intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (Tóm tắt): Kế toán quản trị chi phí tại công ty TNHH MTV cao su Quảng Trị

Chia sẻ: Vdfv Vdfv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

404
lượt xem
115
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Kế toán quản trị chi phí tại công ty TNHH MTV cao su Quảng Trị khảo sát, đánh giá thực trạng công tác kế toán. Qua đó, đề xuất một số nội dung nhằm hoàn thiện công tác kế toán quản trị chi phí Công ty.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (Tóm tắt): Kế toán quản trị chi phí tại công ty TNHH MTV cao su Quảng Trị

 1. B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O Đ I H C ĐÀ N NG ---------- VÕ TH HOÀI GIANG K TOÁN QU N TR CHI PHÍ T I CÔNG TY THNN MTV CAO SU QU NG TR Chuyên ngành: K toán Mã s : 60.34.30 TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ QU N TR KINH DOANH Đà N ng – Năm 2012
 2. Công trình ñư c hoàn thành t i Đ I H C ĐÀ N NG ------- Ngư i hư ng d n khoa h c: TS. Tr n Đình Khôi Nguyên Ph n bi n 1: TS. Đoàn Ng c Phi Anh Ph n bi n 2: TS. Nguy n Phùng Lu n văn s ñư c b o v trư c H i ñ ng ch m Lu n văn t t nghi p th c sĩ Qu n tr kinh doanh h p t i Đ i h c Đà N ng vào ngày 25 tháng 11 năm 2012. Có th tìm hi u lu n văn t i - Trung tâm Thông tin – H c li u, Đ i h c Đà N ng - Thư vi n trư ng Đ i h c Kinh t , Đ i h c Đà N ng
 3. 1 M Đ U 1. Tính c p thi t c a ñ tài N n kinh t th gi i ñang ch ng l i sau cu c kh ng ho ng, các doanh nghi p trong nư c ñang ph i ñ i di n v i r t nhi u khó khăn, vì v y các quy t ñ nh v s n xu t c n ñư c cân nh c c n tr ng và thông tin v chi phí tr nên c n thi t. Do ñó, k toán qu n tr tr thành công c tài chính ñ c l c cho các nhà qu n tr , cung c p thông tin h tr nhà qu n tr trong vi c l p k ho ch, t ch c th c hi n k ho ch, ki m tra ñánh giá tình hình th c hi n k ho ch t ñó ñưa ra nh ng quy t ñ nh s n xu t kinh doanh. H th ng k toán t i công ty TNHH MTV cao su Qu ng Tr ch y u cung c p thông tin cho báo cáo tài chính, báo cáo thu ch chưa có h th ng báo cáo k toán qu n tr , chưa chú tr ng ñ n k toán qu n tr chi phí. Do v y, công ty c n hoàn thi n k toán qu n tr chi phí ñ ñáp ng nhu c u thông tin trong vi c ra quy t ñ nh. T lý do v m t lý lu n và th c ti n, tôi ñã nghiên c u ñ tài “ K toán qu n tr chi phí t i Công ty TNHH MTV Cao su Qu ng Tr ”. 2. M c tiêu nghiên c u - T ng h p lý lu n k toán qu n tr chi phí trong các doanh nghi p s n xu t nh m ng d ng lý thuy t vào vi c hoàn thi n k toán qu n tr chi phí t i công ty. - Kh o sát, ñánh giá th c tr ng công tác k toán qu n tr chi phí t i Công ty TNHH MTV Cao su Qu ng Tr . Qua ñó ñ xu t m t s n i dung nh m hoàn thi n công tác k toán qu n tr chi phí công ty. 3. Đ i tư ng và ph m vi nghiên c u - Đ i tư ng nghiên c u: Công tác k toán qu n tr chi phí t i Công ty TNHH MTV Cao su Qu ng Tr . - Ph m vi nghiên c u: Do th i gian có h n, ph m vi nghiên c u c a lu n văn t p trung nghiên c u k toán qu n tr chi phí nh ng
 4. 2 chi phí phát sinh ñ s n xu t s n ph m t khâu khai thác ñ n khâu ch bi n m cao su t i công ty. 4. Phương pháp nghiên c u Lu n văn ñã s d ng phương pháp chuyên gia ñ ñ i chi u gi a th c ti n k toán qu n tr chi phí t i công ty v i lý lu n t ñó ñưa ra các gi i pháp nh m hoàn thi n k toán qu n tr chi phí. Ngu n s li u s d ng cho ñ tài bao g m: Các s li u liên quan ñ n l p k ho ch s n xu t, k toán t p h p chi phí s n xu t và tính giá thành s n ph m t i công ty. 5. B c c ñ tài Ngoài ph n m ñ u và k t lu n, lu n văn ñư c chia thành 03 chương Chương 1: Cơ s lý lu n v k toán qu n tr chi phí trong doanh nghi p s n xu t Chương 2: Th c tr ng k toán qu n tr chi phí t i công ty TNHH MTV cao su Qu ng Tr Chương 3: M t s gi i pháp nh m hoàn thi n công tác k toán qu n tr chi phí t i công ty TNHH MTV cao su Qu ng Tr 6. T ng quan tài li u nghiên c u PGS.TS.Trương Bá Thanh, TS.Tr n Đình khôi Nguyên, ThS.Lê Văn Nam (2008), “Giáo trình k toán qu n tr ”. Giáo trình cung c p ñ y ñ h th ng lý thuy t v k toán qu n tr t công tác ho ch ñ nh ñ n t ch c ki m soát, ñánh giá và ra quy t ñ nh; làm cơ s lý thuy t giúp ñánh giá th c tr ng và là căn c ñưa ra các gi i pháp hoàn thi n công tác k toán qu n tr chi phí trong doanh nghi p. Tác gi Đào Th Minh Tâm (2009), “K toán qu n tr chi phí và ng d ng c a nó trong các doanh nghi p ch bi n th y s n Vi t Nam” (T p chí NCKHKT- Tapchiketoan.com), trình bày n i dung k toán qu n tr chi phí, k t h p kh o sát th c tr ng công tác k toán qu n tr chi phí các doanh nghi p ch bi n th y s n, ñánh giá th c tr ng vàxây d ng gi i pháp hoàn thi n k toán qu n tr chi phí.
 5. 3 PGS.TS. Trương Bá Thanh, Nguy n Thanh Trúc (2008), (T p chí khoa h c và công ngh - ĐH Đà N ng), “K toán qu n tr chi phí các công ty cà phê Nhà nư c trên ñ a bàn T nh Đ k L k”, bài vi t trình bày và ñánh giá m t cách t ng quát v công tác k toán qu n tr chi phí theo ñ c thù ngành cà phê. Lu n văn còn tham kh o các lu n văn th c sĩ v k toán qu n tr chi phí: ThS. Ph m Xuân Thư (2010), “K toán qu n tr chi phí t i công ty Dư c TW III”, ThS. Tr n Th Kim Loan (2010), “K toán qu n tr chi phí t i công ty TNHH MTV x s ki n thi t và d ch v in Đà N ng”. CHƯƠNG 1. CƠ S LÝ LU N V K TOÁN QU N TR CHI PHÍ TRONG DOANH NGHI P S N XU T 1.1. T NG QUAN V K TOÁN QU N TR CHI PHÍ TRONG DOANH NGHI P S N XU T 1.1.1. Khái ni m k toán qu n tr chi phí K toán qu n tr chi phí là m t b ph n c a k toán qu n tr , tùy theo cách ti p c n mà có nhi u ñ nh nghĩa khác nhau. Vi t Nam, thu t ng “K toán qu n tr ” m i ñư c ghi nh n trong Lu t K toán ban hành ngày 17/06/2003, theo Lu t K toán Vi t Nam “K toán qu n tr là vi c thu th p, x lý, phân tích và cung c p thông tin kinh t , tài chính theo yêu c u qu n tr và quy t ñ nh kinh t , tài chính trong n i b ñơn v k toán”. Theo ñó, khái ni m k toán qu n tr chi phí có th ñư c hi u như sau, k toán qu n tr chi phí là quá trình thu th p, x lý, phân tích và cung c p các thông tin v chi phí cho nhà qu n tr th c hi n các ch c năng c a mình, như phân tích cách ng x c a chi phí, ho ch ñ nh, t ch c th c hi n, ki m tra, ñánh giá tình hình th c hi n chi phí và h tr ra quy t ñ nh. 1.1.2. B n ch t c a k toán qu n tr chi phí B n ch t c a k toán qu n tr chi phí có th trình bày như sau:
 6. 4 - K toán qu n tr chi phí là m t b ph n trong h th ng thông tin k toán, là công c qu n lý thông qua vi c thu th p, x lý và cung c p thông tin v các nghi p v kinh t , tài chính ñã phát sinh, hoàn thành và thông tin ph c v cho vi c l p các d toán, ra quy t ñ nh theo yêu c u qu n lý n i b c a t ch c. - K toán qu n tr chi phí quan tâm ñ n các lo i chi phí phát sinh, hay bi n ñ ng và trách nhi m qu n lý g n v i t ng trung tâm chi phí. - Thông tin chi phí thư ng mang tính d báo ph c v qu n tr tài s n c a doanh nghi p và ra quy t ñ nh s n xu t kinh doanh. 1.1.3. Vai trò c a k toán qu n tr chi phí K toán qu n tr chi phí là công c qu n lý giúp nhà qu n tr th c hi n ch c năng. Theo t ng ch c năng qu n lý, k toán qu n tr có vai trò như sau: - Cung c p thông tin cho quá trình ho ch ñ nh: thông qua vi c cung c p thông tin v ñ nh m c chi phí, d toán chi phí s n xu t, d toán chi phí bán hàng, chi phí qu n lý doanh nghi p. - Cung c p thông tin cho quá trình t ch c th c hi n: các thông tin v chi phí c a t ng ho t ñ ng ñ ki m tra vi c th c hi n. - Cung c p thông tin cho ki m tra: các báo cáo ho t ñ ng theo t ng khâu công vi c, báo cáo so sánh k t qu v i k ho ch. - Cung c p thông tin cho quá trình ra quy t ñ nh thông qua vi c t ng h p, phân lo i thông tin. 1.1.4. S phát tri n c a k toán qu n tr nư c ta So v i th gi i, k toán qu n tr ñư c v n d ng Vi t Nam t nh ng năm 1990. Đ n năm 1999, khi chuy n sang n n kinh t th trư ng thì k toán qu n tr m i b t ñ u ñư c nghiên c u có h th ng. Ngày 12/06/2006, B Tài Chính ban hành thông tư 53/2006/TT-BTC hư ng d n áp d ng k toán qu n tr trong doanh nhi p. Tuy nhiên, vi c v n d ng k toán qu n tr chi phí trong các doanh nghi p Vi t Nam v n còn nhi u h n ch .
 7. 5 1.2. CHI PHÍ VÀ PHÂN LO I CHI PHÍ TRONG DOANH NGHI P S N XU T 1.2.1. Khái ni m chi phí Thông tin cung c p cho k toán qu n tr chi phí chính là các thông tin v chi phí, “chi phí ñư c ñ nh nghĩa là giá tr ti n t c a các kho n hao phí b ra nh m t o ra các lo i tài s n, hàng hóa ho c các d ch v ”. Trên quan ñi m c a k toán qu n tr , chi phí là dòng phí t n th c t g n li n v i ho t ñ ng s n xu t kinh doanh t khâu ư c tính chi phí, t ch c th c hi n ñ n ki m tra và ra quy t ñ nh. 1.2.2. Phân lo i chi phí Trong k toán qu n tr , chi phí ñư c phân lo i như sau: - Phân lo i chi phí theo ch c năng ho t ñ ng chi phí bao g m chi phí s n xu t và chi phí ngoài s n xu t. - Phân lo i chi phí theo m i quan h gi a chi phí v i l i nhu n xác ñ nh t ng kỳ: chi phí ñư c phân thành chi phí s n ph m và chi phí th i kỳ. - Phân lo i chi phí theo cách ng x c a chi phí: phân lo i nh m nh n bi t các thông tin v s thay ñ i chi phí khi m c ñ ho t ñ ng thay ñ i. G m: Chi phí kh bi n, chi phí b t bi n, chi phí h n h p. - Phân lo i chi phí trong vi c s d ng trong ki m tra và ra quy t ñ nh: giúp nh n di n các thông tin ph c v ra các quy t ñ nh. Chi phí ñư c phân thành: chi phí tr c ti p - chi phí gián ti p, chi phí ki m soát ñư c - chi phí không ki m soát ñư c, chi phí chênh l ch, chi phí cơ h i và chi phí chìm. 1.3. N I DUNG K TOÁN QU N TR CHI PHÍ TRONG DOANH NGHI P S N XU T 1.3.1. T ch c l p d toán chi phí a. M c ñích l p và quy trình l p: M c ñích l p d toán chi phí là cung c p thông tin v toàn b k ho ch chi phí s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p, làm căn c xác ñ nh m c tiêu và ñánh giá
 8. 6 vi c th c hi n. Quy trình l p d toán chi phí d a trên các s li u, thông tin trong quá kh k t h p v i thông tin hi n hành, thông thư ng các doanh nghi p xây d ng d a trên ñ nh m c chi phí. b. N i dung l p d toán L p d toán chi phí s n xu t - D toán chi phí nguyên v t li u tr c ti p: Là d ki n s lư ng và giá tr nguyên li u v t li u tr c ti p c n thi t s d ng trong kỳ. Căn c l p d toán là: s n lư ng s n xu t d ki n, ñ nh m c nguyên v t li u tiêu hao cho m t ñơn v s n ph m, ñơn giá nguyên v t li u. - D toán chi phí nhân công tr c ti p: D toán nh m duy trì l c lư ng lao ñ ng v a ñ ñáp ng yêu c u s n xu t. Căn c l p d toán là: s n lư ng s n xu t d toán, ñ nh m c lao ñ ng tr c ti p bao g m ñ nh m c th i gian lao ñ ng tr c ti p và ñ nh m c giá c a m t gi lao ñ ng tr c ti p ñ s n xu t ra m t ñơn v s n ph m. - D toán chi phí s n xu t chung: Là d ki n các chi phí liên quan ñ n ho t ñ ng s n xu t phát sinh trong ph m vi phân xư ng, chi phí s n xu t chung bao g m c chi phí b t bi n và chi phí kh bi n. D toán ñư c xây d ng có tính ñ n cách ng x chi phí. L p d toán chi phí bán hàng và chi phí qu n lý doanh nghi p: c n ñư c xem xét trên khía c nh ng x chi phí bao g m c bi n phí và ñ nh phí. 1.3.2. Tính giá thành s n ph m - Đ i tư ng t p h p chi phí: “Là ph m vi ñư c xác ñ nh trư c ñ t p h p chi phí. Xác ñ nh ñ i tư ng t p h p chi phí th c ch t là xác ñ nh gi i h n các b ph n ch u chi phí ho c các ñ i tư ng ch u chi phí làm cơ s cho vi c tính giá thành”. - Đ i tư ng tính giá thành: “Là k t qu c a quá trình s n xu t ho c quá trình cung c p d ch v c n ñư c tính giá thành ñ ph c v yêu c u qu n lý”.
 9. 7 - Tính giá thành theo phương pháp toàn b : Tính giá thành s n ph m theo phương pháp toàn b ñư c xác ñ nh theo sơ ñ 1.1. CP NVL tr c ti p SXKD d dang CP NC tr c ti p Bi n phí SXC Thành T ng SP ph m giá thành t n kho Đ nh phí SXC Bi n phí bán hàng Giá v n Bi n phí QL DN CP th i kỳ Doanh Đ nh phí bán hàng L i nhu n thu L i nhu n g p Đ nh phí QL DN thu n Sơ ñ 1.1. Tính giá thành s n ph m theo phương pháp toàn b Phương pháp tính giá toàn b g m hai h th ng tính giá, h th ng tính giá thành theo công vi c (áp d ng các doanh nghi p s n xu t theo ñơn ñ t hàng) và h th ng tính giá theo quá trình s n xu t (áp d ng các doanh nghi p s n xu t các s n ph m gi ng nhau v ñ c tính, v quá trình s n xu t). - Tính giá thành theo phương pháp tr c ti p: Theo phương pháp này, giá thành s n ph m hoàn thành g m ba lo i: chi phí nguyên v t li u tr c ti p, chi phí nhân công tr c ti p và bi n phí s n xu t chung liên quan ñ n s n xu t s n ph m t i phân xư ng. Ph n chi phí s n xu t chung c ñ nh không ñư c tính vào giá thành s n ph m hoàn thành. Tính giá thành s n ph m theo phương pháp tr c ti p ñư c xác ñ nh theo sơ ñ 1.2.
 10. 8 CP NVL tr c ti p SXKD d dang CP NC tr c ti p Thành T ng SP Bi n phí SXC ph m giá thành t n kho Bi n phí s n xu t c a hàng bán Bi n phí BH Doanh Đ nh phí bán hàng Bi n phí QLDN thu Đ nh phí QL DN CP th i kỳ Đ nh phí SXC S dư ñ m phí L i nhu n thu n Sơ ñ 1.2. Tính giá thành s n ph m theo phương pháp tr c ti p 1.3.3. Ki m soát chi phí Ki m soát chi phí s n xu t: Ki m soát chi phí s n xu t bao g m ki m soát chi phí nguyên v t li u tr c ti p, ki m soát chi phí nhân công tr c ti p và ki m soát chi phí s n xu t chung. Ki m soát thông qua vi c phân tích bi n ñ ng chi phí s n xu t g n li n v i nhân t giá và nhân t lư ng. Vi c phân tích bi n ñ ng chi phí s n xu t theo nhân t giá và nhân t lư ng giúp nhà qu n lý phát hi n các y u t gây ra bi n ñ ng chi phí. Ki m soát chi phí bán hàng và chi phí qu n lý: Đ ki m soát t t chi phí bán hàng và chi phí qu n lý doanh nghi p, c n ph i quan tâm ñ n bi n ñ ng c a c bi n phí và ñ nh phí. Đi u này v a làm rõ trách nhi m c a t ng trung tâm chi phí có liên quan ñ n ho t ñ ng bán hàng và qu n lý, v a làm rõ bi n ñ ng chi phí. Qua ki m soát chi phí nhà qu n tr có th ñánh giá năng l c qu n lý.
 11. 9 K T LU N CHƯƠNG 1 Trong chương 1, lu n văn ñã trình bày nh ng v n ñ v k toán qu n tr chi phí trong các doanh nghi p s n xu t, v b n ch t và vai trò c a k toán qu n tr chi phí cũng như các n i dung ch y u c a k toán qu n tr chi phí: phân lo i chi phí theo cách ng x c a chi phí, l p d toán chi phí, tính giá thành ph c v cho m c ñích qu n tr chi phí và ki m soát chi phí. Đây là cơ s lý lu n làm ti n ñ ñ lu n văn xây d ng n i dung, phân tích th c tr ng k toán qu n tr chi phí t i công ty TNHH MTV cao su Qu ng Tr , t ñó tìm ra gi i pháp c th góp ph n hoàn thi n k toán qu n tr chi phí t i công ty. CHƯƠNG 2. TH C TR NG K TOÁN QU N TR CHI PHÍ T I CÔNG TY TNHH MTV CAO SU QU NG TR 2.1. Đ C ĐI M TÌNH HÌNH CHUNG C A CÔNG TY TNHH MTV CAO SU QU NG TR 2.1.1. Quá trình hình thành và phát tri n Ngày 17/11/1984 T ng C c Cao su Vi t Nam thành l p Công ty Cao Su Bình Tr Thiên. Tháng 7 năm 1989 công ty ñư c ñ i tên thành Công ty Cao su Qu ng Tr . Ngày 4/3/1993 thành l p doanh nghi p Công ty Cao su Qu ng Tr . Ngày 07/09/2009 Công ty chuy n ñ i sang ho t ñ ng theo hình th c công ty TNHH MTV v i tên g i m i công ty TNHH MTV cao su Qu ng Tr . 2.1.2. Ch c năng ho t ñ ng Công ty th c hi n các ch c năng theo gi y phép ñăng ký kinh doanh s 3200094610. - Tr ng tr t, s n xu t s n ph m khai thác t cao su. - Kinh doanh, s n xu t ch bi n các s n ph m cao su.
 12. 10 - S n xu t, kinh doanh các v t li u liên quan như: s n xu t phân bón, bát h ng m .. - Tham gia các ho t ñ ng ñ u tư, kinh doanh xăng d u, khách s n, du l ch, v n t i. 2.1.3. Đ c ñi m ho t ñ ng s n xu t kinh doanh Đ c ñi m công tác khoán: Đ qu n lý chi phí s n xu t và ñ m b o m c tiêu s n lư ng công ty áp d ng hình th c khoán - Giao khoán s n lư ng: s n lư ng giao khoán d a trên di n tích khai thác và năng su t vư n cây, ñ c ñi m k thu t c a t ng nông trư ng. Ngư i nh n khoán s n lư ng cho t ng ñ i và t ch c ki m tra k thu t c o, cũng như ch t lư ng m khai thác c a công nhân. - Giao khoán chi phí: Công ty áp d ng khoán b ng hi n v t ñ i v i các chi phí nguyên v t li u như phân bón, thu c kích thích, thu c phòng b nh; giao khoán ñư c th c hi n d a trên di n tích khai thác, ñ c ñi m k thu t c a t ng nông trư ng. Ho c c p b ng ti n m t cho công nhân t mua công c d ng c khai thác Đ c ñi m s n ph m: Cây cao su là cây công nghi p dài ngày, sau th i gian ki n thi t cơ b n kho ng 7 năm, vư n cây cao su ñư c coi là TSCĐ và ñưa vào khai thác. M cao su ñư c khai thác theo mùa v , thư ng là mùa khô. Ch t lư ng m ph thu c vào ñi u ki n khí h u cũng như k thu t khai thác. M ñư c chia làm 3 lo i: M tinh, m ñông, m t p. M cao su ph i x lý h t trong ngày. Qui trình công ngh s n xu t: G m có quy trình ch bi n m c m t m nư c và quy trình ch bi n m nư c t m ñông, t p. T lúc ch bi n ñ n cho ra s n ph m là m t quy trình khép kín. 2.1.4. T ch c b máy qu n lý B máy qu n lý c a công ty ngoài các phòng ban trong công ty còn có các ñơn v ph thu c là các nông trư ng, xí nghi p ch bi n và trung tâm y t , theo ñó, b máy qu n lý c a công ty t ch c theo mô hình tr c tuy n ch c năng v i s ph i h p gi a các phòng ban.
 13. 11 2.1.5. T ch c công tác k toán Mô hình t ch c công tác k toán: B máy qu n lý c a công ty có các ñơn v ph thu c là các nông trư ng, xí nghi p ch bi n và trung tâm y t , theo ñó công ty t ch c b máy k toán theo mô hình t p trung dư i s ch ñ o c a k toán trư ng, t t c các ph n hành k toán ñư c th c hi n t i phòng k toán công ty, nông trư ng và xí nghi p có nhi m v thu th p, t p h p các chi phí phát sinh cu i năm khi có k ho ch tính giá thành s báo cáo lên công ty. T ch c b máy k toán: Công ty không t ch c riêng b ph n k toán qu n tr mà ñư c các nhân viên k toán tài chính kiêm nhi m. T ch c b máy k toán theo mô hình tr c tuy n ch c năng. 2.2. TH C TR NG K TOÁN QU N TR CHI PHÍ T I CÔNG TY 2.2.1. Đ c ñi m chi phí kinh doanh t i công ty a. Đ c ñi m chi phí giai ño n khai thác m nư c: Chi phí s n xu t phát sinh giai ño n khai thác là các chi phí liên quan ñ n ho t ñ ng khai thác m và chi phí v n chuy n m v xí nghi p ch bi n. bao g m: Chi phí nguyên li u, v t li u: phân bón, thu c kích thích, thu c phòng b nh; Chi phí công c d ng c : như ki ng, thùng ñ ng m , máng d n m , dao c o s d ng khai thác m ; Chi phí ti n lương và các kho n; Chi phí kh u hao TSCĐ: kh u hao tài s n vư n cây) và TSCĐ s d ng cho ho t ñ ng khai thác; Chi phí d ch v mua ngoài; Chi phí b ng ti n khác. b. Đ c ñi m chi phí giai ño n ch bi n m : là các chi phí liên quan ch bi n m , phân lo i như sau: Chi phí nguyên li u, ñ ng l c: d u diezel ch y máy, ñi n, nư c s n xu t; chi phí nguyên v t li u ph như Acid acetic ho c formic, metabisunphit; Chi phí công c d ng c : như x ng, thanh móc m , phòng h lao ñ ng; Chi phí ti n lương và các kho n trích theo lương; Chi phí kh u hao tài s n c ñ nh; Chi phí d ch v mua ngoài.
 14. 12 c. Đ c ñi m chi phí bán hàng và chi phí qu n lý doanh nghi p: Chi phí bán hàng: chi phí v n chuy n, b c x p, lưu kho, lưu bãi; chi phí lương cán b công nhân viên áp t i; Chi phí qu n lý doanh nghi p: chi phí nhân viên qu n lý; KH TSCĐ, ñ dùng văn phòng; d ch v mua ngoài; chi phí thu ; chi phí khác như. 2.2.2. L p d toán chi phí a. Các lo i d toán chi phí cơ b n t i công ty Căn c vào ñ nh m c nguyên v t li u chính giai ño n khai thác: phân bón, v t li u ph , ñ nh m c nhiên li u, ñ ng l c ch bi n m ñ nh m c nguyên v t li u, hóa ch t ch bi n, ñ nh m c lao ñ ng ch bi n m . Công ty l p các d toán: D toán chi phí s n xu t: CP NVL tr c ti p, CPNC tr c ti p và CP SXC, D toán chi phí BH và QLDN b. Quy trình l p d toán chi phí D toán di n tích khai thác D toán s n lư ng khai thác D toán CP NVLTT D toán CP NCTT D toán CP SXC KHAI THÁC -Ti n lương + ph - CP lương c a b - Phân bón c p - Các kho n ph n qu n lý NT, XN - Thu c kích thích trích theo lương - CCDC s d ng khai - Thu c phòng b nh BHXH, BHTN, thác, ch bi n CH BI N BHYT, KPCĐ - Chi phí KH TSCĐ - Diezel ch y máy - Ti n ăn gi a ca - Chi phí v n chuy n - Đi n, nư c s n (D toán chi phí m khai thác xu t nhân công tr c ti p - Ti n thuê ñ t - Các - Acid formic ñư c l p theo t ng chi phí khác - Mêtabisunphit giai ño n s n xu t) Sơ ñ 2.5: Quy trình l p d toán chi phí s n xu t t i công ty
 15. 13 c. N i dung d toán chi phí s n xu t: Công tác l p d toán chi phí s n xu t do phòng tài chính - k toán th c hi n có s ph i h p th c hi n c a các phòng ban: phòng k ho ch, phòng t ch c lao ñ ng, phòng cơ khí ch bi n, phòng nông nghi p. D toán ñư c l p theo t ng giai ño n: khai thác và ch bi n. 2.2.3. K toán t p h p chi phí s n xu t và tính giá thành s n ph m a. Đ i tư ng h ch toán chi phí Đ i tư ng h ch toán chi phí c a công ty theo t ng giai ño n: - Giai ño n 1: chi phí phát sinh liên quan tr c ti p ñ n khai thác m nư c các nông trư ng, bao g m chi phí phân bón, v t li u ph , lương và các kho n, chi phí kh u hao vư n cây, các chi phí khác... - Giai ño n 2: chi phí phát sinh liên quan ñ n ch bi n m , bao g m nguyên li u m khai thác c a giai ño n 1 chuy n sang; nguyên v t li u ph s d ng ch bi n; d u Diezel, ñi n, nư c ch bi n; lương và các kho n, ti n ăn gi a ca, ti n ñ c h i; kh u hao máy móc thi t b ; v t li u, d ng c ... b. Phương pháp t p h p chi phí ñ tính giá: T p h p chi phí theo giai ño n Giai ño n khai thác: Bao g m chi phí NVLTT, chi phí NCTT, chi phí SXC. Các chi phí phát sinh giai ño n này ñư c k toán nông trư ng theo dõi, lâp b ng k và báo lên công ty, k toán công ty ti n hành ki m tra ñ i chi u và ghi s . Giai ño n ch bi n: Chi phí phát sinh xí nghi p ñư c k toán xí nghi p theo dõi và l p b ng kê báo cáo lên cho k toán công ty ti n hành ghi s . c. Tính giá thành s n ph m - Đ i tư ng tính giá thành: Đ i tư ng tính giá thành là m khai thác (bán thành ph m) và m c m (thành ph m).
 16. 14 - Đánh giá s n ph m d dang cu i kỳ: M cao su sau khi khai thác ñ lâu s kém ph m ch t ph i ch bi n h t trong ngày vì v y công ty không ñánh giá s n ph m d dang cu i kỳ. - Phương pháp tính giá thành: T quy trình s n xu t, công ty ch n phương pháp tính giá theo quá trình s n xu t. 2.2.4. Ki m soát chi phí a. T ch c ki m soát - NT, XN l p các báo cáo CPSX: CPNVL TT, CPNC TT, CP SXC. (Báo cáo là các b ng kê xu t v t tư trong năm, b ng tính lương báo, b ng kê CP SX phát sinh trong năm) - Báo cáo v CP BH và CP QLDN T ch c thông tin ki m soát B ph n k toán t i công ty t p h p chi phí th c t phát sinh ñ tính giá, ñ ng th i ti n hành so sánh, ñ i chi u l p báo cáo v tình hình th c hi n CPSX, CP BH & QLDN so v i k ho ch. - Đ nh m c nguyên v t li u, v t tư Cơ s ñánh giá - K ho ch s n lư ng - D toán chi phí s n xu t, chi phí ngoài s n xu t - Đánh giá tình hình th c hi n chi phí s n xu t, chi phí ngoài s n xu t so v i k ho ch. - Ki m tra vi c th c hi n khoán v t tư ñ có các M c ñích bi n pháp x lý ñ i v i b ph n s d ng không ki m soát ñúng. - Ki m tra th c hi n ñ i v i ngư i nh n khoán v s n lư ng, ñánh giá k thu t khai thác Sơ ñ 2.7. T ch c ki m soát chi phí t i công ty
 17. 15 b. Các báo cáo ph c v ki m soát Ki m soát chi phí s n xu t: ki m soát ñư c th c hi n khi có các thông tin v chi phí cu i năm. K toán công ty l p b ng t ng h p chi phí s n xu t giai ño n khai thác và ch bi n, d a trên các d toán chi phí s n xu t k toán ti n hành so sánh và ñánh giá tình hình th c hi n so v i k ho ch. Ki m soát ñư c th c hi n thông qua báo cáo tình hình th c hi n chi phí s n xu t c hai giai ño n: chi phí NVLTT, chi phí NCTT và chi phí SXC. Ki m soát chi phí bán hàng và chi phí qu n lý doanh nghi p: cũng ñư c ti n hành vào cu i m i năm khi b t ñ u có các thông tin v chi phí ph c v l p BCTC, ki m soát thông qua so sánh, ñ i chi u tình hình th c hi n so v i k ho ch nh m m c ñích ki m tra ñánh giá tình hình th c hi n chi phí c a b ph n liên quan t ñó xây d ng k ho ch ti t ki m chi phí bán hàng và chi phí qu n lý doanh nghi p. 2.3. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC K TOÁN QU N TR CHI PHÍ T I CÔNG TY 2.3.1. Nh ng k t qu ñ t ñư c Công ty ñã t ch c công tác k toán qu n tr chi phí phù h p v i ñ c thù ngành, h tr cho nhà qu n tr th c hi n ch c năng qu n tr chi phí c a công ty. V b máy t ch c qu n lý, công ty ñã ti n hành t ch c ñi u hành qu n lý và t ch c s n xu t phù h p v i ñ c trưng c a ngành. Đ i v i công tác k toán qu n tr chi phí, công ty ñã có m t s ng d ng nh t ñ nh trong ho t ñ ng s n xu t thông qua vi c l p d toán và l p các báo cáo tình hình s n xu t. 2.3.2. Nh ng t n t i và nguyên nhân c a t n t i - V t ch c cung c p thông tin: H th ng thông tin v chi phí ph c v ch y u cho công tác tính giá thành, ph c v l p BCTC ch không chú tr ng ñ n thông tin ph c v KTQT.
 18. 16 - V phân lo i chi phí: Vi c phân lo i chi phí ph thu c vào nhu c u thông tin c a b ph n qu n lý, công ty phân lo i chi phí theo kho n m c chi phí nh m ñáp ng yêu c u thông tin c a KTTC. - V l p d toán chi phí: D toán chi phí ñư c l p d a trên s li u l ch s , thông tin hi n hành, nhưng chưa l p c th cho t ng nông trư ng - V công tác tính giá thành: Công ty ñang tính giá thành theo phương pháp toàn b ph c v ch y u cho công tác l p BCTC ch không tính giá theo phương pháp tr c ti p nh m ph c KTQT. - Công tác ki m soát chi phí: Ki m soát th c hi n thông qua các báo cáo tình hình th c hi n chi phí s n xu t trong năm ch y u trên cơ s so sánh, t ng h p nh m ph c v cho công tác tính giá thành. Như v y, m c ñ ng d ng k toán qu n tr chi phí t i công ty còn chưa rõ ràng và th c s hi u qu . Vi c t p h p chi phí và tính giá thành hư ng ñ n muc tiêu l p BCTC thay vì ph c v cho qu n tr doanh nghi p. Nguyên nhân c a nh ng t n t i này là do: công ty không t ch c b ph n k toán qu n tr th c hi n công tác k toán qu n tr nói chung và k toán qu n tr chi phí nói riêng, hơn n a nhu c u thông tin v qu n tr chi phí chưa ñư c chú tr ng. K T LU N CHƯƠNG 2 Trong chương 2 lu n văn ph n ánh th c tr ng k toán qu n tr chi phí công ty, trình bày khái quát tình hình s n xu t kinh doanh cũng như công tác k toán qu n tr chi phí thông qua vi c nh n di n và phân lo i chi phí, công tác l p d toán chi phí và tính giá thành s n ph m cũng như th c tr ng ki m soát chi phí t i công ty. Trên cơ s lý thuy t, lu n văn ñánh giá vi c ng d ng k toán qu n tr chi phí vào ho t ñ ng s n xu t c a công ty, tìm ra nh ng v n ñ còn t n t i trong công tác k toán qu n tr chi phí làm căn c th c ti n cho các gi i pháp hoàn thi n k toán qu n tr chi phí t i công ty.
 19. 17 CHƯƠNG 3. M T S GI I PHÁP NH M HOÀN THI N CÔNG TÁC K TOÁN QU N TR CHI PHÍ T I CÔNG TY TNHH MTV CAO SU QU NG TR 3.1. S C N THI T HOÀN THI N VÀ Đ NH HƯ NG HOÀN THI N K TOÁN QU N TR CHI PHÍ T I CÔNG TY 3.1.1. S c n thi t hoàn thi n Nh ng khó khăn c a n n kinh t ñ t ra cho công ty nhi u th thách, do ñó công tác qu n tr nói chung và qu n tr chi phí nói riêng c n ñư c chú tr ng. Nh m tăng cư ng hi u qu và ñ y m nh vai trò c a nhà qu n tr , công ty c n ph i t ch c t t k toán qu n tr trong ñó có k toán qu n tr chi phí. M t khác, công ty c n quan tâm hơn ñ n công tác qu n tr chi phí nh m ki m soát t t chi phí s n xu t cũng như tránh tình tr ng lãng phí trong ho t ñ ng s n xu t kinh doanh. 3.1.2. Đ nh hư ng hoàn thi n - Hoàn thi n k toán qu n tr chi phí d a trên ñi u ki n và yêu c u qu n lý c a công ty. - T ch c h th ng k toán qu n tr cung c p thông tin n i b trong ñó có thông tin k toán qu n tr chi phí. - K toán qu n tr chi phí c n ñư c k t h p v i k toán tài chính nh m s d ng hi u qu thông tin c a k toán tài chính. - Thông tin chi phí ph i ñ y ñ và chi ti t, v a ñ m b o tính khái quát, v a ñ m b o tính so sánh ñáp ng ñư c yêu c u c a qu n lý. 3.2. HOÀN THI N K TOÁN QU N TR CHI PHÍ T I CÔNG TY 3.2.1. T ch c mô hình k toán ph c v k toán qu n tr chi phí Đ t ch c t t công tác k toán qu n tr chi phí, vi c ñ u tiên ph i có m t t ch c b máy th c hi n công tác k toán qu n tr . Công ty có th t ch c mô hình k toán qu n tr vùa k t h p KTTC
 20. 18 v a b sung thêm m t b ph n KTQT trên cơ s k th a thông tin và ñ m b o m i quan h gi a KTTC và KTQT. V i mô hình này, các nhân viên KTTC v a làm nhi m v KTTC v a làm nhi m v KTQT. So v i mô hình t ch c k toán, mô hình t ch c k toán ph c v k toán qu n tr có th ñư c thay ñ i, b sung như sau: - Tách k toán t ng h p v i k toán giá thành, k toán giá thành kiêm luôn l p d toán giá thành và k toán t ng h p s ki m tra các d toán cũng như báo cáo tình hình th c hi n. - B sung k toán phân tích, ñánh giá kiêm l p d toán chi phí bán hàng và chi phí qu n lý doanh nghi p. Theo mô hình này, các nhân viên k toán công ty ngoài các công vi c hi n t i s ñ m nh n thêm các nhi m ph c v cho công tác k toán qu n tr chi phí t i công ty. 3.2.2. Phân lo i chi phí ph c v cho công tác k toán qu n tr chi phí a. Phân lo i chi phí s n xu t kinh doanh theo cách ng x chi phí b. Phân lo i chi phí ph c v cho m c ñích ra quy t ñ nh T ñ c ñi m chi phí kinh doanh và ñ i tư ng t p h p chi phí s n xu t c a công ty theo giai ño n khai thác và giai ño n ch bi n, chi phí tr c ti p và chi phí gián ti p bao g m các n i dung sau. Chi phí tr c ti p: là chi phí liên quan ñ n ñ i tư ng t p h p chi phí, theo ñó, chi phí tr c ti p c a công ty bao g m chi phí nguyên v t li u tr c ti p, chi phí nhân công tr c ti p và chi phí s n xu t chung. Đây là các chi phí phát sinh t ng nông trư ng trong giai ño n khai thác và phát sinh xí nghi p trong giai ño n ch bi n. Chi phí gián ti p hay còn g i là chi phí chung là chi phí liên quan ñ n nhi u ñ i tư ng khác nhau, không t ch c h ch toán theo t ng ñ i tư ng ch u chi phí và ph i ti n hành phân b ; chi phí gián
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2