng ti n khác Các y u t chi phí trên n u phân lo i theo m c ñích và công d ng c a chi phí thì ñư c s p x p thành các kho n m c chi phí sau: - Chi phí nguyên li u, v t li u tr c ti p + Chi phí NVL chính: g ch, cát, ñá, xi măng, s t, bê tông ñúc s n… + Chi phí NVL ph : b t màu, thu c n , ñinh, dây bu c… + Chi phí NVL k t c u: kèo, c t, khung, giàn giáo… + Các chi phí NVL khác… - Chi phí nhân công tr c ti p Chi phí này bao g m các kho n ph i tr cho: + Ngư i lao ñ ng thu c quy n qu n lý c a công ty
 12. 12 + Ngư i lao ñ ng thuê ngoài theo t ng lo i công vi c - Chi phí s d ng máy thi công + Chi phí ti n lương, ph c p theo lương và các kho n trích theo lương c a nhân viên qu n lý ñ i xây d ng, nhân viên tr c ti p ñi u khi n máy, công nhân tr c ti p tham gia xây l p theo t l quy ñ nh + Chi phí v t li u (xăng, d u…), CCDC và các chi phí d ch v mua ngoài khác ph c v máy thi công. + Chi phí d ch v mua ngoài. + Các chi phí khác phát sinh trong kỳ liên quan ñ n ho t ñ ng c a ñ i… + Máy làm ñ t: máy i, máy xúc, máy san… + Các lo i máy xây d ng: máy tr n v a, tr n bê tông, máy ñóng c c… + Các phương ti n v n chuy n có tr ng t i v a và l n… - Chi phí s n xu t chung + Chi phí ti n lương, ph c p theo lương và các kho n trích theo lương c a nhân viên qu n lý ñ i xây d ng, nhân viên tr c ti p ñi u khi n máy, công nhân tr c ti p tham gia xây l p theo t l quy ñ nh + Chi phí v t li u (xăng, d u…), CCDC và các chi phí d ch v mua ngoài khác ph c v máy thi công. + Chi phí d ch v mua ngoài. + Các chi phí khác phát sinh trong kỳ liên quan ñ n ho t ñ ng c a ñ i… 2.2.2. Đ i tư ng t p h p chi phí s n xu t t i Công ty Do ñ c ñi m s n ph m Công ty C ph n CĐ & XD Qu ng Nam là các công trình, h ng m c công trình làm theo ñơn ñ t hàng và ñ ñáp ng yêu c u h ch toán kinh t n i b , qu n lý kinh t … nên ñ i tư ng k toán t p h p chi phí s n xu t là t ng công trình, h ng m c công trình nh n th u. 2.2.3. K toán chi phí s n xu t t i Công ty 2.2.3.1. K toán chi phí nguyên v t li u tr c ti p Chi phí nguyên v t li u tr c ti p t i các doanh nghi p xây l p nói chung và t i công ty c ph n Cơ ñi n & Xây d ng Qu ng Nam nói riêng thư ng chi m t l cao Vì v y h ch toán chi ti t chi phí nguyên v t li u tr c ti p ñư c th c hi n cho t ng công trình, h ng m c công trình Chi phí NVL tr c ti p t i Công ty, bao g m toàn b giá tr nguyên v t li u, v t li u s d ng tr c ti p cho ho t ñ ng xây l p như: Chi phí NVL chính: g ch, cát, ñá, xi măng, s t, bê tông ñúc s n…
 13. 13 Chi phí NVL ph : b t màu, thu c n , ñinh, dây bu c… Chi phí NVL k t c u: kèo, c t, khung, giàn giáo… Các chi phí NVL khác… Tuy nhiên, chi phí NVL tr c ti p t i Công ty không bao g m: v t li u, nhiên li u s d ng cho máy thi công và s d ng cho qu n lý ñ i. Chi phí NVL tr c ti p phát sinh t i công trình, h ng m c công trình nào thì ñư c t p h p tr c ti p cho công trình, h ng m c công trình ñó theo giá th c t ñích danh c a t ng lo i NVL. Tiêu th c phân b thư ng ñư c s d ng là phân b theo ñ nh m c tiêu hao theo h s , tr ng lư ng, s lư ng s n ph m... Công th c phân b như sau: Chi phí v t li u T ng chi phí v t li u c n phân b Tiêu th c phân phân b cho = b c a t ng X t ng T ng tiêu th c l a ch n ñ phân ñ i tư ng ñ i tư ng b c a các ñ i tư ng 2.2.3.2. K toán chi phí nhân công tr c ti p T i Công ty c ph n CĐ & XD Qu ng Nam, chi phí NCTT chi m m t t l khá l n trong giá thành các công trình nên ñây là m t khâu quan tr ng nh m ti t ki m chi phí h giá thành các công trình. Hơn n a, nó liên quan tr c ti p ñ n quy n l i c a ngư i lao ñ ng, cũng như nghĩa v c a công ty ñ i v i ngư i lao ñ ng. Hi n nay Công ty ñang áp d ng ñ ng th i hai hình th c tr lương: - Hình th c tr lương theo s n ph m: ñư c công ty áp d ng ñ tr lương cho các t , ñ i xây d ng làm công tác tr c ti p s n xu t. - Hình th c tr lương theo th i gian: ñư c áp d ng ñ tr lương cho b ph n lao ñ ng gián ti p t i công trình ho c văn phòng. Đ i v i nhân công c a công ty Căn c ñ tính lương và h ch toán các kho n ph i tr cho ngư i lao ñ ng là “B ng ch m công”. B ng ch m công ñư c theo dõi cho t ng t s n xu t, t ng ñ i xây d ng và t ng b ph n s n xu t xây l p. “B ng ch m công” cho ta bi t rõ s ngày làm vi c th c t , s ngày ngh c a t ng ngư i là căn c ñ sau này ki m tra, xác nh n ñ i s n xu t, các phòng ban và ph i ñư c ch nhi m công trình ký duy t.
 14. 14 Đ i v i công nhân thuê ngoài Đ i v i vi c h ch toán kh i lư ng công vi c giao khoán thì ch ng t g c ñư c s d ng là “H p ñ ng làm khoán”. “H p ñ ng làm khoán” bao g m: kh i lư ng công vi c, ñơn giá, yêu c u k thu t. H p ñ ng này có th tính theo t ng công vi c hay t h p công vi c, giai ño n công vi c theo h ng m c công trình hay công trình hoàn thành toàn b . 2.2.3.3. K toán chi phí s n xu t chung Chi phí s n xu t chung là các chi phí tr c ti p khác (ngoài chi phí NVL, chi phí NCTT, chi phí s d ng MTC) và các chi phí v t ch c, qu n lý ph c v s n xu t xây l p, các chi phí có tính ch t chung cho ho t ñ ng xây l p. Chi phí s n xu t chung c a Công ty C ph n CĐ & XD Qu ng Nam bao g m: Chi phí ti n lương, ph c p theo lương và các kho n trích theo lương c a nhân viên qu n lý ñ i xây d ng, nhân viên tr c ti p ñi u khi n máy, công nhân tr c ti p tham gia xây l p theo t l quy ñ nh Chi phí v t li u (xăng, d u…), CCDC và các chi phí d ch v mua ngoài khác ph c v máy thi công. Chi phí d ch v mua ngoài. Các chi phí khác phát sinh trong kỳ liên quan ñ n ho t ñ ng c a ñ i… Chi phí s n xu t chung phát sinh t i công trình, h ng m c công trình nào thì ñư c t p h p riêng cho t ng công trình, h ng m c công trình * Ti n lương Ti n lương nhân viên phân xư ng bao g m lương chính và lương ph . - Lương chính ñư c xác ñ nh d a trên h s lương khoán và s ngày công th c t . Lương chính c a nhân viên phân xư ng bao g m ti n lương th i gian và ti n lương năng su t. - Lương ph bao g m lương phép, lương l ...c a nhân viên qu n lý ñ i xây d ng, nhân viên k thu t …. * Các kho n trích theo lương: Bao g m BHXH, BHYT và KPCĐ c a nhân viên ñ i xây d ng
 15. 15 2.2.3.4. K toán chi phí s d ng máy thi công Do ñ c ñi m c a s n ph m xây l p là nh ng công trình có quy mô l n, k t c u ph c t p nên ngoài vi c s d ng nhân công lao ñ ng, doanh nghi p ph i s d ng các lo i MTC như: Máy làm ñ t: máy i, máy xúc, máy san… Các lo i máy xây d ng: máy tr n v a, tr n bê tông, máy ñóng c c… Các phương ti n v n chuy n có tr ng t i v a và l n… Máy móc thi t b ph c v cho s n xu t thi công công ty c ph n bao g m: c u tháp, máy xúc, máy ñào, máy i …Công ty t ch c ñ i máy thi công riêng cho t ng công trình. Đ th c hi n kh i lư ng xây l p, các ñ i xây d ng s d ng MTC do công ty giao ho c th c hi n thuê MTC ñ i v i nh ng lo i máy công ty không có. Chi phí s d ng máy thi công c a công ty bao g m: Đ i v i các máy thi công do công ty giao thì chi phí s d ng máy thi công bao g m chi phí kh u hao tài s n c ñ nh và chi phí kh u hao công c d ng c . Đ i v i các máy thi công thuê ngoài thì chi phí s d ng máy thi công bao g m ti n thuê máy tính trên m t gi ho c ca máy tùy theo các ñi u kho n quy ñ nh trong h p ñ ng. 2.2.4. K toán t ng h p chi phí s n xu t Đ tính ñư c giá thành s n ph m cho t ng ñ i tư ng, k toán ph i ti n hành k t chuy n chi phí ñ i v i các chi phí ñã ñư c t p h p tr c ti p theo t ng ñ i tư ng, còn các chi phí không th t p h p tr c ti p theo t ng ñ i tư ng thì k toán ph i phân b các chi phí này cho t ng ñ i tư ng theo các tiêu th c thích h p. 2.2.5. Đánh giá CPSX s n ph m d dang cu i kỳ c a Công ty 2.2.5.1. S n ph m d dang cu i kỳ (SPDD cu i kì) S n ph m d dang trong s n xu t xây l p là nh ng s n ph m xây l p chưa hoàn thành ñ bàn giao, nghi m thu vào cu i kỳ trong công ty. Đ i v i các công trình xây d ng dân d ng và công nghi p, công trình k thu t h t ng, các khu ñô th và khu công nghi p, thi công các lo i n n móng, công trình quy mô l n, các công trình ñư ng giao thông, c u, ñư ng b , các công trình thu l i quy mô v a (kênh, mương, ñê, kè, c ng, tr m bơm...). SPDD là các công trình chưa hoàn thành.
 16. 16 Đ i v i h ng m c công trình xây d ng ñư ng dây và tr m bi n th ñ n 35 KV, l p ñ t k t c u thép, các thi t b cơ ñi n, nư c, ñi u không, thông tin tín hi u, trang trí n i ngo i th t… SPDD là ñư ng dây, tr m bi n th …ñang l p ñ t, xây d ng chưa k p hoàn thành ñ nghi m thu. Đ i v i h ng m c công trình xây d ng và phát tri n nhà, kinh doanh b t ñ ng s n: kh i lư ng xây l p d dang là các d án ñ u tư ñang trong quá trình xây d ng cơ s h t ng chưa hoàn thành … 2.2.5.2. Đánh giá SPDDCK Cu i quý, t ng công trình và h ng m c công trình ñư c ti n hành ki m kê ñ xác ñ nh kh i lư ng xây l p d dang cu i kỳ. Sau khi ki m kê b ph n k toán nh n ñư c “B ng ki m kê kh i lư ng xây l p d dang”. K toán căn c vào b n kê ñư c l p ti n hành xác ñ nh giá tr d toán c a kh i lư ng xây l p d dang cu i kỳ theo công th c: Giá tr d toán c a kh i Kh i lư ng d lư ng xây l p d dang = X Đơn giá d toán dang cu i kỳ 2.3. Đánh giá th c tr ng k toán qu n tr chi phí t i công ty c ph n Cơ ñi n và Xây d ng Qu ng Nam 2.2.1. Phân lo i chi phí s n xu t Hi n t i Công ty th c hi n phân lo i chi phí theo m c ñích, công d ng c a chi phí và theo n i dung kinh t c a chi phí. V n chưa th c hi n phân lo i và t p h p chi phí theo cách ng x c a chi phí. 2.2.2. Công tác l p d toán chi phí Hi n nay, Công ty c ph n Cơ ñi n và Xây d ng Qu ng Nam s d ng ñ nh m c ñư c ban hành theo quy t ñ nh s 24/2005/QĐ-BXD ngày 29-07-2005 c a B xây d ng làm cơ s l p d toán chi phí. Trên cơ s ñ nh m c do B xây d ng ban hành, Công ty cũng ñã kh o sát, nghiên c u, xây d ng m t s ñ nh m c phù h p v i năng l c, kinh nghi m, trình ñ khoa h c - k thu t, bi n pháp thi công. 2.2.3. Công tác k toán chi phí, tính giá thành và xác ñ nh giá d th u 2.2.3.1. Đ i tư ng k toán chi phí s n xu t và ñ i tư ng tính giá thành s n xu t s n ph m Công trình, h ng m c công trình ho c t ng ñơn ñ t hàng. 2.2.3.2. K toán chi phí s n xu t
 17. 17 Đ i v i chi phí NVL tr c ti p, chi phí NC tr c ti p, chi phí MTC như ti n lương công nhân v n hành máy, nhiên li u, v t li u dùng cho máy ñư c h ch toán chi ti t cho t ng công trình, h ng m c công trình. 2.2.3.4. Đánh giá s n ph m d dang - Trư ng h p bàn giao thanh toán khi công trình hoàn thành toàn b , t ng c ng chi phí s n xu t t khi kh i công ñ n th i ñi m xác ñ nh chính là chi phí s n xu t d dang th c t . - Trư ng h p thanh toán s n ph m xây l p theo ñi m d ng k thu t, s n ph m d dang là kh i lư ng xây l p chưa ñ t t i ñi m d ng k thu t h p lý ñã quy ñ nh. 2.2.3.5. Tính giá thành s n ph m hoàn thành Công ty áp d ng phương pháp tính giá thành gi n ñơn cho t ng công trình, h ng m c công trình. Giá thành th c t Chi phí s n Chi phí s n Chi phí s n kh i lư ng công tác = xu t d dang + xu t phát sinh- xu t d dang xây l p hoàn thành ñ u kỳ trong kỳ cu i kỳ 2.2.3.6. Đ nh giá d th u Trên cơ s giá thành d toán ñã ñư c xác ñ nh, sau khi xem xét tính h p l và h p pháp c a h sơ ñ u th u, phương án t ch c thi công, T ng giám ñ c bàn v i các phòng tham mưu ñ quy t ñ nh giá d th u 2.2.4. Th c hi n ki m soát chi phí Công ty ñã t thi t k báo cáo như: Báo cáo tình hình s d ng nguyên v t li u tr c ti p, báo cáo lao ñ ng và báo cáo v t tư xu t dùng cho t ng công trình, h ng m c công trình. Ngoài ra, Vi c ki m soát chi phí Công ty ñư c th c hi n d a trên các báo cáo th c hi n do các Ban ch huy công trình l p như: Báo cáo tình hình thi công dùng ñ ñ i chi u v i k ho ch ti n ñ thi công, Báo cáo s n lư ng th c hi n nh m ñánh giá kh năng s n xu t c a t ng ñơn v nh n khoán, Báo cáo ti n lương nh m ki m soát ngày công, ñơn giá ti n công lao ñ ng trong tháng 2.3. Đánh giá th c tr ng k toán qu n tr chi phí t i công ty c ph n Cơ ñi n và Xây d ng Qu ng Nam 2.3.1. V phân lo i chi phí
 18. 18 Ưu ñi m: Đã ti n hành phân lo i chi phí kinh doanh theo n i dung và theo ch c năng c a chi phí, ñáp ng ñư c yêu c u cung c p thông tin c a k toán tài chính. Như c ñi m: Chưa ñáp ng ñư c các yêu c u cung c p thông tin c a qu n tr n i b , v i cách phân lo i chi phí hi n t i chưa ph c v cho vi c xác ñ nh giá phí s n ph m theo phương pháp tr c ti p 2.3.2. V xác ñ nh giá phí s n ph m s n xu t Công ty xác ñ nh giá phí s n ph m s n xu t theo phương pháp toàn b . Phương pháp này có ưu ñi m là ñơn gi n, t n kém ít chi phí c a h th ng k toán và ñáp ng ñư c các yêu c u c a h th ng k toán tài chính. Tuy nhiên, m i ch ñáp ng yêu c u l p các báo cáo tài chính, chưa ñáp ng yêu c u c a k toán qu n tr n i b . 2.3.3. V l p d toán chi phí kinh doanh + Vi c l p d toán chi phí ñư c ti n hành theo phương pháp « xác ñ nh chi phí theo công vi c » (ñã nêu trong chương I). Phương pháp này ch cung c p thông tin v giá tr d toán c a công trình, là «giá tr n » m c giá cao nh t ch ñ u tư có th ch p nh n khi xét th u. Khi ph i ch p nh n gi m giá ñ trúng th u, Công ty chưa xây d ng cho mình phương pháp xác ñ nh t l gi m giá bao nhiêu ñ có th ch p nh n h p ñ ng mà không b l , hay ñ t ñư c l i nhu n mong mu n. 2.3.4. V th c hi n ki m soát chi phí Vi c ki m soát chi phi Công ty c ph n Cơ ñi n và Xây d ng Qu ng Nam ch d ng l i m c ñ ki m tra, so sánh k t qu th c hi n v i d toán ñư c l p. Các báo cáo v v t tư, lao ñ ng chưa ch rõ chi u hư ng bi n ñ ng c a chi phí và nguyên nhân c a s bi n ñ ng. 2.3.5. V phân tích chi phí ñ ra quy t ñ nh kinh doanh Vi c phân tích chi phí t i Công ty ch d ng l i vi c so sánh giá thành s n xu t th c t v i giá thành d toán c a t ng s n ph m xây l p, ch nh m m c ñích ñánh giá hi u qu c a ho t ñ ng xây l p mà chưa ph c v cho m c ñích ra quy t ñ nh. Không phân lo i chi phí theo m i quan h v i m c ñ ho t ñ ng, không áp d ng các phương pháp xác ñ nh giá phí s n ph m s n xu t h p lý nên t i Công ty chưa ti n hành phân tích các chi phí phù h p ñ ra các quy t ñ nh kinh doanh, ñ c bi t là trong công tác ñ u th u.
 19. 19 2.3.6. V t ch c b máy k toán ph c v k toán qu n tr chi phí T i Công ty ch có nhân viên k toán t ng h p và các k toán ñ i th c hi n thêm ch c năng c a k toán qu n tr , các nhân viên ph n hành k toán khác ch y u th c hi n ch c năng c a k toán tài chính. Ch khi ñư c yêu c u k toán m i thu th p, x lý, phân tích s li u ph c v cho m c ñích qu n tr . Như v y, th i gian th c hi n r t lâu, chi phí t n kém và thông tin cung c p thư ng không k p th i. K T LU N CHƯƠNG 2 T kh o sát th c t , chương này c a lu n văn ñã gi i thi u t ng quan v ñ c ñi m ho t ñ ng kinh doanh, v cơ c u t ch c qu n lý, t ch c k toán c a Công ty c ph n Cơ ñi n và Xây d ng Qu ng Nam , tìm hi u v th c tr ng k toán chi phí nói chung và k toán qu n tr chi phí nói riêng. Công tác k toán qu n tr chi phí Công ty ñư c th hi n qua vi c nh n di n và phân lo i chi phí, công tác l p d toán chi phí, các báo cáo b ph n ñ theo dõi và ki m soát chi phí. CHƯƠNG 3: HOÀN THI N K TOÁN QU N TR CHI PHÍ T I CÔNG TY C PH N CƠ ĐI N VÀ XÂY D NG QU NG NAM 3.1. S c n thi t ph i hoàn thi n công tác k toán qu n tr chi phí công ty c ph n Cơ ñi n và Xây d ng Qu ng Nam - Xây d ng cơ b n là ngành s n xu t v t ch t quan tr ng mang tính ch t công nghi p nh m t o ra cơ s v t ch t k thu t cho n n kinh t qu c dân. M t b ph n l n c a thu nh p qu c dân, c a qu tích lu cùng v i v n ñ u tư c a nư c ngoài ñư c s d ng trong lĩnh v c xây d ng cơ b n. Quá trình ra quy t ñ nh c a các nhà qu n lý tr i qua các bư c: (1) Xác ñ nh v n ñ (2) Xác ñ nh m c tiêu, l p k ho ch (3) Xác ñ nh gi i pháp cho vi c th c hi n theo k ho ch (4) Thu th p thông tin liên quan ñ n vi c ra quy t ñ nh (5) L a ch n gi i pháp cho vi c ra quy t ñ nh Đ giúp cho các nhà qu n lý ra các quy t ñ nh ñúng ñ n: - Cung c p k p th i ñ y ñ các thông tin theo yêu c u qu n lý v chi phí c a t ng công vi c, b ph n, d án, công trình... - Cung c p k p th i, ñ y ñ các thông tin th c hi n, các ñ nh m c, ñơn giá,... ph c v cho vi c l p k ho ch, ki m tra, ñi u hành và ra quy t ñ nh.
 20. 20 - Trong b t c m t môi trư ng kinh doanh nào, nh t là môi trư ng kinh doanh c nh tranh m nh m thì vi c ki m soát chi phí s giúp cho các doanh nghi p s d ng h p lý các ngu n l c và có các quy t ñ nh ñúng ñ n trong quá trình ho t ñ ng kinh doanh c a mình 3.2. Yêu c u c a vi c hoàn thi n công ty công ty c ph n Cơ ñi n và Xây d ng Qu ng Nam 3.2.1. Phù h p v i ñ c ñi m ho t ñ ng s n xu t kinh doanh c a ngành xây l p - Xây l p là m t ngành s n xu t kinh doanh ñ c thù, vì s n ph m xây l p ñư c s n xu t theo ñơn ñ t hàng, mang tính ñơn chi c v i vi c tuân th nghiêm ng t các ñi u ki n v ñ nh m c chi phí tr c ti p, chi phí. 3.3. Hoàn thi n k toán qu n tr chi phí t i công ty c ph n Cơ ñi n và Xây d ng Qu ng Nam 3.3.1. Phân lo i chi phí trong k toán qu n tr - Căn c vào ý nghĩa c a chi phí trong giá thành s n ph m và ñ thu n ti n cho vi c tính giá thành, chi phí ñư c phân theo kho n m c. Cách phân lo i này d a vào công d ng chung c a chi phí và m c phân b chi phí cho t ng ñ i tư ng. - Vi c phân lo i chi phí ph i hư ng t i nhu c u thông tin c a Nhà qu n tr , không ch ñơn thu n ph c v vi c ki m tra giám sát ho t ñ ng thư ng ngày c a doanh nghi p mà còn ph i hư ng t i vi c cung c p thông tin làm cơ s ñ nh hư ng cho nhà qu n tr . Trong phân lo i chi phí, v i ñ c thù là ngành xây l p, Công ty CP XD & CĐ Qu ng Nam c n hư ng t i phân lo i chi phí theo m t s cách ch y u sau: Phân lo i theo cách ng x c a chi phí Đây là cách phân lo i r t quan tr ng trong k toán qu n tr ñ ph c v cho quá trình phân tích, ñánh giá s d ng thông tin ph c v cho vi c ra quy t ñ nh, trong dài h n phân lo i chi phí theo tiêu th c này và phân tích chi phí trong m i quan h v i s n lư ng và l i nhu n ñ nh hư ng nhà qu n tr ra các quy t ñ nh dài h n, bên c nh ñó thông tin ñư c cung c p theo cách phân lo i chi phí này dùng ñ l p các d toán, k ho ch và các báo cáo s n xu t, cũng như báo cáo ñánh giá k t qu qu n lý.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2