intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn: Thiết kế công trình Trung tâm kỹ thuật in Thông tấn xã

Chia sẻ: Nguyen Lan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:223

114
lượt xem
30
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: thiết kế công trình trung tâm kỹ thuật in thông tấn xã', luận văn - báo cáo, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn: Thiết kế công trình Trung tâm kỹ thuật in Thông tấn xã

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC ..... KHOA .... Luận văn Thiết kế công trình Trung tâm kỹ thuật in Thông tấn xã :
 2. Ñoà aùn tốt nghiệp Kỹ sư, Khoùa 2007 GVHD: ThS. Trần Thạch Linh LÔØI CAÛM ÔN Coù theå noùi con ñöôøng hoïc taäp laø moät con ñöôøng daøi vôùi ñaày khoù khaên, vaát vaû maø em ñaõ ñi qua saép ñöôïc tôùi ñích, ñoù laø ñöôïc baûo veä keát quaû hoïc taäp tröôùc hoäi ñoàng nhaø tröôøng, ñöôïc coâng nhaän toát nghieäp Ñaïi hoïc ngaønh xaây döïïng daân duïng vaø coâng nghieäp, trôû thaønh kỹ sö xaây döïng. Ñoà aùn toát nghieäp ñöôïc hoaøn thaønh vôùi söï quan taâm vaø giuùp ñôõ cuûa caùc thaày coâ vaø caùc baïn. Em xin chaân thaønh caûm ôn:  Coâ Trần Thạch Linh ñaõ taän tình giuùp ñôõ em trong suoát thôøi gian vöøa qua. Söï quan taâm taän tình, ñaëc bieät vôùi taám loøng yeâu ngheà cuûa coâ ñaõ giuùp em coù nhieàu kieán thöùc quyù baùu, ñoàng thôøi taïo ñoäng löïc maïnh meõ cho em hoaøn thaønh ñoà aùn naøy.  Caùc Thaày Coâ khoa Xaây döïng, cuøng toaøn theå caùc Thaày Coâ tröôøng Ñaïi hoïc Kyõ Thuaät Coâng Ngheä TP.HCM ñaõ nhieät tình uûng hoä.  Con traân troïng gôûi tôùi Ba, Meï, vaø gia ñình hai beân noäi ngoaïi lôøi bieát ôn saâu saéc - ñaõ daøy coâng nuoâi naáng vaø taïo moïi ñieàu kieän thuaän lôïi cho con trong suoát thôøi gian hoïc taäp taïi tröôøng.  Ban Giaùm Ñoác Coâng Ty TNHH Kieán Truùc A.T.A ñaõ taïo ñieàu kieän cho em trong suoát quaù trình theo hoïc taïi tröôøng vaø hoaøn thaønh ñoà aùn toát nghieäp.  Xin caûm ôn caùc baïn beø vaø ñoàng nghieäp ñaõ ñoäng vieân, giuùp ñôõ toâi trong quaù trình thöïc hieän ñoà aùn naøy. Sau cuøng em kính chuùc quyù Thaày Coâ, gia ñình, taát caû ngöôøi thaân vaø baïn beø luoân doài daøo söùc khoûe, taâm huyeát, nhieät tình giaûng daïy taïo neân neàn taûng giaùo duïc tieân tieán cho nöôùc nhaø cuøng theá heä treû xaây döïng queâ höông ñaát nöôùc ngaøy caøng giaøu ñeïp. Chaân thaønh caûm ôn! Sinh vieân Nguyeãn Thị Xuân Phượng SVTH: Nguyeãn Thị Xuân Phượng Trang 2
 3. Ñoà aùn tốt nghiệp Kỹ sư, Khoùa 2007 GVHD: ThS. Trần Thạch Linh Ñeà taøi: Trung Taâm Kyõ Thuaät In Thoâng Taán Xaõ PHAÀN A TOÅNG QUAN VEÀ KIEÁN TRUÙC COÂNG TRÌNH NOÄI DUNG 1.1. Söï caàn thieát ñaàu tö 1.2. Ñòa ñieåm xaây döïng 1.3. Toång quan kieán truùc 1.4. Ñaëc ñieåm khí haäu, khí töôïng, thuûy vaên taïi nôi xaây döïng coâng trình 1.5. Caùc giaûi phaùp kyõ thuaät 1.1. SÖÏ CAÀN THIEÁT ÑAÀU TÖ Thaønh phoá Hoà Chí Minh, vôùi vai troø laø trung taâm kinh teá, khoa hoïc, kyõ thuaät lôùn nhaát nöôùc vôùi nhieàu cô quan ñaàu ngaønh , saân bay, beán caûng... ñang töøng böôùc xaây döïng cô sôû haï taàng, nhu caàu caàn thueâ vaên phoøng taïi trung taâm Thaønh phoá raát nhieàu. Vì vaäy trong nhöõng naêm gaàn ñaây söï xuaát hieän caùc cao oác vaên phoøng ngaøy caøng nhieàu. Döïa treân caùc yeâu caàu kyõ thuaät veà thieát keá vaên phoøng laøm vieäc cao taàng. Giaûi phaùp thieát keá coâng trình Trung Taâm Kyõ Thuaät In Thoâng Taán Xaõ laø moät coâng trình mang ñöôøng neùt kieán truùc hieän ñaïi, ñöôøng neùt gaõy goïn. Toaøn boä vaät lieäu trang trí maët ñöùng vaø noäi thaát beân trong coâng trình ñôn giaûn phuø hôïp vôùi xu theá hieän taïi 1.2. ÑÒA ÑIEÅM XAÂY DÖÏNG Coâng trình ñöôïc xaây döïng taïi ñòa chæ : 126 Nguyeãn Thò Minh Khai - Quaän 3 (ñoái dieän vôùi Dinh Thoáng Nhaát ) thuoäc khu trung taâm haønh chính cuûa thaønh phoá. 1.3. TOÅNG QUAN KIEÁN TRUÙC 1.3.1. Giaûi phaùp quy hoaïch Dieän tích khu ñaát : 1078m2 (22m x 49m) Treät : 589 m2 ( trong ñoù 186 m2 söû duïng laøm loái xe chaïy ) Toång dieän tích saøn : 8.314 m2 Heä soá söû duïng ñaát : 7.71 Khoaûng luøi coâng trình: 7m so vôùi ranh loä giôùi. 1.3.2. Giaûi phaùp kieán truùc a) Qui moâ coâng trình Soá taàng : 13 taàng - 1 haàm - Treät - Löûng - Laàu 1  laàu 8 - Saân thöôïng - Maùi. SVTH: Nguyeãn Thò Xuaân Phöôïng Trang 3
 4. Ñoà aùn tốt nghiệp Kỹ sư, Khoùa 2007 GVHD: ThS. Trần Thạch Linh Ñeà taøi: Trung Taâm Kyõ Thuaät In Thoâng Taán Xaõ b) Moâ taû coâng trình  Haàm: 665m 2  Söû duïng phuï gia choáng thaám troän trong beâtoâng.  Saøn taàng haàm ñöôïc hoaøn thieän baèng lôùp Hardener. Toaøn boä dieän tích taàng haàm laøm baõi ñaäu xe vaø caùc phoøng kyõ thuaät. Sôn vaïch traéng ñònh vò xe maùy vaø oâ toâ.  Chi tieát caùc theùp goùc V50 x 50 sôn vaøng.  Ram doác keû caùc joint choáng tröôït.  Caùc ñaø saøn vaùt caïnh 30.  Chieàu cao cuûa haàm laø 3m15.  Chieàu cao söû duïng 2.55m.  Treät :  Khu vöïc xöôûng in vaø vaên phoøng: 201.5m2 Saøn laùt gaïch, töôøng sôn nöôùc, toaøn boä traàn laø beâ toâng coát theùp sôn nöôùc beà maët.  Khu vöïc saûnh thang vaø loái vaøo chính: 201.5m2 Neàn ñöôïc laùt baèng ñaù granite  Caùc taàng vaên phoøng : Dieän tích laøm vieäc : 4617m2  Saân thöôïng :  Caên tin + giaûi trí : 464.25 m2  Hoà nöôùc maùi : 48.75 m2 1.3.3. Giaûi phaùp maët ñöùng coâng trình Toång chieàu cao coâng trình : 39m55  Vaät lieäu trang trí maët ñöùng chuû yeáu laø sôn nöôùc, keû joint.. phaàn ñeá coâng trình (töø treät  laàu 1) söû duïng sôn gai.  Caùc khung kính vaø cöûa soå chuû yeáu söû duïng khung cöûa nhoâm vaø kính an toaøn nhaèm ñaûm baûo chòu ñöôïc taûi troïng gioù ôû treân cao.  Maët ñöùng chính cuûa coâng trình ñöôïc chia laøm 2 phaàn ( khoái ñeá vaø khoái beân treân) vôùi tyû leä haøi hoaø taïo neùt ñeïp cho coâng trình. 1.3.4. Giaûi phaùp vaät lieäu xaây döïng  Toaøn boä töôøng ngoaøi nhaø xaây gaïch vôùi chieàu daøy 200, baû mastic sôn nöôùc. Phaàn chaân töôøng ôû moãi taàng xaây 5 lôùp gaïch ñinh ñeå ñaûm baûo tính beàn vöõng trong coâng trình.  Neàn vaên phoøng laøm vieäc laùt gaïch taïo boùng cho toaøn boä saøn vaên phoøng laøm vieäc.  Chaân töôøng oáp gaïch 100 x 400.  Khu vöïc saûnh thang caùc taàng cuõng nhö toaøn boä loái vaøo ôû taàng treät ñöôïc laùt ñaù Granite.  Maët ñöùng thang maùy ñöôïc oáp ñaù Granite. SVTH: Nguyeãn Thò Xuaân Phöôïng Trang 4
 5. Ñoà aùn tốt nghiệp Kỹ sư, Khoùa 2007 GVHD: ThS. Trần Thạch Linh Ñeà taøi: Trung Taâm Kyõ Thuaät In Thoâng Taán Xaõ  Traàn nhaø khu vöïc vaên phoøng laøm vieäc chuû yeáu laø traàn thaïch cao khung noåi ñaûm baûo thôøi gian thi coâng nhanh vaø tieän cho vieäc söõa chöõa sau naøy. Caùc khu vöïc coù saûnh ñoùng traàn thaïch cao khung chìm.  Thang thoaùt hieåm:  Baäc thang oáp ñaù maøi saûn xuaát saün taïi nhaø maùy( ñaûm baûo vieäc thi coâng nhanh, tieän lôïi).  Lan can tay vòn baèng saét troøn sôn tónh ñieän.  Heä thoáng cöûa:  Cöûa ngoaøi nhaø söû duïng khung nhoâm kính aùn toaøn 6.38 ly mm.  Cöûa ñi beân trong laø cöûa kính khung goã thoåi lôùp PU.  Cöûa thoaùt hieåm söû duïng theo maãu cuûa nhaø saûn xuaát.  Caùc phoøng chöùc naêng chính, phoøng veä sinh : Laép ñaët traàn thaïch cao che toaøn boä caùc ñöôøng oáng, ñöôøng daây kyõ thuaät. 1.3.5. Giaûi phaùp thoaùt nöôùc möa  Nöôùc möa taäp trung chuû yeáu vaøo caùc gen ôû truïc 2 vaø 4 sau ñoù ñöôïc ñöa xuoáng taàng treät vaø theo heä thoáng thoaùt nöôùc saân roài ra heä thoáng thoaùt nöôùc chung cuûa Thaønh Phoá. 1.4. ÑAËC ÑIEÅM KHÍ HAÄU - KHÍ TÖÔÏNG - THUÛY VAÊN TAÏI NÔI XAÂY DÖÏNG COÂNG TRÌNH Coâng trình ñöôïc xaây döïng taïi thaønh phoá Hoà Chí Minh neân chòu nhieàu aûnh höôûng cuûa ñieàu kieän khí haäu taïi thaønh phoá. Do ñoù ñeå coù moät baûn thieát keá phuø hôïp cho coâng trình ñoøi hoûi nhaø thieát keá phaûi quan taâm ñeán vaán ñeà naøy. Khí haäu TP Hoà Chí Minh laø khí haäu nhieät ñôùi gioù muøa ñöôïc chia thaønh 2 muøa: muøa möa vaø muøa khoâ  Muøa möa töø thaùng 5 ñeán thaùng 11.  Muøa khoâ töø thaùng 12 ñeán thaùng 4. Höôùng gioù chuû yeáu laø Ñoâng Nam vaø Taây nam vôùi vaän toác trung bình 2,5m/s, thoåi maïnh nhaát vaøo muøa möa. Ngoaøi ra coøn coù gioù Ñoâng Baéc thoåi nheï (thaùng 12-1). Thònh haønh trong muøa khoâ laø Ñoâng Nam chieám 3040 Thònh haønh trong muøa möa laø Taây Nam chieám 66 , toác ñoä gioù trung bình 23m/giaây. Höôùng chung toát nhaát duøng cho thoâng thoaùng töï nhieân trong kieán truùc laø höôùng gioù Ñoâng Nam TP. Hoà Chí Minh naèm trong khu vöïc ít chòu aûnh höôûng cuûa gioù baõo, chòu aûnh höôûng cuûa gioù muøa vaø aùp thaáp nhieät ñôùi. 1.5. CAÙC GIAÛI PHAÙP KYÕ THUAÄT 1.5.1. Heä thoáng ñieän a) Nguoàn ñieän  Töø löôùi ñieän cuûa thaønh phoá 22-15kV.  Töø maùy diesel phaùt ñieän döï phoøng khi maát ñieän. SVTH: Nguyeãn Thò Xuaân Phöôïng Trang 5
 6. Ñoà aùn tốt nghiệp Kỹ sư, Khoùa 2007 GVHD: ThS. Trần Thạch Linh Ñeà taøi: Trung Taâm Kyõ Thuaät In Thoâng Taán Xaõ b) Ñieän aùp :  Löôùi ñieän quoác gia 15-22 kV, thoâng qua maùy bieán aùp caáp nguoàn cho tuû ñieän chính phaân phoái ñieän cho toaø nhaø (3P - 4W, 380/220V-50Hz).  Ñieän aùp caáp ñieän cho caùc taàng 380/220V 3PHA 4 daây 50Hz c) Moâ taû heä thoáng ñieän  Töø traïm bieán theá vaøo tuû ñieän (tuû chuyeån nguoàn töï ñoäng) söû duïng caùp coù caùch ñieän vaø coù baêng theùp baûo veä ñi ngaàm trong ñaát (-800mm) ñeán töôøng haàm theo maùng caùp vaøo tuû ñieän chính.  Maùy phaùt ñieän ñaët ôû ngoaøi toaø nhaø, ñöôïc söû duïng khi ñieän löôùi bò maát thoâng qua boä chuyeån nguoàn töï ñoäng cung caáp ñieän cho toaø nhaø.  Tuû ñieän moãi taàng töø tuû taàng löûng ñeán taàng thöôïng ñöôïc cung caáp töø caùc tuû ñieän nhoùm taàng. Tuû ñieän nhoùm taàng, tuû ñieän haàm vaø tuû ñieän treät ñöôïc cung caáp töø tuû ñieän chính baèng caùp ñi theo heä thoáng maùng caùp ñeán gain kyõ thuaät theo thang caùp leân tuû ñieän nhoùm taàng vaø tuû ñieän moãi taàng.  ÔÛ moãi taàng ñeàu coù laép ñaët heä thoáng an toaøn ñieän: heä thoáng ngaét ñieän töï ñoäng ñöôïc boá trí theo taàng vaø theo khu vöïc (ñaûm baûo an toaøn phoøng choáng chaùy noå).  Toaøn boä heä thoáng ñieän caùc taàng choân ngaàm töôøng hoaëc ñi treân traàn, hoaëc ngaàm trong beâ toâng taát caû ñöôïc luoàn vaøo oáng PVC vaø phaûi baûo ñaûm an toaøn khoâng ñi qua caùc khu vöïc aåm öôùt, taïo ñieàu kieän deã daøng khi caàn söõa chöõa. 1.5.2. Heä thoáng cung caáp nöôùc Caáp nöôùc cho coâng trình goàm coù caáp nöôùc sinh hoaït vaø caáp nöôùc cho heä thoáng cöùu hoûa.  Caáp nöôùc sinh hoaït: töø beå nöôùc sinh hoaït seõ bôm leân hoà nöôùc maùi.Aùp löïc caáp nöôùc seõ ñöôïc duy trì töø hoà nöôùc maùi ñeå caáp tôùi caùc thieát bò söû duïng.  Caáp nöôùc cöùu hoûa: heä thoáng cöùu hoûa seõ ñöôïc noái voøng kheùp kín töø beå nöôùc cöùu hoûa vaø hoà nöôùc maùi.Aùp löïc caáp nöôùc cöùu hoûa seõ do heä thoáâng maùy bôm vaø hoà nöôùc maùi duy trì aùp löïc caáp nöôùc ban ñaàu.  Nguoàn nöôùc caáp cho coâng trình ñöôïc laáy töø heä thoáng caáp nöôùc cuûa Coâng ty caáp nöôùc thaønh phoá Hoà Chí Minh 1.5.3. Heä thoáng thoaùt nöôùc  Thoaùt nöôùc cho coâng trình goàm heä thoáng thoaùt nöôùc möa vaø nöôùc thaûi sinh hoaït.  Nöôùc möa ñöôïc thoaùt tröïc tieáp töø heä thoáng thoaùt nöôùc möa cuûa coâng trình ra heä thoáng thoaùt nöôùc cuûa thaønh phoá.  Nöôùc thaûi sinh hoaït töø caùc thieát bò veä sinh chia thaønh hai phaàn:  Phaàn nöôùc thaûi töø caùc chaäu tieåu,xí ñöôïc xöû lyù qua beå töï hoaïi ba ngaên tröôùc khi thoaùt ra heä thoáng thoaùt nöôùc cuûa thaønh phoá.  Phaàn nöôùc thaûi töø caùc thieát bò veä sinh khaùc hai loaïi treân seõ nhaäp chung vôùi heä thoáng thoaùt nöôùc möa tröôùc khi daãn vaøo heä thoáng thoaùt nöôùc cuûa thaønh phoá. SVTH: Nguyeãn Thò Xuaân Phöôïng Trang 6
 7. Ñoà aùn tốt nghiệp Kỹ sư, Khoùa 2007 GVHD: ThS. Trần Thạch Linh Ñeà taøi: Trung Taâm Kyõ Thuaät In Thoâng Taán Xaõ 1.5.4. Heä thoáng thoâng gioù vaø chieáu saùng a) Chieáu saùng Toaøn boä toaø nhaø ñöôïc chieáu saùng baèng aùnh saùng töï nhieân (thoâng qua caùc cöûa soå vaø kính ôû caùc maët cuûa toøa nhaø) vaø baèng ñieän. ÔÛ taïi caùc loái ñi leân xuoáng caàu thang, haønh lang ñeàu coù laép ñaët theâm ñeøn chieáu saùng. b) Thoâng gioù  Haàm : Ñöôïc thoâng gioù cöôõng böùc baèng quaït huùt , daån gioù thaûi ra ngoaøi . Gioù töôi traøn vaøo haàm qua caùc cöûa vaø ñöôøng xe leân xuoáng nhôø söï cheânh leäch aùp suaát giöõa beân ngoaøi vaø beân trong haàm taïo ra bôûi quaït huùt .  Khu nhaø veä sinh : Ñöôïc thoâng gioù cöõng böùc baèng quaït gioù gaén töôøng , oáng gioù daån leân taàng thöôïng thaûi ra ngoaøi .  Caùc khu coù heä thoáng ÑHKK : Gioù töôi ñöôïc cung caáp baèng heä thoáng quaït gaén ôû töôøng thoåi vaøo töøng daøn laïnh söû duïng nöôùc trong la phong traàn vôùi löu löôïng ñònh saún ñieàu chænh nhôø boä ñieàu chænh löu löôïng.  Taát caû caùc oáng gioù ñi vöôït töôøng ñeàu gaén cöûa gioù choáng chaùy.  Ñoái vôùi caùc phoøng coøn laïi söû duïng quaït huùt gaén treân töôøng ñeå thaûi, do söï cheânh aùp gioù töôi vaøo khe cöûa khi môû cöûa .  Caàu thang thoaùt hieåm : Laép ñaët heä thoáng thoâng gioù cho caàu thang thoaùt hieåm.  Khi coù söï coá chaùy xaûy ra heä thoáng thoâng gioù môùi hoaït ñoäng.  Ñeå khoùi khoâng lan vaøo buoàn thang höôùng môû cöûa buoàn thang phaûi höôùng trong buoàn thang vaø luoân ñoùng.  AÙp suaát dö cuûa khoâng khí taïi buoàng thang laø 2KG/m2 khi coù moät cöûa môû .  Heä thoáng oáng thoâng gioù cho buoàng thang khoâng ñöôïc thoâng qua khoâng gian naøo vaø keát noái cöùng baèng oáng toân daøy. 1.5.5. An toaøn phoøng chaùy chöõa chaùy Toøa nhaø goàm 1 caàu thang boä coù 2 veá phuïc vuï cho coâng taùc thoaùt hieåm vaø 3 thang maùy chính . • Taïi moãi taàng ñeàu coù ñaët heä thoáng baùo chaùy , caùc thieát bò chöõa chaùy • Doïc theo caùc caàu thang boä ñeàu coù heä thoáng oáng voøi roàng cöùu hoûa. • Ngoaøi ra toøa nhaø coøn ñöôïc ñaët heä thoáng choáng seùt . SVTH: Nguyeãn Thò Xuaân Phöôïng Trang 7
 8. Ñoà aùn tốt nghiệp Kỹ sư, Khoùa 2007 GVHD: ThS. Trần Thạch Linh Ñeà taøi: Trung Taâm Kyõ Thuaät In Thoâng Taán Xaõ PHAÀN B TÍNH TOAÙN KEÁT CAÁU BEÂN TREÂN COÂNG TRÌNH SVTH: Nguyeãn Thò Xuaân Phöôïng Trang 8
 9. Ñoà aùn tốt nghiệp Kỹ sư, Khoùa 2007 GVHD: ThS. Trần Thạch Linh Ñeà taøi: Trung Taâm Kyõ Thuaät In Thoâng Taán Xaõ CHÖÔNG 1 PHAÂN TÍCH VAØ LÖÏA CHOÏN HEÄ CHÒU LÖÏC CHÍNH CUÛA COÂNG TRÌNH NOÄI DUNG 1.1. Nhöõng ñaëc ñieåm cô baûn cuûa nhaø cao taàng 1.2. Heä chòu löïc chính cuûa nhaø cao taàng 1.3. So saùnh löïa choïn phöông aùn keát caáu 1.4. Qui phaïm taûi troïng ñöôïc söû duïng trong tính toaùn 1.1. NHÖÕNG ÑAËC ÑIEÅM CÔ BAÛN CUÛA NHAØ CAO TAÀNG Ñaëc tröng chuû yeáu cuûa nhaø cao taàng laø soá taàng nhieàu, ñoä cao lôùn, troïng löôïng naëng. Ña soá nhaø cao taàng laïi coù dieän tích maët baèng töông ñoái nhoû heïp neân caùc giaûi phaùp neàn moùng cho nhaø cao taàng laø vaán ñeà ñöôïc quan taâm haøng ñaàu. Tuøy thuoäc moâi tröôøng xung quanh, ñòa theá xaây döïng, tính kinh teá, khaû naêng thöïc hieän kyõ thuaät,… maø löïa choïn moät phöông aùn thích hôïp nhaát. ÔÛ Vieät Nam, phaàn lôùn dieän tích xaây döïng naèm trong khu vöïc ñaát yeáu neân thöôøng phaûi löïa choïn phöông aùn moùng saâu ñeå chòu taûi toát nhaát. Cuï theå ôû ñaây laø moùng coïc. Toång chieàu cao cuûa coâng trình lôùn, do vaäy ngoaøi taûi troïng ñöùng lôùn thì taùc ñoäng cuûa gioù vaø ñoäng ñaát ñeán coâng trình cuõng raát ñaùng keå. Do vaäy, ñoái vôùi caùc nhaø cao hôn 40m thì phaûi xeùt ñeán thaønh phaàn ñoäng cuûa taûi troïng gioù vaø caàn ñeå yù ñeán caùc bieän phaùp khaùng chaán moät khi chòu taùc ñoäng cuûa ñoäng ñaát. Keát hôïp vôùi giaûi phaùp neàn moùng hôïp lyù vaø vieäc löïa choïn kích thöôùc maët baèng coâng trình (B vaø L) thích hôïp thì seõ goùp phaàn lôùn vaøo vieäc taêng tính oån ñònh, choáng laät, choáng tröôït vaø ñoä beàn cuûa coâng trình. Khi thieát keá keát caáu nhaø cao taàng, taûi troïng ngang laø yeáu toá raát quan troïng, chieàu cao coâng trình taêng, caùc noäi löïc vaø chuyeån vò cuûa coâng trình do taûi troïng ngang gaây ra cuõng taêng leân nhanh choùng. Neáu chuyeån vò ngang cuûa coâng trình quaù lôùn seõ laøm taêng giaù trò caùc noäi löïc, do ñoä leäch taâm cuûa troïng löôïng, laøm caùc töôøng ngaên vaø caùc boä phaän trong coâng trình bò hö haïi, gaây caûm giaùc khoù chòu, hoaûng sôï, aûnh höôûng ñeán taâm lyù cuûa ngöôøi söû duïng coâng trình. Vì vaäy, keát caáu nhaø cao taàng khoâng chæ ñaûm baûo ñuû cöôøng ñoä chòu löïc, maø coøn phaûi ñaûm baûo ñuû ñoä cöùng ñeå choáng laïi caùc taûi troïng ngang, sao cho döôùi taùc ñoäng cuûa caùc taûi troïng ngang, dao ñoäng vaø chuyeån vò ngang cuûa coâng trình khoâng vöôït quaù giôùi haïn cho pheùp. Vieäc taïo ra heä keát caáu ñeå chòu caùc taûi troïng naøy laø vaán ñeà quan troïng trong thieát keá keát caáu nhaø cao taàng. Maët khaùc, ñaëc ñieåm thi coâng nhaø cao taàng laø theo chieàu cao, ñieàu kieän thi coâng phöùc taïp, nguy hieåm. Do vaäy, khi thieát keá bieän phaùp thi coâng phaûi tính toaùn kyõ, quaù trình thi coâng phaûi nghieâm ngaët, ñaûm baûo ñoä chính xaùc cao, ñaûm baûo an toaøn lao ñoäng vaø chaát löôïng coâng trình khi ñöa vaøo söû duïng. Nhö vaäy, khi tính toaùn vaø thieát keá coâng trình, ñaëc bieät laø coâng trình nhaø cao taàng thì vieäc phaân tích löïa choïn keát caáu hôïp lyù cho coâng trình ñoùng vai troø voâ cuøng quan troïng. Noù khoâng nhöõng aûnh höôûng ñeán ñoä beàn, ñoä oån ñònh cuûa coâng trình maø coøn aûnh höôûng ñeán söï tieän nghi trong söû duïng vaø quyeát ñònh ñeán giaù thaønh coâng trình. SVTH: Nguyeãn Thò Xuaân Phöôïng Trang 9
 10. Ñoà aùn tốt nghiệp Kỹ sư, Khoùa 2007 GVHD: ThS. Trần Thạch Linh Ñeà taøi: Trung Taâm Kyõ Thuaät In Thoâng Taán Xaõ 1.2. HEÄ CHÒU LÖÏC CHÍNH CUÛA NHAØ CAO TAÀNG Trung Taâm Kyõ Thuaät In Thoâng Taán Xaõ laø coâng trình coù 13 laàu, vôùi chieàu cao 36.4m so vôùi maët ñaát töï nhieân. Theo phaân loaïi cuûa UÛy ban Nhaø cao taàng Quoác teá thì coâng trình naøy thuoäc loaïi nhaø cao taàng loaïi II [17]. Vieäc löïa choïn heä chòu löïc hôïp lyù cho coâng trình laø ñieàu raát quan troïng. Döôùi ñaây, khaûo saùt ñaëc tính cuûa moät soá heä chòu löïc thöôøng duøng cho nhaø cao taàng ñeå töø ñoù tìm ñöôïc heä chòu löïc hôïp lyù cho coâng trình:  Heä khung chòu löïc Keát caáu khung bao goàm heä thoáng coät vaø daàm vöøa chòu taûi troïng thaúng ñöùng vöøa chòu taûi troïng ngang. Coät vaø daàm trong heä khung lieân keát vôùi nhau taïi caùc nuùt khung, quan nieäm laø nuùt cöùng. Heä keát caáu khung ñöôïc söû duïng hieäu quaû cho caùc coâng trình coù yeâu caàu khoâng gian lôùn, boá trí noäi thaát linh hoaït, phuø hôïp vôùi nhieàu loaïi coâng trình. Yeáu ñieåm cuûa keát caáu khung laø khaû naêng chòu caét theo phöông ngang keùm. Ngoaøi ra, heä thoáng daàm cuûa keát caáu khung trong nhaø cao taàng thöôøng coù chieàu cao lôùn neân aûnh höôûng ñeán coâng naêng söû duïng cuûa coâng trình vaø taêng ñoä cao cuûa ngoâi nhaø, keát caáu khung beâ toâng coát theùp thích hôïp cho ngoâi nhaø cao khoâng quaù 20 taàng [17]. Vì vaäy, keát caáu khung chòu löïc coù theå choïn ñeå laøm keát caáu chòu löïc chính cho coâng trình naøy. 1.3. SO SAÙNH LÖÏA CHOÏN PHÖÔNG AÙN KEÁT CAÁU Qua xem xeùt, phaân tích caùc heä chòu löïc nhö ñaõ neâu treân vaø döïa vaøo caùc ñaëc ñieåm cuûa coâng trình nhö giaûi phaùp kieán truùc, ta coù moät soá nhaän ñònh sau ñaây ñeå löïa choïn heä keát caáu chòu löïc chính cho coâng trình Trung Taâm Kyõ Thuaät In Thoâng Taán Xaõ:  Trung Taâm Kyõ Thuaät In Thoâng Taán Xaõ laø coâng trình coù 13 laàu, vôùi chieàu cao 36.4m so vôùi maët ñaát töï nhieân, dieän tích maët baèng taàng ñieån hình 27mx19m.  Do coâng trình ñöôïc xaây döïng treân ñòa baøn Tp. Hoà Chí Minh laø vuøng haàu nhö khoâng xaûy ra ñoäng ñaát, neân khoâng xeùt ñeán aûnh höôûng cuûa ñoäng ñaát, maø chæ xeùt ñeán aûnh höôûng cuûa gioù tĩnh bởi vì công trình có chiều cao 36.4m < 40m.  Do vaäy, trong ñoà aùn naøy ngoaøi caùc boä phaän taát yeáu cuûa coâng trình nhö: caàu thang, hoà nöôùc..., heä chòu löïc chính cuûa coâng trình ñöôïc choïn laø khung coät – daàm chòu löïc, vì heä naøy coù nhöõng öu ñieåm phuø hôïp vôùi qui moâ coâng trình.  Coâng trình coù kích thöôùc: (27x19)m; Tæ soá L/B= 1.4
 11. Ñoà aùn tốt nghiệp Kỹ sư, Khoùa 2007 GVHD: ThS. Trần Thạch Linh Ñeà taøi: Trung Taâm Kyõ Thuaät In Thoâng Taán Xaõ  Vaø ñeå taän duïng heát khaû naêng chòu löïc cuûa khung, saøn laø moät trong nhöõng keát caáu truyeàn löïc quan troïng trong nhaø nhieàu taàng kieåu khung giaèng. Khoâng nhöõng coù chöùc naêng ñaûm baûo oån ñònh toång theå cuûa heä thoáng coät, khung, ñoàng thôøi truyeàn caùc taûi troïng ngang khaùc sang heä khung. Saøn cöùng coøn coù khaû naêng phaân phoái laïi noäi löïc trong heä khung. Do ñoù, phaûi löïa choïn caùc phöông aùn saøn sao cho coâng trình kinh teá nhaát, oån ñònh nhaát, vaø myõ quan nhaát… Keát luaän:  Heä chòu löïc chính cuûa coâng trình laø heä goàm coù saøn söôøn vaø khung. 1.4. QUI PHAÏM TAÛI TROÏNG ÑÖÔÏC SÖÛ DUÏNG TRONG TÍNH TOAÙN  Taûi troïng ñöôïc söû duïng trong tính toaùn laø laáy töø taøi lieäu “Tieâu chuaån taûi troïng vaø taùc ñoäng TCVN 2737 – 1995”[ 1 ] do Vieän khoa hoïc kó thuaät xaây döïng-Boä xaây döïng bieân soaïn.  Caùc coâng cuï vaø phaàn meàm döï kieán söû duïng trong suoát quaù trình tính toaùn laø:  ETABS 9.7 (Duøng ñeå tính toaùn noäi löïc. Coù ñoä tin caäy cao hieän nay ñang söû duïng phoå bieán);  Caùc lyù thuyeát tính toaùn trong cô hoïc keát söû duïng ñeå tính noäi löïc caùc caáu kieän cô baûn. SVTH: Nguyeãn Thò Xuaân Phöôïng Trang 11
 12. Ñoà aùn tốt nghiệp Kỹ sư, Khoùa 2007 GVHD: ThS. Trần Thạch Linh Ñeà taøi: Trung Taâm Kyõ Thuaät In Thoâng Taán Xaõ CHÖÔNG 2 TÍNH TOAÙN SAØN SÖÔØN BEÂ TOÂNG COÁT THEÙP TOAØN KHOÁI LAÀU 2 – SAÂN THÖÔÏNG NOÄI DUNG 2.1. Löïa choïn sô boä kích thöôùc caùc boä phaän saøn 2.2. Xaùc ñònh taûi troïng taùc duïng leân saøn 2.3. Tính toaùn caùc oâ baûn saøn 2.4. Tính toaùn kieåm tra ñoä voõng 2.5. Boá trí coát theùp saøn laàu 2- saân thöôïng 2.1. LÖÏA CHOÏN SÔ BOÄ KÍCH THÖÔÙC CAÙC BOÄ PHAÄN SAØN Saøn phaûi ñuû ñoä cöùng ñeå khoâng bò rung ñoäng, dòch chuyeån khi chòu taûi troïng ngang (gioù, baõo, ñoäng ñaát …) laøm aûnh höôûng ñeán coâng naêng söû duïng. Ñoä cöùng trong maët phaúng saøn ñuû lôùn ñeå khi truyeàn taûi troïng ngang vaøo khung, seõ giuùp chuyeån vò ôû caùc ñaàu coät baèng nhau. Treân saøn, heä töôøng ngaên khoâng coù heä daàm ñôõ coù theå ñöôïc boá trí ôû baát kyø vò trí naøo treân saøn maø khoâng laøm taêng ñaùng keå ñoä voõng saøn. Ngoaøi ra coøn xeùt ñeán choáng chaùy khi söû duïng ñoái vôùi caùc coâng trình nhaø cao taàng, chieàu daøy saøn coù theå taêng ñeán 50% so vôùi caùc coâng trình maø saøn chæ chòu taûi troïng ñöùng. Kích thöôùc tieát dieän caùc boä phaän saøn phuï thuoäc vaøo nhòp cuûa saøn treân maët baèng vaø taûi troïng taùc duïng. 2.1.1. Kích thöôùc sô boä tieát dieän daàm Sô boä choïn chieàu cao daàm theo coâng thöùc sau: 1 hd  ld (2.1) md trong ñoù: md - heä soá phuï thuoäc vaøo tính chaát cuûa khung vaø taûi troïng; md = 10 ÷ 12 - ñoái vôùi heä daàm chính, khung moät nhòp; md = 12 ÷ 16 - ñoái vôùi heä daàm chính, khung nhieàu nhòp; md = 16 ÷ 20 - ñoái vôùi heä daàm phuï; ld - nhòp daàm (khoaûng caùch giöõa hai truïc daàm). Beà roäng daàm ñöôïc choïn theo coâng thöùc sau: 1 1 bd    hd (2.2)  2 4 Kích thöôùc tieát dieän daàm ñöôïc trình baøy trong baûng 2.1 SVTH: Nguyeãn Thò Xuaân Phöôïng Trang 12
 13. Ñoà aùn tốt nghiệp Kỹ sư, Khoùa 2007 GVHD: ThS. Trần Thạch Linh Ñeà taøi: Trung Taâm Kyõ Thuaät In Thoâng Taán Xaõ Baûng 2.1: Choïn sô boä kích thöôùc tieát dieän daàm Beà roäng Loaïi Kí Nhòp daàm Chieàu cao hd(cm) Choïn tieát dieän bd(cm) daàm hieäu ld(m) = l d/10 = ld/12 =0.3hd =0.5hd hd(cm) bd(cm) D1 7 70 58.33 18 30 60 25 D2 6.5 65 54.17 18 30 60 25 Daàm D3 6 60 50.00 18 30 60 25 khung D4 7.5 75 62.50 18 30 60 25 D9 6 60 50.00 16.5 27.5 55 25 D10 6.5 65 54.17 16.5 27.5 55 25 Beà roäng Loaïi Kí Nhòp daàm Chieàu cao hd(cm) Choïn tieát dieän bd(cm) daàm hieäu ld(m) = l d/12 = ld/16 =0.3hd =0.5hd hd(cm) bd(cm) D5 6.5 54.17 40.63 15 25 50 20 D6 6 50.00 37.50 15 25 50 20 D7 3.7 30.83 23.13 9 15 30 20 Daàm D8 4.35 36.25 27.19 9 15 30 20 phuï D11 3 30 25.00 12 20 40 20 D12 6.5 54.17 40.63 15 25 50 20 Dg 1.85 15.42 11.56 9 15 30 10 Dm 5.7 47.50 35.63 12 20 40 20 2.1.2. Chieàu daøy baûn saøn hs Choïn sô boä chieàu daøy baûn saøn theo coâng thöùc sau: D (2.3) hs  l trong ñoù: ms D=0.8 ÷ 1.4 - heä soá kinh nghieäm phuï thuoäc hoaït taûi söû duïng; ms=30 ÷ 35 - ñoái vôùi baûn loaïi daàm; md=40 ÷ 45 - ñoái vôùi baûn keâ boán caïnh; l - nhòp caïnh ngaén cuûa oâ baûn. Ñoái vôùi nhaø daân duïng thì chieàu daøy toái thieåu cuûa saøn laø hmin= 6cm. Choïn oâ saøn S1(7.5mx6.5m) laø oâ saøn coù caïnh ngaén lôùn nhaát laøm oâ saøn ñieån hình ñeå tính chieàu daøy saøn: D 0.8 hs  l1  x 650cm  11.5cm ms 45 Vaäy choïn hs = 12cm cho toaøn saøn, nhaèm thoûa maõn truyeàn taûi troïng ngang cho caùc keát caáu ñöùng. Caùch xaùc ñònh sô ñoà tính - Döïa vaøo tæ leä giöõa caïnh daøi (l2) vaø caïnh ngaén (l1), ta chia laøm hai loaïi oâ baûn: SVTH: Nguyeãn Thò Xuaân Phöôïng Trang 13
 14. Ñoà aùn tốt nghiệp Kỹ sư, Khoùa 2007 GVHD: ThS. Trần Thạch Linh Ñeà taøi: Trung Taâm Kyõ Thuaät In Thoâng Taán Xaõ l2 + Neáu  2 : baûn laøm vieäc hai phöông, caét moät daûi baûn roäng 1m ñeå tính. l1 M I M II M 2 M II M L1 L1 1 M 1 q 1 M I M I L2 q 2 L2 M Ii M 2 Hình 2.1: Sô ñoà tính baûn laøm vieäc hai phöông l2 + Neáu >2 : baûn laøm vieäc moät phöông, caét moät daûi baûn roäng 1m theo phöông caïnh l1 ngaén ñeå tính. Hình 2.2: Sô ñoà tính baûn laøm vieäc moät phöông - Döïa vaøo tæ leä giöõa (hd) vaø (hs), ta chia laøm hai loaïi oâ baûn: hd + Neáu  3 : baûn lieân keát vôùi caùc daàm bao quanh laø ngaøm. hs h + Neáu d < 3 : baûn lieân keát vôùi caùc daàm bao quanh laø goái töïa. hs Vôùi nhöõng ñieàu kieän treân, caùc oâ saøn ñöôïc phaân loaïi nhö sau: SVTH: Nguyeãn Thò Xuaân Phöôïng Trang 14
 15. Ñoà aùn tốt nghiệp Kỹ sư, Khoùa 2007 GVHD: ThS. Trần Thạch Linh Ñeà taøi: Trung Taâm Kyõ Thuaät In Thoâng Taán Xaõ Baûng 2.2: Phaân loaïi oâ saøn Soá hieäu Soá Caïnh daøi l2 Caïnh ngaén Dieän tích Tyû soá Phaân loaïi saøn löôïng (m) l1 (m) (m2) l2 / l 1 oâ saøn S1 1 7 6 42 1.167 baûn 2 phöông S2 2 7 6.5 45.5 1.077 baûn 2 phöông S3 1 6.5 6 39 1.083 baûn 2 phöông S4 1 6.5 3.5 22.75 1.857 baûn 2 phöông S5 1 6.5 2.8 18.2 2.321 baûn 1 phöông S6 1 3.7 2.2 8.14 1.682 baûn 2 phöông S7 1 4.4 3.7 16.28 1.189 baûn 2 phöông S8 1 6 6 36 1 baûn 2 phöông S9 1 6 3.5 21 1.714 baûn 2 phöông S10 1 4.35 2.2 9.57 1.977 baûn 2 phöông S11 1 4.4 4.35 19.14 1.011 baûn 2 phöông S12 1 6.5 1.65 10.73 3.939 baûn 1 phöông S13 1 7.5 6 45 1.25 baûn 2 phöông S14 2 7.5 6.5 48.75 1.154 baûn 2 phöông S15 2 5 0.6 3 8.333 baûn 1 phöông S16 1 4.95 0.35 1.7325 14.14 baûn 1 phöông S17 1 4.45 0.35 1.5575 12.71 baûn 1 phöông S18 2 5.7 0.6 3.42 9.5 baûn 1 phöông S19 4 1.9 0.3 0.57 6.333 baûn 1 phöông S20 2 4.1 0.6 2.46 6.833 baûn 1 phöông S21 2 6.5 0.6 3.9 10.83 baûn 1 phöông S22 2 4.6 0.6 2.76 7.667 baûn 1 phöông S23 1 4.7 0.3 1.41 15.67 baûn 1 phöông S24 1 4.35 0.3 1.305 14.5 baûn 1 phöông S25 1 2.8 1.241 3.4748 2.256 baûn 1 phöông SVTH: Nguyeãn Thò Xuaân Phöôïng Trang 15
 16. Ñoà aùn tốt nghiệp Kỹ sư, Khoùa 2007 GVHD: ThS. Trần Thạch Linh Ñeà taøi: Trung Taâm Kyõ Thuaät In Thoâng Taán Xaõ 1 2 3 4 5 600 7000 6500 6000 7500 600 400 1800 5200 1550 4950 4450 1550 5700 1800 400 200 200 Dm(200x400) Dm(200x400) S16 S17 600 600 D S15 S18 D D1(250x600) D2(250x600) D3(250x600) D4(250x600) 1900 1900 S19 S19 D9(250x550) D9(250x550) D9(250x550) D9(250x550) D9(250x550) S1 S3 S8 S13 6000 6000 4100 4100 S20 S20 2350 2200 1950 5350 650 D1(250x600) D2(250x600) D3(250x600) D4(250x600) C C DCT(200x300) D11(200x300) D11(200x400) D11(200x400) 3000 S25 D10(250x550) D10(250x550) D10(250x550) D10(250x550) S21 S2 S14 S21 6500 6500 19000 19000 D5(200x500) D6(200x500) D10(250x550) S4 S9 3500 2800 3700 D1(250x600) D2(250x600) D3(250x600) D4(250x600) B B S6 S10 2000 D7(200x300) D8(200x300) S22 S22 4600 4600 D10(250x550) D10(250x550) D10(250x550) D10(250x550) D12(200x500) D12(200x500) Dg(100x300) S2 S5 Dg(100x300) S12 S14 6500 6500 D10(250x550) 4500 S7 S11 S19 1900 1900 D1(250x600) D2(250x600) D3(250x600) D4(250x600) S19 A A 200 S15 S18 600 600 200 Dm(200x400) S23 S24 Dm(200x400) 200 400 1800 5200 1800 4700 4350 1650 5700 1800 400 600 7000 6500 6000 7500 600 27000 1 2 3 4 5 Hình 2.3: Maët baèng daàm saøn taàng ñieån hình 2.2. XAÙC ÑÒNH TAÛI TROÏNG TAÙC DUÏNG LEÂN SAØN Taûi troïng taùc duïng leân saøn goàm coù: 2.2.1. Tónh taûi Taûi troïng thöôøng xuyeân (tónh taûi) bao goàm troïng löôïng baûn thaân caùc lôùp caáu taïo saøn gstt =  i . i .ni (2.4) trong ñoù: i - khoái löôïng rieâng lôùp caáu taïo thöù i; i - chieàu daøy lôùp caáu taïo thöù i; ni - heä soá ñoä tin caäy cuûa lôùp thöù i; Keát quaû tính toaùn ñöôïc trình baøy trong baûng 2.3. SVTH: Nguyeãn Thò Xuaân Phöôïng Trang 16
 17. Ñoà aùn tốt nghiệp Kỹ sư, Khoùa 2007 GVHD: ThS. Trần Thạch Linh Ñeà taøi: Trung Taâm Kyõ Thuaät In Thoâng Taán Xaõ Baûng 2.3: Tónh taûi taùc duïng leân saøn STT Caùc lôùp caáu taïo (daN/m3 ) δ(mm) n gstc(daN/m2) gstt(daN/m2) 1 Gaïch Ceramic 2000 10 1.1 20 22 2 Vöõa loùt 1800 30 1.3 54 70.2 3 Saøn BTCT 2500 120 1.1 300 330 4 Vöõa traùt traàn 1800 15 1.3 27 35.1 5 Traàn treo 1.2 30 36 ∑gstt 493.3 - Gaïch Ceramic, 1 = 2000 daN/m3, δ 1 = 10mm, n=1.1 - Vöõa loùt, 2 = 1800 daN/m3, δ2 = 30mm, n=1.3 - Saøn BTCT, 3 = 2500 daN/m3, δ3 = 120mm, n=1.1 - Vöõa traùt traàn,4 = 1800 daN/m3, δ4 = 15mm, n=1.3 Hình 2.4: Caùc lôùp caáu taïo saøn 2.2.2. Hoaït taûi Taûi troïng phaân boá ñeàu treân saøn laáy theo TCVN 2737:1995 ([1]) nhö sau: Ptt = ptc.np (2.5) trong ñoù: ptc - taûi troïng tieâu chuaån laáy theo Baûng 3/[1]; np - heä soá ñoä tin caäy, theo 4.3.3/[1]: n=1.3 khi ptc < 200 daN/m2 n=1.2 khi ptc ≥ 200 daN/m2 Baûng 2.4: Hoaït taûi taùc duïng leân saøn Soá hieäu Hoaït taûi Hoaït taûi Coâng naêng n saøn ptc (daN/m2) ptt (daN/m2) S1 Vaên phoøng 200 1.2 240 S2 Vaên phoøng 200 1.2 240 S3 Vaên phoøng 200 1.2 240 S4 Haønh lang caàu thang 300 1.2 360 S5 Vaên phoøng 200 1.2 240 S6 Haønh lang caàu thang 300 1.2 360 S7 P.khaùch, nguû, beáp, veä sinh 150 1.3 195 SVTH: Nguyeãn Thò Xuaân Phöôïng Trang 17
 18. Ñoà aùn tốt nghiệp Kỹ sư, Khoùa 2007 GVHD: ThS. Trần Thạch Linh Ñeà taøi: Trung Taâm Kyõ Thuaät In Thoâng Taán Xaõ S8 Vaên phoøng 200 1.2 240 S9 Haønh lang caàu thang 300 1.2 360 S10 Haønh lang caàu thang 300 1.2 360 S11 P.khaùch, nguû, beáp, veä sinh 150 1.3 195 S12 Vaên phoøng 200 1.2 240 S13 Vaên phoøng 200 1.2 240 S14 Vaên phoøng 200 1.2 240 S15 Vaên phoøng 200 1.2 240 S16 Vaên phoøng 200 1.2 240 S17 Vaên phoøng 200 1.2 240 S18 Vaên phoøng 200 1.2 240 S19 Vaên phoøng 200 1.2 240 S20 Vaên phoøng 200 1.2 240 S21 Vaên phoøng 200 1.2 240 S22 Vaên phoøng 200 1.2 240 S23 P.khaùch, nguû, beáp, veä sinh 150 1.3 195 S24 P.khaùch, nguû, beáp, veä sinh 150 1.3 195 S25 Haønh lang caàu thang 300 1.2 360 2.2.3. Taûi troïng töôøng ngaên Troïng löôïng töôøng ngaên qui ñoåi thaønh taûi phaân boá ñeàu treân saøn (caùch tính naøy ñôn giaûn mang tính chaát gaàn ñuùng). Taûi troïng töôøng ngaên coù xeùt ñeán söï giaûm taûi (tröø 30% dieän tích loã cöûa), ñöôïc tính theo coâng thöùc sau: l .h .g tc gtqd = t t t × 70% (2.6) A trong ñoù: lt - chieàu daøi töôøng; ht - chieàu cao töôøng; A - dieän tích oâ saøn (A = l2 x l1); tc gt - troïng löôïng ñôn vò tieâu chuaån cuûa töôøng. vôùi: töôøng 100 gaïch oáng: gttc = 180 (daN/m2); töôøng 200 gaïch oáng: gttc = 340 (daN/m2). 2.3. TÍNH TOAÙN CAÙC OÂ BAÛN SAØN 2.3.1. Tính toaùn caùc oâ baûn laøm vieäc 1 phöông (baûn loaïi daàm) Theo baûng 2.2 thì coù caùc oâ saøn S(15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 ) laø baûn laøm vieäc 1 phöông. Caùc giaû thieát tính toaùn:  Caùc oâ baûn loaïi daàm ñöôïc tính toaùn nhö caùc oâ baûn ñôn, khoâng xeùt ñeán aûnh höôûng cuûa caùc oâ baûn keá caän.  Caùc oâ baûn ñöôïc tính theo sô ñoà ñaøn hoài.  Caét 1m theo phöông caïnh ngaén ñeå tính. SVTH: Nguyeãn Thò Xuaân Phöôïng Trang 18
 19. Ñoà aùn tốt nghiệp Kỹ sư, Khoùa 2007 GVHD: ThS. Trần Thạch Linh Ñeà taøi: Trung Taâm Kyõ Thuaät In Thoâng Taán Xaõ  Nhòp tính toaùn laø khoaûng caùch giöõa 2 truïc daàm. a) Xaùc ñònh sô ñoà tính hd Xeùt tæ soá ñeå xaùc ñònh lieân keát giöõa baûn saøn vôùi daàm. Theo ñoù: hs hd  3  Baûn saøn lieân keát ngaøm vôùi daàm; hs hd < 3  Baûn saøn lieân keát khôùp vôùi daàm; hs OÂ baûn S(15,16,17,18,19,20,21,22,23,24) (hs =12cm) coù 1 caïnh lieân keát vôùi daàm vôùi hd=(55 & 65)cm, neân choïn sô ñoà tính cuûa oâ baûn (15,16,17,18,19,20,21,22,23,24) laø daàm consol. b) Xaùc ñònh noäi löïc q(daN/m2) Pt(daN/m2) L1 L1 Mg=0.5ql2 Mg=Pl1 (daN.m) (daN.m) Hình 2.4: Sô ñoà tính vaø noäi löïc baûn loaïi daàm Caùc giaù trò momen: Momen nhòp: Mnh = 0 (2.7) 1 2 Momen goái: Mg = ql (2.8) 2 Trong sô ñoà tính: q = gstt + ptt (2.9) Momen goái: Mg = Ptl (2.9a) Keát quaû tính toaùn ñöôïc trình baøy trong baûng 2.5. Baûng 2.5: Noäi löïc trong caùc oâ baûn loaïi daàm (coâng xoân) OÂ L1 Tónh taûi Hoaït taûi Toång taûi Giaù trò momen saøn (m) tt gs (daN/m ) 2 tt gt (daN/m ) 2 P (daN/m2) tt q(daN/m2) Mnh (daN.m) Mg(daN.m) S15 0.5 493.3 1297.44 240 733.3 0 740.38 S16 0.25 493.3 1297.44 240 733.3 0 347.28 S17 0.25 493.3 1297.44 240 733.3 0 347.28 S18 0.5 493.3 1297.44 240 733.3 0 740.38 S19 0.2 493.3 1297.44 240 733.3 0 274.15 S20 0.5 493.3 1297.44 240 733.3 0 740.38 S21 0.5 493.3 1297.44 240 733.3 0 740.38 S22 0.5 493.3 1297.44 240 733.3 0 740.38 S23 0.2 493.3 1297.44 195 688.3 0 273.25 S24 0.2 493.3 1297.44 195 688.3 0 273.25 SVTH: Nguyeãn Thò Xuaân Phöôïng Trang 19
 20. Ñoà aùn tốt nghiệp Kỹ sư, Khoùa 2007 GVHD: ThS. Trần Thạch Linh Ñeà taøi: Trung Taâm Kyõ Thuaät In Thoâng Taán Xaõ Baûng 2.5a: Noäi löïc trong caùc oâ baûn loaïi daàm ( 2 ñaàu ngaøm) OÂ L1 Tónh taûi Hoaït taûi Toång taûi Giaù trò momen saøn tt 2 tt 2 tt 2 2 (m) gs (daN/m ) gt (daN/m ) P (daN/m ) q(daN/m ) Mnh(daN.m) Mg(daN.m) S5 2.7 493.3 0 240 733.3 222.74 445.48 S12 1.55 493.3 0 240 733.3 73.41 146.81 S25 1.14 493.3 0 360 853.3 46.29 92.57 c) Tính toaùn coát theùp OÂ baûn loaïi daàm ñöôïc tính nhö caáu kieän chòu uoán. Giaû thieát tính toaùn:  a= 2cm - khoaûng caùch töø troïng taâm coát theùp ñeán meùp beâ toâng chòu keùo;  ho - chieàu cao coù ích cuûa tieát dieän; ho1 = hs – a = 12 – 2 = 10 cm  b = 100cm - beà roäng tính toaùn cuûa daûi baûn. Löïa choïn vaät lieäu nhö baûn 2.6. Baûng 2.6: Ñaëc tröng vaät lieäu söû duïng tính toaùn Beâ toâng caáp ñoä beàn B20 Coát theùp CI Rb(Mpa) Rbt(Mpa) Eb(MPa) αR ξR Rs(Mpa) Rsc(MPa) Es(MPa) 3 11.5 0.9 27x10 0.437 0.645 225 225 21x104 Dieän tích coát theùp ñöôïc tính baèng coâng thöùc sau:  R bh As  b b 0 (2.10) Rs trong ñoù: M m  (2.11)  b Rb .b.h0 2   1  1  2 m (2.12) b 1 Kieåm tra haøm löôïng coát theùp μ theo ñieàu kieän sau: A  min    s   max (2.13) b.h0 trong ñoù:  min = 0.05% (theo baûng 15 /[2]);  R 1x11.5  max   R b b x 100% = 0.645 x 100% = 3.3% (2.14) Rs 225 Giaù trò  hôïp lyù naèm trong khoaûng töø 0.3% ñeán 0.9%. Keát quaû tính toaùn ñöôïc trình baøy trong baûng 2.7; baûng 2.7a. SVTH: Nguyeãn Thò Xuaân Phöôïng Trang 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2