intTypePromotion=1
ADSENSE

luận văn: Thực trạng công tác kế toán và quản lý TSCĐ ở Công ty XNK Thủy Sản Miền Trung

Chia sẻ: Nguyễn Thị Bích Ngọc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:87

134
lượt xem
40
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: thực trạng công tác kế toán và quản lý tscđ ở công ty xnk thủy sản miền trung', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: luận văn: Thực trạng công tác kế toán và quản lý TSCĐ ở Công ty XNK Thủy Sản Miền Trung

 1. 1 LU N VĂN T T NGHI P TÀI: Th c tr ng công tác k toán và qu n lý TSC Công ty XNK Th y S n Mi n Trung.”
 2. 2 A. L i m u Trong nh ng năm g n ây, bu i giao th i c a n n kinh t chuy n t cơ ch t p trung sang cơ ch th trư ng d a trên cơ s qu n lý c a Nhà nư c, ng th i v i xu hư ng khu v c hóa òi h i các doanh nghi p Vi t Nam c n t o m t v trí v ng ch c trên th trư ng thì v n tăng cư ng công tác qu n lý và nâng cao hi u qu s d ng tài s n c nh (TSC ) là v n b c thi t t ra cho các doanh nghi p cũng như cho c n n kinh t qu c doanh. Trong cơ ch hi n nay, s n xu t v t ch t ph i i ôi v i h ch toán kinh t , h ch toán kinh t có hi u qu thì h ch toán TSC óng vai trò quan tr ng trong doanh nghi p. Vì v y, vi c theo dõi và ph n ánh y , chính xác tình hình tăng, gi m, hao mòn và hi u qu s d ng c a t ng lo i tài s n riêng bi t là nhi m v quan tr ng trong công tác k toán và qu n lý TSC . Nh n th c ư c vai trò và t m quan tr ng c a TSC trong ho t ng kinh doanh, cùng v i s giúp c a th y cô và các anh ch trong công ty nên em ch n tài: “Th c tr ng công tác k toán và qu n lý TSC Công ty XNK Th y S n Mi n Trung”. N i dung g m có 03 ph n chính: - Ph n I : Cơ s lý lu n cơ b n v tài s n c nh - Ph n II : Th c tr ng công tác k toán và qu n lý TSC Công ty XNK Th y S n Mi n Trung - Ph n III : Nh ng bi n pháp, phương hư ng nh m hoàn thi n công tác k toán và qu n lý TSC Công ty
 3. 3 B. N i dung Ph n I: Cơ s lý lu n cơ b n v tài s n c nh I. S C N THI T T CH C K TOÁN TSC 1. Khái ni m, c i m TSC 1.1 Khái ni m: Trong quá trình s n xu t kinh doanh, mu n ti n hành s n xu t ư c òi h i doanh nghi p ph i h i 3 i u ki n ó là tư li u lao ng, i tư ng lao ng và s c lao ng. TSC là yêú t th nh t , ó là nh ng tư li u s n xu t dùng trong quá trình s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p như nhà c a, máy móc, thi t b , phương ti n v n t i… Tuy nhiên không ph i t t c nh ng tư li u tiêu dùng trong s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p u là TSC , mà ch có nh ng tài s n có nh ng tiêu chu n v m t giá tr và th i gian s d ng theo ch qu n lý TSC c a Nhà nư c m i là TSC . Như v y,TSC là nh ng tư li u lao ng ch y u và các tài s n khác có giá tr l n và th i gian s d ng dài theo quy nh trong ch qu n lý TSC hi n hành. Theo chu n m c k tóan Vi t Nam, ư c coi là TSC , tài s n ph i ng th i th a mãn 4 tiêu chu n sau: - Ch c ch n thu ư c l i ích kinh t trong tương lai do tài s n ó mang l i; - Nguyên giá tài s n ph i ư c xác nh m t cách áng tin c y; - Có th i gian s d ng ư c tính trên 1 năm; - Có tiêu chu n giá tr theo quy nh hi n hành;
 4. 4 C th , theo ch qu n lý, s d ng và trích kh u hao TSC ban hành theo quy t nh 206/2003/Q -BTC ngày 12/12/2003 c a B Tài Chính thì TSC ph i có th i gian s d ng t 01 năm tr lên và có giá tr t 10.000.000 ng tr lên. 1.2 c i m c a tài s n c nh: Khi tham gia vào quá trình s n xu t kinh doanh, TSC có nh ng c i m sau: - TSC tham gia vào nhi u chu kỳ s n xu t và v n gi ư c hình thái hi n v t ban u cho n khi b h ng ph i lo i b . Do c i m này TSC c n ư c theo dõi, qu n lý theo nguyên giá, t c là giá tr ban u c a TSC . - Trong quá trình tham gia vào ho t ng s n xu t kinh doanh, TSC b hao mòn d n và giá tr c a nó chuy n d ch t ng ph n vào chi phí s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p. Do c i m này trong h ch toán TSC c n theo dõi giá tr hao mòn và giá tr còn l i c a TSC . 2. Nhi m v h ch toán TSC : - Ghi chép , t ng h p chính xác, k p th i s lư ng, giá tr TSC hi n có, tình hình tăng gi m và hi n tr ng TSC trong toàn doanh nghi p. Tính toán và phân b chính xác m c kh u hao TSC vào chi phí s n xu t kinh doanh phù h p v i m c hao mòn TSC theo úng ch hi n hành. - Tham gia l p k ho ch s a ch a TSC , giám sát chi phí và k t qu c a công vi c s a ch a. Tính toán, ph n ánh k p th i chính xác tình hình xây d ng, trang b thêm, i m i nâng c p ho c tháo d b t làm tăng, gi m nguyên giá TSC cũng như tình hình thanh lý như ng bán TSC .
 5. 5 - Hư ng d n ki m tra các ơn v , các b ph n ph thu c trong doanh nghi p th c hi n y ch ghi chép ban u v TSC , m các s , th k toán c n thi t và h ch toán TSC úng ch quy nh. - Tham gia ki m kê, ánh giá và ánh giá l i TSC theo quy nh c a Nhà nư c và yêu c u b o toàn v n c nh.L p các báo cáo v TSC , ti n hành phân tích tình hình trang b , huy ng và b o qu n s d ng TSC trong doanh nghi p. 3. Phân lo i và ánh giá tài s n c nh: 3.1 Phân lo i: TSC trong doanh nghi p s n xu t bao g m nhi u th , nhi u lo i, m i lo i u có nh ng c i m khác nhau v tính ch t, k thu t, công d ng, th i gian s d ng… Phân lo i TSC là s p x p TSC thành t ng lo i, t ng nhóm theo nh ng c trưng nh t nh. thu n ti n trong công tác qu n lý và k toán TSC c n ph i phân lo i TSC theo nhi u tiêu th c khác nhau: a) Phân lo i theo hình thái bi u hi n: - TSC h u hình: TSC h u hình là nh ng tài s n có hình thái v t ch t do doanh nghi p n m gi s d ng cho ho t ng s n xu t-kinh doanh phù h p v i tiêu chu n ghi nh n TSC h u hình. + Nhà c a, v t ki n trúc + Máy móc thi t b + Phương ti n v n t i, thi t b truy n d n
 6. 6 + Thi t b , d ng c qu n lý +Vư n cây lâu năm, súc v t làm vi c và cho s n ph m + TSC h u hình khác - TSC vô hình: TSC vô hình là nh ng tài s n không có hình thái v t ch t nhưng xác nh ư c giá tr và do doanh nghi p n m gi , s d ng trong s n xu t kinh doanh, cung c p d ch v ho c cho các i tương khác thuê phù h p v i tiêu chu n ghi nh n TSC vô hình. + Quy n s d ng t có th i h n; + Nhãn hi u hàng hóa; +Quy n phát hành; + Ph n m m máy vi tính; + Gi y phép và gi y phép chuy n như ng; + B n quy n, b ng sáng ch ; + Công th c và cách th c pha ch , ki u m u, thi t k và v t m u; + TSC vô hình khác b) Phân lo i theo quy n s h u: TSC c a ơn v ư c chia làm 2 lo i: - TSC t có là các TSC h u hình, TSC vô hình do mua s m xây d ng và hình thành t ngu n v n ngân sách c p, c p trên c p, ngu n v n vay, ngu n v n lưu ng, các TSC này thu c quy n s h u c a doanh nghi p, doanh nghi p có quy n s d ng lâu dài và ư c ph n ánh trên b ng cân i k toán c a doanh nghi p.
 7. 7 - TSC i thuê là TSC c a doanh nghi p khác ư c ơn v thuê s d ng trong m t th i gian nh t nh theo h p ng ã ký k t và có th chia làm 02 lo i TSC thuê ngoài như sau: + TSC thuê tài chính: là các TSC i thuê nhưng doanh nghi p có quy n ki m soát và s d ng lâu dài theo các i u kho n cu h p ng thuê. TSC thuê tài chính cũng ư c coi là TSC c a doanh nghi p và ư c ph n ánh trên b ng cân i k toán. Doanh nghi p có trách nhi m qu n lý, s d ng và trích kh u hao như các TSC t có c a doanh nghi p. + TSC thuê ho t ng: là TSC thuê không th a mãn b t c i u kho n nào c a h p ng thuê tài chính. Bên cho thuê ch ư c qu n lý, s d ng trong th i h n h p ng và ph i hoàn tr cho bên cho thuê khi k t thúc h p ng. c) Phân lo i theo ngu n hình thành: - TSC mua s m, xây d ng b ng v n ư c c p ho c v n góp c a các c ông, các ch doanh nghi p. - TSC mua s m, xây d ng b ng ngu n v n t b sung c a doanh nghi p. - TSC hình thành b ng ngu n v n vay - TSC hình thành b ng ngu n v n kh u hao - TSC nh n v n góp liên doanh. d) Phân lo i theo công d ng:
 8. 8 - TSC dùng cho m c ích kinh doanh: TSC thu c lo i này ư c phân lo i chi ti t theo hình thái bi u hi n thành TSC h u hình, TSC vô hình… - TSC dùng cho m c ích phúc l i, s nghi p, an ninh, qu c phòng. - TSC b o qu n h , gi h , c t gi h Nhà nư c. 3.2 ánh giá tài s n c nh: ánh giá TSC là bi u hi n giá tr TSC b ng ti n theo nh ng nguyên t c nh t nh. Xu t phát t c i m và yêu c u qu n lý trong ho t ng s n xu t kinh doanh, TSC ư c ánh giá theo nguyên giá và giá tr còn l i c a chúng. a) Xác nh nguyên giá TSC : Nguyên giá TSC h u hình: là toàn b các chi phí mà doanh nghi p ph i b ra có ư c TSC h u hình tính n th i i m ưa tài s n ó vào tr ng thái s n sàng s d ng. - TSC h u hình mua s m: Nguyên giá Giá mua Các kho n thu TSC h u hình = (không bao g m + không ư c hoàn l i + Chi phí khác mua s m CK thương m i và gi m giá)
 9. 9 Các kho n thu không hoàn l i bao g m: thu tiêu th c bi t, thu nh p kh u, thu GTGT i v i doanh nghi p h ch toán thu GTGT theo phương pháp tr c ti p. Chi phí khác bao g m chi phí chu n b m t b ng, chi phí v n chuy n và b c x p ban u, chi phí l p t, ch y th . + i v i TSC h u hình hình thành do u tư xây d ng cơ b n hình thành theo phương pháp giao th u: Nguyên giá TSC = Giá quy t toán Chi phí liên quan L phí công trình u tư + khác + trư c b + i v i TSC h u hình mua s m ư c thanh tóan theo phương th c tr ch m: Nguyên giá TSC = Giá mua tr ti n ngay t i th i i m mua - TSC h u hình t xây d ng ho c t ch : Giá thành th c t c a TSC Chi phí Nguyên giá TSC = t xây d ng, t ch + l p t, ch y th - TSC h u hình mua dư i hình th c trao i: Giá tr h p lý Các kho n thu Nguyên giá TSC = c a TSC + không ư c hoàn l i + Chi phí khác
 10. 10 - TSC h u hình ư c c p, ư c i u chuy n n: Giá tr còn l i TSC ơn v c p Nguyên giá TSC = ho c giá tr ánh giá th c t + Chi phí bên c aH i ng giao nh n nh n TSC chi ra - TSC h u hình ư c cho, ư c bi u, ư c t ng, nh n v n góp liên doanh, nh n l i v n góp, do phát hi n th a: Giá tr TSC theo ánh giá Chi phí bên Nguyên giá TSC = th c t c a H i ng giao nh n + nh n TSC chi ra Nguyên giá TSC vô hình: là t ng s chi phí th c t v thành l p doanh nghi p, v nghiên c u phát tri n, s chi tr ( chưa có thu GTGT) mua b ng phát minh, sáng ch …trong trư ng h p TSC vô hình s d ng vào s n xu t, kinh doanh hàng hóa và d ch v ch u thu GTGT theo phương pháp kh u tr thu . Trư ng h p TSC vô hình s d ng vào s n xu t, kinh doanh hàng hóa, d ch v không ch u thu GTGT ho c ch u thu theo phương pháp tr c ti p thì nguyên giá còn bao g m c thu GTGT ph i tr khi mua TSC vô hình. - TSC vô hình lo i mua s m :
 11. 11 Nguyên giá Giá mua Các kho n thu TSC vô hình = th c t + không ư c hoàn l i + Chi phí khác mua s m + i v i TSC vô hình mua s m ư c thanh tóan theo phương th c tr ch m: Nguyên giá TSC = Giá mua tr ti n ngay t i th i i m mua - TSC vô hình ư c t o ra t n i b doanh nghi p : Chi phí liên quan tr c ti p Nguyên giá TSC = n khâu thi t k , th nghi m, xây d ng, s n xu t th nghi m - TSC vô hình mua dư i hình th c trao i: Giá tr h p lý Các kho n thu Nguyên giá TSC = c a TSC + không ư c hoàn l i + Chi phí khác - TSC h u hình ư c c p, ư c bi u, ư c t ng : Giá tr TSC theo ánh giá Chi phí bên
 12. 12 Nguyên giá TSC = th c t c a H i ng giao nh n + nh n TSC chi ra - Quy n s d ng t: Ti n chi ra có Chi phí n bù, gi i Nguyên giá TSC = quy n s d ng t h p pháp + phóng m t b ng, san l p * K toán TSC ph i tri t tôn tr ng nguyên t c ghi theo nguyên giá. Nguyên giá c a t ng i tư ng ghi trên s và báo cáo k toán ch ư c xác nh m t l n khi tăng tài s n và không thay i trong su t th i gian t n t i c a TSC doanh nghi p ngo i tr các trư ng h p sau: - ánh giá l i TSC theo quy nh c a pháp lu t - Nâng c p TSC - Tháo d m t hay m t s b ph n c a TSC Và khi thay i nguyên giá TSC , doanh nghi p ph i l p biên b n ghi rõ các căn c thay i và xác nh l i các ch tiêu nguyên giá, giá tr còn l i trên s k toán, s kh u hao lũy k c a TSC và ti n hành h ch toán theo quy nh hi n hành. b) Xác nh giá tr còn l i c a TSC : Giá tr còn l i c a TSC = Nguyên giá TSC - Giá tr hao mòn TSC II. H CH TOÁN TĂNG, GI M TSC TRONG DOANH NGHI P:
 13. 13 Trong qúa trình h at ng s n xu t kinh doanh, TSC c a doanh nghi p thư ng xuyên bi n ng. qu n lý t t TSC , k toán c n ph i theo dõi ch t ch , ph n ánh m i trư ng h p tăng, gi m TSC . TSC trong doanh nghi p tăng có th do các nguyên nhân sau: mua s m, xây d ng m i, nh n v n góp liên doanh, ư c c p, ư c t ng, bi u ho c th a phát hi n khi ki m kê. 1. H ch tóan tăng TSC : 1.1 Ch ng t , th t c h ch toán tăng TSC : TSC tăng do b t c nguyên nhân nào u ph i do ban ki m nghi m TSC làm th t c nghi m thu, ng th i cùng v i bên giao l p ” Biên b n giao nh n TSC cho t ng i tư ng ghi TSC ” i v i TSC cùng lo i, giao nh n cùng m t lúc, do cùng m t ơn v chuy n giao thì có th l p chung m t biên b n. Sau ó, b ph n k toán có nhi m v sao cho m i i tư ng m t b n lưu vào h sơ riêng.B h sơ g m có biên b n giao nh n TSC , h p ng, hóa ơn mua TSC và các ch ng t khác liên quan. H sơ TSC ư c l p thành 02 b : m t lưu phòng k thu t, m t phòng k toán. 1.2 H ch tóan chi ti t tăng TSC : * Căn c vào h sơ TSC , phòng k tóan m th TSC h ch toán chi ti t TSC theo m u th ng nh t. Th TSC ư c l p thành 2 b n. B n chính t i phòng k tóan theo dõi, ghi chép di n bi n phát sinh trong quá trình s d ng TSC . B n sao ư c giao cho b ph n s d ng TSC gi . Sau khi l p xong, th TSC ư c ăng ký vào s TSC . S TSC l p
 14. 14 chung cho toàn doanh nghi p m t quy n. Th TSC sau khi l p xong ph i ư c s p x p, b o qu n trong hòm th TSC và giao cho cán b k toán TSC gi và ghi chép theo dõi. 1.3 H ch tóan t ng h p tăng TSC : a) Tài kho n s d ng: H ch tóan t ng h p tăng TSC h u hình và vô hình s d ng các tài kho n ch y u sau: TK 211- TSC h u hình: Tài kho n này dùng ph n ánh giá tr hi n có và tình hình bi n ng TSC h u hình c a doanh nghi p theo nguyên giá. * N i dung và k t c u TK 211: Bên n : - Nguyên giá TSC h u hình tăng do tăng TSC - i u ch nh tăng nguyên giá TSC do xây l p, trang b thêm ho c do c i t o nâng c p. - i u ch nh tăng nguyên giá do ánh giá l i Bên có: - Nguyên giá TSC gi m do TSC gi m - i u ch nh gi m nguyên giá TSC - i u ch nh gi m do ánh giá l i TSC S dư n : Nguyên giá TSC h u hình hi n có ơn v * Tài kho n 211 chi ti t thành 6 ti u kho n: + TK 2112: Nhà c a, v t ki n trúc + TK 2113: Máy móc, thi t b + TK 2114: Phương ti n v n t i, truy n d n
 15. 15 + TK 2115: Thi t b , d ng c qu n lý + TK 2116: Cây lâu năm, súc v t + TK 2118: TSC khác TK 213- TSC vô hình: Tài kho n này dùng ph n ánh giá tr hi n có và tình hình bi n ng TSC vô hình c a doanh nghi p theo nguyên giá. * N i dung và k t c u TK 213: Bên n : - Nguyên giá TSC vô hình tăng Bên có: - Nguyên giá TSC vô hình gi m S dư n : Nguyên giá TSC vô hình hi n còn ơn v * Tài kho n 213 có b y tài kho n c p hai: + TK 2131: Quy n s d ng t + TK 2132: Quy n phát hành + TK 2133: B n quy n,b ng sáng ch + TK 2134: Nhãn hi u hàng hóa + TK 2135: Ph n m m máy vi tính + TK 2136: Gi y phép và gi y phép như ng quy n + TK 2138: TSC vô hình khác b) H ch tóan t ng h p tăng TSC b.1 TSC dùng cho ho t ng ch u thu GTGT theo phương pháp kh u tr : - Tăng TSC do mua s m m i: + N TK 211, TK 213 : Ghi tăng theo nguyên giá
 16. 16 N TK 133(2) - Thu GTGT ư c kh u tr c a TSC Có TK 111,112,331: T ng giá thanh toán + K t chuy n ngu n: N TK : 414, TK 441- Qu u tư phát tri n, Ngu n v n u tư XDCB Có TK: 411- Ngu n v n kinh doanh *N u u tư b ng ngu n v n vay, ngu n v n kinh doanh, v n kh u hao thì không k t chuy n ngu n. * Mua dùng cho ho t ng phúc l i: N TK 4312: Qu phúc l i Có TK 4313: Qu phúc l i ã hình thành TSC * Mua dùng cho ho t ng s nghi p, d án: N TK 461- Chi s nghi p Có TK 466- Ngu n kinh phí hình thành TSC - Tăng TSC do nh p kh u thi t b ( TSC ) ưa vào s d ng: + N TK 211: Nguyên giá TSC h u hình Có TK 1112, TK 1122,TK 144,TK 331 Có TK 3333: Thu nh p kh u ph i n p + Thu GTGT c a hàng nh p kh u trong trư ng h p này ư c kh u tr N TK 1332- Thu GTGT ư c kh u tr c a TSC Có TK 33312- Thu GTGT hàng nh p kh u
 17. 17 - Mua TSC h u hình theo phương pháp tr ch m, tr góp: + N TK 211, 213 : TSC h u hình, TSC vô hình ( Nguyên giá: ghi theo giá mua tr ti n ngay) N TK 1332: Thu GTGT ư c kh u tr N TK 242: Lãi do tr ch m Có TK 331- Ph i tr cho ngư i bán( T ng giá thanh toán) + nh kỳ, thanh tóan ti n cho ngư i bán: N TK 331- Ph i tr cho ngư i bán Có TK 111,112: Giá g c và lãi tr ch m + Ghi vào chi phí s lãi tr ch m, tr góp ph i tr t ng kỳ: N TK 635- Chi phí tài chính Có TK 242- Chi phí tr trư c dài h n - Doanh nghi p ư c tài tr , bi u t ng TSC ưa vào s d ng ngay cho ho t ng s n xu t kinh doanh: N TK 211,TK 213: TSC h u hình, TSC vô hình (Nguyên giá) Có TK 111,TK 112,TK 331: C/ phí tr c ti p khác lquan n TS ó Có TK 711- Thu nh p khác - TSC h u hình t ch : + Khi s d ng s n ph m do doanh nghi p t ch chuy n thành TSC h u hình s d ng ngay cho ho t ng SXKD N TK 632- Giá v n hàng bán Có TK 155- Thành ph m( n u xu t kho ra s d ng) Có TK 154- Chi phí SXKD d dang( trư ng h p không qua kho)
 18. 18 + Ghi tăng TSC : N TK 211- TSC h u hình(Nguyên giá) Có TK 512- Doanh thu n i b ( Giá thành th c t s n ph m) + Chi phí l p t, ch y th : N TK 211- TSC h u hình Có TK 111,Tk 112, TK 331… - TSC h u hình mua dư i hình th c trao i: TSC h u hình tương t là TSC h u hình có công d ng tương t , trong cùng lĩnh v c kinh doanh. * Mua dư i hình th c trao i v i TSC tương t N TK 211, 213- TSC HH, VH ( Giá tr còn l i c a TSC HH, VH nh n v ) N TK 214- Hao mòn TSC ( Giá tr ã kh u hao c a TSC ưa i trao i) Có TK 211, 213: TSC h u hình, vô hình ưa i trao i( Nguyên giá) * Mua dư i hình th c trao i v i TSC không tương t : + N TK 811- Chi phí khác( Giá tr còn l i c a TSC ưa i trao i) N TK 214- Hao mòn TSC ( Gía tr ã kh u hao) Có TK 211, 213- TSC ( Nguyên giá) + N TK 131- Ph i thu c a khách hàng( T ng giá thanh toán) Có TK 711- Thu nh p khác( Giá tr h p lý c a TSC ưa i trao i) Có TK 3331- Thu GTGT ph i n p
 19. 19 + Khi nh n TSC h u hình do trao i: N TK 211, 213- TSC ( Giá tr h p lý c a TSC nh n ư c do trao i) N TK 133- Thu GTGT ư c kh u tr Có TK 131- Ph i thu c a khách hàng( T ng giá thanh toán) - Mua TSC h u hình là nhà c a, v t ki n trúc g n li n v i quy n s d ng t: N TK 211 TSC h u hình( Nguyên giá-Chi ti t nhà c a, v t ki n trúc) N TK 213 TSC vô hình( Nguyên giá- Chi ti t quy n s d ng t) N TK 133- Thu GTGT ư c kh u tr Có TK 111, 112,131….. b.2 TSC dùng cho ho t ng SXKD hàng hóa, d ch v không thu c di n ch u thu GTGT ho c ch u thu GTGT theo phương pháp tr c ti p : - Tăng TSC do mua s m m i: + N TK 211, TK 213 : Ghi tăng theo nguyên giá Có TK 111,112,331: T ng giá thanh toán + K t chuy n ngu n: N TK : 414, TK 441- Qu u tư phát tri n, Ngu n v n u tư XDCB Có TK: 411- Ngu n v n kinh doanh
 20. 20 *N u u tư b ng ngu n v n vay, ngu n v n kinh doanh, v n kh u hao thì không k t chuy n ngu n. * Mua dùng cho ho t ng phúc l i: N TK 4312: Qu phúc l i Có TK 4313: Qu phúc l i ã hình thành TSC * Mua dùng cho ho t ng s nghi p, d án: N TK 461- Chi s nghi p Có TK 466- Ngu n kinh phí hình thành TSC - Mua TSC theo phương pháp tr ch m, tr góp: + N TK 211, 213: TSC h u hình, TSC vô hình ( Nguyên giá: ghi theo giá mua tr ti n ngay) N TK 242: Lãi do tr ch m Có TK 331- Ph i tr cho ngư i bán( T ng giá thanh toán) + nh kỳ, thanh tóan ti n cho ngư i bán: N TK 331- Ph i tr cho ngư i bán Có TK 111,112: Giá g c và lãi tr ch m + Ghi vào chi phí s lãi tr ch m, tr góp ph i tr t ng kỳ: N TK 635- Chi phí tài chính Có TK 242- Chi phí tr trư c dài h n Có TK 211: TSC h u hình ưa i trao i( Nguyên giá) - Tăng TSC do nh p kh u thi t b ( TSC ) ưa vào s d ng: + N TK 211: Nguyên giá TSC h u hình Có TK 1112, TK 1122,TK 144,TK 331
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=134

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2