intTypePromotion=1
ADSENSE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Kế toán quản trị chi phí tại công ty cổ phần tập đoàn Khải Vy

Chia sẻ: Vdfv Vdfv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

232
lượt xem
63
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích của Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Kế toán quản trị chi phí tại công ty cổ phần tập đoàn Khải Vy nhằm hệ thống hóa những vấn đề lý luận, khảo sát thực tế, đề xuất các giải pháp góp phần hoàn thiện một số nội dung về công tác kế toán quản trị chi phí phù hợp với đặc thù của Công ty.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Kế toán quản trị chi phí tại công ty cổ phần tập đoàn Khải Vy

 1. B GIÁO D C VÀ ÀO T O I H C À N NG TR N ANH TU N K TOÁN QU N TR CHI PHÍ T I CÔNG TY C PH N T P OÀN KH I VY Chuyên ngành: K toán Mã s : 60.34.30 TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ QU N TR KINH DOANH à N ng - Năm 2013
 2. Công trình ư c hoàn thành t i I H C À N NG Ngư i hư ng d n khoa h c: PGS. TS. NGUY N M NH TOÀN Ph n bi n 1: PGS.TS. HOÀNG TÙNG Ph n bi n 2: TS. CHÚC ANH TÚ Lu n văn ã ư c b o v t i H i ng ch m Lu n văn t t nghi p Th c sĩ Qu n tr kinh doanh h p t i i h c à N ng vào ngày 19 tháng 01 năm 2013. Có th tìm hi u lu n văn t i: Trung tâm Thông tin - H c li u, i h c à N ng Thư vi n trư ng i h c Kinh t , i h c à N ng
 3. 1 M U 1. Lý do ch n tài Nh ng năm qua, ngành công nghi p ch bi n g ngày càng phát tri n c v s lư ng và ch t lư ng, tr thành m t trong nh ng ngành kinh t mũi nh n c a t nư c. Theo th ng kê, c nư c hi n có trên 2.500 doanh nghi p ch bi n g , trong ó có 970 doanh nghi p chuyên ch bi n g xu t kh u, hơn 400 doanh nghi p FDI và nhi u doanh nghi p ã phát tri n thành các t p oàn l n. Theo Hi p h i G và Lâm s n Vi t Nam, kim ng ch xu t kh u c a ngành ch bi n g năm 2011 t kho ng 4 t USD, tăng trên 17% so v i năm 2010 và d ki n ph n u n năm 2020 ngành g Vi t Nam s t m c 7 t USD. Công ty C ph n T p oàn Kh i Vy là công ty c ph n ư c thành l p tháng 07/1999, v n i u l (s a i năm 2011) c a công ty là: 176 t ng, t ng tài s n trên báo cáo tài chính năm 2011 t: 1,815 t ng. Trong quá trình kh o sát nghiên c u, n nay chưa có công trình nào nghiên c u chuyên sâu v công tác k toán qu n tr chi phí áp d ng cho Công ty CP t p oàn Kh i Vy, công tác t ch c k toán qu n tr t i công ty chưa ư c th c hi n m t cách khoa h c như: - Chưa phân lo i chi phí theo cách ng x chi phí. - Vi c t ch c k toán chi phí s n xu t và tính giá thành chưa cung c p ư c thông tin k p th i cho vi c ra các quy t nh c a nhà qu n tr . - Chưa l p d toán cho t ng kho n m c chi phí mà ch l p k ho ch ho t ng chung cho toàn công ty.
 4. 2 - L p báo cáo chi phí và phân tích chi phí ph c v ki m soát chi phí chưa ư c quan tâm. - S d ng thông tin k toán qu n tr chi phí ph c v cho vi c ra quy t nh chưa ư c th c hi n. - Vi c t ch c b máy k toán làm công tác k toán qu n tr chi phí chưa ư c quan tâm úng m c. Xu t phát t yêu c u lý lu n và th c ti n nêu trên, tôi ch n tài lu n văn nghiên c u: “K toán qu n tr chi phí t i Công ty CP t p oàn Kh i Vy”. 2. M c tiêu nghiên c u V m t lý lu n: H th ng hóa nh ng v n lý lu n v k toán qu n tr chi phí và ng d ng vào doanh nghi p s n xu t. V th c t : Kh o sát th c t công tác k toán qu n tr chi phí c a Công ty Kh i Vy thu c Công ty C ph n t p oàn Kh i Vy chuyên s n xu t, ch bi n g xu t kh u có quy mô tương i l n; qua ó xác nh nh ng t n t i trong công tác k toán qu n tr chi phí, rút ra nh ng nguyên nhân và các i u ki n cho phép áp d ng KTQT chi phí cho công ty. xu t các gi i pháp góp ph n hoàn thi n m t s n i dung v công tác k toán qu n tr chi phí phù h p v i c thù c a Công ty. 3. i tư ng và ph m vi nghiên c u i tư ng nghiên c u t p trung vào nh ng v n v lý lu n, th c tr ng k toán qu n tr chi phí và các gi i pháp hoàn thi n k toán qu n tr chi phí Công ty CP t p oàn Kh i Vy. Ph m vi nghiên c u c th : Công ty CP T p oàn Kh i Vy ho t ng kinh doanh trên nhi u lĩnh v c. Trong tài này tác gi
 5. 3 t p trung vào lĩnh v c s n xu t, ch bi n g (chi m t tr ng l n trong ho t ng kinh doanh c a công ty). Tác gi ch n Công ty c ph n TMSX Kh i Vy Quy Nhơn thu c Công ty Cp T p oàn Kh i Vy, có ho t ng SXKD s n ph m g xu t kh u v i quy mô tương i l n, quá trình phát tri n lâu dài, công tác t ch c v k toán qu n tr chi phí có tính ch t i n hình nghiên c u. 4. Phương pháp nghiên c u - Kh o sát th c t v tình hình v n d ng k toán qu n tr t i Công ty c ph n TMSX Kh i Vy Quy Nhơn thông qua các báo cáo k t h p v i vi c ph ng v n cán b , nhân viên ph trách k toán c a ơn v . - Nghiên c u các tài li u liên quan n k toán qu n tr chi phí t ó h th ng hóa các v n mang tính lý lu n v n d ng vào th c t c a công ty. - T ng h p, phân tích và so sánh qua ó xu t các gi i pháp hoàn thi n k toán qu n tr chi phí. 5. B c c c a tài Ngoài ph n m u, k t lu n, danh m c tài li u tham kh o và ph l c, lu n văn bao g m 3 chương: Chương 1: Cơ s lý lu n v k toán qu n tr chi phí trong các doanh nghi p s n xu t. Chương 2: Th c tr ng k toán qu n tr chi phí t i Công ty CP t p oàn Kh i Vy. Chương 3: M t s gi i pháp hoàn thi n công tác k toán qu n tr chi phí t i Công ty CP t p oàn Kh i Vy.
 6. 4 6. T ng quan tài li u nghiên c u Trong lĩnh v c k toán thì KTQT chi phí là m t công c qu n lý không th thi u, h tr cho h th ng qu n tr , cho phép nhà qu n lý xem xét toàn di n các v n v ho ch nh, ki m soát các ho t ng c a doanh nghi p. KTQT chi phí là n i dung có ý nghĩa quan tr ng ki m soát, ti t ki m chi phí, h giá thành, nâng cao ch t lư ng s n ph m nh m t i a hóa l i nhu n và tăng cư ng kh năng c nh tranh c a doanh nghi p trong i u ki n n n kinh t h i nh p và có tính toàn c u. Trên th c t , ã có nhi u công trình c a các nhà khoa h c quan tâm nghiên c u như giáo trình “K toán qu n tr ” c a GS.TS Trương Bá Thanh (2008), T.S Nguy n Th Minh Tâm (2010)… ã nghiên c u b n ch t, n i dung và v n d ng k toán qu n tr trong i u ki n Vi t Nam. Các giáo trình ư c biên so n trên cơ s tham kh o nhi u tài li u k toán qu n tr các nư c có n n kinh t phát tri n, k t h p nh ng quy nh trong thông tư hư ng d n k toán qu n tr Vi t Nam. Các v n v k toán qu n tr ư c c p là: Xây d ng nh m c, d toán chi phí c a doanh nghi p; t p h p, h ch toán chi phí, tính giá thành theo nhi u phương pháp; phân tích bi n ng chi phí tìm ra các nguyên nhân chênh l ch nh m cung c p thông tin cho vi c i u hành, qu n tr doanh nghi p; cung c p các thông tin thích h p cho vi c ra các quy t nh… M t s doanh nghi p ã và ang v n d ng KTQT chi phí vào công tác qu n lý, i u hành nhưng v n còn m t s doanh nghi p chưa th y ư c t m quan tr ng c a KTQT chi phí. KTQT chi phí là v n còn nhi u m i m i v i các doanh nghi p nư c ta. ó cũng là lý do mà nhi u tác gi ã i sâu nghiên c u v KTQT chi phí trong
 7. 5 DN s n xu t kinh doanh. Nhi u tác gi v n d ng KTQT vào các doanh nghi p Vi t Nam v i nhi u khía c nh, góc khác như: + Ph m Th Kim Vân (2002) nghiên c u v “t ch c k toán qu n tr chi phí và k t qu kinh doanh các doanh nghi p kinh doanh du l ch”, tài xu t các gi i pháp nh m hoàn thi n KTQT t i các doanh nghi p ho t ng trong lĩnh v c d ch v du l ch; + Dương Th Mai Hà Trâm (2004) nghiên c u “xây d ng h th ng k toán qu n tr trong các doanh nghi p D t Vi t Nam”, tài ánh giá các th c tr ng KTQT và các gi i pháp nh m xây d ng h th ng KTQT t i các doanh nghi p d t Vi t Nam; + Ph m Th Th y (2007) v i lu n án “ Xây d ng mô hình k toán qu n tr chi phí trong các doanh nghi p s n xu t dư c ph m Vi t Nam”, tác gi tài này ã nêu ra nh ng i m chưa h p lý và t ch c mô hình KTQT phù h p cho các doanh nghi p s n xu t dư c ph m Vi t nam; + Nguy n Thanh Trúc (2008) nghiên c u v “K toán qu n tr chi phí các Công ty cà phê Nhà nư c trên a bàn t nh ak Lak”; + ào Th Minh Tâm (2009) nghiên c u v “K toán qu n tr chi phí và ng d ng c a nó trong các doanh nghi p ch bi n th y s n Vi t Nam”. Ngoài ra còn nhi u tài mang tính ng d ng trong t ng ơn v c th : tài: “Hoàn thi n công tác k toán qu n tr chi phí t i Công ty v n t i a phương th c” c a Phan Văn Phúc. tài này ã h th ng hóa các v n cơ b n v k toán qu n tr chi phí trong ho t ng kinh doanh v n t i, t ó xu t các phương hư ng, gi i pháp nh m hoàn thi n t ch c KTQT chi phí, ki m soát chi phí c a các trung tâm chi phí.
 8. 6 tài: “Hoàn thi n công tác k toán qu n tr chi phí t i công ty C ph n Bia Phú Minh” c a Ngô Th Hư ng (năm 2010). Công trình nghiên c u chuyên sâu v công tác k toán qu n tr chi phí áp d ng cho doanh nghi p s n xu t kinh doanh bia tươi khi doanh nghi p này ang ph i i m t v i r t nhi u khó khăn v th trư ng tiêu th sau khi Vi t Nam ra nh p WTO. “Hoàn thi n k toán qu n tr chi phí t i Vi n Thông Qu ng Ngãi” – Lu n văn Th c s c a Nguy n Th Minh Tâm (năm 2010). Tác gi ã khái quát ư c tình hình t ch c, c i m s n xu t kinh doanh cũng như th c t v n d ng KTQT t i ơn v . Qua ó, tác gi ã xu t m t s gi i pháp nh m áp ng yêu c u trên, ó là: xác nh giá phí, xây d ng h n m c chi phí khuy n m i, vi c l p d toán và phân tích ánh giá các y u t chi phí. Các tác gi thông qua các tài nghi n c u c a mình ã h th ng các n i dung cơ b n c a k toán qu n tr cũng như k toán qu n tr chi phí và v n d ng vào các ngành c th như ngành v n t i, ngành vi n thông, ngành s n xu t và kinh doanh bia. Cho n nay chưa có tài nào nghiên c u v k toán qu n tr chi phí t i các doanh nghi p g nói chung và Công ty C ph n t p oàn Kh i Vy nói riêng. Trên cơ s k th a nh ng lý lu n v KTQT nói chung và KTQT chi phí nói riêng, cũng như nghiên c u th c tr ng KTQT t i Công ty Kh i Vy thu c Công ty C ph n t p oàn Kh i Vy, tác gi ưa ra nh ng gi i pháp hoàn thi n KTQT chi phí Công ty C ph n t p oàn Kh i Vy.
 9. 7 CHƯƠNG 1 CƠ S LÝ LU N V K TOÁN QU N TR CHI PHÍ TRONG DOANH NGHI P S N XU T 1.1. T NG QUAN V KTQT CHI PHÍ 1.1.1 B n ch t c a KTQT chi phí 1.1.2. Nhi m v c a KTQT chi phí trong doanh nghi p 1.1.3. Vai trò c a KTQT chi phí trong qu n tr doanh nghi p. Các nhà qu n tr i u hành ho t ng SXKD c a doanh nghi p thông qua các ch c năng qu n lý cơ b n như ho ch nh, t ch c, ki m soát, ánh giá và ra quy t nh. 1.2. PHÂN LOAI CHI PHI TRONG CAC DOANH NGHI P SAN XUÂT 1.2.1. Khái ni m chi phí 1.2.2. Phân lo i chi phí a. Phân lo i chi phí theo ch c năng ho t ng: - Chi phí s n xu t - Chi phí ngoài s n xu t b. Phân lo i chi phí theo cách ng x chi phí - nh phí ● nh phí b t bu c là nh ng chi phí liên quan n vi c u tư cơ s h t ng, nhà xư ng, máy móc thi t b , chi phí cho ban qu n lý, chi phí lương b ph n văn phòng… ● nh phí tùy ý là nh ng kho n chi phí có th thay i trong t ng kỳ k ho ch c a nhà qu n tr doanh nghi p. nh phí tùy ý
 10. 8 g m: chi phí qu ng cáo, ào t o, b i dư ng cho ho t ng nghiên c u… - Bi n phí ● Bi n phí t l là nh ng kho n chi phí t l tr c ti p v i m c ho t ng. Bao g m chi phí nguyên v t li u tr c ti p, chi phí nhân công tr c ti p. ● Bi n phí c p b c là nh ng kho n chi phí ch thay i khi m c ho t ng thay i nhi u và rõ ràng như chi phí lao ng gián ti p, chi phí b o dư ng máy móc thi t b , ... Bi n phí này không thay i khi m c ho t ng có s thay i ít. - Chi phí h n h p c. Các cách phân lo i chi phí ph c v cho vi c ra quy t nh - Chi phí tr c ti p - chi phí gián ti p - Chi phí ki m soát ư c - chi phí không ki m soát ư c - Chi phí l n - Chi phí chênh l ch: Chi phí chênh l ch có th nh phí ho c bi n phí. - Chi phí cơ h i 1.3. N I DUNG KTQT CHI PHÍ TRONG CÁC DOANH NGHI P S N XU T 1.3.1. D toán chi phí a. Khái quát v d toán D toán là các k ho ch chi ti t mô t vi c huy ng và s d ng các ngu n l c c a doanh nghi p trong kho ng th i gian nh t nh. L p d toán chi phí SXKD là vi c l p d ki n chi ti t nh ng
 11. 9 ch tiêu trong h th ng quá trình SXKD c a doanh nghi p trong t ng kỳ. s d ng chi phí t hi u qu , Doanh nghi p c n ph i l p d toán chi phí SXKD. Trên cơ s các nh m c chi phí NVL, NCTT, SXC… cho t ng chi ti t s n ph m, doanh nghi p l p d toán chi phí, xây d ng k ho ch c th v vi c s d ng các ngu n l c có h n c a mình sao cho phù h p, làm cơ s ánh giá hi u qu s d ng chi phí c a doanh nghi p. b. D toán chi phí kinh doanh - D toán chi phí NVL tr c ti p ư c tính căn c vào nh m c tiêu hao NVL và ơn giá d toán c a NVL. - D toán chi phí NCTT ư c tính trên căn c vào ơn giá ti n lương ư c xây d ng cho t ng s n ph m và s n lư ng s n ph m d ki n s n xu t trong kỳ. - D toán chi phí SXC trên cơ s nh phí SXC và bi n phí SXC, d toán này ư c tính: - D toán chi phí bán hàng: - D toán chi phí qu n lý doanh nghi p: - D toán chi phí tài chính: Do i u ki n ngu n tài chính ho t ng SXKD c a các doanh nghi p s n xu t ch y u là v n i vay, nên kho n chi phí tài chính là chi phí lãi vay. c. D toán giá thành s n ph m Trong công tác qu n tr doanh nghi p thì d toán giá thành óng vai trò r t quan tr ng, th hi n c th như sau: L p d toán giá thành cơ s xác nh k t qu kinh doanh c a t ng lo i s n ph m và c a doanh nghi p.
 12. 10 1.3.2. K toán t p h p chi phí s n xu t và tính giá thành. Giá thành s n ph m có ý nghĩa r t l n trong quá trình SXKD t i doanh nghi p trong vi c ra quy t nh chi n lư c cũng như quy t nh kinh doanh h ng ngày c a nhà qu n lý. a. Xác nh giá phí s n ph m s n xu t theo KTQT chi phí truy n th ng. - Xác nh giá phí s n ph m s n xu t theo phương pháp th c t , phương pháp t ng c ng chi phí và phương pháp chi phí tiêu chu n. - Xác nh giá phí s n xu t s n ph m theo phương pháp chi phí tr c ti p và phương pháp chi phí toàn b . b. Xác nh giá phí s n ph m s n xu t theo phương pháp xác nh chi phí theo cơ s ho t ng (ABC). 1.3.3. Ki m soát chi phí a. Ki m soát chi phí nguyên v t li u tr c ti p b. Ki m soát chi phí nhân công tr c ti p c. Ki m soát chi phí s n xu t chung - Ki m soát bi n ng bi n phí s n xu t chung - Ki m soát bi n ng nh phí s n xu t chung d. Ki m soát chi phí bán hàng, chi phí qu n lý doanh nghi p - i v i bi n phí bán hàng và bi n phí qu n lý doanh nghi p - iv i nh phí bán hàng, nh phí qu n lý doanh nghi p e. Ki m soát chi phí tài chính
 13. 11 K T LU N CHƯƠNG 1 KTQT là công c không th thi u ư c trong vi c th c hi n nhi m v qu n tr doanh nghi p m t cách khoa h c và hi u qu , KTQT chi phí là b ph n c a h th ng KTQT th c hi n ch c năng x lý và cung c p thông tin v chi phí m i t ch c th c hi n t t ch c năng qu n tr , nh m xây d ng k ho ch, ki m soát, ánh giá ho t ng và ra các quy t nh h p lý. Chương này c a lu n văn trình bày nh ng n i dung ch y u c a KTQT chi phí trong doanh nghi p s n xu t, c th d toán chi phí SXKD, xác nh giá phí s n ph m s n xu t, ki m soát chi phí phù h p.... ng th i, ây là cơ s lý lu n cho vi c ph n ánh th c tr ng v KTQT chi phí t i công ty và tìm ra nh ng gi i pháp hoàn thi n KTQT chi phí t i công ty. CHƯƠNG 2 TH C TR NG K TOÁN QU N TR CHI PHÍ T I CÔNG TY C PH N T P OÀN KH I VY 2.1. C I MT CH C SXKD C A CTY CP T P OÀN KH I VY 2.1.1 Quá trình hình thành và phát tri n, ngành ngh kinh doanh 2.1.2. c i m quy trình công ngh s n xu t ch bi n g xu t kh u a.Quy trình công ngh s n xu t: có th tóm t t thông qua 3 công o n chính như sau:
 14. 12 - Công o n h u c n chu n b nguyên li u s n xu t: Công o n này ch y u là thu mua và ch bi n hình thành nên lo i nguyên li u s n xu t hàng xu t kh u nh p kho, chính là g s y t m 14%. - Công o n ch bi n và l p ráp s n ph m: Công o n này ch ti n hành khi có l nh s n xu t, kèm theo các b ng hư ng d n tiêu chu n k thu t, s lư ng chi ti t quy nh c a t ng s n ph m. Tiêu chu n k thu t c a chi ti t s n ph m có th b ng b ng v chi ti t ho c có th b ng m u s ng c th . - Công o n hoàn ch nh s n ph m: Công o n này ti p nh n s n ph m l p ráp hoàn thành, tr c ti p x lý b m t s n ph m và KCS c a công ty ki m nghi m trư c khi sơn ph lanh, d u ho c sơn bóng. b. c i m v s n ph m g xu t kh u S n ph m g xu t kh u có hình thái v t ch t c th , g m nhi u lo i s n ph m khác nhau, a d ng v ch ng lo i, m u mã và ư c s n xu t hàng lo t nhưng có gi i h n v s lư ng tùy t ng ơn hàng c a khách hàng. 2.1.3. c i m t ch c s n xu t Trong ho t ng SXKD, công ty ang song song th c hi n s n xu t s n ph m g xu t kh u tr c ti p ho c gia công cho ơn v khác nh n xu t kh u. 2.1.4. Cơ c u t ch c qu n lý 2.1.5. c i m t ch c công tác k toán 2.2. TH C TR NG K TOÁN QU N TR CHI PHÍ CÔNG TY KH I VY
 15. 13 2.2.1. Phân lo i chi phí s n xu t - Chi phí SXKD trong công ty r t a d ng g m nhi u lo i, nhi u th và có n i dung công d ng khác nhau. N u phân lo i theo n i dung kinh t c a chi phí thì chi phí SXKD trong công ty bao g m các y u t cơ b n sau: Chi phí nguyên li u chính; Chi phí v t tư; Chi phí v t li u ph ; Chi phí hóa ch t; Chi phí công c d ng c s n xu t; Chi phí bao bì, ph li u bao bì óng gói; Chi phí ph tùng thay th ; Chi phí nhiên li u; Chi phí năng lư ng; Chi phí ti n lương và b o hi m; Chi phí kh u hao TSC ; Chi phí d ch v mua ngoài; Chi phí b ng ti n. - Các y u t chi phí s n xu t trên n u phân lo i theo m c ích và công d ng c a chi phí ư c x p thành các kho n m c chi phí sau: Chi phí NVL tr c ti p; Chi phí NCTT; Chi phí SXC. 2.2.2. Công tác xây d ng nh m c, d toán t i Công ty Kh i Vy a. Xây d ng nh m c, d toán chi phí NVL tr c ti p s n xu t - Quy trình xây d ng nh m c - Công tác xây d ng nh m c v NVL s n xu t: i v i công ty s n xu t nhi u lo i m u mã s n ph m khác nhau thì m i m u mã s n ph m u có m t nh m c NVL tr c ti p và d toán chi phí riêng. - D toán chi phí NVL tr c ti p s n xu t: T nh m c NVL tiêu hao v kh i lư ng ho c s lư ng, căn c vào giá g c nguyên li u chính nh p kho (mua, nh p kh u v ho c ch bi n qua x g tròn, s y g …); giá g c v t tư l p ráp; giá g c v t li u ph , công c d ng c s n xu t; giá g c hóa ch t; giá g c bao bì và ph li u bao bì óng gói t các nhà cung c p theo giá th trư ng
 16. 14 t i th i i m c ng (+) các chi phí v n chuy n b c d , c ng (+) s d ki n tăng lên do bi n ng c a th trư ng v giá NVL tính d toán chi phí NVL s n xu t cho t ng s n ph m s n xu t. b. Xây d ng nh m c, d toán chi phí nhân công tr c ti p - Tr lương theo th i gian: Căn c nhu c u lao ng và tho thu n ti n lương th i gian v i t ng ngư i lao ng thanh toán lương và tính chi phí. Ngoài ra, còn các kho n có tính ch t lương khác ph i tr cho công nhân như ph c p lương (tính theo lương th i gian), lương ngh vi c (theo lương cơ b n), ti n ăn gi a ca c a công nhân, ... - Tr lương s n ph m: Hàng tháng, công ty s quy t toán ti n lương cho các b ph n s n xu t d a vào doanh thu bán hàng ho c kh i lư ng tinh s n ph m SX c a t ng ơn hàng (trên cơ s s n ph m hoàn thành ã nh p kho thành ph m). * Tr ti n lương khoán s n ph m cho công nhân SX và các b ph n: - Quy t toán ti n lương : Doanh thu bán hàng x t tr ng lương khoán (%) Ho c: ơn giá khoán (1m3 tinh SP) x Kh i lư ng tinh SP SX nh p kho c. Xây d ng nh m c, d toán chi phí SXC Qua qua trình kh o sát, vi c l p d toán chi phí SXC c a Công ty Kh i Vy: - Chi phí SXC bao g m: Chi phí nhân viên b máy PX, kh u hao TSC , chi phí CCDC, b o dư ng, chi phí i n nư c, chi phí BHL , chi phí khác.
 17. 15 - D toán chi phí năm: D toán chi phí nhân viên phân xư ng; Kh u hao TSC ; D toán chi phí CCDC, b o dư ng MMTB; Chi phí i n nư c; Chi phí BHL ; Chi phí khác bao g m các kho n chi văn phòng ph m, chi phí mua ngoài, … d. D toán t ng h p chi phí s n xu t Sau khi xây d ng các nh m c và d toán chi phí NVL tr c ti p, chi phí NCTT tr c ti p, chi phí SXC cho các ơn hàng thì nh m c chi phí s n xu t ư c l p. 2.2.3. K toán chi phí s n xu t và tính giá thành s n ph m a. K toán chi phí NVL tr c ti p b. K toán chi phí NCTT c. K toán chi phí SXC Sau khi t ng h p chi phí SXC, cu i tháng k toán ti n hành phân b cho t ng ơn hàng và phân b n t ng mã hàng trong ơn hàng theo như các tiêu th c khi xây d ng nh m c c a công ty theo nguyên t c: Chi phí SXC tr c ti p liên quan n ơn hàng nào thì phân b tr c ti p vào ơn hàng ó, chi phí SXC có liên quan n nhi u ơn hàng thì phân b theo yêu c u qu n lý. d. Tính giá thành s n ph m i v i Công ty Kh i Vy, toàn b CPSX s n ph m phát sinh ư c t p h p theo ba kho n m c chi phí theo dõi TK 621, TK622, TK627, cu i kỳ k t chuy n qua TK154 tính giá thành s n ph m. 2.2.4. Phân tích bi n ng chi phí Hi n t i các công ty ch d ng l i vi c o lư ng k t qu th c hi n chi phí, so sánh gi a th c t phát sinh và nh m c d toán xem xét t ng th tình hình ho t ng SXKD mà chưa có s phân tích, ánh
 18. 16 giá c th tìm ra các nguyên nhân c a s chênh l ch. 2.2.5. ánh giá th c tr ng KTQT chi phí t i Công ty Kh i Vy Trên cơ s nghiên c u th c t KTQT chi phí trong Công ty Kh i Vy, có th ánh giá th c tr ng KTQT chi phí c th như sau: a. Phân lo i chi phí Dư i góc KTQT chi phí thì vi c vi c phân lo i chi phí như trên c a Công ty Kh i Vy chưa quan tâm n công tác qu n tr và phân tích chi phí. Chưa có phân lo i theo cách ng x chi phí hay l a ch n cách phân lo i khác ph c v cho công tác KTQT t i công ty. ây là v n còn t n t i ph bi n các công ty òi h i c n hoàn thi n nh m phát huy hơn vai trò c a thông tin k toán ph c v cho công tác qu n lý. b. Công tác xây d ng nh m c và d toán Vi c xây d ng các nh m c và d toán chi phí c a công ty v n chưa toàn di n và y theo yêu c u qu n tr ; chưa sát th c t vì ít quan tâm n vi c phân tích các y u t u vào c a s n ph m như tiêu chu n ch t lư ng, s lư ng mã s n ph m nhi u hay ít, s bi n ng c a giá c NVL u vào, … ây chính là h n ch quan tr ng mà Công ty Kh i Vy g p ph i. c. Công tác ki m soát chi phí và phân tích bi n ng chi phí Hi n nay, công tác ki m soát chi phí mà công ty th c hi n ch y u là vi c ki m tra, giám sát th c t trong quá trình s n xu t kinh doanh, ki m soát v lư ng NVL tiêu hao trong s n xu t, ki m soát v r i ro, m t mát, … Cho nên, khi s n ph m s n xu t hoàn thành và ghi nh n chi phí th c t phát sinh, công ty không có cơ s phân tích các nguyên
 19. 17 nhân bi n ng, ho c có phân tích nhưng thông tin không y , thi u chính xác và không còn có ý nghĩa trong vi c i u ch nh x lý k p th i. d. T ch c mô hình KTQT chi phí Công ty Kh i Vy chưa xây d ng mô hình t ch c KTQT chi phí cho phù h p v i c i m SXKD. Hi n t i công ty t ch c mô hình k toán t p trung và toàn b kh i lư ng công vi c t p trung phòng k toán v i công vi c là thu th p, x lý và cung c p thông tin qua các báo cáo tài chính, kê khai thu còn vi c ph i x lý và cung c p thông tin ph c v cho qu n tr công ty m t cách k p th i và chính xác thì chưa ư c quan tâm úng m c. K T LU N CHƯƠNG 2 chương này lu n văn ã ph n ánh th c tr ng KTQT chi phí c a Công ty Kh i Vy. T vi c khái quát các c i m cơ b n c a t ch c kinh doanh, tình hình công tác k toán th c t c a công ty. Công tác KTQT chi phí công ty ư c kh o sát th hi n qua vi c nh n di n và phân lo i chi phí, công tác l p d toán chi phí, các báo cáo b ph n theo dõi và ki m soát chi phí, tính giá thành s n ph m cũng như vi c t ch c b máy k toán ph c v cho KTQT chi phí. ng th i qua công tác ánh giá và phân tích, lu n văn có ưa ra nh ng m t h n ch c a công tác KTQT chi phí còn t n t i. Ph n nghiên c u này s là cơ s ưa ra gi i pháp khoa h c và h p lý nh m hoàn thi n công tác k toán qu n tr chi phí chương 3.
 20. 18 CHƯƠNG 3 M TS GI I PHÁP HOÀN THI N CÔNG TÁC K TOÁN QU N TR CHI PHÍ T I CÔNG TY CP T P OÀN KH I VY 3.1. S C N THI T PH I HOÀN THI N CÔNG TÁC KTQT CHI PHÍ. Các DN u có kỳ v ng t ư c l i nhu n t i a trong ho t ng SXKD nên c n ph i quan tâm n vi c ki m soát chi phí : - Trư c khi chi tiêu thì ph i nh m c chi phí tiêu hao và ho ch nh chi phí. - Trong khi chi tiêu ph i ki m soát chi tiêu trong nh m c. - Sau khi chi tiêu ph i phân tích s bi n ng c a chi phí bi t nguyên nhân tăng, gi m chi phí mà tìm bi n pháp ti t ki m cho các kỳ sau. 3.2. YÊU C U C A VI C HOÀN THI N KTQT CHI PHÍ T I CTY CP T P OÀN KH I VY Hoàn thi n KTQT chi phí s thay i áng k h th ng k toán t i công ty, nên vi c u tư v nhân l c và v t l c c n ph i hài hòa, không ph c t p, ít t n kém nhưng v n m b o hi u qu c a vi c cung c p thông tin. M t khác, trong tương lai g n Công ty CP T p oàn Kh i Vy có k ho ch l p thêm các công ty tr c thu c t i các a bàn s n xu t ch bi n g l n trong c nư c như : ng Nai, Bình Dương... cho nên vi c áp d ng KTQT chi phí là vi c làm r t c n thi t gi m chi phí, nâng cao năng l c c nh tranh c a công ty.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2