intTypePromotion=1
ADSENSE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại công ty bia Huế

Chia sẻ: Gvx Gvx | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

256
lượt xem
70
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại công ty bia Huế trình bày về lý luận cơ bản về kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp, thực trạng và giải pháp hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại công ty bia Huế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại công ty bia Huế

 1. 1 2 Công trình ñư c hoàn thành t i B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O Đ I H C ĐÀ N NG Đ I H C ĐÀ N NG Ngư i hư ng d n khoa h c: GS.TS TRƯƠNG BÁ THANH NGUY N TH NG C ANH HOÀN THI N K TOÁN QU N TR CHI PHÍ Ph n bi n 1: TS. TR N ĐÌNH KHÔI NGUYÊN T I CÔNG TY BIA HU Ph n bi n 2: PGS.TS. LÊ Đ C TOÀN Chuyên ngành :K toán Mã s :60.34.30 Lu n văn s ñư c b o v trư c H i ñ ng ch m Lu n văn t t nghi p th c sĩ Qu n tr Kinh doanh h p t i Đ i h c Đà N ng vào ngày 8 tháng 1 năm 2011 TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ QU N TR KINH DOANH Có th tìm hi u lu n văn t i: - Trung tâm Thông tin – H c li u, Đ i h c Đà N ng - Thư vi n trư ng Đ i h c Kinh t , Đ i h c Đà N ng Đà N ng – Năm 2011
 2. 3 4 M Đ U thi n k toán KTQT chi phí t i Công ty Bia Hu . 1. TÍNH C P THI T C A Đ TÀI 2.2. Ph m vi nghiên c u. Thông tin v chi phí r t c n thi t cho các quy t ñ nh kinh doanh Ph m vi nghiên c u lu n văn là hoàn thi n công tác k toán qu n c a các nhà qu n tr . Bi t và hi u ñư c chi phí s giúp các nhà qu n tr chi phí t i Công ty Bia Hu . tr d dàng gi i chi phí v i ch c năng là m t b ph n cung c p thông 3. Đ I TƯ NG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U tin chi phí trong h th ng thông tin k toán s giúp nhà qu n tr th c 3.1. Đ i tư ng nghiên c u. hi n ñư c các m c tiêu kinh doanh. - Th c tr ng KTQT chi phí c a Công ty Bia Hu Công ty Bia Hu là ñơn v liên doanh gi a nhà máy bia Hu v i - Đ xu t m t s gi i pháp ch y u nh m hoàn thi n k toán công ty bia Caslberg c a Đan M ch, tr i qua g n hai mươi năm ho t KTQT chi phí t i Công ty Bia Hu . ñ ng Công ty ñã ñóng góp r t l n trong t ng thu ngân sách c a t nh 3.2 Phương pháp nghiên c u. nhà ñ ng th i gi i quy t hàng trăm vi c làm cho lao ñ ng tr c ti p, - Phương pháp thu th p d li u th c p hàng ngàn vi c làm cho lao ñ ng gián ti p. Trong nh ng năm t i, - Phương pháp th ng kê, t ng h p s li u c nh tranh trong lĩnh v c s n xu t bia ngày m t kh c li t hơn. M t - Phương pháp ph ng v n trong nh ng gi i pháp ñư c coi là có hi u qu và thi t th c ñ tăng 4. NH NG ĐÓNG GÓP M I C A LU N VĂN. cư ng năng l c quy t ñ nh kinh doanh ñó là nâng cao ch t lư ng c a - Ý nghĩa khoa h c: Lu n văn góp ph n h th ng hóa v n ñ cơ thông tin k toán, ñ c bi t là thông tin v chi phí. b n v lý lu n KTQT chi phí, th c tr ng KTQT chi phí t i Công ty Xu t phát t nh ng yêu c u trên ñ ng th i góp ph n vào vi c Bia Hu ñ ng th i ñ xu t m t s gi i pháp ch y u nh m hoàn thi n hoàn thi n công tác KTQT chi phí t i Công ty Bia Hu , tác gi nh n công tác t ch c KTQT chi phí t i ñơn v . th y ñây là m t v n ñ r t c n thi t và mang tính th i s không - Ý nghĩa th c ti n: K t qu c a lu n văn góp ph n gi i quy t nh ng cho công tác qu n lý ho t ñ ng SXKD c a Công ty Bia Hu nh ng v n ñ phát sinh c n ph i gi i quy t trong qu n tr chi phí c mà còn r t c n thi t cho ngành và các c p qu n lý t i ñ a phương. v lý lu n và th c t trong quá trình ho t ñ ng c a Công ty Bia Hu . 2. M C ĐÍCH VÀ PH M VI NGHIÊN C U 5. B C C LU N VĂN: Lu n văn ñư c trình bày 105 trang, n i 2.1. M c ñích nghiên c u. dung ñư c k t c u như sau: Cùng v i vi c h th ng hóa các lý lu n chung v b n ch t, vai trò Chương 1: Cơ s lý lu n v KTQT chi phí trong doanh nghi p và n i dung c a k toán qu n tr chi phí trong doanh nghi p, lu n văn Chương 2: Th c tr ng KTQT chi phí t i Công ty Bia Hu phân tích, ñánh giá th c tr ng n i dung k toán qu n tr chi phí Chương 3: Gi i pháp hoàn thi n KTQT chi phí t i Công ty Bia Công ty Bia Hu , t ñó xây d ng các gi i pháp ch y u nh m hoàn Hu
 3. 5 6 CHƯƠNG 1: CƠ S LÝ LU N V K TOÁN QU N TR CHI - L p k ho ch và d toán PHÍ TRONG DOANH NGHI P - T ch c th c hi n 1.1. B n ch t c a k toán qu n tr và k toán qu n tr chi phí - Ki m tra và ñánh giá 1.1.1. B n ch t c a k toán qu n tr - Ra quy t ñ nh - KTQT cung c p thông tin cho các nhà qu n tr c p cao ra quy t 1.3. N i dung c a k toán qu n tr chi phí: N i dung c a KTQT ñ nh kinh doanh, quy t ñ nh ñ u tư và s d ng các ngu n l c. chi phí ñư c xác ñ nh như sau: - KTQT cung c p thông tin v m t k thu t ñ các nhà qu n lý + Phân lo i chi phí th a hành s d ng th c thi trách nhi m c a mình. + L p d toán chi phí SXKD - KTQT ñư c coi như là phương ti n ñ nhà qu n lý th c hi n + Xác ñ nh giá phí ñơn v s n ph m ki m soát qu n lý DN. + Phân tích, ñánh giá tình hình th c hi n chi phí b ph n theo - K toán qu n tr là m t khoa h c thu nh n, x lý và cung c p t ng trung tâm chi phí nh ng thông tin ñ nh lư ng v ho t ñ ng c a ñơn v m t cách c th , + Phân tích m i quan h CVP giúp các nhà qu n tr trong quá trình ra các quy t ñ nh liên quan ñ n vi c + Phân tích thông tin chi phí ñ l a ch n thông tin thích h p cho l p k ho ch, t ch c th c hi n, ki m tra, ki m soát và ñánh giá tình các quy t ñ nh kinh doanh. hình th c hi n các ho t ñ ng c a ñơn v . 1.3.1. Phân lo i chi phí 1.1.2. B n ch t c a k toán qu n tr chi phí 1.3.1.1. Phân lo i theo n i dung kinh t : Theo cách phân lo i này chi - KTQT chi phí là m t b ph n c a h th ng k toán qu n tr phí trong kỳ k toán c a DN t n t i dư i các y u t sau: nh m cung c p thông tin v chi phí ñ m i t ch c th c hi n ch c - Chi phí nguyên v t li u năng qu n tr y u t ngu n l c tiêu dùng cho các ho t ñ ng, nh m - Chi phí nhân công xây d ng k ho ch, ki m soát, ñánh giá ho t ñ ng và ra các quy t ñ nh - Chi phí công c d ng c h p lý. - Chi phí kh u hao tài s n c ñ nh - KTQT chi phí cung c p bao g m c nh ng thông tin quá kh và - Chi phí d ch v thuê ngoài thông tin có tính d báo thông qua vi c l p k ho ch và d toán trên - Chi phí khác b ng ti n cơ s ñ nh m c chi phí. 1.3.1.2. Phân lo i theo công d ng kinh t : Theo cách phân lo i này 1.2. K toán qu n tr chi phí v i ch c năng qu n tr chi phí toàn b chi phí ñư c chia thành các y u t như: doanh nghi p: KTQT chi phí cung c p thông tin chi phí ph c v cho - Chi phí nguyên li u tr c ti p các ch c năng qu n lý. - Chi phí nhân công tr c ti p
 4. 7 8 - Chi phí s n xu t chung - D toán chi phí nguyên v t li u tr c ti p - Chi phí bán hàng - D toán chi phí nhân công tr c ti p - Chi phí qu n lý doanh nghi p - D toán chi phí s n xu t chung - Chi phí khác - D toán chi phí bán hàng 1.3.1.3. Phân lo i theo m i quan h gi a chi phí v i các kho n m c - D toán chi phí qu n lý doanh nghi p trên BCTC 1.3.4. Phân tích bi n ñ ng chi phí - Chi phí th i kỳ 1.3.4.1. Phân tích bi n ñ ng chi phí nguyên v t li u tr c ti p - Chi phí s n ph m a) Bi n ñ ng m c tiêu hao NVLTT là chênh l ch gi a th c t và 1.3.1.4. Phân lo i chi phí theo m i quan h gi a chi phí v i m c ñ d toán m c tiêu hao nguyên v t li u cho kh i lư ng s n xu t th c t ho t ñ ng: Theo cách phân lo i này, các chi phí ñư c phân thành: b) Bi n ñ ng giá nguyên v t li u là chênh l ch gi a gi a th c t - Chi phí bi n ñ i và d toán giá nguyên v t li u, tính cho kh i lư ng v t li u th c t s - Chi phí c ñ nh d ng. - Chi phí h n h p 1.3.4.2. Phân tích bi n ñ ng chi phí phí nhân công tr c ti p 1.3.1.5. Phân lo i chi phí trong ki m tra và ra quy t ñ nh a) Bi n ñ ng hi u qu lao ñ ng là chênh l ch gi a s gi lao ñ ng - Chi phí tr c ti p và chi phí gián ti p th c t và s gi lao ñ ng d toán cho kh i lư ng s n xu t th c t , - Chi phí chênh l ch tính theo ñơn giá nhân công d toán. - Chi phí cơ h i b) Bi n ñ ng giá nhân công là chênh l ch gi a gi a th c t và d - Chi phí chìm toán giá nhân công, tính cho s gi lao ñ ng th c t s d ng. - Chi phí ki m soát ñư c và chi phí không th ki m soát ñư c 1.3.4.3. Phân tích bi n ñ ng chi phí s n xu t chung 1.3.2. Đ nh m c chi phí s n xu t: Đ nh m c chi phí là chi phí d a) Phân tích bi n ñ ng bi n phí s n xu t chung: Bi n ñ ng bi n phí tính ñ s n xu t m t s n ph m hay th c hi n m t d ch v cho khách s n xu t chung là chênh l ch gi a bi n phí s n xu t chung th c t và hàng bi n phí s n xu t chung theo d toán cho kh i lư ng s n xu t th c t . 1.3.3. D toán chi phí s n xu t b) Phân tích bi n ñ ng ñ nh phí s n xu t chung: Bi n ñ ng ñ nh a) Khái ni m, ý nghĩa c a d toán chi phí s n xu t phí s n xu t chung là chênh l ch gi a ñ nh phí s n xu t chung th c t D toán là các k ho ch chi ti t mô t vi c huy ñ ng và s d ng các và ñ nh phí s n xu t chung theo d toán. ngu n l c c a doanh nghi p trong m t kho ng th i gian nh t ñ nh 1.3.4.4. Phân tích chi phí bán hàng và chi phí qu n lý doanh nghi p b) Các d toán b ph n trong d toán chi phí s n xu t a) Đ i v i bi n phí bán hàng và bi n phí qu n lý doanh nghi p:
 5. 9 10 Bi n phí bán hàng và bi n phí qu n lý doanh nghi p cũng ñư c phân quan v i các phương án ñư c xem xét. tích thành nhân t giá và nhân t lư ng như các chi phí khác. - Lo i b kho n chi phí chìm. b) Đ i v i ñ nh phí bán hàng và ñ nh phí qu n lý doanh nghi p: -Lo i b kho n thu nh p và chi phí gi ng nhau các phương án K thu t phân tích ñ nh phí bán hàng và ñ nh phí qu n lý doanh ñang xem xét. nghi p cũng tương t như k thu t áp d ng ñ i v i ñ nh phí SXC. - Nh ng thông tin còn l i sau khi th c hi n bư c 2 và bư c 3 là 1.3.5. Phân tích thông tin k toán qu n tr ph c v cho vi c ra nh ng thông tin thích h p cho vi c xem xét, l a ch n phương án t i ưu. quy t ñ nh 1.3.6. T ch c mô hình k toán ph c v cho KTQT chi phí: Có ba 1.3.5.1. Phân tích m i quan h chi phí – kh i lư ng - l i nhu n ki u t ch c mô hình KTQT Phân tích m i quan h (CVP) là m t công c h u ích h tr cho - Mô hình k t h p nhà qu n tr khi ch n l c thông tin phù h p trong quá trình ra quy t - Mô hình tách bi t ñ nh. - Mô hình h n h p Th c ch t m c ñích c a phân tích CVP chính là phân tích cơ c u Vi c l a ch n mô hình t ch c KTQT nào ñ v n d ng tùy thu c chi phí hay nói cách khác là nh m phân tích r i ro t cơ c u chi phí vào th c ti n và ñ c ñi m t ch c ho t ñ ng s n xu t kinh doanh c a này. D a trên nh ng d báo v kh i lư ng ho t ñ ng, DN ñưa ra cơ các ñơn v . M t khác vi c v n hành các mô hình này các DN c n cân c u chi phí phù h p ñ ñ t ñư c l i nhu n cao nh t. nh c v chi phí và l i ích c a vi c v n hành t ng mô hình t ch c ñó. 1.3.5.2. Phân tích thông tin thích h p ñ ra các quy t ñ nh qu n tr K T LU N CHƯƠNG 1 a) Thông tin thích h p và thông tin không thích h p Chương 1 c a lu n văn dành ph n l n n i dung ñi sâu phân tích Trong DN, trư c khi quy t ñ nh m t v n ñ nào ñó nhà qu n tr b n ch t c a KTQT và KTQT chi phí, vai trò c a KTQT chi phí thư ng ñ ng trư c nhi u phương án l a ch n. Phương án ch n ph i trong DN. Đ c bi t phân tích n i dung c a KTQT chi phí: tìm hi u là phương án có m c lãi cao nh t. M i phương án t p h p r t nhi u các cách phân lo i chi phí, l p d toán chi phí, phân tích tình hình thông tin, các thông tin này chia thành hai nhóm: m t nhóm thích th c hi n chi phí b ph n theo t ng trung tâm chi phí, phân tích h p cho quá trình phân tích, ñánh giá ñ l a ch n phương án, g i là CVP, phân tích thông tin thích h p ra quy t ñ nh qu n tr , t ch c mô thông tin thích h p; nhóm còn l i không ñư c s d ng ñ phân tích, hình k toán ph c v cho KTQT chi phí. ñánh giá g i là thông tin không thích h p. b) Quá trình phân tích thông tin thích: g m 4 bư c cơ b n như sau: - T p h p t t c thông tin v các kho n thu nh p và chi phí có liên
 6. 11 12 CHƯƠNG 2 - Th c hi n t t công tác qu n lý lao ñ ng. TH C TR NG K TOÁN QU N TR CHI PHÍ T I CÔNG 2.1.3. Lĩnh v c kinh doanh TY BIA HU Công ty TNHH Bia Hu là ñơn v ho t ñ ng SXKD m t hàng bia 2.1. T ng quan v Công ty Bia Hu là chính.Vi c s n xu t d a trên n n t ng công ngh tiên ti n và tuân 2.1.1. Quá trình hình thành và phát tri n c a Công ty Bia Hu th nghiêm ng t theo ñúng các qui trình công ngh cũng như các tiêu Ngày 20/10/1990, Nhà máy Bia Hu ñư c thành l p theo Quy t chu n c a Vi t Nam -Th gi i. ñ nh s 402 t các ñơn v qu c doanh và ngoài qu c doanh trong t nh 2.1.4. Đ c ñi m s n ph m, th trư ng và vay v n ngân hàng. S v n ñ u tư ban ñ u c a Nhà máy là 2,4 2.1.4.1. Đ c ñi m s n ph m tri u USD. Hi n nay, công ty Bia Hu ñang ti n hành s n xu t và tiêu th trên Ngay sau khi ñư c thành l p, s n ph m ñ u tiên c a Nhà máy là th trư ng trong nư c và ngoài nư c khá nhi u ch ng lo i s n ph m Bia Huda ñư c s n xu t theo công ngh tiên ti n nh t ñã nhanh bia khác nhau chóng có m t trên th trư ng, ñáp ng ñư c nhu c u c a ngư i tiêu 2.1.4.2. Đ c ñi m th trư ng dùng trong c nư c. Hi n nay th trư ng tiêu th s n ph m c a công ty TNHH Bia Hu Năm 1994, Nhà máy ti n hành liên doanh v i hãng bia Tuborg ch y u t p trung khu v c Mi n Trung, ngoài ra th trư ng tiêu th International (TIAS) và qu công nghi p Đan M ch v i t l góp v n c a công ty còn phân b trên nhi u T nh thành trong nư c cũng như Vi t Nam 50%, Đan M ch 50%. nư c ngoài. Ch t lư ng s n ph m luôn ñ m b o, giá thành h p lý, ñư c khách 2.1.5. Tình hình tiêu th s n ph m c a Công ty Bia Hu hàng ưa chu ng. Không ch t p trung vào vi c chi m lĩnh th trư ng 2.1.5.1. Ho t ñ ng tiêu th s n ph m c a Công ty Bia Hu trong nư c, công tác xu t kh u cũng ñư c Công ty quan tâm ngay t Hình th c tiêu th ch y u c a Công ty là thông qua h th ng các nh ng năm ñ u tiên thành l p. ñ i lý bán l . Đi u này ñ m b o ñư c ngu n thu nh p n ñ nh cho 2.1.2. Ch c năng, nhi m v c a Công ty Bia Hu các ñ i lý và giá bán c a Công ty s n ñ nh hơn. a. Ch c năng: S n xu t và tiêu th m t hàng bia t i th trư ng 2.1.5.2. Các lo i kênh phân ph i s n ph m c a Công ty Bia Hu trong nư c và ngoài nư c. Trong nh ng năm qua, v i kênh phân ph i s n ph m gián ti p b. Nhi m v : thông qua các ñ i lý c a mình, Công ty ñã ho t ñ ng khá hi u qu . - S n xu t bia có ch t lư ng t t và phù h p v i yêu c u c a xã h i. Hi n nay, công ty ñã xu t kh u sang các th trư ng : Anh, Pháp, Hoa - Không ng ng nghiên c u, nâng cao ch t lư ng và công su t. Kỳ, Canada, Tây Ban Nha, Lào, Malaysia, Indonesia, Australia. - Th c hi n ñ y ñ nghĩa v ñ i v i ngân sách nhà nư c.
 7. 13 14 2.1.6. Đ c ñi m quy trình công ngh và t ch c s n xu t bia c a ♦ Hình th c k toán áp d ng: hình th c k toán trên máy vi tính. Công ty: ♦ H th ng tài kho n k toán: công ty áp d ng h th ng tài kho n Quy trình công ngh và t ch c s n xu t bia c a Công ty ñư c ñư c ban hành theo Quy t ñ nh s 15/2006/QĐ-BTC c a B Tài chuy n giao t m t công ty bia c a Đan M ch, ngoài ra còn có m t Chính. s ph ki n nh p t các qu c gia khác, quy trình công ngh s n xu t ♦ Đơn v ti n t s d ng: Vi t Nam Đ ng (VNĐ). bia c a Công ty ñư c ñánh giá là ñ t tiêu chu n qu c t . Toàn b qui ♦ Phương pháp k toán hàng t n kho: trình g m 3 giai ño n: Giai ño n n u, giai ño n lên men, giai ño n - Phương pháp h ch toán hàng t n kho: áp d ng phương pháp kê chi t bia. khai thư ng xuyên 2.1.7. Đ c ñi m t ch c b máy qu n lý c a Công ty: Nhà máy t - Nguyên t c ñánh giá hàng t n kho: theo giá g c ch c b máy theo mô hình tr c tuy n ch c năng. - Phương pháp h ch toán hàng t n kho cu i kỳ: phương pháp bình 2.1.8. Đ c ñi m t ch c b máy k toán c a Công ty quân gia quy n. 2.1.8.1. T ch c b máy k toán t i Công ty: Công ty TNHH Bia Hu - Phương pháp tính thu giá tr gia tăng: theo phương pháp kh u tr . l a ch n mô hình k toán t p trung. B máy k toán g m 14 ngư i - Phương pháp kh u hao TSCĐ: kh u hao theo phương pháp ñ t dư i s lãnh ñ o c a Giám ñ c tài chính kiêm k toán trư ng c a ñư ng th ng. Công ty. 2.2. Th c tr ng k toán qu n tr chi phí t i Công ty 2.1.8.2. Hình th c k toán áp d ng 2.2.1. Phân lo i chi phí t i Công ty: Công ty TNHH Bia Hu áp d ng hình th c k toán trên máy vi Theo công d ng kinh t , chi phí ñư c chia thành: tính, theo hình th c ch ng t ghi s và các s sách bi u m u theo quy - Chi phí nguyên v t li u tr c ti p : chi phí mua nư c, g o, malt, ñ nh c a b tài chính ñã ban hành k t h p v i yêu c u qu n lý c a t p hoa hoplon …và các hương li u ch bi n khác ñoàn Carlsberg. - Chi phí nhân công tr c ti p : ti n lương và các kho n trích theo 2.1.8.3. Ch ñ k toán áp d ng lương, các ph c p c a nhân viên tr c ti p s n xu t ♦ Ch ñ k toán: áp d ng ch ñ k toán doanh nghi p ban hành - Chi phí s n xu t chung : ti n lương và các kho n trích theo theo Quy t ñinh s 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 c a B Tài lương c a nhân viên qu n lý phân xư ng ch bi n, chi phí công c Chính. d ng c , chi phí kh u hao TSCĐ, chi phí thuê ngoài s a ch a TSCĐ, ♦ Niên ñ k toán: b t ñ u t ngày 01/01/N k t thúc ngày chi phí d ch v mua ngoài …ph c v cho vi c s n xu t, ch bi n. 31/12/N. - Chi phí bán hàng : chi phí v bao bì, nhãn mác, công c d ng c ♦ Đơn v ti n t s d ng trong ghi chép k toán: VND. bán hàng, chi phí qu ng cáo trên ñài, báo chí, h i ch …
 8. 15 16 - Chi phí QLDN : ti n lương và các kho n trích theo lương c a b theo chi phí ñ nh m c cho t ng lo i s n ph m bia theo s n lư ng nhân viên qu n lý công ty, chi phí kh u hao TSCĐ, chi phí văn s n xu t ra. phòng ph m, chi phí d ch v mua ngoài, các kho n chi phí b ng ti n 2.2.2.4. D toán chi phí bán hàng và chi phí qu n lý doanh nghi p: khác dùng cho qu n lý …. D toán chi phí lưu thông và chi phí qu n lý có th ñư c l p t - Chi phí khác : bao g m các kho n chi phí b ng ti n khác … nhi u b ng d toán c a nh ng ngư i có trách nhi m trong các khâu Theo n i dung kinh t , chi phí ñư c phân lo i như sau: bán hàng và qu n lý l p ra. - Chi phí nguyên v t li u (chi phí mua nư c, g o, malt, hoa 2.2.3. K toán chi phí s n xu t và tính giá thành s n ph m t i hoplon….) Công ty - Chi phí nhân công (ti n lương và các kho n trích theo lương, các 2.2.3.1. Đ c ñi m chi phí s n xu t ph c p Chi phí s n xu t c a công ty TNHH Bia Hu ñư c qu n lý theo - Chi phí công c d ng c (bao bì, nhãn mác… chi phí ñ nh m c. Ví d : Công ty ñưa ra ñ nh m c chi phí NVL cho - Chi phí kh u hao TSCĐ (xe c , MMTB, nhà xư ng…) 1HL bia (1HL=100 lít). - Chi phí d ch v mua ngoài (mua b o hi m…) Căn c vào ñ nh m c s d ng và thành ph m nh p kho trong kỳ - Chi phí b ng ti n khác… k toán t ng h p ti n hành tính giá thành s n ph m ñ nh m c cho các 2.2.2. Công tác l p d toán chi phí s n xu t thành ph m bia nh p kho. 2.2.2.1. D toán chi phí nguyên v t li u: 2.2.3.2. Đ i tư ng và phương pháp t p h p chi phí s n xu t: D toán chi phí nguyên v t li u tr c ti p ñư c xác ñ nh căn c Đ i tư ng t p h p CPSX là toàn b quy trình s n xu t. trên s n lư ng c n s n xu t, giá mua và ñ nh m c tiêu hao khi s n T i Công ty TNHH Bia Hu , do ñ c thù c a ph n m m k toán và xu t ra m t ñơn v thành ph m. nguyên v t li u s n xu t s n ph m nên CPNVLTT ñư c t p h p vào 2.2.2.2. D toán chi phí nhân công tr c ti p: TK 154, CPNCTT t p h p vào TK 622, CPSXC t p h p th ng vào Nhu c u nhân công tr c ti p ñư c tính toán d a trên t ng s TK 632. lư ng s n ph m c n s n xu t ra trong kỳ và ñ nh m c th i gian lao Quá trình t p h p CPSX ñư c th hi n trên các s chi ti t TK 154, ñ ng tr c ti p c n thi t cho m t ñơn v s n ph m 622, 632 theo chi phí ñ nh m c. 2.2.2.3. D toán chi phí s n xu t chung: T i công ty Bia Hu s lư ng Bia Huda lon 24 thành ph m dùng Chi phí s n xu t chung ñư c l p d toán theo ñ nh phí và bi n phí trong k ho ch s n xu t là tính theo ñơn v thùng nhưng dùng ñ tính s n xu t chung, d a trên ñơn giá phân b và tiêu th c ñư c l a ch n giá thành s n ph m là ñư c quy ñ i theo ñơn v Hectolit (HL). phân b . Đ i v i công ty Bia Hu chi phí s n xu t chung ñư c phân
 9. 17 18 2.2.4. K toán chi phí s n xu t t i Công ty 2.2.5.2. Phương pháp tính giá thành s n ph m 2.2.4.1. K toán chi phí nguyên v t li u tr c ti p - Đ i tư ng tính giá thành s n ph m: bia thành ph m. a. N i dung chi phí NVLTT - Kỳ tính giá thành: Tính giá thành s n ph m theo tháng. Nguyên v t li u tr c ti p s n xu t s n ph m bia Huda lon 24 là g o, - Sau khi ti n hành phân b chi phí s n xu t thì giá thành c a s n malt (ñ i m ch), nư c, ñ t l c tr ng, ñ t l c ñ , H3PO4, hoa Houblon ph m hoàn thành là t ng t t các chi phí s n xu t phát sinh trong kỳ theo (hoa t o hương bia). t ng ñ i tư ng s n ph m. b. Tài kho n k toán s d ng: T i Công ty Bia Hu , chi phí NVL 2.2.6. Đánh giá th c tr ng công tác k toán qu n tr chi phí t i không ñưa vào TK 621 mà chuy n vào TK 154. Công ty 2.2.4.2. K toán chi phí nhân công tr c ti p 2.2.6.1. V phân lo i chi phí a. N i dung chi phí NCTT Do h n ch v nhu c u thông tin chi phí nên công ty TNHH Bia Chi phí nhân công tr c ti p c a công ty bao g m các kho n lương Hu chưa quan tâm ñ n vi c xem xét ngu n g c hình thành chi phí. và ph c p ph i tr cho ngư i lao ñ ng tr c ti p s n xu t, công nhân Công ty chưa quan tâm t i các cách phân lo i chi phí khác, ch ng thuê ngoài, và các kho n trích theo lương. Công ty th c hi n hình h n như phân lo i chi phí theo cách ng x c a chi phí và các phân th c tr lương theo th i gian. lo i khác ph c v m c ñích s d ng thông tin c a nhà qu n tr . b. Tài kho n k toán s d ng: TK 622, 334, 338… Công ty chưa v n d ng tiêu th c phân lo i chi phí thành bi n phí 2.2.4.3. K toán chi phí SXC và ñ nh phí ñ phân tích m i quan h gi a chi phí, kh i lư ng và l i a. N i dung chi phí SXC nhu n t ñó chưa tăng cư ng công tác ki m soát chi phí và phân tích Là toàn b chi phí phát sinh t i phân xư ng như: chi phí lương và các thông tin chi phí ñ ñưa ra quy t ñ nh qu n tr DN. kho n trích theo lương c a nhân viên qu n lý phân xư ng, chi phí kh u 2.2.6.2. V công tác k toán chi phí s n xu t và tính giá thành s n hao nhà xư ng, chi phí phân b công c d ng c , chi phí d ch v mua ph m: ngoài b ng ti n khác… a. Ưu ñi m: b.Tài kho n k toán s d ng: TK 334, 111, 142,153, 338, 632. - T ch c ch ng t , luân chuy n ch ng t : T i công ty, các ch ng 2.2.5. Phương pháp ñánh giá s n ph m d dang và tính giá thành t s d ng ñ m b o tính h p lý và h p l theo quy ñ nh c a nhà s n ph m t i Công ty nư c. H th ng ch ng t s d ng ñơn gi n, g n nh . 2.2.5.1. Phương pháp ñánh giá s n ph m d dang công ty: - T ch c tài kho n, s sách: Công ty áp d ng h th ng tài kho n Giá tr SPDD không phân b vào giá thành s n ph m nên ban hành theo quy t ñ nh s 15: QĐ/BTC ngày 20/03/2006 c a B cu i kỳ không ñánh giá s n ph m d dang. trư ng B tài chính và k t h p v i nh ng quy ư c c a t p ñoàn
 10. 19 20 Carsbersg, phù h p v i ph n m m k toán và ñáp ng nhu c u qu n cu i tháng. lý nhanh chóng, k p th i. Chi phí nhân công tr c ti p thì lương và các kho n trích theo lương - T ch c báo cáo: Đáp ng nhu c u thông tin qu n lý, tăng kh chưa ñư c ph n ánh ñúng b n ch t, t i các kho n trích theo lương thì năng c nh tranh và mang l i hi u qu cho DN. kho n kinh phí công ñoàn theo quy ñ nh tính vào chi phí 2% theo lương - Phương pháp h ch toán: K toán chi phí s n xu t và tính giá nhưng t i công ty ch trích 1% theo lương. thành s n ph m ñư c th c hi n b i K toán t ng h p kiêm Phó giám 2.2.6.3. V l p d toán ñ c tài chính và có s h tr c a ph n m m k toán NAVISON. Công ty ñã xây d ng ñư c h th ng ñ nh m c chi phí làm cơ s b.Như c ñi m: cho các d toán chi phí. Tuy nhiên v n ñ v phương pháp l p k - T ch c tài kho n: T i công ty, CPNVLTT h ch toán vào TK ho ch ít khoa h c. Công ty cũng chưa l p d toán chi phí linh ho t ñ 154, CPSXC h ch toán vào TK 632 nên chưa ñ m b o ñúng theo có th d báo m c chi phí các m c ñ ho t ñ ng khác nhau giúp quy t ñ nh s 15 mà công ty ñang áp d ng. nhà qu n tr linh ho t trong vi c ñưa ra quy t ñ nh kinh doanh. H th ng tài kho n trên ph n m m máy tính cũng chưa b sung và 2.2.6.4. V ki m soát chi phí thay ñ i s hi u c a m t s tài kho n theo thông tư s 244/2009/TT – Công ty Bia Hu ñã xây d ng ñư c ñ nh m c tiêu hao v t tư cho BTC ngày 31/12/2009 c a B tài chính. Ví d như TK “phúc l i xã t ng ñơn v s n ph m. Ngoài ra, Công ty Bia Hu ñã th c hi n t t h i” công ty v n còn s d ng TK 431; chưa có TK 3389 “b o hi m gi i pháp: ki m soát ch t ch k ho ch s n xu t tu n, k ho ch bao bì th t nghi p” trên ph n m m k toán. chai két và hi u su t dây chuy n s n xu t t ng ca, máy. Ki m soát k S d ng nhi u tài kho n 632100, 632390 d gây ra s nh m l n ho ch ch t lư ng b o trì. Ki m soát ch t ch k ho ch chi phí. Tăng cho ngư i s d ng thông tin. cư ng công tác thu h i công n . - Phương pháp h ch toán: Tuy nhiên, v i công ty Bia Hu v l p d toán và ki m soát chi phí V ñ i tư ng t p h p chi phí, công ty t p h p chi phí s n xu t cho v n còn là v n ñ m i. m t m c ñ nh t ñ nh c a công ty ñã v n d ng t ng giai ño n c a quy trình công ngh s n xu t, ñ i tư ng tính giá m t s n i dung trong công tác l p d toán, tính toán và ki m soát chi thành là t ng s n ph m theo chi phí ñ nh m c. Đ n cu i kỳ m i xác phí nhưng chưa khai thác và phát huy h t ưu th c a lo i công c qu n ñ nh chi phí th c t so v i ñ nh m c ñ tính giá thành nên công vi c lý k ho ch sau này. d n v cu i tháng nhi u. 2.2.6.5. V t ch c thu th p và phân tích thông tin Công tác h ch toán chi phí s n xu t chung, công ty ñang h ch toán Công ty ch y u thu th p thông tin quá kh và hi n t i chưa xây chi phí mua ngoài ph c v s n xu t như ñi n, nư c… theo th i ñi m d ng h th ng thu nh n thông tin tương lai thanh toán, ñi u này nh hư ng ñ n vi c tính giá thành c a công ty vào
 11. 21 22 2.2.6.6. V phân tích chi phí ñ ra quy t ñ nh kinh doanh tác qu n lý Nhà nư c, v a là công c ñ c l c cho công tác KTQT chi H th ng k toán qu n tr chi phí hi n nay t i Công ty m i ch ñáp phí t i Công ty nh m gi i quy t bài toán ti t ki m chi phí, h giá ng ñư c yêu c u thông tin ñ l p các báo cáo tài chính, mà xét trên thành s n ph m góc ñ qu n tr doanh nghi p, tác d ng l n nh t c a thông tin trên Chính vì v y, vi c hoàn thi n KTQT chi phí t i Công ty Bia Hu ñã các báo cáo tài chính ñ i v i n i b doanh nghi p là giúp cho các nhà tr thành v n ñ r t ñư c quan tâm hi n nay do nh ng nh hư ng to l n qu n tr ñánh giá v c u trúc tài chính và tri n v ng tài chính c a c a nó ñ n tình hình ho t ñ ng s n xu t kinh doanh c a Công ty. doanh nghi p. 3.2. Nh ng yêu c u c a KTQT chi phí ñ i v i h th ng thông tin 2.2.6.7. V b máy k toán KTQT trong ho t ñ ng SXKD c a Công ty Bia Hu B máy k toán t i Công ty hi n nay ñư c xây d ng mô hình k - Thông tin KTQT chi phí c n ñáp ng yêu c u c a l p k ho ch toán theo hình th c t p trung, chưa có b ph n KTQT riêng. và d toán. K T LU N CHƯƠNG 2 - Thông tin KTQT chi phí cung c p ph i ñáp ng yêu c u công tác chương này, lu n văn trình bày t ng quan v Công ty Bia Hu , t ch c th c hi n. tìm hi u v ñ c ñi m t ch c s n xu t và t ch c b máy qu n lý, b - Thông tin KTQT chi phí c n ñáp ng yêu c u ki m tra ñánh giá. máy k toán c a Công ty. Đ c bi t, lu n văn t p trung phân tích, - Thông tin KTQT chi phí ph i ñáp ng yêu c u ra quy t ñ nh. ñánh giá th c tr ng KTQT chi phí t i Công ty. 3.3. M t s gi i pháp hoàn thi n công tác k toán qu n tr chi phí Trên cơ s ñó kh ng ñ nh ñư c vai trò và v trí c a KTQT chi phí t i Công ty trong quá trình qu n tr DN. Đ ng th i ñ xu t nh ng gi i pháp hoàn 3.3.1. Hoàn thi n công tác phân lo i chi phí t i Công ty thi n công tác KTQT chi phí t i Công ty Bia Hu . Chi phí SXKD c a Công ty nên ñư c chia thành bi n phí, ñ nh phí, chi phí h n h p. Vi c phân lo i chi phí theo cách ng x có ý CHƯƠNG 3 nghĩa r t quan tr ng trong vi c thi t k , xây d ng mô hình chi phí GI I PHÁP HOÀN THI N K TOÁN QU N TR CHI PHÍ trong m i quan h CVP. T I CÔNG TY BIA HU Chi phí SXKD Công ty Bia Hu ñư c phân lo i và chia làm 3 3.1. S c n thi t ph i hoàn thi n k toán qu n tr chi phí t i Công ty nhóm: chi phí liên quan ñ n lao ñ ng, chi phí liên quan ñ n tài s n và Hoàn thi n t ch c KTQT chi phí là gi i pháp giúp Công ty Bia nhóm chi phí khác. Theo cách phân lo i chi phí theo cách ng x c a Hu ñánh giá t t hơn hi u qu kinh t và chi n lư c kinh doanh trung chi phí, chi phí trong Công ty ph i ñư c phân lo i thành bi n phí và và dài h n. ñ nh phí. M t h th ng thông tin KTQT chi phí thích h p v a ph c v công 3.3.2. Hoàn thi n mô hình KTQT chi phí:
 12. 23 24 KTQT chi phí c n ñư c t ch c thành 3 b ph n như sau: t và k ho ch năm 2010 t i Công ty, s d ng phương pháp phân tích - B ph n d toán thay th liên hoàn l p b ng phân tích chi phí NCTT cung c p thông - B ph n phân tích ñánh giá tin ñ ñánh giá m c tăng gi m chi phí nhân công trong m i quan h - B ph n nghiên c u d toán, tư v n v i doanh thu th c hi n, qua ñó ki m tra tính h p lý c a vi c tuy n 3.3.3. Hoàn thi n công tác l p d toán chi phí s n xu t d ng và s d ng lao ñ ng. L p d toán KTQT chi phí nên l p d toán theo niên ñ và phù Phân tích bi n ñ ng chi phí s n xu t chung h p v i năm tài chính c a công ty. Đ ki m soát ch t ch chi phí s n xu t chung, cu i năm k toán c n Công tác l p d toán chi phí t i Công ty Bia Hu c n hoàn thi n ti n hành phân tích, ñánh giá gi a chi phí th c t phát sinh v i k ho ch v quy trình, n i dung ñ m b o tính th ng nh t trong d toán t ng th l p ñ u năm. c a toàn DN Phân tích bi n ñ ng chi phí qu n lý và chi phí bán hàng - L p d toán chi phí linh ho t Khi ñánh giá các chi phí này ph i ñ t trong m i tương quan v i - Xác ñinh bi n phí ñơn v d toán doanh thu bán hàng. T t c chi phí ñ u thích h p cho vi c ra quy t - Qu n lý vi c l p d toán ñ nh ngo i tr các chi phí chìm và chi phí không chênh l ch gi a các 3.3.4. Hoàn thi n công tác ki m soát chi phí s n xu t phương án. Ki m soát chi phí: báo cáo KTQT chi phí s d ng trong Công ty 3.3.5. Hoàn thi n công tác h ch toán chi phí s n xu t và tính giá Bia Hu c n ñư c t ch c theo hư ng l p các báo cáo theo ch c năng thành s n ph m qu n lý . Công ty nên th ng nh t s d ng h th ng tài kho n ñúng ban hành Đ i v i chi phí nguyên v t li u c n xây d ng quy trình ki m soát theo quy t ñ nh s 15 như s d ng TK 621, 622, 627 vào vi c h ch t khâu thu mua ñ n xu t dùng, tránh th t thoát lãng phí khi s d ng. toán chi phí s n xu t và b sung k p th i các thông tư s a ñ i b sung Phân tích bi n ñ ng chi phí nguyên v t li u tr c ti p như thông tư 244. Đ ki m soát chi phí NVL, b ph n phân xư ng c n l p báo cáo Tài kho n k toán t i công ty khá ph c t p, s d ng m t s tài v tình hình s d ng NVL t i phân xư ng. Đ i v i báo cáo v kho n trùng l p như TK 632100, 632390…d gây ra nh m l n. Vì nguyên v t li u c n b sung thêm B ng phân tích bi n ñ ng chi phí vây, công ty nên chi ti t cho t ng lo i tài kho n ñ tránh gây nh m nguyên v t li u. l n. Vi c h ch toán toàn b chi phí s n xu t tr c ti p vào tài kho n Phân tích bi n ñ ng chi phí nhân công tr c ti p giá v n khi n cho tài kho n này có m t h th ng tài kho n chi ti t Cu i năm, công ty c n ti n hành phân tích chi phí nhân công tr c khá ph c t p trong khi ñó có nhi u tài kho n khác công ty v n chưa ti p th c t so v i k ho ch ñ t ra ñ u năm. Thông qua s li u th c s d ng.
 13. 25 26 Phương pháp h ch toán: hư ng r t l n ñ n tình hình s n xu t kinh doanh c a Công ty Bia - Đ i v i h ch toán chi phí NVL tr c ti p: Công ty c n có ngu n Hu . Đ quy t ñ nh có nên l a ch n m t phương án kinh doanh hay nguyên li u ñ u vào t t hơn n a góp ph n làm gi m thi u chi phí nh m không, Công ty c n l p b ng phân tích ñi u ch nh bi n phí s n lư ng h giá thành, nâng cao l i th c nh tranh cho s n ph m. và giá bán. - Đ i v i h ch toán chi phí nhân công tr c ti p: Công ty c n ph n K T LU N CHƯƠNG 3 ánh ñúng, ñ y ñ và k p th i các chi phí phát sinh như kho n chi phí Chương này lu n văn ñã làm rõ ñư c s c n thi t ph i hoàn thi n KPCĐ c n trích ñ 2% tính vào chi phí ñ ph n ánh nh ng hao phí công tác qu n tr chi phí và ñưa ra ñ nh hư ng hoàn thi n công tác th c t s n xu t ra s n ph m. qu n tr chi phí t i Công ty Bia Hu . - Đ i v i h ch toán chi phí SXC: C n ph n ánh k p th i các chi N i dung hoàn thi n g m: Hoàn thi n công tác phân lo i chi phí phí ñi n, nư c…dùng trong s n xu t ñ ph n ánh chính xác chi s n xu t, hoàn thi n công tác l p d toán chi phí s n xu t, hoàn thi n phí th c t s n xu t s n ph m. Công ty nên áp d ng phương pháp công tác ki m soát chi phí s n xu t, hoàn thi n phương pháp tính giá kh u hao nhanh có ñi u ch nh ñ gi m thi u các r i ro v hao mòn vô thành s n ph m, phân tích bi n ñ ng chi phí gi a th c t và d toán hình ñ i v i các tài s n này. nh m tăng cư ng ki m soát chi phí và phân tích CVP ra quy t ñ nh - K toán chi phí s n ph m sai h ng: Công ty c n có bi n pháp nh m kinh doanh. gi m b t chi phí s n ph m h ng và nâng cao ch t lư ng s n ph m. K T LU N 3.3.6. Phân tích m i quan h gi a chi phí - kh i lư ng - l i nhu n 3.3.6.1. Phân tích ñi m hòa v n H th ng hóa nh ng v n ñ lý lu n cơ b n KTQT chi phí và xác ñ nh Phân tích ñi m hòa v n s ch ra m c s n lư ng ñ t t i thi u ñ n i dung KTQT chi phí. Đ t ti n ñ lý lu n ñánh giá th c tr ng KTQT bù ñ p chi phí, t ñó có nh ng gi i pháp nh m ñ t m t doanh s mà chi phí cũng như vi c ki m soát ñánh giá th c tr ng công tác KTQT chi kinh doanh không b l . Ngoài ra, phân tích hòa v n còn cung c p phí t i Công ty Bia Hu và ñ xu t các gi i pháp hoàn thi n. thông tin có giá tr liên quan ñ n các cách ng x chi phí t i các m c Nhìn chung, lu n văn ñã ñáp ng ñư c yêu c u cơ b n, m c tiêu tiêu th khác nhau. Đây là cơ s ñ Công ty l p k ho ch l i nhu n ñ ra. Tuy nhiên, KTQT còn m i m ñ i v i các DN Vi t Nam, vi c và các k ho ch khác trong ng n h n. tri n khai công tác KTQT chi phí chưa ñ ng b còn mang tính t 3.3.6.2. L a ch n phương án kinh doanh khi bi n phí, giá bán và s n phát và kinh nghi m. Các gi i pháp ñư c rút ra t nghiên c u lý lu n, lư ng thay ñ i trong ñi u ki n s phát tri n không ng ng c a lý lu n và th c t luôn Th trư ng nguyên trên th gi i có nhi u bi n ñ ng, giá các lo i có s thay ñ i, vì v y s còn nhi u v n ñ ph i ti p t c nghiên c u và nguyên v t li u nh p kh u có xu hư ng tăng, ñi u này làm nh hoàn thi n.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2