intTypePromotion=1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 143
      [banner_name] => KM - Normal
      [banner_picture] => 316_1568104393.jpg
      [banner_picture2] => 413_1568104393.jpg
      [banner_picture3] => 967_1568104393.jpg
      [banner_picture4] => 918_1568188289.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 6
      [banner_link] => https://alada.vn/uu-dai/nhom-khoa-hoc-toi-thanh-cong-sao-ban-lai-khong-the.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-11 14:51:45
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Báo cáo thực tập: Báo cáo tổ chức công tác kế toán tại công ty tnhh titan hoa hằng Thái Nguyên

Chia sẻ: Nguyen Khanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:62

0
365
lượt xem
86
download

Báo cáo thực tập: Báo cáo tổ chức công tác kế toán tại công ty tnhh titan hoa hằng Thái Nguyên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo thực tập: Báo cáo tổ chức công tác kế toán tại công ty tnhh titan hoa hằng Thái Nguyên, mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung trong báo cáo và vận dụng kiến thức vào làm bài luận cùng chủ đề của mình thật tốt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo thực tập: Báo cáo tổ chức công tác kế toán tại công ty tnhh titan hoa hằng Thái Nguyên

 1. Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Khoa kế toán - Kiểm toán bgo TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN ---------- Báo cáo thực tập cơ sở ngành kinh tế Chuyên đề: BÁO CÁO TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH TITAN HOA HẰNG THÁI NGUYÊN Giáo viên hướng dẫn : Nguyễn Thị Trang Nhung Họ và tên sinh viên : Lê Thị Vân Anh Lớp : Kế toán 9 – Khóa 4 Năm 2012 Họ và tên: Lê Thị Vân Anh Báo cáo thực tập cơ sở ngành Lớp : Kế toán 9 – Khóa 4
 2. Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Khoa kế toán - Kiểm toán MỤC LỤC TIÊU ĐỀ: BÁO CÁO THỰC TẬP CƠ SỞ NGÀNH KINH TẾ Mục lục…………………………………………………………… PHẦN I: CÔNG TÁC TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY 1. TỔ CHỨC QUẢNN LÝ 1.1 Lịch sử hình thành và phát triển 1.1.1 Tên và địa chỉ công ty, quy mô hiện tại 1.1.2. Quá trình hình thành, phát triển và thành tựu 1.1.3. Tình hình sử dụng lao động 1.2 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 1.2.1 Chức năng 1.2.2 Nhiệm vụ 1.2.3 Quyền hạn 1.3 Cơ cấu tổ chức quản lý 1.3.1 Sơ đồ khối về bộ máy tổ chức quản lý của công ty 1.3.2 Chức năng, nhiệm vụ và quền hạn của từng bộ phận 2. TỔ CHỨC SẢN XUẤT 2.1 Quy trình công nghệ 2.1.1 Nhiệm vụ của từng bộ phận 2.1.2 Mối quan hệ giữa các bộ phận sản xuất 3, TỔ CHỨC MÔ HÌNH KẾ TOÁN, BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN 3.1 Tổ chức bộ máy kế toán, phân công lao động kế toán 3.2 Chính sách kế toán tại Công ty 3.3 Tổ chức hệ thống chứng từ 3.4 Lập và luân chuyển chứng từ 3.5 Tổ chức vận dụng hình thức kế toán và sổ kế toán 3.6 Tổ chức vận dụng hình thức tài khoản kế toán, Kế toán tổng hợp tiền lương kinh phí công đoàn, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế 3.6.1 Tài khoản sử dụng trong kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 3.6.2. Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu. Kế toán tổng hợp tiền lương, tiền công và các khoản trích theo lương. 3.6.2.1 Sơ đồ kế toán tiền lương 3.6.2.2 Sơ đồ kế toán BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN PHẦN II: HỆ THỐNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT VẬN DỤNG VÀO QUẢN LÝ, CHỨNG TỪ SỐ SÁCH KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH TITAN HOA HẰNG THÁI NGUYÊN 1. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VẬN DỤNG ĐỂ QUẢN LÝ VÀ VẬN DỤNG ĐỂ HOẠCH TOÁN KẾ TOÁN Ở ĐƠN VỊ. 1.1 Hoạt động thu, chi và thanh toán 1.2 Hoạt động đầu tư, sử dụng, thanh lý, nhượng bán tài sản cố định 1.3 Hoạt động mua bán, sử dụng, dự trữ vật tư hàng hoá 1.4 Hoạt động quản lý LĐ, tiền lương, các khoản trích theo lương tại đơn vị 1.5 Kế toán và quản lý chi phí, giá thành trong đơn vị 1.6 Kế toán quản lý bán hàng, cung cấp dịch vụ 1.7 Kế toán quan lý tài chính trong doanh nghiệp Họ và tên: Lê Thị Vân Anh Báo cáo thực tập cơ sở ngành Lớp : Kế toán 9 – Khóa 4
 3. Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Khoa kế toán - Kiểm toán 1.8 Kế toán thuế và thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước 2. HỆ THỐNG CHỨNG TỪ, SỔ CHI TIẾT, SỔ TỔNG HỢP SỬ DỤNG ĐỂ KẾ TOÁN Ở CÔNG TY TNHH TITAN HOA HẰNG THÁI NGUYÊN (Kế toán lao động, tiền lương, các khoản trích theo lương (BHXH,BHYT, BHTN, KPCĐ)) 2.1 Các khái niệm 2.1.1 Khái niệm tiền lương 2.1.2 Quỹ tiền lương 2.2 Các chế độ tiền lương, trích lập và sử dụng KPCĐ, BHXH, BHYT, BHTN. 2.2.1. Chế độ Nhà nước quy định về tiền lương 2.2.2 Chế độ Nhà nước quy định về các khoản tính trích theo tiền lương 2.2.3 Chế độ tiền ăn giữa ca 2.3. Các hình thức tiền lương 2.3.1 Hình thức tiền lương trả theo thời gian lao động A, Khối Văn phòng B, Bảo vệ- tạp vụ C, Tổ cơ điện – Sửa chữa D, Công lái máy xúc E, Cán bộ - Công nhân viên người Trung Quốc 2.3.2 phương thức trả lương theo sản phẩm hoàn thành F, Tổ Tuyển 2.4. Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo luơng 2.4.1. Các tài khoản kế toán áp dụng trong doanh nghiệp và các khoản tính trích theo lương của doanh nghiệp 2.4.2. Trình tự kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương của doanh nghiệp PHẦN III: NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ 3.1 Đánh giá thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo luơng của Công ty 3.1.1.Ưu điểm 3.2 Một số hạn chế và biện pháp khắc phục 3.2.1. Một số hạn chế 3.2.2. Biện pháp khắc phục 3.3 Kết luận DANH MỤC VIẾT TẮT Họ và tên: Lê Thị Vân Anh Báo cáo thực tập cơ sở ngành Lớp : Kế toán 9 – Khóa 4
 4. Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Khoa kế toán - Kiểm toán STT Nội dung viết tắt Ký hiệu viết tắt 1 Vốn cố định VCĐ 2 Vốn lưu động VLĐ 3 Tài sản cố định TSCĐ 4 Tài sản lưu động TSLĐ 5 Sản xuất kinh doanh dở dang SXKDDD 6 Trách nhiệm hữu hạn TNHH 7 Bảo hiểm xã hội BHXH 8 Bảo hiểm y tế BHYT 9 Kinh phí công đoàn KPCĐ 10 Bảo hiểm thất nghiệp BHTN 11 Doanh nghiệp DN 12 Nguyên vật liệu NVL 13 Tài khoản TK 14 Sản phẩm SP 15 Công nhân CN 16 Chi phí CP 17 Trực tiếp TT 18 Lao động LĐ 19 Sản xuất chung SXC 20 Khách hàng KH 21 Sản phẩm dở dang SPDD 22 Bình quân BQ 23 Sản xuất kinh doanh SXKD 24 Xây dựng cơ bản XDCB 25 Giá trị gia tăng GTGT 26 Khẩu hao tài sản cố định KHTSCĐ 27 Hợp đồng lao động HĐLĐ DANH MỤC SƠ ĐỒ Họ và tên: Lê Thị Vân Anh Báo cáo thực tập cơ sở ngành Lớp : Kế toán 9 – Khóa 4
 5. Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Khoa kế toán - Kiểm toán STT Diễn giải Trang Sơ đồ: 1.3.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy 6 Sơ đồ: 2.1.1 Quy trình sản xuất tinh quặng Ilmenite 8 Sơ đồ:2.2 Sơ đồ tổ chức sản xuất 9 Sơ đồ 3.1.1 Sơ đồ bộ máy kế toán 10 Sơ đồ 3.5.1 Quy trình vào sổ kế toán 13 Sơ đồ:3.6.2.1 Sơ đồ kế toán tiền lương Sơ đồ:3.6.2.2 Sơ đồ kế toán BHXH,BHYT,KPCĐ, BHTN DANH MỤC BẢNG BIỂU Họ và tên: Lê Thị Vân Anh Báo cáo thực tập cơ sở ngành Lớp : Kế toán 9 – Khóa 4
 6. Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Khoa kế toán - Kiểm toán STT Diễn giải Trang Biểu 01: Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh (2007-2011) Biểu 02: Tình hình sử dụng lao động tại công ty (2009-2011) Bảng 1a Bảng chấm công Văn phòng9/2011 Bảng 1b Bảng thanh toán tiền lươngVăn phòng9/2011 Bảng 2a Bảng chấm công Bảo vệ - Tạp vụ9/2011 Bảng 2a Bảng thanh toán tiền lương Bảo vệ - Tạp vụ9/2011 Bảng 3a Bảng chấm công Cơ điện – sửa chữa9/2011 Bảng 3b Bảng thanh toán tiền lương Cơ điện – sửa chữa9/2011 Bảng 4a Bảng chấm công Lái máy xúc 9/2011 Bảng 4b Bảng thanh toán tiền lương Lái máy xúc 9/2011 Bảng 5a Bảng chấm công nhân viên Trung quốc 9/2011 Bảng 5b Bảng thanh toán tiền lương nhân viên Trung quốc 9/2011 Bang 6a Bảng chấm công tổ Tuyển 9/2011 Bang 6a Bảng thanh toán tiền lương tổ Tuyển 9/2011 Bảng 7a Bảng tổng hợp thanh toán tiền lương toàn công ty9/2011 Bảng 7b Bảng phân bổ tiền lương và BHXH9/2011 Bảng 8a Bảng kê số 1 ghi Nợ TK1111- tiền mặt 10/2011 Bảng 8b Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt10/2011 Bảng9a Nhật ký chứng từ số 1 Bảng9b Nhật ký chứng từ số 10 TK338 PHẦN I: CÔNG TÁC TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY Họ và tên: Lê Thị Vân Anh Báo cáo thực tập cơ sở ngành Lớp : Kế toán 9 – Khóa 4
 7. Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Khoa kế toán - Kiểm toán 1. TỔ CHỨC QUẢNN LÝ 1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 1.1.1 Tên và địa chỉ công ty, quy mô hiện tại - Công ty hoạt động theo hình thức Công ty trách nhiệm hữu hạn hoạt động theo luật doanh nghiệp hiện hành và cá quy định của nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Là công ty 100% vốn nước ngoài (Trung Quốc) - Tên đăng ký bằng tiếng việt: Công ty trách nhiệm hữu hạn titan Hoa Hằng Thái Nguyên. - Tên giao dịch bằng tiến anh: Thai Nguyen Hoa Hang titanium Company, Ltd. - Tên viết tắt: Hoa Hang Co.Ltd. - Địa chỉ: Khu B – Khu công nghiệp Sông Công 1, tỉnh Thái Nguyên. - Số điện thoại: (84-280)3860219 - fax(84-280)3860204. - Email: hoahang2003@yahoo.com.vn * Ngành, nghề kinh doanh: - Sản xuất kinh doanh, chế biến, mua bán quặng titan, xỉ titan phục vụ xuất khẩu và tiêu dùng trong nước; - Sản xuất kinh doanh, mua bán và xuất nhẩp khẩu các sản phẩm từ Ilmenite (vật liệu sơn, pigment, titan xốp, titan kim loại, ilmenite hoàn nguyên, rutile nhân tạo) và các sản phẩm phụ từ ilmenite(gang hợp kim, rutile tự nhiên, zicon, manzit, cát, quặng sắt); - Mua bán, xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị, phụ tùng máy khác và vật tư, thiết bị phục vụ lĩnh vực công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản; - Sản xuất kinh doanh, mua bán và xuất nhập khẩu quặng: thiếc, đồng, sắt, nhôm, chì, kẽm, mangan, ăngtimon, than, cao lanh, đá xây, dằm gỗ; - Chế biến thuê quặng Titan và xỉ Titan phục vụ trong nước. - Vốn điều lệ của Công ty là: 80.000.000.000VNĐ(Tám mươi tỷ đồng chẵn), tương đương 3.809.524USD. Trong đó 100% vốn góp là vốn bằng tiền mặt và tài sản bằng tiền khác của Chủ sở hữu Công ty. * Người đại diện theo pháp luật của Công ty: - Ông Nhiệm Hằng (REN HENG), sinh ngày: 15/06/1966 - Quốc tịch: Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. - Chức vụ: Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty. 1.1.2. Quá trình hình thành, phát triển và thành tựu Họ và tên: Lê Thị Vân Anh Báo cáo thực tập cơ sở ngành Lớp : Kế toán 9 – Khóa 4
 8. Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Khoa kế toán - Kiểm toán Công ty TNHH titan Hoa Hằng Thái Nguyên là công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài, được Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên cấp giấy phép đầu tư số 03/GP/KCN-TNg ngày 15 tháng 9 năm 2003, ngày 04 tháng 05 năm 2009 đổi thành giấy chứng nhận đầu tư số 172043000012 với mục tiêu kinh doanh là chế biến quặng titan và xỉ titan phục vụ xuất khẩu. Quy mô sản xuất của công ty là 100.000 tấn tinh quặng Ilmenite và 20.000 tấn xỉ titan 1 năm. Từ khi bắt đầu hoạt động đến nay, công ty đã tạo được công ăn việc làm cho khoảng 120 lao động địa phương với thu nhập ổn định. Với mong muốn mở rộng kinh doanh và phát triển lâu dài tại Việt Nam, từ tháng 11 năm 2006 công ty tiến hành các thủ tục xin phép được đầu tư nhà máy chế biến xỉ titan tại Thái Nguyên. Ngày 02 tháng 7 năm 2008 công ty nhận được công văn số 1036/UBND-TH của UBND Tỉnh Thái Nguyên về việc chấp thuận địa điểm đầu tư nhà máy chế biến xỉ titan tại Khu Công nghiệp Sông Công tỉnh Thái Nguyên. Sau khi nhận được công văn chấp thuận trên, công ty lập tức đặt mua thiết bị cho dự án là 4 lò hồ quang và các thiết bị phụ trợ khác có tổng công suất là 20.000 tấn xỉ titan/năm với tổng giá trị đầu tư 72tỷ VNĐ. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 Công ty đã ký kết hợp đồng mua nguyên vật liệu với các đơn vị có mỏ titan trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên với số lượng trên 100.000 tấn trong đó có hợp đồng 60.000 tấn quặng thô với công ty cổ phần khoáng sản An Khánh là đơn vị tiếp nhận mỏ titan Tây Cây Châm của công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thái Nguyên. Ngoài ra Công ty cũng ký kết hợp đồng cung ứng nguyên liệu ổn định với công ty TNHH xây dựng và phát triển nông thôn miền núi. Với số lượng nguyên liệu này dựa trên công suất của dây chuyền khoảng 80.000 tấn. Dưới đây là kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty được thể hiện trong Biểu 01: Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh (2007-2011): Họ và tên: Lê Thị Vân Anh Báo cáo thực tập cơ sở ngành Lớp : Kế toán 9 – Khóa 4
 9. Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Khoa kế toán - Kiểm toán CÔNG TY TNHH TITAN HOA HẰNG THÁI NGUYÊN BÁO CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH (2007 - 2011) TT Các năm Danh mục 2007 2008 2009 2010 2011 Tổng cộng 1 - Khai thác - Sản xuất, chế biến 2 50.000 tấn 70.000 tấn 45.000 tấn 40.000 tấn 60.000 tấn 265.000 tấn Quặng tinh Ilmenite - Xuất khẩu: 3 50.000 tấn 70.000 tấn 45.000 tấn 10.000 tấn 175.000 tấn Quặng tinh Ilmenite Tiêu thụ nội địa 4 16.800 tấn 30.000 tấn 46.800 tấn  Ilmenite 5 - Doanh thu 2.000.000usd 2.800.000usd 1.800.000usd 588.000usd 3.000.000usd 10.188.000usd 6 - Đóng góp ngân sách 420.000usd 800.000usd 360.000usd 42.338usd 900.000usd 2.522.338usd 7 - Lương bình quân 2.000.000đ 2.000.000đ 3.000.000đ 2.500.000đ 3.500.000đ Biểu 01: Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh (2007-2011) (Nguồn: Phòng Tài vụ) CÔNG TY TNHH TITAN HOA HẰNG THÁI NGUYÊN Họ và tên: Lê Thị Vân Anh Báo cáo thực tập cơ sở ngành Lớp : Kế toán 9 – Khóa 4
 10. Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Khoa kế toán - Kiểm toán 1.1.3. Tình hình sử dụng lao động Dưới đây là tình hình sử dụng lao động được thể hiện trong Biểu 02: Tình hình sử dụng lao động tại công ty (2009-2011): Stt Nội dung Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 1 Lao động nước ngoài - Số lượng 03 05 07 - Trình độ: + Đại học, Cao đẳng 02 03 05 +Trung cấp 01 02 02 +Phổ thông 0 0 0 2 Lao động trong nước - Số lượng 35 40 45 - Trình độ: +Đại học, Cao Đẳng 10 11 15 +Trung cấp 08 10 10 +Phổ thông 17 19 20 Biểu 02: Tình hình sử dụng lao động tại công ty (2009-2011) (Nguồn: Phòng tổ chức lao động) - Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách theo hiến pháp và pháp luật lao động đề ra. Đối với CBCNV khối Hành chính văn phòng Công ty trả lương theo thoả thuận giữa người sử dụng lao động va người lao động. Đối với công nhân Công ty trả lương theo sản phẩm và theo quy chế lương của Công ty - Thực trạng đơn vị sử dụng lao động hợp lý theo đúng ngành nghề được đào tạo. Cơ cấu lao động đựơc bố trí hợp lý với trình độ chuyên môn nghiệp vụ của từng người và theo vị trí làm việc. - Đơn vị sử dụng lao động phù hợp kể cả về số lượng và chất lượng lao động. 1.2 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Các chức năng, nhiệm vụ và quền hạn theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty : 1.2.1 Chức năng: Công ty trách nhiệm hữu hạn titan Hoa Hằng Thái Nguyên như sau: - Tiến hành việc sản xuất kinh doanh các sản phẩm quặng phục vụ nu cầu trong và ngoài nước. - Đảm bảo công ăn việc làm ổn định, cải thiện đời sống vật chất cho cán bộ công nhân viên trong Công ty. Họ và tên: Lê Thị Vân Anh Báo cáo thực tập cơ sở ngành Lớp : Kế toán 9 – Khóa 4
 11. Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Khoa kế toán - Kiểm toán - Bảo vệ doanh nghiệp, bảo vệ môi trường, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Tuân thủ các quy định của pháp luật, chính sách của Nhà nước. 1.2.2 Nhiệm vụ: Công ty trách nhiệm hữu hạn titan Hoa Hằng Thái Nguyên có những nhiệm vụ chính sau: - Hoàn thành tất cả các công việc kinh doanh mà Công ty đã đề ra và đã phân công cụ thể. - Xây dựng cơ cấu các phòng ban thực hiện đầy đủ chức năng của Công ty. - Xây dựng và thực hiện chính xách nhằm nâng cao sản lượng và chất lượng sản phẩm - Nghiên cứu các đối tượng cạnh tranh để đưa ra các phương án nhằm giữ vững thị trường. - Thực hiện tốt các chính sách, quy định, đào tạo, nâng cao trình độ cho cán bộ công nhân viên công ty - Bảo cung cấp đủ vốn cho các hoạt động của Công ty và sử dụng vốn có hiệu quả nhất. - Hoạch định chiến lược, tổ chức lãnh đạo và kiểm soát mọi hoạt động của Công ty để đạt được những mục tiêu đã đề ra 1.2.3 Quyền hạn: Công ty trách nhiệm hữu hạn titan Hoa Hằng Thái Nguyên có những quyền hạn sau: - Công ty có quền bảo vệ hợp pháp uy tín của mình về tất cả mọi phương diện: Tư cách pháp nhân. - Công ty được chủ động giao dịch, đàm phán, ký kết các hợp đồng mua bán ngoại thương, các hợp đồng kinh tế và các văn bản hợp tác, liên doanh, liên kết với các đối tác trong và ngoài nước. - Được vay vốn ở trong và ngoài nước. - Được mở rộng các cửa hàng trong và ngoài nước để mua bán và giới thiệu sản phẩm. - Được quền khước từ mọi hình thức thanh, kiểm tra của các cơ quan không được pháp luật cho phép. 1.3 Cơ cấu tổ chức quản lý 1.3.1 Sơ đồ khối về bộ máy tổ chức quản lý của công ty Họ và tên: Lê Thị Vân Anh Báo cáo thực tập cơ sở ngành Lớp : Kế toán 9 – Khóa 4
 12. Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Khoa kế toán - Kiểm toán BAN GIÁM ĐỐC P. VĂN P. TÀI VỤ P. SẢN P. XNK P. TỔ P. HÓA PHÒNG XUẤT CHỨC LĐ NGHIỆM NỘI ĐỊA XUẤT KHẨU Sơ đồ: 1.3.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy Công ty 1.3.2 Chức năng, nhiệm vụ và quền hạn của từng bộ phận a, Ban giám đốc bao gồm: Giám đốc và Phó Giám đốc điều hành giữ vị trí lãnh đạo cao nhất của công ty. - Giám đốc là người đứng đầu Công ty và là người đại diện cho Công ty trước cơ quan pháp luật.giám đốc có các trách nhiệm, nhiệm vụ và quền hạn sau: Điều hành chung toàn bộ Công ty. Hoạch định các chiến lược hàng tháng, hàng quý, hàng năm về nghiên cứu thị trường, tổ chức thực hiện các kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty. - Phó Giám đốc điều hành: có quyền ký duyệt các quyết định, hồ sơ, hợp đồng, công văn…của công ty và chịu trách nhiệm pháp lý trên chữ ký của mình. Có quyền kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế nội bộ Công ty. Có quền bổ nhiệm hay bãi nhiệm các chức năng quản lý của công ty. Có quyền quyết định lương và phụ cấp đối với người lao động, có quền tự do thuê lao động theo nhu cầu của Công ty dựa theo định mức quỹ lương của công ty. Là người hỗ chợ đắc lực cho Giám đốc, là người đóng vai trò tham mưu cho giám đốc trong mọi quyết định, đồng thời có quền và nghĩa vụ thay mặt giám đốc khi cần thiết. b, Phòng Tổ chức lao động: Có chức năng tham mưu cho giám đốc quản lý các bộ phận công nhân viên của toàn bộ Công ty, có trách nhiệm tuyển dụng nhân viên khi Công ty có nhu cầu và có quền xa thải nhân viên khi nhân viên đó không đáp ứng được nhu cầu công việc và không tuân thủ cã quy chế của công ty đồng thời có trách Họ và tên: Lê Thị Vân Anh Báo cáo thực tập cơ sở ngành Lớp : Kế toán 9 – Khóa 4
 13. Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Khoa kế toán - Kiểm toán nhiệm quản lý hồ sơ lý lịch của toàn bộ nhân viên trong công ty, giúp giám đốc thực hiện các chế độ có liên quan đến người lao động, quản lý con dấu và giấy giới thiệu, thực hiện công tác đôn đốc duy trì và làm việc theo đúng yêu cầu của lãnh đạo c, Phòng Tài vụ: Có nhiệm vụ tổ chức,thực hiện các nghiệp vụ quản lý vốn, thu thập, xử lý thông tin về tình hình sử dụng vốn, tình hình sản xuất kinh doanh của công ty cho các bộ phận quản lý cấp trên d, Phòng Sản xuất: Theo dõi và tổng hợp tình hình tiêu thụ sản phẩm của toàn bộ công ty, lên kế hoạch chiến lược đầu tư phát triển ngắn hạn, trung hạn. dài hạn trinh lên ban giám đốc, tham gia tổ chức các hội chợ triển làm các trương trình xúc tiến bán hàng . Chịu trách nhiệm trước BGĐ về kỹ thuật, chất lượng, tiến độ công việc sản xuất sản phẩm, Lên kế hoạch , quản lý công việc, quản lý đội ngủ nhân viên sản xuất, bồi dưỡng đào tạo nhân lực trẻ,làm việc trực tiếp với đơn vị sản xuất, đàm phán làm việc với khách hàng về vấn đề kỹ thuật e, Phòng Xuất nhập khẩu: Có chức năng thực hiện công tác bán hàng xuất khẩu , tham mưu tìm kiếm thị trường nước ngoài f, Phòng Văn Phòng: - Phụ trách đối ngoại, truyền thông , quảng cáo xây dựng và phát triển thương hiệu của công ty. - Thiết lập,duy trì và phát triển các quan hệ công chúng - Trực tiếp điều hành và điều phối tổ chức các sự kiện của Công ty. - Bao quát tình hình chung của công ty đồng thời là mắt xích quan trọng trong bộ máy chung của toàn công ty. g, Hóa nghiệm: Có chức năng tổ chức sử dụng, bảo quản trang thiết bị một cách hiệu quả nhằm phục vụ cho quá trình kiểm định, phân tích một cách chính xác chất lượng sản phẩm. 2. TỔ CHỨC SẢN XUẤT 2.1. Quy trình công nghệ Dưới đây là quy trình công nghệ sản xuất tinh quặng Ilmenite từ quặng thô nguyên liệu mỏ titan gốc Cây Châm của Công ty TNHH Titan Hoa Hằng Thái nguyên trình theo sơ đồ cụ thể như sau: Họ và tên: Lê Thị Vân Anh Báo cáo thực tập cơ sở ngành Lớp : Kế toán 9 – Khóa 4
 14. Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Khoa kế toán - Kiểm toán Quặng cục thô 25-40% Nghiền hàm(2 cấp) Nghiền bi Vít xoắn trọng lực Sàng rung Lò sấy cacbon hoàn nguyên Ao bùn thải Tuyển từ Tinh quặng Quặng Quặng đuôi Ilmenite sắt Đổ lại bãi chứavật liệu Sơ đồ 2.1.1: Quy trình sản xuất tinh quặng Ilmenite (Nguồn: Phòng sản xuất ) Ví dụ: 1 tấn quặng nguyên khai 30% sau khi khai thác về được cho vào máy nghiền hàm sơ cấp đập vỡ làm 3,4, sau đó qua máy nghiền hàm thứ cấp đập nhỏ tiếp. Sau khi qua 2 cấp máy nghiền hàm, quặng được đổ vào phễu nối với máy nghiền bi để quặng đạt đến độ hạt 40~100micromet.Từ bể chứa nghiền bi, qua bơm cát quặng được hút lên dàn xoắn trọng lực. Qua tác dụng của tuyển trọng lực quặng được phân cấp và tách cát. Phần quặng được chuyển sang sàng rung tuyển tiếp, phần cát tách ra chảy xuống ao chứa bùn thải. Sau khi tuyển qua sàng rung, quặng được đưa vào lò sấy Họ và tên: Lê Thị Vân Anh Báo cáo thực tập cơ sở ngành Lớp : Kế toán 9 – Khóa 4
 15. Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Khoa kế toán - Kiểm toán cacbon hoàn nguyên. Nhờ tác dụng của nhiệt độ cao(500-6000C) và tương tác với cacbon có tác dụng hoàn nguyên, sắt được tách ra khỏi titan và quặng được hoàn nguyên và phẩm vị nâng cao. Sau đó, nhờ máy băng tải, quặng được đưa vào máy tuyển từ, lượng sắt còn lại sẽ được tách triệt để, thu được 950kg tinh quặng Ilmenite nâng cao đến phẩm vị ≥48%, 30kg quặng sắt, 20kg cát chảy xuống ao bùn thải. 2.2. Sơ đồ tổ chức sản xuất Phụ trách sản xuất Tổ trưởng tổ Tổ trưởng tổ Tổ trưởng Tổ Cơ điện, Xúc lật Nghiền Tuyển tổ sấy sửa chữa Công nhân Công nhân Công nhân tổ Nghiền tổ Tuyển tổ Sấy y 2.2 Sơ đồ tổ chức sản xuất (Nguồn phòng sản xuất) 2.1.1 Nhiệm vụ của từng bộ phận a, Phụ trách sản xuất: Có nhiệm vụ nắm bắt tình hình cung ứng quặng từ đó tổ chức phân công lao động tới các tổ trưởng. Kiểm tra giám sát quy trình sản xuất, chất lượng sản phẩm b, Xúc lật: có nhiệm vụ dùng máy móc vận chuyển nguyên liệu vào các phễu nghiền, máng tuyển, đảm bảo nguyên liệu được tuần hoàn theo quy trình sản xuất. c, Tổ trưởng tổ nghiền, Tuyển, sấy: Chịu sự phân công lao động từ phụ trách sản xuất đôn đốc công nhân tổ mình vận hành máy móc liên hoàn theo quy trình sản xuất, đảm bảo an toàn lao động. d, Công nhân các tổ chịu trách nhiệm trực tiếp vận hành máy móc thiết bị tuần hoàn, an toàn và đảm bảo chất lượng cũng như sản lượng đã đề ra e, Tổ Cơ điện, sửa chữa có nhiệm vụ kiểm tra tất cả các thiết bị máy móc cũng như hệ thống điện của toàn công ty, đảm bảo việc vận hành máy móc thiết bị liên tục tuần hoàn. Sữa chữa thay thế khi có báo hỏng hay sự cố. 2.1.2 Mối quan hệ giữa các bộ phận sản xuất Họ và tên: Lê Thị Vân Anh Báo cáo thực tập cơ sở ngành Lớp : Kế toán 9 – Khóa 4
 16. Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Khoa kế toán - Kiểm toán Mối quan hệ giữa các bộ phận sản xuất nói riêng và các bộ phận trong bộ máy công ty nói chung là 1 thể thống nhất có quan hệ chặt chẽ với nhau hỗ trợ nhau trong quá trình tuần hoàn sản xuất kinh doanh, là những móc xích không thể tách rời nhau tạo thành 1 khối thống nhất. 3, TỔ CHỨC MÔ HÌNH KẾ TOÁN, BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN 3.1. Tổ chức bộ máy kế toán, phân công lao động kế toán Công ty áp dụng chế độ kế toán Việt Nam ban hành theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006. Công ty thực hiện đầy đủ các quy định của Bộ tài chính về việc lập báo cáo tài chính(Bảng cân đối kế toán, bảng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và thuyết minh báo cáo tài chính). Công ty sử dụng mẫu hóa đơn, chứng từ, sổ sách, báo cáo theo mẫu quy định tại QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006. Trong bộ máy kế toán của công ty có 05 nhân viên trong đó có 1 kế toán trưởng và 3 kế toán viên , 04 người trình độ đại học, 01 Trung cấp. Công ty có sơ đồ kế toán như sau: KÕ to¸n tr­ëng KẾ TOÁN TIỀN KẾ TOÁN THỦ QUỸ THỦ KHO LƯƠNG, TIỀN MẶT THUẾ 3.1.1: Sơ đồ bộ máy kế toán (Nguồn: Phòng Tài vụ) a, Chức năng, quyền hạn nhiệm vụ của từng bộ phận kế toán +) Kế toán trưởng là người đứng đầu bộ máy kế toán trong Công ty, có trách nhiệm lập báo cáo tài chính, dự trù nguồn tài chính, ký duyệt tát cả các luồng tiền ra vào của Công ty cùng với Giám đốc chịu mọi trách nhiệm pháp lý trước chữ ký của mình. +) Kế toán lương, Kế toán tiền mặt: Có trách nhiệm hoạch toán tiền lương,các khoản trích theo lương , các khoản kỷ luật khen thưởng và phụ cấp của cán bộ công nhân viên trong toàn Công ty. Có trách nhiệm theo dõi chi tiết tát cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh về tiền mặt và thống kê lượng ra vào tiền mặt của toàn công ty Họ và tên: Lê Thị Vân Anh Báo cáo thực tập cơ sở ngành Lớp : Kế toán 9 – Khóa 4
 17. Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Khoa kế toán - Kiểm toán +) Kế toán thuế : làm các công việc ở tầm vi mô của tài chính hàng ngày, làm thủ tục vay trả với các Ngân hàng, theo dõi và đi đòi Nợ cho Công ty +) Thủ kho: có trách nhiệm theo dõi nhập, xuất , tồn hàng hoá và đè xuất lên Giám đốc và Kế toán trưởng về các phương thức nhập – xuất hàng hoá. +) Thủ quỹ: có nhiệm vụ giữ tiền mặt, cập nhật số tiền thu chi và tồn quỹ hàng ngày của Công ty để báo cáo lại với kế toán trưởng b, Mối quan hệ giữa các bộ phận kế toán Để thực hiện các nhiệm vụ nói trên, bộ máy kế toán luôn luôn đảm bảo sự thồng nhất trực tiếp từ kế toán trưởng. Cơ cấu lao động phòng kế toán, nhiệm vụ phân công cán bộ kế toán. - Bảo đảm sự chỉ đạo toàn diện, thống nhất và tập trung công tác kế toán, thống kê và hoạch toán kinh tế của kế toán trưởng về những vấn đề có liên quan đến kế toán hay thông tin kinh tế. c, Mối quan hệ giữa phòng kế toán với các bộ phận quản lý trong công ty - Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc quản lý và hạch toán đúng theo quy trình của kế toán. - Theo dõi và hướng dẫn các đơn vị trong việc lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch về các loại vốn: cố định, lưu động, chuyên dùng, xây dựng ... - Theo dõi các đơn vị hạch toán kế toán, hướng dẫn lập báo cáo về các nguồn vốn nhận được. - Tham mưu cho Giám đốc Công ty chỉ đạo các đơn vị thực hiện các chế độ quản lý tài chính, tiền tệ theo quy định của Bộ Tài chính và Chính phủ. - Thực hiện chức năng giám sát công tác tài chính kế toán của các đơn vị trực thuộc theo luật kế toán; cơ chế quản lý tài chính hiện hành và quy chế tài chính của Công ty. - Phân công trách nhiệm cho kế toán viên thường xuyên làm việc với các Phòng ban chuyên môn về công tác hoàn chi phí. - Thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán – thống kê cho cán bộ phụ trách kế toán – tài vụ của các đơn vị trực thuộc. 3.2. Chính sách kế toán tại Công ty +) Chế độ kế toán của Công ty là chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ +) Kỳ kế toán là một năm tài chính bắt đầu từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 của năm dương lịch +) Phương pháp hoạch toán hàng tồn kho: kê khai thường xuyên +) Phương pháp kế toán chi tiết cho hàng tồn kho: phương pháp thẻ song song +) Phương pháp tính giá trị vốn hàng xuất kho: giá thực tế đích danh Họ và tên: Lê Thị Vân Anh Báo cáo thực tập cơ sở ngành Lớp : Kế toán 9 – Khóa 4
 18. Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Khoa kế toán - Kiểm toán +) Phương pháp khấu hao tài sản cố định : phương pháp đường thẳng +) Phương pháp tính thuế VAT theo phương pháp khấu trừ 3.3. Tổ chức hệ thống chứng từ Các chứng từ hiện có ở Công ty là: + Phiếu nhập kho + Phiếu chi + Phiếu xuất kho + Giấy thanh toán + Hoá đơn GTGT hàng mua vào + Giấy tạm ứng + Hoá đơn GTGT hàng bán ra + Giấy thanh toán tạm ứng + Phiếu thu + Biên bản kiểm nhiệm nhận hàng - Các đơn vị trực thuộc có trách nhiệm cung cấp cho Phòng Tài chính Kế toán Báo cáo kế hoạch tài chính hàng quý, hàng năm, báo cáo kiểm kê tài sản. 3.4. Lập và luân chuyển chứng từ Khi có nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại donah nghiệp kế toán lập chứng từ ghi đầy đủ các thông tin sau đó chuyển lên giám đốc ký duyệt rồi chuyển lại về phòng kế toán cho những người có liên quan ký Khi có nghiệp vụ bán hàng thì kế toán lập hoá đơn GTGT bán hàng sau đó chuyên lên phòng giám đốc ký duyệt rồi chuyển về phòng kế toán để kế toán trưởng và người lập hoá đơn ký. 3.5. Tổ chức vận dụng hình thức kế toán và sổ kế toán Công ty áp dụng hình thức kế toán là chứng từ ghi sổ Quy trình vào sổ kế toán của công ty như sau: Họ và tên: Lê Thị Vân Anh Báo cáo thực tập cơ sở ngành Lớp : Kế toán 9 – Khóa 4
 19. Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Khoa kế toán - Kiểm toán Chøng tõ gèc B¶ng kª chøng tõ gèc Sæ kÕ to¸n chi tiÕt B¶ng tæng hîp chøng tø gèc Chøng tõ ghi Chøng tõ ghi sæ B¶ng tæng sæ quý hîp chi tiÕt B¶ng c©n ®èi ph¸t sinh B¸o c¸o tµi chÝnh Sơ đồ 3.5.1 Quy trình vào sổ kế toán (Nguồn: Phòng Tài vụ) Ghi chú: : Ghi hµng ngµy : Ghi cuèi th¸ng : §èi chiÕu Đặc điểm của hình thức kế toán này là mọi nhiệm vụ kinh tế phát sinh phải căn cứ vào chứng từ gốc hoặc bảng tổng hợp chứng từ gốc cùng loại, cùng kỳ đẻ lập chứng từ ghi sổ sau đó ghi vào sổ đăng ký chứng từ ghi sổ trước khi ghi vào Sổ cái. Sổ kế toán của hình thức kế toán chứng từ ghi sổ gồm có: sổ đăng ký chứng từ ghi sổ, sổ cái , sổ nhật ký quỹ và các sổ kế toán chi tiết Tổ chức kế toán theo hình thức chứng từ ghi sổ, sổ kế toán phản ánh kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận gồm các sổ: chứng từ ghi sổ, sổ đăng ký chứng từ ghi sổ ,sổ cái và sổ chi tiết các tài khoản 911, 421 3.6. Tổ chức vận dụng hình thức tài khoản kế toán, Kế toán tổng hợp tiền lương kinh phí công đoàn, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế 3.6.1 Tài khoản sử dụng trong kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương Để hạch toán phần kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương - Kế toán sử dụng các tài khoản sau: Họ và tên: Lê Thị Vân Anh Báo cáo thực tập cơ sở ngành Lớp : Kế toán 9 – Khóa 4
 20. Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Khoa kế toán - Kiểm toán - TK 334 - "Phải trả công nhân viên" Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản phải trả và tình hình thanh toán các khoản phải trả cho công nhân viên của doanh nghiệp về tiền lương, tiền công, tiền thưởng, BHXH và các khoản phải trả khác thuộc về thu nhập của công nhân viên. Nợ TK334 Có - Các khoản tiền lương, tiền công, - Các khoản tiền lương, tiền công, tiền thưởng, BHXH và các khoản khác tiền thưởng và các khoản khác phải trả đã trả, đã ứng cho công nhân viên. cho công nhân viên và BHXH. - Các khoản khấu trừ vào tiền - Các khoản tiền công phải trả cho lương, tiền công của công nhân viên. lao động thuê ngoài - Các khoản tiền công đã ứng trước hoặc đã trả với lao động thuê ngoài Số dư bên có: Các khoản tiền lương, tiền công, tiền thưởng và các khoản khác còn phải cho công nhân viên Chú ý: TK334 có thể có số dư ben Nợ. Số dư Nợ TK334 phản ánh số tiền đã trả lớn hơn số phải trả về tiền lương, tiền công và các khoản khác cho công nhân viên. TK334 có 2 tài khoản cấp 2: +TK334 1 : Phải trả công nhân viên trong doanh nghiệp +TK334 2 : Phải trả lao động thuê ngoài (thời vụ) - Tài khoản 338: "Phải trả phải nộp khác" Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình thanh toán về các khoản phải trả, phải nộp khác. Kết cấu và nội dung phản ánh của TK338 Họ và tên: Lê Thị Vân Anh Báo cáo thực tập cơ sở ngành Lớp : Kế toán 9 – Khóa 4

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản