intTypePromotion=4
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 142
      [banner_name] => KM3 - Tặng đến 150%
      [banner_picture] => 412_1568183214.jpg
      [banner_picture2] => 986_1568183214.jpg
      [banner_picture3] => 458_1568183214.jpg
      [banner_picture4] => 436_1568779919.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 9
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:29
      [banner_startdate] => 2019-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-12 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Luận văn: Tổ chức công tác kế toán lao động, tiền lương tại công ty Khai thác công trình thuỷ lợi Mỹ Đức - Hà Tây

Chia sẻ: Hoang Thuy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

0
83
lượt xem
17
download

Luận văn: Tổ chức công tác kế toán lao động, tiền lương tại công ty Khai thác công trình thuỷ lợi Mỹ Đức - Hà Tây

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: tổ chức công tác kế toán lao động, tiền lương tại công ty khai thác công trình thuỷ lợi mỹ đức - hà tây', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn: Tổ chức công tác kế toán lao động, tiền lương tại công ty Khai thác công trình thuỷ lợi Mỹ Đức - Hà Tây

 1.   Luận văn tốt nghiệp Tổ chức công tác kế toán lao động, tiền lương tại công ty Khai thác công trình thuỷ lợi Mỹ Đức - Hà Tây ..........., tháng ... năm ........
 2. Báo cáo qu n lý Lao ng và Ti n lương L I NÓI U Trong công cu c công nghi p hoá - hi n i hoá t nư c, các doanh nghi p mu n t n t i và phát tri n, òi h i ngư i qu n lý doanh nghi p ph i nang ng, sáng t o, v n d ng nh ng kh năng s n có c a mình và n m b t ư c cơ ch th trư ng m t cách linh ho t, k p th i h ch toán linh ho t, k p th i h ch toán kinh doanh. B i h ch toán k toán là công c s c bén không th thi u ư c trong qu n lý kinh t tài chính c a các ơn v cũng như trong ph m vi toàn b n n kinh t qu c dân nư c ta hi n nay. Th c hi n phương châm ào t o "h c i ôi v i hành, lý thuy t g n v i th c t , nhà trư ng g n v i xã h i". Chính vì v y mà trư ng "Cao ng k thu t công nghi p I" cho h c sinh, sinh viên i th c t p t i các ơn v s n xu t kinh doanh. M c ích là giúp cho sinh viên n m b t và tìm hi u thêm v th c t d a trên lý thuy t ã ư c h c nhà trư ng. ng th i t o s nhu n nhuy n thêm m t cách có logic và có ki n th c ư c v ng ch c khi tr thành m t nhân viên, m t cán b k toán s không còn b ng v i công vi c ư c giao. Nh n th c ư c t m quan tr ng c a v n này. Sau khi d i gh nhà trư ng, k t thúc ph n lý thuy t bư c vào th i gian th c t p em ã ch n cho mình m t chuyên chính ó là: "T ch c công tác k toán lao ng, ti n lương". Dư i ch xã h i ch nghĩa hi n nay thì ti n lương c a ngư i lao ng ư c tr theo m c c ng hi n c a h , vì ti n lương là giá c , là s c lao ng mà nó ư c bi u hi n b ng ti n c a giá tr s n ph m phân ph i cho ngư i lao ng bù p hao phí lao ng c n thi t ã b ra trong quá trình s n xu t. Qua quá trình th c t p t i công ty Khai thác công trình thu l i M c - Hà Tây. ư c s giúp nhi t tình c a ban lãnh o, phòng k toán 1 Lê Th H ng Hà - KT 44A
 3. Báo cáo qu n lý Lao ng và Ti n lương trong công ty, dư i s hư ng d n c a các th y cô giáo trư ng. Em ã hoàn thành chuyên này v i 3 n i dung chính sau: Ph n I: Khái quát v tình hình ho t ng c a doanh nghi p (Công ty khai thác công trình thu l i) Ph n II: Tình hình t ch c qu n lý công tác k toán "Ti n lương và các kho n trích theo lương" Ph n III: Phương hư ng - nh n xét - ánh giá và k t lu n. Do kh năng còn nhi u h n ch vì th chuyên này s không tránh kh i nh ng thi u sót. Em r t mong nh n ư c s ch b o c a các th y cô giáo trong b môn chuyên ngành k toán trư ng Cao ng kinh t k thu t công nghi p I - Hà N i và s óng góp ý ki n c a ban lãnh o, phòng k toán c a Công ty khai thác công trình thu l i M c - Hà Tây. Em xin chân thành c m ơn! Ngày 26 tháng 11 năm 2003 Sinhviên Lê Th H ng Hà 2 Lê Th H ng Hà - KT 44A
 4. Báo cáo qu n lý Lao ng và Ti n lương PH N I KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH V CÔNG TÁC T CH C QU N LÝ HO T NG S N XU T KINH DOANH VÀ T CH C CÔNG TÁC K TOÁN C A CÔNG TY KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THU L I M C I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRI N C A CÔNG TY KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THU L I M C 1. S ra i c a Công ty khai thác công trình thu l i M c - Công ty khai thác công trình thu l i M c ư c UBND t nh Hà Tây ra quy t nh thành l p s 414/Q -UB ngày 10 tháng 10 năm 1974. (Ti n thân là xí nghi p th y nông - M c) n tháng 12 năm 1998 thì Công ty khai thác công trình thu l i M c ư c chuy n sang doanh nghi p nhà nư c ho t ng công ích g i là "Công ty khai thác công trình thu l i". - Theo quy t nh s 146/1998/Q - UB ngày 31 tháng 12 năm 1998 v i nhi m v chính là qu n lý khai thác công trình thu l i trong huy n, m b o tư i tiêu ph c v s n xu t nông nghi p, là doanh nghi p qu c doanh ho t ng theo nguyên t c t ch v tài chính ư c nhà nư c c p v n và vay v n ngân hàng s n xu t kinh doanh. Có tr s th tr n T Tiêu v i ngành nghè kinh doanh chính là v n hành toàn b h th ng công trình thu l i tư i tiêu nư c cho nông nghi p và cung c p nư c cho cơ s kinh t khác trong huy n theo h p ng dùng nư c gi a công ty v i HTX nông nghi p. Công ty khai thác công trình thu l i M cn m th tr n T Tiêu v danh gi i a chính c a công ty là: + Phía B c giáp ư ng 73 và huy n Chương M / + Phía ông và phía nam giáp sông áy và t nh Hà Nam. + Phía Tây giáp t nh Hoà Bình. Toàn huy n M c có 22 xã và m t th trr n v i t ng di n tích là 22.100ha, bao g m sông ngòi, i, núi, trong ó có 9.455 ha t, dân s 3 Lê Th H ng Hà - KT 44A
 5. Báo cáo qu n lý Lao ng và Ti n lương 163.000 ngư i. Có t i 90% s ng b ng ngh nông nghi p, ngoài ra còn có ngành ngh th công như d t, tr ng dâu nuôi t m. - Quá trình phát tri n c a công ty + Quá trình ho t ng và phát tri n c a công ty T năm 1974 tr v trư c huy n M c g m có 2 h ch a nư c, ó là h Tuy Lai và h Quan Sơn (xây d ng t năm 1959 v i kh năng tư i 600ha và hai tr m bơm d u c Môn và Kim Bôi) kh năng tư i 500 ha và tiêu ch y u nư c là t tiêu ra sông áy b ng các c ng oan n (An M ), c ng gánh (Phù Lưu T ), c ng ng d y ( c Tín) không có tr m bơm tiêu. Vi c qu n lý công trình và i u hành do phòng thu l i m nhi m. T năm 1974 tr l i ây, ư c nhà nư c u tư v n m r ng H Quan Sơn và H Tuy Lai ng th i xây d ng h m i Vĩnh An v i t ng di n tích c 3 h theo thi t k là: 11.410 m3 nư c. Năng l c tư i cho di n tích 1880ha. M t s tr m bơm u tr thành tr m bơm i n. Và xây d ng tr m bơm Tân , tr m bơm B ch Tuy t, tr m bơm Hoà L c… T năm 1978 n nay th c hi n phương châm "nhà nư c và nhân dân cùng làm" công ty ã xây d ng ư c thêm nhi u tr m bơm v a và nh . - Th c hi n ngh quy t và quá trình phát tri n c a nhà nư c, công ty khai thác công trình thu l i ã t ư c nh ng thành tích áng k như sau: + Năm 1992: cá nhân và t p th t danh hi u c p ngành: Giám c: T ình m T p th : t văn phòng công ty + Năm 1993: UBND t nh t ng b ng khen thi ua s n xu t B Thu l i t ng b ng khen. Ban ch p hành T ng liên oàn Vi t Nam t ng b ng khen + Năm 1994: t p th , cá nhân t danh hi u c p t nh + Năm 1995: ơn v , t p th cá nhân t danh hi u c p t nh + Năm 1996: t p th t danh hi u gi i c p ngành 4 Lê Th H ng Hà - KT 44A
 6. Báo cáo qu n lý Lao ng và Ti n lương + Năm 1997: Ban ch p hành liên oàn t nh t ng b ng khen. S Nông nghi p và PTNT t ng b ng khen. + Năm 1998 Ban ch p hành liên oàn t nh t ng b ng khen + Năm 2001 Liên oàn lao ng t nh t ng c thi ua + Năm 2002: - UBND t nh t ng b ng khen trong phong trào thi ua phát tri n nông nghi p nông thôn 5 năm (1997-2002). - UBND huy n t ng gi y khen công oàn công ty ã có thành tích xu t s c trong ho t ng công oàn 5 năm (1997-2002). t ư c nh ng k t qu trên công ty ph i có r t nhi u c g ng trong quá trình qu n lý cũng như trong các ho t ng. Ti n t i 2004 Công ty khai thác công trình thu l i ang có chi u hư ng m r ng các công trình thu l i n i ng công ty ngày càng phát tri n hơn n a trong nh ng năm ti p theo. 2. Mô hình và hình th c s h u v n c a công ty * Mô hình doanh nghi p: Công ty khai thác công trình thu l i M c thu c lo i hình doanh nghi p v a và nh . Hơn n a l i là công ty c a nhà nư c c ng v i v n i vay c a công ty ư c t ch c dư i d ng c l p. * Hình th c s h u v n c a công ty là: Hình th c s h u v n c a nhà nư c. * Công ty thu c lĩnh v c s n xu t kinh doanh là ph c v s n xu t nông nghi p, m t hàng ch y u là d ch v tư i tiêu. 3. T ch c b máy ho t ng s n xu t kinh doanh c a Công ty khai thác công trình thu l i M c a. V lao ng và thu nh p * V lao ng áp ng nhu c u c a công ty ng th i hoàn thành t t các ch tiêu k ho ch c a ơn v , công ty ã có m t s lư ng lao ng là 135 công nhân (43 là n ). Trong ó có: 5 Lê Th H ng Hà - KT 44A
 7. Báo cáo qu n lý Lao ng và Ti n lương + K sư : 8 ngư i + Cao ng : 5 ngư i + Trung c p : 5 ngư i + Công nhân : 110 ngư i + Nhân viên : 2 ngư i + ih c : 5 ngư i. Là công ty nhà nư c ho t ng công ích, ng v ng trong n n kinh t th trư ng hi n nay. Công ty r t c g ng tìm tòi, h c h i cũng như v n d ng nh ng kinh nghi m c a mình phát tri n công ty và t k t qu t t ã ư c t nh t ng b ng, gi y khen nhi u năm t danh hi u thi ua xu t s c (k t 1991 n nay). * V thu nh p lao ng Nă m 1998 1999 2000 2001 2002 Ch tiêu T ng qu 696.342.558 648.773.100 792.114.611 1.027.377.816 979.315.977 lương Ti n lương 471.700 432.874 481.821 629.500 604.500 bình quân T ng thu 2.610.237.900 2.638.256.200 2.332.783.980 2.235.253.480 2.587.835.000 nh p Thu nh p 1.600 1.800 1.600 1.400 1.800 bình quân Nh n xét: T các s li u t h p qua b ng ch tiêu kinh t c a công ty ta th y: - T ng qu lương c a công ty tăng d n theo năm, vì theo ch quy nh c a nhà nư c là tăng m c lương theo h s t i thi u t 140.000 lên 180.000 và lên t i 210.000 . - Ti n lương bình quân th hi n quy mô c a công ty ư c m r ng. Ti n lương bình quân tăng, t 471.700 (1998) lên t i 604.500 (2002). 6 Lê Th H ng Hà - KT 44A
 8. Báo cáo qu n lý Lao ng và Ti n lương M c dù công ty luôn b l nhưng thư ng xuyên ư c nhà nư c c p b xung m b o m c lương t i thi u cho ngư i lao ng v i h s là 1,1. n nay công ty ã hoàn thành quy mô khai thác tài nguyên nư c ph c v s n xu t nông nghi p, dân sinh và môi trư ng. Trong nh ng năm th c hi n cơ ch m i, i s ng cán b công nhân viên ngày m t n nh và nâng lên, ngư i lao ng ngày càng g n bó v i công ty. M c thu nh p bình quân c a năm 2000 là 481.821 ng/tháng/ngư i; năm 2001 là 629.500 ng/tháng/ngư i; năm 2002 là 604.500 ng/tháng/ngư i. T ng thu nh p c a công ty tăng, gi m không n nh: năm 1998-1999 là tăng t 2.610.237.900 ng (1998) lên 2.638.256.200 ng (1999), n năm 2001-2002 l i gi m xu ng t 2.332.783.980 ng (2000) xu ng 2.235.253.480 (2001). Như v y nguyên nhân s tăng gi m không n nh này là do năm 1998 b lũ l t, n năm 1999 b h n hán kéo dài và năm 2000, 2001 l i b m t mùa. - Thu nh p bình quân lúc tăng, lúc gi m, không n nh là do m c giá quy nh c a nhà nư c có s thay i. Năm 1998 quy nh giá thu th y l i phí là 1.600 /kg thóc, năm 2001 là 1400 /1kg thóc, năm 2002 là 1800 /1kg thóc. b. V cơ c u ban giám c, phòng ban và các b ph n s n xu t kinh doanh c a Công ty khai thác công trình thu l i M c - Hà Tây. Công ty khai thác công trình thu l i M c là ơn v h ch toán kinh t c l p theo nguyên t c t ch v tài chính ư c nhà nư c c p v n và cho vay v n ngân sách ho t ng s n xu t kinh doanh. Nên vi c t ch c qu n lý và phân c p qu n lý theo c p b c như sau: + Ban giám c: Ph trách chung, ch o tr c ti p chung công vi c s n xu t kinh doanh c a ơn v và cũng là ngư i ch u trách nhi m tr c ti p 7 Lê Th H ng Hà - KT 44A
 9. Báo cáo qu n lý Lao ng và Ti n lương trư c cơ quan pháp lu t c a nhà nư c v các m t ho t ng s n xu t kinh doanh c a ơn v . + Hai phó giám c: - Phó giám c ph trách v k thu t - Phó giám c ph trách v hành chính Vi c t ch c oàn th , m t s công vi c khác do giám c ch u trách nhi m v phân vi c c a mình. V phó giám c ph trách k thu t s n xu t, iu ng ch o các c m, tr m thu nông giúp cho giám c lãnh o ho t ng s n xu t kinh doanh ư c thông su t. - Các phòng ban trong Công ty khai thác công trình thu l i M c + Phòng t ch c hành chính: G m 4 ngư i có trách nhi m i u ng lao ng, tuy n d ng lao ng, gi i quy t các chính sách v ti n lương, ch ngh hưu m t s c, b o hi m cho cán b công nhân viên ch c và m i ho t ng hành chính c a công ty. + Phòng k ho ch k thu t: g m 4 ngư i có nhi m v l p k ho ch s n xu t, thi t k các công trình n i ng c a công ty, theo dõi th ng kê tình hình bi n ng k ho ch, k thu t s n xu t c a công ty. + Phòng k toán tài v : g m 4 k toán trư ng ph trách chung, có nhi m v h ch toán s n xu t kinh doanh, thanh toán quy t toán v i nhà nư c v i khách hàng, ch u trách nhi m v v n cho s n xu t và cùng v i phòng k ho ch k thu t qu n lý theo dõi bi n ng tình hình v t tư, lao ng, ti n lương trang thi t b b o h lao ng cho công nhân m t cách thư ng xuyên theo quy t nh. ng th i giám sát m i ho t ng kinh t phát sinh trong công ty, tình hình thanh toán n v i khách hàng, tình hình tiêu th , chi phí qu n lý ngu n v n, giúp giám c i u hành ki m tra ki m soát ho t ng kinh t c a công ty, thanh toán tài chín, b o qu n lưu tr ch ng t . + i s a ch a công trình: g m 6 ngư i, có nhi m v s a ch a nh các công trình như các công trình tư i, tiêu n i ng. 8 Lê Th H ng Hà - KT 44A
 10. Báo cáo qu n lý Lao ng và Ti n lương S a ch a thay th máy móc thi t b h ng và s a ch a nhà làm vi c khu công ty h ng, toàn b máy móc t ch c qu n lý c a Công ty khai thác công trình thu l i. Các b ph n s n xu t kinh doanh g m 20 b ph n + Tr m bơm Phú Yên + Tr m bơm Hùng Ti n + Tr m bơm H i Xá + Tr m bơm c Tín + Tr m bơm B ch Tuy t + Tr m bơm Kim Bôi + Tr m bơm An Phú + Tr m bơm Hoà L c + Tr m bơm La Làng + Tr m bơm C ng m + Tr m bơm Bãi Gi a + Tr m bơm Phù Lưu T + Tr m bơm Xuy Xá + Tr m bơm Tân + Tr m bơm An M + Tr m bơm Áng Thư ng + Tr m bơm M Thành + Tr m bơm c Môn + Tr m bơm Mơ + Tr m bơm Phúc Lâm. Nhi m v c a các b ph n này là cung c p nư c tư i tiêu cho s n xu t nông nghi p trên ph m vi toàn huy n. 9 Lê Th H ng Hà - KT 44A
 11. Báo cáo qu n lý Lao ng và Ti n lương 10 Lê Th H ng Hà - KT 44A
 12. Báo cáo qu n lý Lao ng và Ti n lương c. Hình th c t ch c b máy k toán c a công ty - T ch c h ch toán t o ra m i quan h có nh hư ng theo m t trình t xác nh có gi a bi n pháp thông qua nhân t con ngư i, nh m mb o i u ki n th c hi n các ch c năng, nhi m v và phát huy vai trò c a h ch toán k toán trong ho t ng qu n lý. T ch c công tác k toán Công ty khai thác công trình thu l i M c ư c xây d ng trên cơ s m b o tính th ng nh t gi a k toán c a qu c gia và qu c t . m b o s liên k t ch t ch gi a k toán t ng h p và k toán chi ti t t o i u ki n cho vi c cung c p các thông tin kinh t k p th i, s li u chính xác cho yêu c u qu n lý, m b o ti n công vi c u t t c các b ph n k toán c a công ty. Xu t phát t c i m t ch c s n xu t và t ch c qu n lý phù h p v i trình qu n lý i u hành công vi c. Công ty áp d ng hình th c k toán t p trung, không t ch c b máy k toán riêng mà ch b trí nhân viên làm nhi m v thu th p, ghi chép hàng tháng và l p b ng ch ng t thu, chi c a các tr m bơm r i chuy n v phòng tài v thanh toán. II. M T S NÉT KHÁI QUÁT V K T QU KINH DOANH T Ư CC A CÔNG TY K t qu ho t ng s n xu t kinh doanh là m t ch tiêu t ng h p ánh giá hi u qu qu n lý lao ng, ti n lương trong công ty, cũng như nhi u doanh nghi p khác t khi chuy n sang n n kinh t th trư ng công ty ã g p không ít nh ng khó khăn, th thách, nhưng nh công ty có m t i ngũ cán b công nhân viên n l c và ã l n lư t vư t qua. Hi n nay Công ty khai thác công trình thu l i M cã s c tư i và tiêu cho toàn b di n tích t nông nghi p c a toàn huy n, m b o úng th i v s n xu t cho bà con nông dân khi tr i h n hán ho c nh ng lúc b lũ l t. 11 Lê Th H ng Hà - KT 44A
 13. Báo cáo qu n lý Lao ng và Ti n lương Chính vì v y trong nh ng năm g n ây doanh thu c a công ty năm sau cao hơn năm trư c, s n xu t có hi u qu . Nhìn vào m t s ch tiêu c a ba năm liên ti p trong b ng trên, b ng phương pháp so sánh ta th y: M t s k t qu ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p trong th i gian g n ây Ch tiêu 2000 2001 2002 1 T ng doanh thu 26.257.019.326 35.036.825.931 43.750.625.520 2 T ng l i t c trư c thu 10.427.126.093 13.256.728.590 16.560.241.938 3 S thu ph i n p 2.459.381.258 3.260.816.267 4.589.721.856 4 L i nhu n sau thu 7.967.744.835 9.995.912.323 11.970.520.082 5 Thu nh p bình quân c a ngư i 1.600 1.800 1.600 lao ng Tình hình s n xu t kinh doanh t năm 2000 n 2002 có xu ưh ng tăng d n c th : * T ng doanh thu - T ng doanh thu năm 2002 so v i năm 2001 tăng 8.713.799.589 hay tăng 24,78% - T ng doanh thu năm 2001 so v i năm 2000 tăng 8.779.806.605 hay tăng 33,4%. Như v y t c tăng doanh thu c a năm 2002 th p hơn 2001 là 66.007.016 hay th p hơn là8,53%. Nguyên nhân ch y u là do giá v n tăng. * T ng l i t c trư c thu - T ng l i t c trư c thu năm 2002 so v i năm 2001 tăng 3.303.513.348 hay tăng 24,9%. - T ng l i t c trư c thu năm 2001 so v i năm 2000 tăng 2.829.602.497 hay tăng 27,13%. 12 Lê Th H ng Hà - KT 44A
 14. Báo cáo qu n lý Lao ng và Ti n lương Nh n xét: Xét t ng quát năm sau so v i năm trư c thì t ng l i t c trư c thu tăng d n lên - nguyên nhân là do l i nhu n t ho t ng tài chính, l i nhu n ho t ng b t thư ng tăng d n do ó d n n t ng l i t c trư c thu tăng. * S thu ph i n p - S thu ph i n p năm 2002 so v i năm 2001 tăng 1.328.905.589 hay tăng 40,75% - S thu ph i n p năm 2001 so v i năm 2000 tăng 801.435.009 hay tăng 32,58% Nh n xét: Năm sau so v i năm trư c tăng d n lên là do công ty xây d ng thêm nhi u tr m bơm và m r ng s n xu t kinh doanh. * L i nhu n sau thu - L i nhu n sau thu năm 2002 so v i năm 2001 tăng 1.974.607.759 hay tăng 19,75% - L i nhu n sau thu năm 2001 so v i năm 2000 tăng 2.028.168.488 hay tăng 25,45% Nh n xét: S thu ph i n p nhìn chung năm sau cao hơn năm trư c nguyên nhân là do doanh thu tăng d n n s thu ph i n p năm sau cao hơn năm trư c ⇒ L i nhu n sau thu cũng tăng. 13 Lê Th H ng Hà - KT 44A
 15. Báo cáo qu n lý Lao ng và Ti n lương CHƯƠNG II TÌNH HÌNH QU N LÝ PHÂN TÍCH V QU N LÝ LAO NG, TI N LƯƠNG T I CÔNG TY KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THU L I M C I. TÌNH HÌNH QU N LÝ LAO NG, TI N LƯƠNG C A CÔNG TY KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THU L I M C * Lao ng Công ty khai thác công trình thu l i M c - Lao ng: Là m t trong ba y u t cơ b n c a quá trình ho t ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p, nó là nh ng con ngư i tham gia tr c ti p vào v n hành máy móc, thi t b mà c th là: v n hành máy bơm ch ng úng, ch ng h n, bi n ngu n nư c tr thành hàng hoá có ích cho ngư i nông dân, ó là y u t mang tính ch t quy t nh mà i v i công ty không th thi u ư c, v i 135 lao ng thì kho n chi phí v lao ng là y u t t o nên giá tr s n ph m, s n xu t. Chính vì v y công ty s d ng t ng lao ng r t h p lý và ti t ki m làm gi m chi phí v lao ng góp ph n tăng l i nhu n cho công ty, c i thi n nâng cao i s ng v t ch t, trình và trách nhi m c a m i cá nhân g n bó v i công ty hơn. * Ti n lương Công ty khai thác công trình thu l i M c - Ti n lương là ph n thù lao tr cho ngư i lao ng trên cơ s th i gian làm vi c và kh i lư ng công vi c mà ngư i lao ng ã b ra trong quá trình ho t ng c a công ty trên cơ s chính sách ch và trên cơ s h p ng kinh t lao ng mà ngư i lao ng ã ký. Ngoài ti n lương là kho n thu nh p ch y u c a công nhân viên thì h có th ư c hư ng m t kho n tr c p trong th i gian ngh vi c như ngh m au, ngh thai s n, ngh tai n n lao ng, kho n tr c p này là tr c p BHXH, nh m giúp ngư i lao ng trong lúc khó khăn không làm ư c, nó th hi n s quan tâm c a nhà nư c i v i ngư i lao ng, ngoài ra ngưoi lao ng ư c hư ng kho n ti n khác như ti n thư ng thi ua, thư ng năng su t lao ng… 14 Lê Th H ng Hà - KT 44A
 16. Báo cáo qu n lý Lao ng và Ti n lương * i v i Công ty khai thác công trình thu l i M c ti n lương có c i m sau: - Ti n lương g n li n v i ngư i lao ng và n n s n xu t c a ngư i nông dân. - Trong i u ki n hi n nay thì ti n lương là m t y u t chi phí s n xu t c u thành nên giá thành c a s n ph m lao v d ch v , ti n lương ư c s d ng như m t òn b y kinh t quan tr ng kích thích ng viên ngư i lao ng g n bó v i công vi c phát huy sáng t o trong s n xu t nâng cao hi u qu s n xu t kinh doanh. Tăng năng su t lao ng thúc y s n xu t phát tri n. * Vai trò c a lao ng và ti n lương - V lao ng B t kỳ doanh nghi p nào dù lĩnh v c s n xu t thương m i hay d ch v u c n ph i có m t lư ng lao ng nh t nh, b i ây là nh ng con ngư i quy t nh n s lư ng, ch t lư ng s n ph m mà doanh nghi p s n xu t ra cũng như quy t nh n k t qu s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p. Lao ng không th thi u ư c khi chúng ta có y máy móc, thi t b , có nguyên v t li u thì vi c s n xu t làm ra nh ng s n ph m ó chính là nh ng ngư i lao ng. i v i Công ty khai thác công trình thu l i M c là m t ơn v ho t ng công ích, ngư i lao ng óng vai trò h t s c quan tr ng, iv i công ty là nh ng ngư i công nhân tr c ti p v n hành h th ng máy móc tư i tiêu nư c ch ng úng, ch ng h n cho cây tr ng, vì v y mà ngư i lao ng là nh ng ngư i không th thi u ư c trong quá trình s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p. - V ti n lương: Do ti n lương là kho n thù lao tr cho ngư i lao ng h tái s n xu t s c lao ng ti p t c tham gia vào quá trình s n xu t kinh doanh c a 15 Lê Th H ng Hà - KT 44A
 17. Báo cáo qu n lý Lao ng và Ti n lương doanh nghi p, nên vi c th c hi n chính sách ti n lương trong doanh nghi p cao hay th p, úng hay sai có nh hư ng r t l n n tư tư ng làm vi c c a ngư i lao ng. i v i Công ty khai thác công trình thu l i, ti n lương hi n nay tr cho ngư i lao ng ã ph n nào làm tăng i s ng c a công nhân lên, v i m c lương bình quân c a m t công nhân v n hành máy bơm là 500.000 . V i m c lương như v y có nh hư ng r t l n i v i ho t ng c a công ty. Vì ti n lương ph i ghi chép chính xác, y , k p th i v s lư ng, ch t lư ng, th i gian và k t qu lao ng. * Phương pháp tính lương 1. Phương pháp tính lương và tr lương • Phương pháp tính lương: i v i m i doanh nghi p thì vi c tính và tr lương ư c th c hi n hai hình th c sau: + Ti n lương th i gian: ư c xác nh trên cơ s s ngày làm vi c trong tháng, ơn giá, lương th i gian. C th vi c tính lương th i gian Công ty khai thác công trình thu l i theo công th c sau: Ti n lương;(th i gian) = M c lương t i thi u;theo quy nh x H s lương + Ph c p + Lương tr c ti p Là ti n lương tr c ti p tr cho nh ng ngư i tham gia s n xu t kinh doanh như công nhân v n hành máy móc, trong m i doanh nghi p khác nhau thì lương tr c ti p tr cho ngư i lao ng khác nhau. + i v i Công ty khai thác công trình thu l i thì ti n lương tr c ti p tr cho ngư i lao ng ư c tính theo th i gian làm vi c và m c lương t i thi u, h s c p b c c a t ng ngư i. C th lương tr c ti p c a 1 công nhân v n hành máy móc như sau: 16 Lê Th H ng Hà - KT 44A
 18. Báo cáo qu n lý Lao ng và Ti n lương 290.000 x 3 Ti n lương tr c ti p = = 951.200 28;22 * Ti n lương s n ph m: là vi c tính lương tr cho ngư i lao ng căn c vào s lư ng, ch t lư ng lao ng mà h làm ra ho c s n ph m s n xu t hoàn thành ho c có th tính theo doanh thu th c hi n ư c trong kỳ. + i v i Công ty khai thác công trình thu l i: Vi c tính lương theo s n ph m (cá nhân) là không th c hi n vì ây là doanh nghi p ho t ng công ích. * Phương pháp tr lương: Công ty khai thác công trình thu l i tr lương m t l n vào cu i m i tháng. B ng lương ch c v qu n lý doanh nghi p VT: 1000 H ng dn H s - m c lương Ch c doanh c bi t I II III IV 1. Giám c -H s 6,72-7,60 5,72 - 6,03 4,98-5,26 4,32 - 4,60 3,66 - 3,9 - M c lương 1209,6 - 1029,6 - 896,4 - 946,8 777,6 - 828,0 658,8 - 702,0 1270,8 1085,4 2. Phó G -H s 6,03 - 6,34 4,25 - 5,26 4,32 - 4,60 3,66 - 3,94 3,04 - 3,32 - M c lương 1085,4 - 891,0- 9216,8 777,6 - 828,0 658,8 - 709,2 547,2 - 597,6 1141,2 Phân tích s bi n ng c a t ng qu lương các năm t 1998 n 2002 là không n nh là do hai nhân t : + Ti n lương bình quân + S lư ng ngư i làm vi c V ti n lương bình quân (các nhân t nh hư ng) + Quan h gi a các trình lành ngh c a ngư i lao ng v i công vi c h m nh n: hi u qu công vi c và thay i v chính sách ti n thư ng. 17 Lê Th H ng Hà - KT 44A
 19. Báo cáo qu n lý Lao ng và Ti n lương K t lu n chương II: Tóm l i v n qu n lý lao ng và ti n lương t i các doanh nghi p nói chung và t i công ty nói riêng còn nhi u v n cn gi i quy t. Như v n gi i quy t ti n lương, ti n thư ng cho các công nhân. Ti n lương v i m c lương t i thi u như hi n nay ph n nào ã áp ng ư c nhu c u c n thi t c a công nhân, làm cho công nhân làm vi c có ph n tích c c hơn t ó t o ra ư c nhi u l i th so sánh cho công ty cũng như làm tăng doanh thu cho ho t ng c a công ty. V vn b trí công vi c, gi làm cho công nhân cũng ã h p lý t ó làm cho ho t ng c a công ty cũng ã i úng k ho ch t ra không có s trì tr trong công vi c. Tuy nhiên còn nhi u h n ch trong công tác qu n lý lao ng và ti n lương như công ty em ây là công ty thu c s qu n lý c a nhà nư c mà theo ánh giá chung thì h u h t các công ch c ho t ng trong các công ty nhà nư c thì v n còn nhi u th i gian dư dôi, gi làm không t i a d n n s cì i v i nh ng ho t ng c a công ty ây là v n r t nan gi i các công ty cũng như công ty em. Mà công tác qu n lý lao ng ph i g p nhi u khó khăn. 18 Lê Th H ng Hà - KT 44A
 20. Báo cáo qu n lý Lao ng và Ti n lương CHƯƠNG III M TS GI I PHÁP NH M NÂNG CAO CÔNG TÁC QU N LÝ V LAO NG - TI N LƯƠNG I. NH HƯ NG CHUNG V HO T NG C A C NGÀNH - Qua nghiên c u và xem xét tình hình th c t v qu n lý lao ng, ti n lương cũng như k t qu ho t ng s n xu t kinh doanh c a Công ty khai thác công trình thu l i M c. Trong nh ng năm v a qua nh t là năm 2002 có th th y r ng: m c dù g p nhi u khó khăn trong cơ ch th trư ng có nhi u bi n ng hi n nay, nhưng v i s ch o c a Nhà nư c, B Nông nghi p và phát tri n nông thôn cùng s n l c c g ng vươn lên c a t p th cán b công nhân viên trong công ty nh t là trong lĩnh v c qu n lý lao ng ti n lương ã t ư c nh ng k t qu áng m ng. Năm 2002 công ty ã s d ng s lao ng khá ông, có trình chuyên môn cao, làm tăng năng su t lao ng rõ r t, ã làm cho l i nhu n, doanh thu c a công ty tăng lên. Hàng năm công ty óng góp áng k vào ngân sách nhà nư c, tăng tích lu n i b . i s ng cơ b n c a công nhân viên ngày ư c nâng cao. Tuy nhiên công ty v n còn nhi u t n t i trong công tác qu n lý lao ng ti n lương ó là: phân công lao ng chưa ch t ch , ti n lương ư c tr cho CNV chưa h p lý d n n năng su t lao ng chưa cao. Th c t cho th y doanh thu năm 2002 t trên 40 t ng nhưng l i nhu n thu v ch g n 100 tri u ng, m t con s r t th p ch ng t chi phí cho qu n lý lao ng ti n lương là không th p. 2. V i n n kinh t th trư ng ngày càng m r ng như hi n nay công ty mu n t n t i và phát tri n nh t thi t ph i có bi n pháp kh c ph c k p thơì trong vi c qu n lý lao ng ti n lương chưa hi u qu . 19 Lê Th H ng Hà - KT 44A

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản