intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn: Thực trạng công tác quản lý tiêu thụ và XĐKQKD của DNTM Trương Vĩnh Sơn

Chia sẻ: Hoang Thuy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

102
lượt xem
30
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: thực trạng công tác quản lý tiêu thụ và xđkqkd của dntm trương vĩnh sơn', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn: Thực trạng công tác quản lý tiêu thụ và XĐKQKD của DNTM Trương Vĩnh Sơn

 1. Luận văn Thực trạng công tác quản lý tiêu thụ và XĐKQKD của DNTM Trương Vĩnh Sơn
 2. Báo cáo qu n lý doanh nghi p L i nói u N n kinh t nư c ta chuy n d n t n n kinh t t p trung sang n n kinh t nh hư ng xã h i ch nghĩa, ch u s tác hàng hoá nhi u thành ph n theo ng c a n n kinh t th trư ng là thách th c l n v i m i thành ph n kinh t . B i v y ng v ng trong th trư ng kinh doanh hi n nay mu n t n t i m t doanh nghi p tuỳ thu c vào k t qu quá trình s n xu t kinh doanh trong doanh nghi p mà c th là các ch tiêu doanh thu, chi phí và l i nhu n. Mu n t n t i chúng ta òi h i các nhà qu n lý, các ch doanh nghi p c n ph i giám sát ch o th c hi n sát ng kinh doanh di n ra trong ơn v mình. sao m i ho t th c hi n t t v n này không gì thay th ngoài vi c h ch toán y , chi ti t và k p th i m i nghi p v kinh t phát sinh trong kỳ b i thông qua h ch toán các kho n doanh thu, chi phí ư c nh ư c chính xác k t m b o tính úng , y ,t ó xác qu kinh doanh cu i cùng c a doanh nghi p . V i doanh nghi p v a mang tính ch t thương m i, tiêu th hàng hoá là giai o n quan tr ng nh t c a quá trình kinh doanh, nó có tính ch t quy t nh t i thành công hay th t b i c a doanh nghi p , gi i quy t t t khâu tiêu th thì doanh nghi p m i th c s th c hi n ư c ch c năng là c u n i gi a s n xu t và tiêu dùng. i u ó cho th y công tác h ch toán nói chung và công tác h ch toán xác nh xác nh k t qu kinh doanh nói riêng là khâu vô cùng quan tr ng không th thi u v i m i doanh nghi p. th c hi n m c tiêu này doanh nghi p ph i l a ch n kinh doanh m t hàng nào có l i nh t, các phương th c tiêu th làm sao bán ư c nhi u m t hàng nh t. Doanh nghi p nên ti p t c u tư hay chuy n sang hư ng khác. Do v y vi c t ch c tiêu th và xác nh k t qu kinh doanh như th nào có th cung c p thông tin nhanh nh t k p th i cho các nhà qu n lý, phân tích ánh giá l a ch n phương th c kinh doanh thích h p nh t. Trong th i gian th c t p t i doanh nghi p em th y có th t n t i và phát tri n, 1
 3. Báo cáo qu n lý doanh nghi p các nhà doanh nghi p ph i xây d ng cho mình chi n lư c c th nh m nâng cao kh năng c nh tranh và c bi t là thúc y công tác tiêu th tìm u ra cho s n ph m c a doanh nghi p mình. ây la nhi m v s ng còn c a m i doanh nghi p hi n nay, b i v y thông qua vi c tiêu th s n ph m thì doanh nghi p m i có v n ti n hành tái m r ng, tăng t c lưu chuy n v n và nâng cao hi u qu s d ng v n c a doanh nghi p. Xu t phát t ó em ã ch n tài “H ch toán k toán tiêu th và xác nh k t qu kinh doanh". N i dung chia làm ba ph n : chung v doanh nghi p thương m i Trương Vĩnh • Ph n I : M t s v n Sơ n • Ph n II : Th c tr ng công tác qu n lý tiêu th và X KQKD t i doanh nghi p • Ph n III : K t lu n 2
 4. Báo cáo qu n lý doanh nghi p Ph n I : M t s v n chung v DNTM Trương Vĩnh Sơn I) c i m t c h c ho t ng c a DNTM Trương Vĩnh Sơn 1. Quá trình hình thành và phát tri n doanh nghi p Doanh nghi p thương m i Trương Vĩnh Sơn thành l p ngày 8/9/2003 do S u tư t nh Thái Nguyên c p gi y ăng k ho ch và ký kinh doanh s 1701000390. Tr s giao d ch chính c a doanh nghi p hi n nay óng t i s 322 ư ng Cách M ng Tháng Tám phương Phan ình Phùng thành ph Thái Nguyên. Là m t doang nghi p tư nhân h ch toán kinh doanh c l p t ch v tài chính và có tư cách pháp nhân, có con d u riêng và ho t ng kinh doanh chính trong lĩnh v c thương m i. 2. Ch c năng và nhi m v hi n nay 2.1) Ch c năng : Là m t doanh nghi p t ch c lưu chuy n hàng hoá kinh doanh thu n tuý các lo i m t hàng như nư c gi i khát, rư u bia, hoá m ph m, văn phòng ph m, tuy nhiên m t hàng chính c a doanh nghi p là bánh k o c a công ty c ph n Biên Hoà, k o cao c p c a công ty PERFETTI. Bên c nh ó doanh nghi p còn m nh n m t s m t hàng d ch v khác như s a M c Châu, th ch APB, Poke. V i kh i lư ng hàng hoá a d ng như v y vi c tiêu th s n ph m nhi u hay ít, nhanh hay ch m tuỳ thu c vào i ngũ nhân viên bán hàng và các i lý nhi u nơi khác nhau trong bán l , phân tán a bàn t nh. Bên c nh ó nh m i ngũ áp ng nhu c u tiêu dùng c a khách hàng, doanh nghi p ã i u ng nhân viên th trư ng ưa các lo i s n ph m sang các t nh lân c n góp ph n n 3
 5. Báo cáo qu n lý doanh nghi p ng th i tăng thu cho ngân qu và nh th hi u c a khách hàng, mb o i s ng cho công nhân viên trong doanh nghi p. 2.2) Nhi m v ch y u c a doanh nghi p Doanh nghi p ho t ng v i ba hình th c kinh doanh trong ó m i m t hình th c kinh doanh có m t nhi m v riêng: Hình th c kinh doanh t p trung: nhi m v ch y u là th c hi n k ho ch ư c giao g m nh ng m t hàng thi t y u cơ b n như: bánh k o Bibica, k o cao c p PERFETTI và văn phòng ph m Thiên Long. Hình th c kinh doanh khoán và qu n lý t i trung tâm g m có nhi u i lý bán s và l , bán hàng theo phương th c khoán và kinh doanh t p trung. C a hàng khai m t s m t hàng ch y u và qu n lý v giá c phương th c văn minh thương m i. Hình th c kinh doanh khoán b bao g m các i lý, qu y hàng kinh doanh i lý, qu y hàng có nghĩa v n p thu mà c a hàng không qu n lý do ó các th ng vào cơ quan thu . 2.3) c i m tình hình kinh doanh c a doanh nghi p V i s ph n u không ng ng n l c c a c toàn doanh nghi p bao g m o, các nhân viên văn phòng, nhân viên th trư ng, t khi thành l p ban lãnh n nay doanh nghi p luôn n p thu và nh ng kho n ph i n p cho nhà nư c y i s ng c a nhân viên trong doanh nghi p ư c nâng cao rõ r t. Trong , nh ng năm g n ây v i n n kinh t hàng hoá nhi u thành ph n, b n thân doanh nghi p cũng g p khó khăn không ít, s lao ng còn chưa ư c nhi u, tài s n, cơ s v t ch t còn nghèo nàn, nhi u m t hàng tiêu th ch m song dư i s ch huy c a ban lãnh o và s c g ng c a công nhân viên trong toàn doanh nghi p , 4
 6. Báo cáo qu n lý doanh nghi p doanh nghi p thương m i Trương vĩnh Sơn ã tìm m i bi n pháp vươn lên t ng bư c c ng c v trí c a mình trên th trư ng. Doanh nghi p trên cơ ch th trư ng có s n kèm theo khuy n m i (n u khách hàng mua hàng v i kh i lư ng l n ho c thư ng cho các i lý bán buôn, bán l tiêu th hàng nhanh ) trên cơ s bù p ư c chi phí và l i nhu n v i phương th c thanh toán b ng ti n m t, ti n g i ngân hàng, tr ch m ... ph c v i tư ng có nhu c u v i i u ki n i tư ng ó ph i có kh năng thanh cho m i toán cho doanh nghi p. 2.4) c i m t ch c kinh doanh c a doanh nghi p Tính ch t kinh doanh thương m i có nhi u mô hình khác nhau như: công ty bán buôn, bán l , công ty kinh doanh t ng h p, công ty môi gi i kinh doanh... Doanh nghi p thương m i Trương Vĩnh Sơn thu c mô hình kinh doanh c quy n cho các s n ph mnhư bánh k o bibica t ng h p hi n là nhà phân ph i c a công ty c ph n bánh k o Biên Hoà t i Hà N i và văn phòng ph m Thiên Long c a công ty c ph n s n xu t thương m i Thiên Long. Bên c nh ó doanh nghi p còn m nh n thêm vi c phân ph i cho bánh k o cao c p PERFETTI. Hàng ngày các nhân viên th trư ng ư c phân i theo t ng tuy n trên a bàn t nh và các t nh khác theo các tuy n ã ư c phân chia i chào hàng và ký ó khách hàng ưa ơn hp ng v i khách hàng, t t hàng và giao d ch v i i di n m i v c a doanh nghi p, theo yêu c u c a khách hàng nhân viên qu n lý s giám th trư ng n tr hàng dư i sát hàng cho khách và c a qu n lý kho và i di n m i v c a doanh nghi p 3) T ch c b máy qu n lý c a doanh nghi p T n t i và phát tri n trong i u ki n kinh t nhi u thành ph n dư i s c Trương Vĩnh Sơn doanh nghi p ã t ng bư c t ch c l i qu n lý c a giám 5
 7. Báo cáo qu n lý doanh nghi p b máy qu n lý cũng như s p x p l i lao ng cho phù h p v i yêu c u hi n t i, i m i các m t hàng kinh doanh m b o s n xu t kinh doanh mang l i hi u qu cao. ng s n xu t kinh doanh ư c t dư i s Trong doanh nghi p m i ho t lãnh o tr c ti p c a ban giám c, giúp vi c cho giám c là ba phòng ban, m i phòng ban có ch c năng nhi m v riêng nhưng u liên quan ch t ch n nhau v m i m t c a công tác kinh doanh và qu n lý c a m t hàng. Trong ó phòng k toán g m 2 ngư i, qu n lý kho g m 3 ngư i và phòng nhân viên th trư ng 20 ngư i. Cơ c u b b máy t ch c c a doanh nghi p dươc th hi n như sau: Sơ đ 1: cơ c u b máy t ch c c a doanh nghi p Giám đ c P. NV th P. k toán P. qu n lý kho trưòng Các đ i lý bán buôn, l , c a hàng, siêu th trong đ a bàn t nh 6
 8. Báo cáo qu n lý doanh nghi p c doanh nghi p là ngư i ch u trách nhi m trư c nhà nư c t c là Giám ph i có trách nhi m phát tri n và b o toàn v n, là ngư i ng u doanh nghi p và lãnh o doanh nghi p và các phòng ban. Phòng k toán: giám sát m i ho t ng c a doanh nghi p trong t ng th i i m kinh doanh, qu n lý v n c a toàn doanh nghi p, ch u trách nhi m t ng h p các báo cáo quy t toán c a i lý, c a hàng, siêu th thu c doanh nghi p, th c hi n các nghi p v k toán, thi t l p các s sách, ch ng t theo úng yêu c u c a B tài chính ban hành, thư ng xuyên thông tin kinh t giúp ban giám c quy t nh m i ho t ng kinh t trong doanh nghi p v m t tài chính. Phòng qu n lý kho: giám sát m i ho t ng mua bán c a doanh nghi p, ghi chép y s li u hàng hoá nh p xu t kho, t o i u ki n thu n l i cho vi c ghi chép s sách, ch ng t c a phòng k toán. Phòng nhân viên th trư ng: có nhi m v ra k ho ch s n xu t kinh o hư ng d n các doanh c a doanh nghi p và th c hi n các k ho ch ó, ch ơn v ( các i lý, siêu th ...) th c hi n úng k ho ch ã ra, ti p c n tìm hi u nhu c u tiêu dùng trên th trư ng có k ho ch ký k t các h p ng mua bán hàng hoá v i các cơ s s n xu t và các thành ph n kinh t khác, t o ngu n hàng cung ng cho các ơn v trong công ty, ng th i tr c ti p tham gia kinh doanh, tăng thu nh p, n nh c i thi n i s ng cho cán b công nhân viên trong toàn doanh nghi p. 4) c i m lao ng c a doanh nghi p V i t ng s công nhân viên c a doanh nghi p là 26 ngư i trong ó trình i h c là ba ngư i bao g m: qu n lý 1 ngư i, k toán 2 ngư i. trung c p chuyên nghi p là 20 ngư i. Trình Trình PTTH là s còn l i. 7
 9. Báo cáo qu n lý doanh nghi p 5) Tình hình v n và ngu n v n c a doanh nghi p Doanh nghi p t khi thành l p n nay tr i qua bao nhiêu th thách, khó khăn. V i s v n ban u ít i trong su t nh ng năm ho t ng b ng s năng ng nhi t tình c a ban lãnh o và cán b công nhân viên trong doanh nghi p t ư c nh ng bư c phát tri n mà ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p ã l n. V m t cơ s v t ch t k thu t hang năn doanh nghi p ã không ng ng i m i, c i t o l i các văn phòng, u tư các tranh thi t b máy móc ph c v u tư thêm cho quá trình ho t cho vi c kinh doanh c a doanh nghi p. ng kinh doanh ngaòi s v n t có c a mình, doanh nghi p còn i vay thêm c a ngân hàng ti n hành ho t ng kinh doanh c a mình. V i s v n ban u c a doanh nghi p là: 250 000 000 Trong ó: V n c nh là: 150 000 000 V n lưu ng là: 100 000 000 qua hai năm ho t ng kinh doanh n nay ( 1/6/2005 ) t ng s v n c a doanh nghi p ã tăng lên là: 400 000 000 Trong ó: V n c nh là: 250 000 000 V n lưu ng là: 150 000 000 Nhìn vào v n kinh doanh c a doanh nghi p ta th y t ng s v n tăng so v i ban u là: 150 000 000 trong ó: nh tăng là: 100 000 000 V nc V n lưu ng tăng là: 50 000 000 i u này ch ng t doanh nghi p ã phát huy r t t t ngu n v n c a mình trong vi c kinh doanh song cũng còn nhi u m c tiêu cho doanh nghi p ph n 8
 10. Báo cáo qu n lý doanh nghi p u trong nh ng năm ti p theo. Vì v y còn có r t nhi u khó khăn cho doanh nghi p trên bư c ư ng phát tri n và t n t i. 9
 11. Báo cáo qu n lý doanh nghi p Ph n II: Th c tr ng công tác qu n lý tiêu th s n ph m t i DNTM Trương Vĩnh Sơn Th trư ng là nơi th hi n t p trung nh t các m t hàng i l p c a s n xu t hàng hoá, là m c tiêu kh i i m và cũng là nơi k t thúc c a quá trình kinh doanh. Thông qua th trư ng doanh nghi p nh n bi t ư c nhu c u xã h i, t ánh giá ư c ho t ng s n xu t kinh doanh c a b n thân doanh nghi p. Ph i chăng, n n kinh t c a th gi i cũng như c a nư c ta, ã cho ra i doanh nghi p thương m i áp ng ư c òi h i ó c a th trư ng v i ch c năng cơ b n là lưu chuy n hàng hoá gi a ngư i s n xu t và ngư i tiêu dùng. Quá trình kinh doanh c a doanh nghi p thương m i g m ba khâu: mua vào - d tr - bán ra, ta có th th y hàng hoá là khâu cu i cùng c a quá trình lưu chuy n hàng hoávà chu kỳ tu n hoàn như th nào ph c v khách hàng t t nh t. 1) Các kênh tiêu th c a doanh nghi p Trong quá trình s n xu t kinh doanh m ng lư i kênh tiêu th gi ng như ư ng dây n i li n gi a doanh nghi p v i các cá nhân c l p ho c ph thu c l n nhau tham gia vào qúa trình tiêu th hàng hoá t nơi s n xu t n ngư i tiêu dùng. vi c tiêu th các m t hàng c a doanh nghi p ư c th c hi n b ng nhi u phương th c khác nhau, do c i m c a th trư ng cũng như c i m c a các m b o kh i lư ng hàng hoá tiêu m t hàng kinh doanh c a doanh nghi p và n không ng ng tăng lên, doanh nghi p ã ti n hành xây d ng các lo i th u kênh tiêu th sau: 10
 12. Báo cáo qu n lý doanh nghi p Sơ 2: Các kênh tiêu th chính c a doanh nghi p C0 C1 ngư i doanh tiêu ngư i nghi p C2 dùng bán l ngư i bán C3 buôn đi lý Kênh tiêu th tr c ti p ( C0 ): s n ph m c a doanh nghi p ư c bán tr c ti p t i ngư i tiêu dùng cu i cùng không qua khâu trung gian. ưu i m là y lưu thông hàng hoá, ph i m b o s ti p c n ch t ch t i ngư i nhanh t c tiêu dùng. Như c i m c a lo i kênh tiêu th này là chi phí Marketing cao, h n ch lư ng hàng tiêu th ch phù h p v i s n xu t nh . Kênh tiêu th gián ti p: s n ph m c a doanh nghi p ư c bán cho ngư i tiêu dùng cu i cùng ph i qua khâu trung gian. Kênh tiêu th gián ti p g m có: Kênh c p 1 ( C1 ): là kênh có khâu trung gian tham gia nh kênh này ma doanh nghi p ư c gi i phóng kh i nhi m v lưu thông hàng hoá, t p trung vào s n xu t kinh doanh. Song hàng hoá lưu thông trong kênh này v i s lư ng không cao, m c chuyên môn hoá chưa cao, m c d tr không h p lý. Kênh c p 2 ( C2 ): là kênh có hai thành ph n tham gia, kênh này có quy mô s n xu t hàng hoá l n, t p trung, th trư ng phong phú ,quay vòng v n nhanh. B i v y hi u qu kinh t trong tiêu th mang l i cao, kh năng tho mãn trong th trư ng l n. 11
 13. Báo cáo qu n lý doanh nghi p Kênh tiêu th c p 3 ( C3 ): g m ba khâu trung gian s n ph m hàng hoá c a doanh nghi p ư c phân ph i qua các i lý l i cung c p cho ngư i i lý, các bán buôn, ngư i bán buôn l i cung c p cho ngư i bán l bán cho ngư i tiêu dùng cu i cùng. Thông qua hình th c tiêu th này doanh nghi p có th áp ng ư c nhu c u v hàng hoá ngày càng cao c a nhân dân trong và ngoài t nh và áp ng ư c kh p nơi trên th s n ph m hàng hoá c a doanh nghi p có th trư ng. nh kênh tiêu th này mà doanh nghi p có th l p k ho ch tiêu th chính xác hơn, thi t l p các m i quan h v i khách hàng, tìm hi u nhu c u c a khách hàng t ó hoàn thi n s n ph m c a mình, m b o hi u qu cao trong quá trình lưu thông hàng hoá 2) Các phương pháp tiêu th c a doanh nghi p thương m i Trương Vĩnh Sơn 2.1) Vai trò c a tiêu th hàng hoá trong quá trình s n xu t kinh doanh Sơ 3: quá trình s n xu t và tiêu th hàng hoá Ti n Hàng S n xu t (Hàng)’ (Ti n)’ Tiêu th T sơ 3 ta th y, k t qu tiêu th có vai trò quy t nh ns v n ng nh p nhàng c a các giai o n trư c. Trong quá trình s n xu t kinh doanh, sn xu t thì ph i tiêu th , nên vi c tiêu th ng ng thì rõ ràng không th có ho t ng tiêu th ti p n a. B i v y tiêu th là quá trình bán cái gì, nh ng m t gì mà th 12
 14. Báo cáo qu n lý doanh nghi p trư ng c n nó, cho nên m b o ư c công tác tiêu th thì doanh nghi p m i t ư c m c tiêu cu i cùng là chuy n v n v t ch t thành v n ti n t , thu dư c l i ó có cơ s tích lu và tái s n xu t m r ng. nhu n cao nh t, t 2.2) Các hình th c tiêu th s n ph m c a doanh nghi p a d ng c a n n kinh t th trư ng hi n nay, Do s áp ng t ng lo i khách hàng v i nh ng hình th c mua bán khác nhau doanh nghi p ã áp d ng ba lo i hình th c bán hàng ó là bán buôn, bán l và bán hàng theo phương th c gi i lý. 2.2.1) Bán buôn Là phương pháp bán hàng cho các ơn v thương m i và các doanh nghi p s n xu t, hàng thư ng ư c bán theo lô v i s lư ng l n giá bán bi n ng tuỳ thu c vào kh i lư ng hàng bán và phương th c thanh toán, có hai lo i bán buôn là : Bán buôn qua kho tr c ti p: bên mua c i di n n kho c a doanh nghi p mua hàng, doanh nghi p xu t kho hàng hoá tr c ti p giao cho i di n bên mua, sau khi bên mua ã nh n hàng hoá thì thanh toán b ng ti n m t ho c ch p nh n n , hàng hoá ư c xác nh là tiêu th . Bán buôn qua kho gián ti p: căn c vào h p ng ã ký k t, i di n bên n nơi doanh nghi p xu t kho và giao hàng hoá n t n kho c a bên mua ho c theo h p ng, chi phí v n chuy n có th là bên mua ho c bên bán ch u. 2.2.2) Bán l Là phương th c bán hàng tr c ti p cho ngư i tiêu dùng v i s lư ng nh , ng, bán ơn chi c, thông thư ng thì doanh nghi p ít khi bán l giá bán ít bi n vì vi c bán l dành cho các i lý nh , các c a hàng bán l . 13
 15. Báo cáo qu n lý doanh nghi p 2.2.3) Bán hàng theo phương th c g i i lý Là phương pháp bán hàng mà trong ó doanh nghi p thương m i giao hàng cho cơ s các cơ s này tr c ti p bán hàng. Bên nh n i lý g i i lý tr c ti p bán hàng thanh toán v i khách hàng và ư c hư ng hoa h ng i lý bán. S hàng doanh nghi p g i bán v n chưa ư c coi là tiêu th , vi c tiêu th nh khi doanh nghi p thương m i ư c cơ s xác i lý g i ti n hàng hay ch p nh n thanh toán v s hàng ã bán ư c. 3) K ho ch tiêu th t i doanh nghi p t n t i ư c doanh nghi p c a mình các nhà qu n lý doanh nghi p, ch doanh nghi p c n ph i giám sát, ch o sát sao m i ho t ng kinh doanh di n ra trong ơn v mình, nh t là khâu tiêu th s n ph m, th c hi n t t v n này ch doanh nghi p ph i lên k ho ch, v ch ra phương hư ng cho các nhân viên kinh t c a mình sao cho bán ư c nhi u m t hàng nh t, úng th i v nh t và có l i nhu n nhi u nh t. lên k ho ch trư c tiên các nhân viên kinh t ph i nghiên c u th trư ng, t ó m i ưa ra ư c k ho ch chu n xác nh t trong vi c tiêu th hàng hoá. 3.1) Nghiên c u th trư ng Th trư ng là nơi mua bán hàng hoá, là nơi ti n hàng ho t ng mua bán gi a ngư i bán v i ngư i mua.Các nhà kinh doanh ch có th thành công trên th trư ng khi ã hi u bi t v th trư ng, vì v y nghiên c u th trư ng tiêu th hàng hoá ph i ư c coi là có tính ch t ti n t , có t m quan tr ng xác nh úng hư ng s n xu t kinh doanh, nghiên c u th trư ng xác nh nhhu c u mà các s n ph m hàng hoá mà doanh nghi p ang s n xu t kinh doanh, tìm ra tr l i câu h i: bán cái gì ? bán cho ai ? bán như th nào ? áp án vi c tiêu 14
 16. Báo cáo qu n lý doanh nghi p th hàng hoá có hi u qu cao trên th trư ng thì doanh nghi p c n ph i quan tâm n các v n sau: Nghiên c u khách hàng: khách hàng và nhu c u c a h quy t nh t i th ph n c a m i doanh nghi p t i m i th trư ng c th , nhu c u c a ngư i tiêu dùng r t a d nh và khác nhau vì v y doanh nghi p c n ph i ti p c n tìm hi u m b o cung c p hàng hoá d ch v cho nhu c u ngư i tiêu tâm lý c a h và dùng. i th c nh tranh: nh m n m b t ư c nh ng i m m nh i m Nghiên c u ó xây d ng ư c chính sách h p lý y uc a i th , t tiêu th hàng hoá có hi u qu hơn. Nghiên c u tình hình giá c : là tiêu chu n doanh nghi p l a ch n m t hàng kinh doanh cũng như quy t n s n xu t, vì giá c a nó nh hư ng nh n thu nh p, l i nhu n c a doanh nghi p. 3.2) xu t doanh s tiêu th s n ph m Trư c tiên doanh nghi p ra doanh s tiêu th s n ph m theo t ng quý trong năm và có doanh s cho t ng tháng c th ví, d như: Trong quý II năm 2005: doanh s ư c khoán cho hai m t hàng Bibica và Văn phòng ph m Thiên Long là: 400 000 000 Trong ó : Tháng 4/2005: 150 000 000 Tháng 5/2005: 150 000 000 Tháng 6/2005: 100 000 000 T ó doanh nghi p ra k ho ch nh p và xu t hàng hoá tiêu th trong tiêu th như t ng tháng.Bên c nh ó doanh nghi p còn chú ý n th i i m trong quý II/2005 thì t tháng 3 doanh nghi p ph i nh p hàng v nhi u tiêu 15
 17. Báo cáo qu n lý doanh nghi p th hàng hoá nhi u hơn các tháng trư c vì trong quý II có tháng 4, 5, 6 lúc này m t s cơ quan hành chính, trư ng h c mua bánh k o và văn phòng ph m v liên hoan, h i h p và làm ph n thư ng cho các cán b công nhân viên, h c sinh. Ti p ó là các ngày l l n như ngày Qu c t thi u nhi... bên c nh ó doanh nghi p cũng ưa ra nh ng k ho ch tiêu th hàng hoá theo t ng khu v c như: thành ph thì hàng nào bán ch y, vùng sâu, xa thì m t hàng nào bán ch y. T nh ng k ho ch trên doanh nghi p ã th c hi n và bư c i nh ng bư c v ng ch c, thúc y quá trình tiêu th m t cách nhanh chóng và ra nh ng quy t nh cho kỳ sau. 4) Tình hình tiêu th s n ph m t i doanh nghi p c i m doanh nghi p là doanh nghi p thương m i vì v y ho t Do ng c a doanh nghi p là bán buôn và bán l các m t hàng. Khi ti n hành nghiên c u quá trình tiêu th và xác d nh k t qu kinh doanh c a doanh nghi p thương m i Trương Vĩnh Sơn, trên cơ s lý lu n th c t ch ng minh r ng ph n hành k toán tiêu th và xác nh k t qu kinh doanh là r t quan tr ng, sau khi nghiên c u các kênh bán hàng và phân th c tiêu th hàng hoá, toàn b nhân viên th trư ng ã ra, doanh nghi p ã t o l p ư c r t nhi u th c hi n r t t t các k ho ch ã i lý bán buôn và bán l các huy n, th xã, th tr n trong t nh, vì do cùng a bàn t nh ư ng l i i l i hơi khó khăn nhưng khi vào các vùng huy n sâu, xa như i T , Võ Nhai, ... nhân viên có th i v trong ngày, còn các a bàn t nh khác thì doanh nghi p ch có ư c m t s i lý bán l như th xã B c K n và huy n B ch Thông c a t nh B c K n, do nhân viên th trư ng m i l n i chào ó m t ngày, ư ng l i i l i khó khăn. Bên c nh ó hàng và tr hàng l i ph i m t s m t hàng vì m i tung ra trên th trư ng gi i thi u, giá c còn khá t m t s khách hàng mua vì th hi u tò mò s còn l i không mua vì ã quen m t hàng cũ và do i u ki n kinh t không cho phép ví d như: Công ty c ph n 16
 18. Báo cáo qu n lý doanh nghi p bánh k o Biên Hoà ã ưa ra th trư ng lo i k o Sôcôla s a cao c p do là m t hàng m i giá c l i khá t lên ch có khách hàng thành ph mua, m t s vùng sâu xa thì l i chu c m t hàng cũ như k o m m Chew. khách hàng Sau khi các nhân viên th trư ng i tiêu th hàng hoá theo úng th trư ng mình ã ư c phân b ta có ư c các s li u sau cho th y doanh thu c a doanh nghi p trong hai năm 2003 và 2004 u tăng áng k , c th : trong thành ph : năm 2003 là 3 506,540 tri u Các i lý, siêu th ng chi m 12,04% trong t ng doanh thu c a doanh nghi p, năm 2004 là 3 985,997 ng chi m 12,38% trong t ng doanh thu và tăng 13,67% so v i năm 2003 tri u tương ương v i 479,457 tri u ng. vùng huy n, th tr n, làng, xã: năm 2003 là 3 Các c a hàng, i lý ng chi m 11,51% trong t ng doanh thu, năm 2004 là 3.667,868 350,240 tri u ng chi m 11,39% trong t ng doanh thu tăng 9,48% so v i năm 2003 tri u tương ương v i 317,628 tri u ng 5) Hi u qu tiêu th s n ph m c a doanh nghi p Trong cơ ch c nh tranh y kh c li t, môi trư ng kinh doanh c a doanh nghi p luôn bi n ng òi h i m i doanh nghi p u ph i t v n ng tìm ra cho mình pương án kinh doanh có hi u qu nh t c bi t là hi u qu c a vi c tiêu th hàng hoá, vì v y ngay t khi s n xu t hàng hoá doanh nghi p ph i tính xem tình hình tiêu th hàng hoá như th nào em l i hi u qu cao nh t. Do ó hi u qu tiêu th hàng hoá là m t ph m trù kinh t ph n ánh trình s d ng các ngu n nhân l c ư c th hi n thông qua m i quan h gi a k t qu t ưc và chi phí b ra trong quá trình tiêu th hàng hoá c a doanh nghi p. Hi u qu tiêu th hàng hoá ư c th hi n dư i hai hình th c : (1) H=K-F 17
 19. Báo cáo qu n lý doanh nghi p (2) H=K/F H là hi u qu tiêu th K là k t qu tiêu th hàng hoá F là chi phí b ra trong quá trình tiêu th hàng hoá công th c ( 1 ) ta chưa th y ư c h t hi u qu tiêu th hàng hoá do còn ph thu c vào nh ng y u t chi phí trong tiêu th hàng hoá Theo công th c ( 2 ) thì như c i m trên ư c kh c ph c, vì ch tiêu này càng cao thì hi u qu càng cao và ngư c l i T i m i th i i m khác nhau thì doanh nghi p có th có nhi u quan i m ánh giá khác nhau, nhưng các m c tiêu này u có m c tiêu chung ó là m c tăng l i nhu n hàng năm m b o tính n nh và phát tri n doanh nghi p. Ta tính hi u qu tiêu th s n ph m c a doanh nghi p qua ch tiêu t xu t l i nhu n c a doanh nghi p, ch tiêu này ph n ánh ho t ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p là th nh vư ng hay suy thoái, ngoài ra ch tiêu này còn cho bi t ng t ng doanh thu, doanh nghi p thu ư c m y trong m t ng l i nhu n c th như: Năm 2003 l i nhu n sau thu c a doanh nghi p là 578,238 tri u ng, năm 2004 là 650,380 tri u ng tăng 12,48% so v i năm 2003 tương ương v i 72,142 tri u ng. làm rõ v n hi u qu tiêu th hàng hoá c a doanh nghi p c n xem xét ch tiêu quan tr ng là ch tiêu t xu t l i nhu n hay s l i t ư c trong 100 nhu n mà doanh nghi p ng t ng doanh thu. Năm 2003 v i 100 ng t ng doanh thu doanh nghi p thu ư c 1,98 ng l i nhu n, năm 2004 v i 100 ưc ng t ng doanh thu doanh nghi p thu v ng l i nhu n và tăng 0,04 ng l i nhu n so v i năm 2003. 2,02 18
 20. Báo cáo qu n lý doanh nghi p Qua s li u trên ta th y t xuât l i nhu n c a doanh nghi p trong hai năm có xu hư ng tăng lên là do t c tăng l i nhu n cao hơn t c tăng c a t ng doanh thu, song v i t l tăng này chưa cao so v i m c doanh thu mà doanh t ư c. nghi p ã 19
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2