intTypePromotion=3

Luận văn thạc sĩ: Xây dựng công cụ mô phỏng thuật toán hỗ trợ học ngôn ngữ lập trình tại trường THPT

Chia sẻ: Sdfas Vfdtg | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
62
lượt xem
16
download

Luận văn thạc sĩ: Xây dựng công cụ mô phỏng thuật toán hỗ trợ học ngôn ngữ lập trình tại trường THPT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Xây dựng công cụ mô phỏng thuật toán hỗ trợ học ngôn ngữ lập trình tại trường THPT nhằm tìm ra phương pháp nâng cao chất lượng dạy và học trong chương trình tin học phổ thông.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn thạc sĩ: Xây dựng công cụ mô phỏng thuật toán hỗ trợ học ngôn ngữ lập trình tại trường THPT

 1. -1- -2- B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O Công trình ñư c hoàn thành t i Đ I H C ĐÀ N NG Đ I H C ĐÀ N NG Đ VĂN NH Ngư i hư ng d n khoa h c: TS Nguy n Thanh Bình Ph n bi n 1 : XÂY D NG CÔNG C MÔ PH NG THU T TOÁN Ph n bi n 2 : H TR H C NGÔN NG L P TRÌNH T I TRƯ NG THPT Lu n văn ñã ñư c b o v t i H i ñ ng ch m Lu n văn t t nghi p th c sĩ k thu t h p t i Đ i h c Đà N ng vào ngày Chuyên ngành : KHOA H C MÁY TÍNH tháng năm 2011. Mã s : 60.48.01 TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ K THU T Có th tìm hi u lu n văn t i: • Trung tâm Thông tin-H c li u, Đ i h c Đà N ng • Thư vi n H c li u, Đ i h c Đà N ng Đà N ng - Năm 2011
 2. -3- -4- M Đ U Nhi m v chính là xây d ng công c mô ph ng thu t toán ng d ng trong môi trư ng tương tác tr giúp h c ngôn ng l p 1. Lý do ch n ñ tài trình trong chương trình Tin h c c p THPT. Tin h c ñã ñư c B Giáo D c & Đào T o chính th c ñưa 3. Đ i tư ng và ph m vi nghiên c u vào chương trình phân ban cho kh i THPT, b t ñ u t năm h c 2006-2007. Đ tài t p trung nghiên c u tìm hi u các v n ñ c th như: M t trong nh ng n i dung quan tr ng trong chương trình tin Tìm hi u tình hình d y và h c ngôn ng l p trình h c ph thông là d y h c ngôn ng l p trình. Thông qua ñó, hình c p trung h c ph thông. thành cho h c sinh tư duy thu t toán. Khó khăn hi n nay làm th Tìm hi u v cách mô ph ng thu t toán trong môi nào ñ truy n t i các ý tư ng gi i thu t ñ n v i h c sinh m t cách trư ng tương tác trong d y - h c. d hi u và hi u qu nh t. Bên c nh ñ khó, tr u tư ng c a các gi i thu t còn thi u các công c mô ph ng tr c quan giúp h c sinh làm Tìm hi u môi trư ng l p trình, l a ch n công c quen d n v i các chương trình máy tính. Chính vì v y, t kinh thi t k giao di n, xây d ng công c mô ph ng. nghi m gi ng d y môn Tin h c nhi u năm trư ng ph thông, 4. Phương pháp nghiên c u nh n th y tính c n thi t ph i có công c tr giúp h c sinh h c Nghiên c u lý thuy t, tìm cách t ch c d li u, gi i pháp ngôn ng l p trình tôi ch n ñ tài “Xây d ng công mô ph ng thu t c p nh t d li u cho môi trư ng tr giúp h c ngôn ng l p trình toán h tr giúp h c ngôn ng l p trình t i trư ng THPT” ñ ñ ñưa ra gi i pháp cho chương trình ng d ng c a mình. Nghiên nghiên c u. c u tri n khai tìm hi u các thu t toán, cách s d ng các công c Đ tài này t p trung xây d ng công c mô ph ng thu t toán h tr ñ thi t k chương trình ng d ng. t o môi trư ng tương tác tr giúp h c ngôn ng l p trình t i 5. Ý nghĩa khoa h c và th c ti n c a lu n văn trư ng THPT. Chia s v i các giáo viên ñang d y môn Tin h c trong nhà trư ng và tr giúp cho h c sinh h c và l p trình có hi u Xây d ng công c mô ph ng các thu t toán trong chương qu hơn. trình tin h c ph thông. 2. M c tiêu và nhi m v nghiên c u T o ra m t giao di n khai thác d dàng và hi u qu thông qua h th ng ch c năng. M c tiêu c a ñ tài là tìm phương pháp h tr nâng cao ch t lư ng d y và h c trong chương trình tin h c ph thông. K t qu nghiên c u có th làm tài li u tham kh o cho các giáo viên, h c sinh b t ñ u h c ngôn ng l p trình.
 3. -5- -6- V i môi trư ng tương tác tr giúp h c ngôn ng l p trình 1.1. Phân tích hi n tr ng gi ng d y môn Tin h c trong nhà c p Trung h c ph thông giúp h c sinh ti p c n, phát huy tư duy trư ng và h c ngôn ng l p trình m t cách nhanh chóng và hi u qu hơn. 1.2. Đ c ñi m chương trình Tin h c l p 10 và Tin h c l p 11 6. B c c lu n văn [1,2,3,4] Lu n văn ngoài ph n m ñ u và ph n k t lu n còn có các 1.2.1. N i dung và c u trúc Tin h c 10 chương sau: 1.2.1.1. N i dung chính Chương 1: T ng quan d y và h c ngôn ng l p trình t i 1.2.1.2. C u trúc chương m c trư ng THPT. 1.2.1.3. Chương trình và phân b th i lư ng[3] Chương 2: Mô ph ng thu t toán trong môi trư ng tương tác tr giúp d y-h c ngôn ng l p trình. 1.1.2. N i dung và c u trúc Tin h c 11 Chương 3: Xây d ng công c mô ph ng thu t toán trong 1.1.2.1. N i dung chính môi trư ng tương tác. 1.1.2.2. C u trúc chương m c CHƯƠNG 1. T NG QUAN D Y VÀ H C NGÔN NG L P 1.1.2.3. Chương trình và phân b th i lư ng [4] TRÌNH T I TRƯ NG THPT 1.4. Th c tr ng v v n ñ h c ngôn ng l p trình c p trung Chương trình gi ng d y môn Tin h c b c Trung h c Ph h c ph thông thông (THPT) ñã ñư c ch nh s a và bàn lu n trong nhi u h i th o 1.4.1. Đi u tra t phi u ñi u tra th c tr ng (dành cho h c sinh) thư ng niên c a ngành giáo d c. M c ñích c a chương trình h c và trang b cho h c sinh nh ng ki n th c cơ b n nhưng ñ y ñ v 1.4.1.1. Câu h i ñi u tra ngành h c m i và nhi u ng d ng th c ti n nh t hi n nay. Tuy 1.4.1.2. K t qu t phi u ñi u tra phát cho h c sinh. nhiên v i th i lư ng phân b trong m i tu n h c h n ch (1 K t qu ñi u tra cho th y ph n l n h c sinh thích h c ngôn ti t/tu n) thì vi c truy n t i n i dung sao cho hi u qu c n có ng l p trình trong nhà trư ng, tuy nhiên bư c ñ u s lư ng h c phương pháp th t h p lý. Trong ph m vi chương này, ñ tài t p sinh có m c ñ r t thích còn h n ch . Vì m c ñ khó tr lên c a trung phân tích m t s ñ c ñi m, c u trúc chương trình và th c môn h c này còn nhi u h c sinh l a ch n. tr ng d y – h c c a giáo viên và h c sinh b c THPT hi n nay. Nh ng ñ xu t ñư c h c sinh ñ xu t nhi u nh t ñ giúp h c t t ngôn ng l p trình:
 4. -7- -8- Xây d ng h th ng bài t p t ñơn gi n ñ n nâng cao Các giáo viên cho r ng c n xây d ng h th ng bài theo t ng bài h c, câu l nh. t p tr c nghi m lý thuy t và bài t p th c hành theo t ng m c ñ phù h p v i h c sinh. Tóm t t lý thuy t và c ng c lý thuy t b ng h th ng câu h i tr c nghi m. C n nâng cao hơn n a ch t lư ng h c t p môn tin h c trong nhà trư ng nói chung. Hư ng d n bài t p th c hành kĩ hơn. 1.5. K t chương Có h th ng d ch báo l i khi l p trình. Trên cơ s th c tr ng ñi u tra, v n ñ ñ t ra là: Làm th nào Cho chương trình m u, nh ng ví d , nh ng bài gi i ñ xây d ng m t h th ng tương tác tr giúp h c ngôn ng l p nh ng bài t p ñ tham kh o, nghiên c u thêm. trình c p trung h c ph thông? C th là xây d ng công c mô 1.4.2. Đi u tra th c tr ng dành cho giáo viên ph ng thu t toán m t cách tr c quan sao cho các h c sinh, giáo 1.4.2.1. Câu h i ñi u tra viên có th t ñ ng giao ti p ñư c v i máy và thông qua ñó h c sinh s d ng ñư c các thu t toán ñã có, n m ñư c các k thu t 1.4.2.2. K t qu t vi c ph ng v n th y, cô giáo xây d ng các thu t toán m i cho các d ng bài t p cơ b n và phát Sau khi nghiên c u, phân tích c n th n và tham kh o v i các tri n kh năng l p trình, kh năng cài ñ t, ñánh giá thu t toán nhà chuyên môn v th c tr ng v v n ñ h c ngôn ng l p trình trong ch ng m c ki n th c ph thông. Vi c này s ñã mang l i c p THPT chúng tôi rút ra nh ng k t lu n sau: nh ng l i ích to l n cho vi c phát huy tính tích c c c a h c sinh Đ i ña s h c sinh thích h c môn h c này. trong nhà trư ng nói chung và môn tin h c nói riêng và ñ ng th i góp ph n ñ nh hư ng cho h c sinh sao cho ñ h c sinh chúng ta H u h t các h c sinh cho ñây là môn h c khó. ñư c phát tri n toàn di n góp ph n nâng cao trí, l c và kh năng Đa s h c sinh hi u bài nhưng lúng túng khi chuy n xây d ng thu t toán ñ l p trình. t m c ñ hi u sang m c ñ v n d ng. Đ có cái nhìn t ng th và chi ti t v mô thu t toán, trong Tuy t ñ i ña s h c sinh cho r ng ñi m khó nh t khi ph n ti p theo ñ tài s trình bày chi ti t các n i dung liên quan h c ngôn ng l p trình ñó là xây d ng thu t toán và ñ n mô ph ng gi i thu t. vi t chương trình. H u h t h c sinh yêu c u xây d ng m t công c tr giúp.
 5. -9- -10- CHƯƠNG 2: MÔ PH NG THU T TOÁN TRONG MÔI 2.2. Mô ph ng thu t toán TRƯ NG TƯƠNG TÁC TR GIÚP D Y-H C NGÔN NG 2.2.1. T ng quan v mô ph ng thu t toán L P TRÌNH 2.2.1.1. Khái ni m mô ph ng thu t toán M t trong nh ng n i dung hay và h c sinh cũng có nhi u h ng thú trong chương trình h c là h c các thu t toán thông qua Mô ph ng thu t toán là quá trình tách d li u, thao tác, ng ngôn ng l p trình Pascal. N i dung h c hình thành cho h c sinh nghĩa và t o mô ph ng ñ h a cho quá trình trên [11]. Mô ph ng tư duy gi i bài toán t ng quát và khoa h c. Tư duy tri t h c ñã ñúc thu t toán ñư c thi t k ñ giúp ngư i dùng có th hi u thu t toán, k t con ñư ng hình thành tri th c là “T tr c quan sinh ñ ng ñ n ñánh giá và s a l i chương trình. tư duy tr u tư ng”. Trong chương này, ñ tài t p trung nghiên c u 2.2.1.2. L ch s mô ph ng thu t toán m t s khái ni m v thu t toán, phương pháp lu n v mô ph ng 2.2.1.3. Công d ng c a mô ph ng thu t toán thu t toán, l ch s hình thành, phương pháp bi u di n ... T ñó, chúng tôi ñ xu t công c ng d ng chương ti p theo. 2.2.1.4. Ki n trúc c a h th ng mô ph ng thu t toán 2.1. Thu t toán T t c các h th ng s g m có 3 thành ph n, các hàm mô ph ng (animator), kênh mô ph ng (animation interpreter) và trình 2.1.1. Khái ni m di n mô ph ng (animation viewer) như ñã ch ra trong sơ ñ sau: 2.1.2. M t s tính ch t c a thu t toán - Tính xác ñ nh: File k ch Kênh Các hàm Màn hình - Tính kh thi: b n mô mô trình di n mô - Tính k t thúc (tính d ng): ASCII ph ng ph ng ph ng 2.1.3. Các phương pháp di n t thu t toán Hình 2.4. Ki n trúc c a h th ng mô ph ng thu t toán 2.1.3.1. Li t kê t ng bư c 2.2.1.5. L a ch n công c mô ph ng thu t toán 2.1.3.2. Sơ ñ kh i 2.2.2. M t s yêu c u ñ i v i mô ph ng thu t toán 2.1.3.3. Gi ngôn ng l p trình 2.2.2.1. Mô t ñúng theo thu t toán 2.2.2.2. H th ng mô ph ng ph i ñư c th c hi n theo t ng bư c
 6. -11- -12- 2.2.2.3. Mô ph ng thu t toán ph i có tính ñ ng công c thích h p nh t. Tuân th quy trình thi t k h th ng mô ph ng thu t toán nh m ñáp ng nhu c u ngư i dùng ng d ng 2.2.2.4. Ph i t o ra s phân c p cho ngư i h c th c t ñư c trình bày c th trong chương 3. 2.2.2.5. C u trúc c a mô ph ng thu t toán Chương 3. XÂY D NG CÔNG C MÔ PH NG TRONG MÔI TRƯ NG TƯƠNG TÁC Trong chương này, chúng tôi s trình bày chi ti t v vi c phân tích và thi t h th ng, phân tích tác nhân, ca s d ng, bi u ñ ho t ñ ng c a công c mô ph ng thu t toán. Đánh giá th nghi m chương trình và so sánh v i các ng d ng khác. 3.1. Mô t yêu c u Hình 2.5. C u trúc c a mô ph ng thu t toán Các yêu c u chính c a công c bao g m: 2.2.3. Quy trình thi t k nhi m v mô ph ng thu t toán Tìm hi u lý thuy t thu t toán: 2.2.3.1. Nghiên c u và phân tích thu t toán Thi t k lưu ñ thu t toán: 2.2.3.2. Phân tích thu t toán t ng bư c và mô ph ng thu t toán Đóng gói sơ ñ kh i c a thu t toán: 2.2.3.3. Phân tích kh năng t ng h p các bư c ñã phân tích thành thu t toán Mô ph ng thu t toán: 2.1.3.4. Phân tích nh ng khó khăn và thu n l i v i nh ng ngư i 3.2. Phân tích và thi t k h th ng l n ñ u tiên bi t ñ n thu t toán 3.2.1. Xác ñ nh các tác nhân và ca s d ng 2.3. K t chương Thông qua vi c gi i thi u m t cách t ng quan nh t v mô ph ng thu t toán, ta ñã th y ñư c tác d ng to l n c a mô ph ng thu t toán trong giáo d c. Hi u ñư c ki n trúc c a m t h th ng mô ph ng thu t toán. T ñó ñưa ra m t s công c cho phép xây d ng m t h th ng mô ph ng thu t toán b ng cách l a ch n m t
 7. -13- -14- B ng 3.1. Xác ñ nh các tác nhân 3.2.2. Sơ ñ ca s d ng Tác Ca s d ng Di n gi i nhân Xây d ng, thi t k thu t toán theo Thi t k thu t toán yêu c u c a bài toán, ñư ng d n lưu tr thu t toán. Giáo Mô ph ng thu t T thu t toán ñã xây d ng, ch y viên toán th ñ ki m tra. Xu t thu t toán thành t p tin d ng Đóng gói thu t toán *.exe, *.swf Tìm hi u v lý thuy t các thu t H c lý thuy t toán cơ b n Hình 3.1. Sơ ñ ca s d ng c a h th ng Mô ph ng thu t Mô ph ng các thu t toán có s n ñ toán có s n hi u v ph n lý thuy t ñã h c 3.2.3. Đ c t các ca s d ng H c 3.2.3.1. Tìm hi u v lý thuy t thu t toán sinh Xây d ng, thi t k thu t toán theo Thi t k thu t toán yêu c u c a bài toán, ñư ng d n 3.2.3.2. Xây d ng thu t toán lưu tr thu t toán. 3.2.3.3. Đóng gói thu t toán Mô ph ng thu t T thu t toán ñã xây d ng, ch y 3.2.3.4. Mô ph ng thu t toán có s n toán th ñ ki m tra. 3.2.3.5. Mô ph ng thu t toán sau khi thi t k 3.2.4. Bi u ñ ho t ñ ng
 8. -15- -16- 3.2.4.1. Thi t k thu t toán 3.2.4.3. Đóng gói thu t toán Mo luu do thuat toan da Mo m oi m ot vung co / dang thiet ke lam viec trong Chon kieu tap tin dong goi Keo hinh khoi vao luu do Chon duong dan va ten tap tin de dong goi luu do khoi Neu chua thiet ke xong luu do thuat toan Neu trung ten Ghi lai luu do Kiem tra trung ten tap tin Hình 3.4. Bi u ñ ho t ñ ng c a ñóng gói thu t toán Hình 3.2. Bi u ñ ho t ñ ng c a thi t k thu t toán 3.2.5. Bi u ñ l p 3.2.4.2. Mô ph ng thu t toán Start Basic End Link Id Type Left Tim id la khoi bat Input Top Output dau (có type la 1) Link Width Link Infor Height Infor Neu khong tim thay khoi Bat dau Backcolor Textcolor Xu li lop tiep theo dua vao thuoc tinh Link Bordercolor Xac dinh thuoc tinh Type cua lop Calculation Condition Link Link1 Thuoc tinh Type co gia tri la 2 (khoi ket thuc) Link2 Infor Infor Xu li thuoc tinh Infor cua lop Thuoc tinh Type cua lop la 4 (khoi dieu kien) Hình 3.5. Bi u ñ l p c a công c Neu khong phai Neu la lop dieu kien 3.2.6. Mô t các l p trong sơ ñ kh i thi chuyen huong thi dua vao gia tri cua xu li theo thuoc thuoc tinh Infor de tinh link dieu khien huong xu li 3.2.6.1. Mô t thu c tính c a l p Basic 3.2.6.2. Mô t thu c tính c a l p Start Hình 3.3. Bi u ñ ho t ñ ng c a mô ph ng thu t toán
 9. -17- -18- 3.2.6.3. Mô t thu c tính c a l p Calculation Bư c 2: Tính di n tích S:=a*a. 3.2.6.4. Mô t thu c tính c a l p Condition Bư c 3: Xu t k t qu di n tích c a hình vuông là S r i k t thúc 3.2.6.5. Mô t thu c tính c a l p Input Giao di n trong hình 3.6 là thi t k và mô ph ng c u trúc tu n t v i bài toán là tính di n tích hình vuông v i ñ u vào c a c nh a là 3.2.6.6. Mô t thu c tính c a l p Output 5 thì k t qu xu t ra màn hình là 25. 3.3. Môi trư ng công c l p trình và th nghi m 3.3.1. Môi trư ng công c l p trình 3.3.2. Th nghi m Công c ñư c ti n hành th nghi m thi t k sơ ñ kh i c a các d ng thu t toán cơ b n trong chương trình tin h c ph thông: Tu n t , r nhánh và l p. Công c cho phép mô ph ng các thu t toán ñó m t cách tr c quan v i các bư c th c hi n c a thu t toán và cho hi n th giá tr các bi n trong quá trình mô ph ng t ng bư c c a thu t toán và k t qu cu i cùng. Sau ñây là m t s thu t Sơ ñ kh i toán ñ i di n cho các d ng thu t toán cơ b n trong chương trình c a bài toán K t qu c a tin h c ph thông. bài toán 3.3.2.1. Thi t k c u trúc tu n t Hình 3.6. Thi t k và mô ph ng c u trúc tu n t Bài toán: Nh p c nh a c a hình vuông và tính di n tích c a 3.3.4.2. Thi t k c u trúc r nhánh hình vuông. Bài toán: Nh p m t s nguyên a, ki m tra xem a có l n hơn 5 Xác ñ nh bài toán: hay không. Đ u vào: C nh a c a hình vuông. Xác ñ nh bài toán: Đ u ra: Di n tính hình vuông v i c nh là a. Đ u vào: S nguyên a. Thu t toán: Đ u ra: a có l n hơn 5 hay không. Bư c 1: Nh p m t s a là c nh c a hình vuông.
 10. -19- -20- Thu t toán: Đ u vào: S t nhiên n. Bư c 1: Nh p s nguyên a. Đ u ra: T ng n s t nhiên ñ u tiên. Bư c 2: N u a>5 Thì thông báo là a l n hơn 5, chuy n sang Thu t toán bư c 4. Bư c 1: Nh p s t nhiên n. Bư c 3: Thông báo là a không l n hơn 5, chuy n sang bư c 4. Bư c 2: s:=0; i:=1; Bư c 4: K t thúc. Bư c 3: N u i>n Thì thông báo t ng s, chuy n sang bư c 5. Giao di n trong hình 3.7 là thi t k và mô ph ng c u trúc r Bư c 4: s:=s+i; i:=i+1; quay l i bư c 3 nhánh v i bài toán là nh p m t s và ki m tra s v a nh p có l n hơn 5 hay không. Bài toán v i ñ u vào c a s nguyên a là 8 thì k t qu Bư c 5: K t thúc. xu t ra màn hình là “So vua nhap > 5”. Giao di n trong hình 3.8 là thi t k và mô ph ng c u trúc l p v i bài toán là tính t ng n s t nhiên ñ u tiên. Bài toán v i ñ u vào c a s t nhiên n là 10 thì k t qu xu t ra màn hình là “Tong tu 1 den n la: 55”. K t qu c a Sơ ñ kh i K t qu c a bài toán c a bài toán bài toán Hình 3.7. Thi t k và mô ph ng c u trúc r nhánh Sơ ñ kh i Theo dõi giá tr c a bài toán c a các bi n n,s,i 3.3.4.3. Thi t k c u trúc l p H Bài toán: Tính t ng n s t nhiên ñ u tiên. Hình 3.8. Thi t k và mô ph ng c u trúc l p Xác ñ nh bài toán
 11. -21- -22- 3.3.4.4. Đánh giá th nghi m o Thi t k m i các sơ ñ kh i thu t toán v i nh ng c u trúc khác nhau, cho phép ngư i dùng Công c cho ngư i s d ng thi t k sơ ñ kh i thu t toán thi t và mô ph ng thu t toán t ñ ng, v i nh ng bài toán trong chương trình tin h c THPT. Các ch c năng ch y u c a ng d ng bao g m: o Cho phép nh p d li u ñ u vào là tùy ch n, - Thi t k sơ ñ kh i thu t toán: Ngư i s d ng d dàng o Chương trình chuy n thành t p tin *.swf ñ dùng các công c tr c quan ñ xây d ng thu t toán. nhúng vào các bài gi ng ñi n t , webstile ho c t p tin *.exe ñ ch y ñ c l p. - Nh p d li u vào: Nh p d li u vào m t cách tùy ý t bàn phím, tuy nhiên ñây cũng là m t h n ch c a ng d ng vì chưa Như c ñi m: nh p d li u m ng hay ñ c t file. o Ch cho phép nh p d li u ñ u vào là t ch n - Mô ph ng t ng bư c ch y c a thu t toán: Các bư c th c mà chưa có l a ch n nh p ng u nhiên, hi n c a thu t toán ñư c th hi n ñ ngư i s d ng có th quan sát o Chưa xây d ng ñư c các hàm tính toán như căn ñư c ti n trình th c hi n. b c 2, l y ph n nguyên c a m t s , .... - Đóng gói sơ ñ kh i thu t toán: M t sơ ñ kh i thu t toán 3.3.6. So sánh v i các công c khác ñư c ñóng gói và chương trình có th th c thi trên nó. Hi n nay, các ñ tài nghiên c u c a các nhóm tác gi ñã xây - Mô ph ng chi ti t các c u trúc l nh trong chương trình tin d ng các công c mô ph ng thu t toán nhưng ch d ng l i m c h c trung h c ph thông giúp giáo viên s d ng ñ d y h c. là mô ph ng thu t toán c a m t bài toán c th . 3.3.5. Đánh giá công c 3.3.6.1. Đ tài c p b , mã s B2007-17-100 [19] Sau th i gian nghiên c u t ng quan v lý thuy t, thi t k và 3.3.6.2. Chương trình mô ph ng các thu t toán s p x p [29] cài ñ t công c . Công c ñư c th nghi m trong gi ng d y t i trư ng THPT Tr n Phú. Chúng tôi ñã rút ñư c nh ng ưu và như c 3.3.6.3. Chương trình mô ph ng các thu t toán tin h c THPT [7]. ñi m sau: 3.3.7. B ng so sánh ch c năng c a các chương trình Ưu ñi m: o Chương trình mô ph ng các thu t toán tr c quan và d s d ng,
 12. -23- -24- B ng 3.9. So sánh ch c năng c a các chương trình Theo b ng so sánh ch c năng c a các chương trình, công c mô ph ng c a ñ tài có nh ng ch c năng n i b t sau: Chương Đ tài Chương Công Cho phép ngư i dùng t thi t k sơ ñ kh i thu t toán trình mô c pb , trình d c mô c a m t bài toán b t kỳ, Ch c năng c a chương ph ng mã s thi ñ ph ng trình thu t Đóng gói sơ ñ kh i thu t toán thành m t t p tin ch y B2007- dùng c añ toán s p ñ c l p, 17-100 d yh c tài x p Xây d ng ñư c các hàm thư ng dùng như phép toán n i chu i, so sánh.... Tr c quan và d s x x x x d ng Bên c nh nh ng ch c năng n i b t như trên, công c còn nh ng như c ñi m: Thi t k m i các sơ x Chưa có ch c năng mô ph ng t ng bư c nhưng có th ñ kh i thu t toán kh c ph c b ng cách ñi u ch nh t c ñ mô ph ng ch m Mô ph ng t ñ ng x x x x l i thì có th mô ph ng như là t ng bư c, Chưa t o d li u ñ u vào ng u nhiên. Mô ph ng t ng bư c x x 3.4 K t chương D li u ñ u vào ng u x x Có th nói là công c ñã ñ t ñư c các k t qu cơ b n như nhiên yêu c u ñ t ra ban ñ u. Thành công c a công c là góp ph n D li u ñ u vào nh p giúp h c sinh và giáo viên d dàng hơn trong vi c h c ngôn x x x ng l p trình. Nó cũng là y u t ñ kích thích tính t h c và tùy ý say mê l p trình c a h c sinh. Làm phong phú thêm ph n Đóng gói sơ ñ kh i m m ph c v giáo d c th c hi n ch trương ng d ng công x thu t toán ngh thông tin trong gi ng d y. Xây d ng các hàm x thư ng dùng
 13. -25- -26- K T LU N K t qu c a công c có th nhúng vào bài trình chi u, bài gi ng ñi n t ñ gi ng d y. 1. K t qu ñ t ñư c Công c này có th phát tri n, m r ng và tri n khai các Qua ñ tài v mô ph ng thu t toán, tôi ñã tìm hi u, nghiên c u trư ng THPT khác. ñư c m t s k t qu như sau: 3. Hư ng phát tri n Tìm hi u v th c tr ng d y và h c thu t toán và ngôn ng l p trình c p h c THPT. Phân tích ñư c nh ng thu n l i và khó khăn Đ công c ñư c hoàn thi n hơn n a trong vi c ng d ng trong d y và h c thu t toán toán và ngôn ng l p trình c p h c THPT vào công tác gi ng d y. Chúng tôi s phát tri n các ch c năng sau trong tương lai: Tìm hi u v thu t toán, l ch s và các công c thư ng dùng ñ mô ph ng thu t toán. C u trúc và qui trình ñ thi t k công c mô - Hoàn thi n hơn n a các ch c năng c a ng d ng trên m i ph ng, t ñó xây d ng công c mô ph ng thu t toán trong môi h ñi u hành, môi trư ng m ng. trư ng tương tác phù h p, có th áp d ng ñ h tr d y- h c trong - T ñ ng sinh mã ngu n tư ng ng v i sơ ñ kh i thu t chương trình ph thông. toán c th . Xây d ng mô ph ng thu t toán c a các bài toán thông qua - Xây d ng các hàm ñ x lí nh ng bài toán ph c t p. t ng bư c v i b d li u ñ u vào khác nhau. T i m i bư c xác ñ nh ñư c giá tr c a các bi n trong t ng bư c ñ cho ngư i h c d n m - Xây d ng h th ng ñánh giá ñ t i ưu c a thu t toán. b t thu t toán. - Phát tri n chương trình ng d ng này cho nhi u môn h c Công c cho phép h c sinh t th c hành ñ xây d ng thu t khác trong khuôn kh nhà trư ng. toán và mô ph ng ki m tra k t qu . Xu t sơ ñ kh i thu t toán thành t p tin d ng *.exe ñ ch y tr c ti p ho c thành t p tin d ng *.swf, ñây là ñ ng t p ñư c dùng ph bi n hi n nay, d ng t p tin này ñưa vào bài gi ng ñi n t ho c lên website. 2. Ph m vi ng d ng Công c ñư c xây d ng ch y u ñ ph c v công tác d y - h c ngôn ng l p trình trư ng THPT Tr n Phú - Đà N ng.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản