intTypePromotion=3

Luận văn tốt nghiệp: Hệ thống điều khiển thiết bị điện từ xa và tự động quay số báo động thông qua mạng điện thoại

Chia sẻ: Nguyen Bao Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:77

1
216
lượt xem
57
download

Luận văn tốt nghiệp: Hệ thống điều khiển thiết bị điện từ xa và tự động quay số báo động thông qua mạng điện thoại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn tốt nghiệp: hệ thống điều khiển thiết bị điện từ xa và tự động quay số báo động thông qua mạng điện thoại', luận văn - báo cáo, báo cáo khoa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn tốt nghiệp: Hệ thống điều khiển thiết bị điện từ xa và tự động quay số báo động thông qua mạng điện thoại

 1. BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA TP.HOÀ CHÍ MINH TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT KHOA ÑIEÄN – ÑIEÄN TÖÛ BOÄ MOÂN ÑIEÄN TÖÛ …… 000 …… LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP ÑEÀ TAØI: HEÄ THOÁNG ÑIEÀU KHIEÅN THIEÁT BÒ ÑIEÄN TÖØ XA VAØ TÖÏ ÑOÄNG QUAY SOÁ BAÙO ÑOÄNG THOÂNG QUA MAÏNG ÑIEÄN THOAÏI Sinh vieân thöïc hieän : LEÂ HUYØNH XUAÂN Lôùp : 95KÑÑ Giaùo vieân höôùng daãn : TS.TRAÀN THU HAØ TP.HOÀ CHÍ MINH Thaùng 3_2000
 2. LÔØI CAÛM TAÏ Trong suoát khoùa hoïc (1995-2000) taïi Tröôøng Ñaïi Hoïc Sö Phaïm Kyõ Thuaät TP.HCM,vôùi söï giuùp ñôõ cuûa quùi thaày coâ vaø giaùo vieân höôùng daãn veà moïi maët töø nhieàu phía vaø nhaát laø trong thôøi gian thöïc hieän ñeà taøi, neân ñeà taøi ñaõ ñöôïc hoaøn thaønh ñuùng thôøi gian qui ñònh. Em xin chaân thaønh caûm taï ñeán : Boä moân Ñieän – Ñieän töû cuøng taát caû quùi thaày coâ trong khoa Ñieän ñaõ giaûng daïy nhöõng kieán thöùc chuyeân moân laøm cô sôû ñeå thöïc hieän toát luaän vaên toát nghieäp vaø ñaõ taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho em hoaøn taát khoùa hoïc. Ñaët bieät, TS. Traàn Thu Haø – giaùo vieân höôùng daãn ñeà taøi ñaõ nhieät tình giuùp ñôõ vaø cho em nhöõng lôøi chæ daïy quùi baùu, giuùp em ñònh höôùng toát trong khi thöïc hieän luaän vaên. Taát caû baïn beø ñaõ giuùp ñôõ vaø ñoäng vieân trong suoát quaù trình laøm luaän vaên toát nghieäp. TP.HCM _ Thaùng 3 naêm 2000 Sinh vieân thöïc hieän
 3. Ñaïi Hoïc Quoác Gia TP.HCM Coäng Hoøa Xaõ Hoäi Chuû Nghóa Vieät Nam Tröôøng Ñaïi Hoïc Sö Phaïm Kyõ Thuaät Ñoäc Laäp – Töï Do – Haïnh Phuùc KHOA ÑIEÄN BOÄ MOÂN ÑIEÄN - ÑIEÄN TÖÛ NHIEÄM VUÏ ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP : LEÂ HUYØNH XUAÂN Hoï vaø teân : 95KÑÑ Lôùp 1. Teân ñeà taøi : HEÄ THOÁNG ÑIEÀU KHIEÅN THIEÁT BÒ ÑIEÄN TÖØ XA VAØ TÖ ÑOÄNG QUAY SOÁ BAÙO ÑOÄNG THOÂNG QUA MAÏNG ÑIEÄN THOAÏI 2. Caùc soá lieäu ban ñaàu : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3. Noäi dung caùc phaàn thuyeát minh vaø tính toaùn : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4. Caùc baûn veõ vaø ñoà thò : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5. Caùn boä höôùng daãn : TS. TRAÀN THU HAØ 6. Ngaøy giao nhieäm vuï : 7. Ngaøy hoaøn thaønh nhieäm vuï : Caùn boä höôùng daãn kyù teân Thoâng qua boä moân Ngaøy thaùng naêm 2000 Chuû nhieäm boä moân
 4. NHAÄN XEÙT CUÛA GIAÙO VIEÂN HÖÔÙNG DAÃN ……. 000 …… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. .…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………….. ÑHSPKT, Ngaøy thaùng naêm 2000 Giaùo vieân höôùng daãn
 5. NHAÄN XEÙT CUÛA GIAÙO VIEÂN PHAÛN BIEÄN ……. 000 …… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. .…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………….. ÑHSPKT, Ngaøy thaùng naêm 2000 Giaùo vieân phaûn bieän
 6. PHAÀN I GIÔÙI THIEÄU ÑEÀ TAØI Trong thôøi ñaïi ngaøy nay, heä thoáng thoâng tin lieân laïc laø moät trong nhöõng vaán ñeà quan troïng cuûa loaøi ngöôøi. Nhaát laø nhöõng öùng duïng cuûa kyõ thuaät thoâng tin lieân laïc vaøo lónh vöïc kinh teá, khoa hoïc vaø ñôøi soáng. Chính vì noù maø con ngöôøi vaø xaõ hoäi loaøi ngöôøi ñaõ phaùt trieån khoâng ngöøng. Ñaëc bieät trong nhöõng thaäp nieân gaàn ñaây, ngaønh böu chính vieãn thoâng ñaõ phaùt trieån maïnh meõ taïo ra böôùc ngoaëc quan troïng trong lónh vöïc thoâng tin ñeå ñaùp öùng nhu caàu cuûa con ngöôøi. Ngoaøi nhu caàu veà thoâng tin con ngöôøi coøn muoán nhöõng nhu caàu khaùc nhö : töï ñoäng traû lôøi ñieän thoaïi khi chuû vaéng nhaø, hoäp thö thoaïi,…Vì theá ngaønh böu chính vieãn thoâng luoân laø ñeà taøi cho caùc nhaø khoa hoïc, kyõ sö vaø ñoâng ñaûo caùc baïn ñoïc thuoäc caùc ngaønh coù lieân quan ñeán ngaønh böu chính vieãn thoâng. Nhöng trong soá caùc ñeà taøi veà böu chính vieãn thoâng ôû nöôùc Vieät Nam chöa coù ñeà taøi naøo duøng maïng ñieän thoaïi ñeå: ñieàu khieån thieát bò ñieän vaø töï ñoäng quay soá baùo ñoäng thoâng qua ñöôøng ñieän thoaïi. Ñoái vôùi heä thoáng ñieàu khieån xa baèng tia hoàng ngoaïi thì giôùi haïn veà khoaûng caùch laø yeáu ñieåm cuûa kyõ thuaät naøy, ngöôïc laïi vôùi maïng ñieän thoaïi ñaõ ñöôïc môû roäng vôùi quy moâ toaøn theá giôùi thì giôùi haïn xa khoâng phuï thuoäc vaøo khoaûng caùch ñaõ môû ra moät loái thoaùt môùi trong lónh vöïc töï ñoäng ñieàu khieån vaø töï ñoäng baùo ñoäng . Hieän nay, do nhu caàu trao ñoåi thoâng tin cuûa ngöôøi daân ngaøy caøng taêng ,ñoàng thôøi vieäc gaén caùc thieát bò ñieän thoaïi ngaøy caøng ñöôïc phoå bieán roäng raõi, do ñoù vieäc söû duïng maïng ñieän thoaïi ñeå truyeàn tín hieäu ñieàu khieån laø phöông thöùc thuaän tieän nhaát, tieát kieäm nhieàu thôøi gian cho coâng vieäc ,vöøa ñaûm baûo caùc tính naêng an toaøn cho caùc thieát bò ñieän gia duïng vöøa tieát kieäm ñöôïc chi phí söû duïng vaø ñaûm baûo an toaøn cho tính maïng vaø taøi saûn cuûa moãi ngöôøi daân do chaùy noå hoaëc do chaïm chaäp ñieän gia duïng gaây ra Ngoaøi ra,öùng duïng cuûa heä thoáng ñieàu khieån xa baèng ñieän thoaïi, giuùp ta ñieàu khieån caùc thieát bò ñieän ôû nhöõng moâi tröôøng nguy hieåm maø con ngöôøi khoâng theå laøm vieäc ñöôïc hoaëc nhöõng daây chuyeàn saûn xuaát ñeå thay theá con ngöôøi. Trong ñôøi soáng cuûa chuùng ta luoân toàn taïi nhöõng khu vöïc raát deã bò chaùy, neân vieäc laép ñaët ,caùc heä thoáng baùo chaùy coù taàm quan troïng heát söùc to lôùn. Noù giuùp ta phaùt hieän nhanh choùng ,chöõa chaùy kòp thôøi ôû thôøi kyø ñaàu cuûa vuï chaùy ñem laïi söï bình yeân cho moïi ngöôøi, baûo veä taøi saûn cho nhaân daân, nhaø maùy, xöôûng saûn xuaát. Ngaøy nay, vieäc phoøng chaùy chöûa chaùy trôû thaønh moái quan taâm haøng ñaàu cuûa nöôùc ta cuõng nhö nhieàu nöôùc treân theá giôùi. Noù trôû thaønh nghóa vuï cuûa moãi ngöôøi daân. Treân caùc phöông tieän thoâng tin ñaïi chuùng luoân tuyeân truyeàn giaùo duïc cho moãi ngöôøi daân yù thöùc phoøng chaùy chöõa chaùy, nhaèm muïc ñích haïn cheá nhöõng vuï chaùy ñaùng tieát xaûy ra.
 7. Caùc vuï chaùy thöôøng xaûy ra vaøo muøa khoâ gaây thieät haïi lôùn veà ngöôøi vaø cuûa. Ta coù theå ñieån hình moät soá vuï chaùy xaûy ra gaàn ñaây nhö : vuï chaùy chôï Ñoàng Xuaân ôû Haø Noäi, khaùch saïn Cöûu Long, vaø moät soá vuøng daân cö trong thaønh phoá Hoà Chí Minh… Qua ñoù ta thaáy raèng khi moät vuï chaùy xaûy ra gaây thieät haïi raát lôùn, vaø thöôøng xaûy ra vaøo ban ñeâm, taïi nhöõng nôi coù nhieàu chaát lieäu deã chaùy, nhieàu phoøng oác, nhaø xöôûng maø khoâng coù ngöôøi canh gaùc hoaëc sô yù trong luùc kieåm tra. Vì vaäy raát khoù phaùt hieän caùc ñaùm chaùy daãn ñeán vieäc chaùy lan roäng khoù daäp taét. Vieäc ñaët moät thieát bò baùo chaùy ôû nhöõng vuøng nhö vaäy laø heát söùc caàn thieát. Cuøng vôùi söï phaùt trieån nhanh choùng cuûa heä thoáng thoâng tin ñieän thoaïi, thì vieäc baùo chaùy qua ñieän thoaïi thì raát caàn thieát, noù giuùp ta baùo kòp thôøi nhöõng thoâng tin veà vuï chaùy ñeán caùc cô quan chöùc naêng coù lieân quan. Ngaøy nay, vieäc phaùt hieän keû troäm ñoät nhaäp vaøo nhaø, vaøo caùc kho chöùa haøng, vaøo caùc ngaân haøng, nhöõng nôi caát nhöõng taøi saûn quí hieám, nhöõng taøi lieäu maät … laø raát caàn thieát ñoái vôùi moïi ngöôøi daân, caùc cô quan chöùc naêng, caùc ngaân haøng … Neáu ta chæ söû duïng heä thoáng baùo troäm taïi choã thì keû troäm coù theå tìm caùch khoáng cheá taét taát caû caùc heä thoáng baùo ñoäng taïi choã, laøm cho chuùng ta khoâng phaùt hieän ñöôïc hoaêc chuùng ta ñi xa thì heä thoáng baùo ñoäng taïi choã cuõng khoâng coù taùc duïng. Neáu chuùng ta duøng maïng ñieän thoaïi ñeå baùo ñoäng khi coù keû troäm ñoät nhaäp thì raát coù hieäu quaû. Thoâng qua maïng ñieän thoaïi thì heä thoáng baùo ñoäng seõ töï ñoäng quay soá baùo ñoäng ñeán caùc cô quan chöùc naêng vaø nhöõng ngöôøi coù lieân quan ñeå xöû lyù kòp thôøi duø chuùng ta khoâng coù maët ôû hieän tröôøng. Xuaát phaùt töø nhöõng yù töôûng vaø tình hình thöïc teá nhö ôû treân, toâi choïn ñeà taøi: “Heä thoáng ñieàu khieån thieát bò ñieän töø xa vaø töï ñoäng quay soá baùo ñoäng thoâng qua maïng ñieän thoaïi ” cho luaän aùn toát nghieäp. Maïch ñieàu khieån thieát bò ñieän töø xa thoâng qua maïng ñieän thoaïi, giuùp ta ñieàu khieån caùc thieát bò ñieän gia duïng khi khoâng coù ai ôû nhaø khi ta ôû caùch xa nhaø(hay ôû nhaø) hoaëc ôû nhöõng moâi tröôøng nguy hieåm maø con ngöôøi khoâng theå laøm vieäc ñöôïc hoaëc moät daây chuyeàn saûn xuaát ñeå thay theá con ngöôøi. Chaúng haïn muoán ñieàu khieån caùc thieát bò ñieän trong nhaø khi vaéng ngöôøi, ta quay soá ñieän thoaïi veà nhaø vaø gôûi maõ leänh ñoùng hay ngaét thieát bò thì maïch seõ thöïc hieän. Khi maïch thöïc hieän xong leänh cuûa ta thì maïch seõ goïi tín hieäu phaûn hoài cho ta bieát maïch ñaõ thöïc hieän xong leänh hay chöa. Maïch quay soá baùo ñoäng: seõ töï ñoäng quay soá baùo ñoäng tôùi cho caùc cô quan chöùc naêng bieát khi coù chaùy hay coù keû troäm ñoät nhaäp. Vôùi ñeà taøi: “Heää thoáng ñieàu khieån thieát bò ñieän töø xa vaø töï ñoäng quay soá baùo ñoäng thoâng qua maïng ñieän thoaïi” goàm 3 phaàn: PHAÀN I: GIÔÙI THIEÄU ÑEÀ TAØI: Giôùi thieäu veà söï phaùt trieån cuûa ngaønh ñieän töû-vieãn thoâng trong khoa hoïc kyõ thuaät vaø nhöõng öùng duïng thöïc teá cuûa chuùng vaøo caùc lónh vöïc khoa hoïc, xaõ hoäi. Ñaëc bieät laø söï öùng duïng cuûa vi ñieàu khieån vaøo heä thoáng vieãn thoâng ñeå taïo ra ñöôïc moät saûn phaåm coù theå öùng duïng roäng raõi trong caùc lónh vöïc ñieàu khieån vaø
 8. baùo ñoäng trong ñôøi soáng haèng ngaøy cuûa ngöôøi daân. Saûn phaåm coù teân goïi “Heä thoáng ñieàu khieån thieát bò ñieän töø xa vaø töï ñoäng quay soá baùo ñoäng thoâng qua maïng ñieän thoaïi” PHAÀN II. NOÄI DUNG CHÍNH CUÛA ÑEÀ TAØI: Tình hình nghieân cöùu trong vaø ngoaøi nöôùc - Phöông aùn thieát keá - - Thieát keá vaø thi coâng : + Khoái caûm bieán chuoâng. + Khoái keát noái thueâ bao. + Khoái caûm bieán tín hieäu ñaûo cöïc. + Khoái caûm bieán chaùy. + Khoái caûm bieán phaùt hieän troäm. + Khoái thu-phaùt DTMF. + Khoái giaûi maõ vaø hieån thò. + Khoái xöû lí trung taâm. + Khoái coâng taác beân ngoaøi. + Khoái coâng xuaát ra. + Khoái taïo tieáng noùi. töø caùc khoái treân ta keát hôïp caùc khoái laïi vôùi nhau taïo thaønh moät heä thoáng hoaït ñoäng hoaøn chænh ñeå thi coâng maïch vaø vieát chöông trình ñieàu khieån cho maïch hoaït ñoäng theo ñuùng yeâu caàu ñeà ra. PHAÀN III. KEÁT LUAÄN VAØ HÖÔÙNG PHAÙT TRIEÅN ÑEÀ TAØI Toùm taét toaøn boä noäi dung ñeà taøi, neâu öu-khuyeát ñieåm cuûa ñeà taøi. Ñöa ra höôùng phaùt trieån cuûa ñeà taøi. Mong raèng heä thoáng ñieàu khieån thieát bò ñieän töø xa vaø töï ñoäng quay soá baùo ñoäng thoâng qua maïng ñieän thoaïi maø toâi thöïc hieän seõ ñöôïc môû roäng theo nhieàu höôùng hoaøn chænh hôn, öùng duïng roäng raõi trong thöïc teá ñeå ngaøy caøng caûi thieän ñôøi soáng vaät chaát , tinh thaàn vaø sinh hoaït cuûa con ngöôøi. Goùp phaàn hieän ñaïi hoùa vaø coâng nghieäp hoùa ñaát nöôùc ñaùp öùng toát yeâu caàu cuûa chính phuû ñeà ra.
 9. PHAÀN II NOÄI DUNG CHÍNH CUÛA ÑEÀ TAØI
 10. CHÖÔNG I PHÖÔNG AÙN THIEÁT KEÁ I . MUÏC ÑÍCH CUÛA ÑEÀ TAØI: Muïc ñích cuûa ñeà taøi laø thieát keá vaø thi coâng heä thoáng ñieàu khieån thieát bò ñieän töø xa vaø töï ñoäng quay soá baùo ñoäng thoâng qua maïng ñieän thoaïi vôùi khaû naêng phaûn hoài traïng thaùi, keát quaû ñieàu khieån thieát bò vaø baùo ñoäng khi coù söï coá baèng tieáng noùi, thoâng baùo cho trung taâm ñieàu khieån, trung taâm baûo veä khi söï coá vöøa môùi xaûy ra hoaëc ngöôøi ñieàu khieån khi heä thoáng ñaõ hoaøn thaønh nhieäm vuï, taïo caûm giaùc yeân taâm cho ngöôøi ñieàu khieån. II . PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU: Ñeå thöïc hieän ñöôïc ñeà taøi, toâi caàn phaûi xaùc ñònh ñöôïc phöông phaùp nghieân cöùu vôùi trình töï nghieân cöùu nhö sau: Khaûo saùt heä thoáng nguyeân lyù hoaït ñoäng maïng ñieän thoaïi, khaûo saùt IC - MT8880, khaûo saùt vi ñieàu khieån 8951 Laäp sô ñoà khoái theo muïc tieâu cuûa ñeà taøi - Tính toaùn thieát keá phaàn cöùng - Thieát keá phaàn meàm cho khoái xöû lyù trung taâm - Thieát keá maïch xöû lyù tín hieäu phaûn hoài baèng tieáng noùi. - III . TÌNH HÌNH NGHIEÂN CÖÙU TRONG VAØ NGOAØI NÖÔÙC: Heä thoáng ñieàu khieån töø xa naém giöõ 1 vai troø quan troïng trong coâng cuoäc coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa ñaát nöôùc. Ñieàu khieån töø xa raát ña daïng phong phuù: trong lónh vöïc quaân söï ñöôïc öùng duïng vaøo ñieàu khieån maùy bay khoâng ngöôøi laùi, teân löûa, phi thuyeàn, veä tinh nhaân taïo… trong daân duïng ñieàu khieån töø xa laøm taêng tính tieän ích vaø taêng giaù trò söû duïng cho caùc thieát bò. Ñieàu khieån thieát bò ñieän töø xa vaø töï ñoäng quay soá baùo ñoäng khi coù söï coá thoâng qua heä thoáng thoâng tin lieân laïc laø söï keát hôïp giöõa caùc ngaønh Ñieän – Ñieän töû vaø Vieãn thoâng, söï phoái hôïp öùng duïng vi ñieàu khieån hieän ñaïi vaø heä thoáng thoâng tin lieân laïc ñaõ hình thaønh moät höôùng nghieân cöùu vaø phaùt trieån khoâng nhoû trong khoa hoïc kyõ thuaät. Ñieàu khieån thieát bò ñieän töø xa vaø töï ñoäng quay soá baùo ñoäng khi coù söï coá thoâng qua maïÏng ñieän thoaïi khaéc phuïc ñöôïc nhieàu giôùi haïn trong heä thoáng ñieàu khieån töø xa vaø baùo ñoäng thoâng thöôøng. Heä thoáng naøy khoâng phuï thuoäc vaøo khoaûng caùch, moâi tröôøng ,ñoái töôïng ñieàu khieån vaø ñoái töôïng baùo ñoäng. Ñieåm ñaëc tröng noåi baäc cuûa heä thoáng laø tính löu ñoäng cuûa taùc nhaân ñieàu khieån (ngöôøi ñieàu khieån),ñoái töôïng baùo ñoäng vaø ñoái töôïng ñöôïc ñieàu khieån laø coá ñònh. Treân theá giôùi, ôû caùc nöôùc phaùt trieån khoâng ít nhöõng coâng trình nghieân cöùu khoa hoïc ñaõ thaønh coâng khi duøng maïng ñieàu khieån vaø baùo ñoäng thoâng qua
 11. ñöôøng truyeàn cuûa heä thoáng thoâng tin: Taïi Nga coù nhöõng nhaø maùy ñieän, nhöõng kho löu tröõ taøi lieäu quyù ñaõ öùng duïng heä thoáng ñieàu khieån töø xa vaø töï doäng baùo ñoäng thoâng qua ñöôøng ñieän thoaïi ñeå ñoùng ngaét nhöõng nôi cao aùp, töï ñoäïng quay soá baùo ñoäng khi coù söï coá, töï ñoäng xaõ bình chöõa chaùy …vaø cuõng taïi Nga ñaõ coù heä thoáng ñieàu khieån vaø baùo ñoäng thoâng qua maïng Internet ñeå ñieàu khieån nhaø maùy ñieän nguyeân töû. ÔÛ Myõ coù nhöõng chung cö lôùn söû duïng heä thoáng khoùa cöûa, keùt saét ñöôïc laép ñaët bí maät thoâng qua 1 toång ñaøi noäi boä. Treân ñaây laø nhöõng thaønh töïu cuûa caùc nöôùc tieân tieán. Coøn ôû Vieät Nam cuõng coù: + Moät soá ñeà taøi nghieân cöùu söû duïng maïng ñieän thoaïi ñeå ñieàu khieån nhöng chöa thöïc söï laø 1 ñeà taøi hoaøn chænh bôûi vì caùc ñeà taøi naøy chæ ñieàu khieån ñöôïc 2 thieát bò ñieän hoaëc coù ñeà taøi ñieàu khieån ñöôïc 4 thieát bò nhöng phöông phaùp phaûn hoài khoâng chính xaùc (chæ phaûn hoài baèng tieáng nhaïc) vaø khoâng theå taét thieát bò baèng coâng taéc beân ngoaøi. + Moät soá ñeà taøi nghieân cöuù söû duïng maïng ñieän thoaïi ñeå baùo ñoäng khi coù chaùy nhöng caùc ñeà taøi naøy chæ ñöôïc thöïc hieän treân lyù thuyeát. Töø nhöõng tình hình thöïc teá treân, heä thoáng ñieàu khieån töø xa vaø töï ñoäng quay soá baùo ñoäng qua maïng ñieän thoaïi maëc duø coù nhöõng ñaëc tröng noåi baät, nhöng chuùng chæ ñöôïc öùng duïng ôû nhöõng coâng trình coù taàm côõ lôùn vaø chöa thöïc söï laø moät saûn phaåm phoå bieán trong daân duïng laø do giaù thaønh saûn phaåm coøn quaù cao. Xuaát phaùt töø nhu caàu thöïc teá ñoù, toâi thöïc hieän ñeà taøi : “Heä thoáng ñieàu khieån thieát bò ñieän töø xa vaø töï ñoäng quay soá baùo ñoäng thoâng qua maïng ñieän thoaïi” vôùi muïc ñích taïo ra moät saûn phaåm coù ñoä tin caäy cao nhöng giaù thaønh saûn phaåm haï nhaèm naâng cao ñôøi soáng tieän ích cho con ngöôøi, goùp phaàn vaøo coâng cuoäc coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa ñaát nöôùc. IV. YÙ TÖÔÛNG THIEÁT KEÁ: YÙ töôûng thieát keá laø döïa vaøo maïng ñieän thoaïi coù saün ñeå thieát keá heä thoáng töï ñoäng ñieàu khieån ñoùng ngaét thieát bò ñieän töø xa vaø töï ñoäng quay soá baùo ñoäng khi coù söï coá, vôùi söï trôï giuùp cuûa kyõ thuaät vi ñieàu khieån. Heä thoáng naøy ñöôïc thieát keá treân moâ hình ñoùng ngaét 4 thieát bò, töï ñoäng quay soá baùo ñoäng khi coù chaùy,coù keû troäm ñoät nhaäp vaø phöông phaùp phaûn hoài keát quaû ñieàu khieån, baùo ñoäng baèng tieáng noùi ñöôïc löu tröõ vaø caøi ñaët saún. Ngoaøi ra heä thoáng chæ coù theå ñieàu khieån ñöôïc khi nhaán ñuùng maõ vaø khoâng theå xaûy ra tröôøng hôïp ngöôøi ngoaøi coù theå ñieàu khieån heä thoáng do voâ tình quay soá ngaãu nhieân
 12. Heä thoáng naøy coù 2 chöùc naêng: 1. Ñieàu khieån thieát bò ñieän töø xa thoâng qua maïng ñieän thoaïi: Ñeå ñieàu khieån, ñaàu tieân ngöôøi ñieàu khieån phaûi goïi soá maùy ñieän thoaïi nôi laép ñaët thieát bò ñieàu khieån. Ñieän thoaïi ñöôïc goïi coù maïch ñieàu khieån maéc song song vôùi daây ñieän thoaïi (thieát bò muoán ñieàu khieån ñöôïc maéc vaøo maïch ñieàu khieån). Sau moät thôøi gian ñoå chuoâng nhaát ñònh, neáu khoâng coù ai nhaác maùy thì maïch seõ töï ñoäng ñieàu khieån ñoùng maïch. Söï ñoùng maïch naøy laø ñoùng taûi giaû ñeå keát noái thueâ bao. Sau ñoù ngöôøi ñieàu khieån seõ nhaán maõõ passwords ñeå xaâm nhaäp vaøo heä thoáng ñieàu khieån. Khi nhaán ñuùng maõ soá passwords maïch seõ phaùt ra lôøi giôùi thieäu ñeå ngöôøi ñieàu khieån bieát vôùi noäi dung thoâng baùo: “ Ñaây laø heä thoáng ñieàu khieån thieát bò ñieän töø xa qua ñieän thoaïi. Xin baïn haõy baám maõ ñieàu khieån ”. Luùc naøy, maïch ñieàu khieån saün saøng nhaän leänh. Neáu nhaán sai maõ passwords thì ngöôøi ñieàu khieån khoâng theå xaâm nhaäp vaøo heä thoáng ñieàu khieån ñöôïc. + Sau khi nhaán ñuùng maõ passwords thì ngöôøi ñieåu khieån coù theå baét ñaàu kieåm tra traïng thaùi taát caû caùc thieát bò vaø ñieàu khieån caùc thieát bò. Neáu muoán kieåm tra traïng thaùi taát caû caùc thieát bò tröôùc khi ñieàu khieån vaø sau khi ñieàu khieån thì ngöôøi ñieàu khieån nhaán maõ soá ñeå kieåm tra. Neáu ngöôøi ñieàu khieån nhaán ñuùng maõ soá ñeå kieåm tra thì heä thoáng naøy seõ baùo cho ngöôøi ñieàu khieån bieát traïng thaùi taát caû caùc thieát bò ñieän ñang muoán ñieàu khieån ( Ví duï :sau khi baám ñuùng maõ passwords 2397, roài baám tieáp soá 5 thì ngöôøi ñieàu khieån seõ nghe ñöôïc tín hieäu phaûn hoài veà baèng tieáng noùi noäi dung nhö sau: “Thieát bò 1 ñaõ taét, thieát bò 2 ñaõ taét,thieát bò 3 ñaõ taét, thieát bò 4 ñaõ taét”). Ñeå taét,taét caùc thieát bò ta seõ qui ñònh maõ taét taét caùc thieát bò nhö sau : Soá 6 ñöôïc choïn laø leänh taét thieát bò - Soá 9 laø leänh taét thieát bò. - Soá 8 ñöôïc choïn laø leänh taét taát caû caùc thieát bò. - Soá 1 ñöôïc choïn laø thieát bò 1. - Soá 2 ñöôïc choïn laø thieát bò 2. - Soá 3 ñöôïc choïn laø thieát bò 3. - Soá 4 ñöôïc choïn laø thieát bò 4. - Ví duï: Nhö vaäy muoán taét thieát bò 1 ta baám soá 21, muoán taét thieát bò 2 ta baám soá 92. Sau moãi laàn ñieàu khieån maïch seõ phaùt ra tieáng noùi ñeå baùo keát quaû cho ngöôøi ñieàu khieån (ví duï : neáu ta muoán taét thieát bò 1 thì ta seõ baám soá 21. Sau khi baám xong soá 21 thì heä thoáng naøy seõ coù tín hieäu phaûn hoài veà baèng tieáng noùi vôùi noäi dung : “Thieát bò 1 ñaõ taét” . Neáu muoán taét thieát bò 2 thì ta baám soá 92. Sau khi baám xong soá 21 thì heä thoáng naøy seõ coù tín hieäu phaûn hoài veà baèng tieáng noùi vôùi noäi dung : “Thieát bò 2 ñaõ taét” . Ví duï : khi coù söï coá ta muoán taét taát caû caùc thieát bò ñieän thì ta goïi ñieän thoaïi veà nôi ñieàu khieån sau ñoù baám maõ 2397 ñeå xaâm nhaäp vaøo heä thoáng ñieàu khieån, sau ñoù baám soá 5 ñeå taét taát caû caùc thieát bò
 13. ñieän. Sau khi baám soá 5 xong thì heä thoáng naøy seõ coù tín hieäu phaûn hoài veà baèng tieáng noùi vôùi noäi dung : “Taát caû caùc thieát bò ñaõ taét” ñeå cho ngöôøi ñieàu khieån bieát laø taát caû caùc thieát bò mình muoán ñieàu khieån ñaõ taét. Sau khi ñieàu khieån xong thì ngöôøi ñieàu khieån gaùc maùy. Luùc naøy, maïch khoâng coøn nhaän ñöôïc leänh ñieàu khieån. Sau moät thôøi gian nhaát ñònh 30giaây, maïch seõ töï ñoäng ngaét maïch keát noái thueâ bao. Chuù yù, trong thôøi gian ñieàu khieån, neáu coù ngöôøi naøo ñoù nhaác maùy beân maùy bò goïi thì vaãn coù theå thoâng thoaïi vôùi ngöôøi ñieàu khieån. 2. Töï ñoäng quay soá baùo ñoäng khi coù söï coá: Khi coù chaùy thì töø boä caûm bieán chaùy seõ cho ra moät tín hieäu taùc ñoäng ñeán vi ñieàu khieån baùo cho vi ñieàu khieån bieát laø coù söï coá chaùy thì vi ñieàu khieån seõ ñieàu khieån quay soá baùo ñoäng. Soá ñieän thoaïi naøy seõ ñöôïc naïp tröôùc töø baøn phím ñieän thoaïi. Heä thoáng naøy seõ töï ñoäng quay soá baùo ñoäng ñeán nhöõng trung taâm nhö phoøng chaùy chöõa chaùy, boä phaän baûo veä hay nhöõng ngöôùi coù traùch nhieäm veà nhöõng vaán ñeà ñoù. Khi quay soá baùo ñoäng ñeán phoøng chaùy chöõa chaùy xong neáu ôû ñaàu beân kia nhaác maùy thì heä thoáng naøy seõ phaùt ra caâu baùo ñoäng ñeå baùo cho phoøng chaùy chöõa chaùy bieát vôùi noäi dung :” Hieän nay taïi soá nhaø A, ñöôøng B, phöôøng C, quaän D ñang coù chaùy. Xin caùc ñoàng chí tôùi chöõa chaùy.”. Neáu cuoäc goïi naøy khoâng thaønh coâng thì heä thoáng seõ töï ñoäng taét taûi giaû vaø nhaûy sang goïi cuoäc goïi thöù 2 . Neáu cuoäc goïi thöù 2 cuõng khoâng thaønh coâng thì heä thoáng naøy seõ nhaûy veà goïi cuoäc goïi thöù 1, cöù luaân phieân goïi nhö vaäy ñeán khi naøo 2 cuoäc goïi thaønh coâng thì thoâi. Sau khi quay soá ñieän thoaïi cho phoøng chaùy chöõa chaùy xong thì heä thoáng naøy seõ töï ñoäng quay soá ñieän thoaïi thöù 2 ñeà baùo cho chuû nhaø bieát hay baùo cho boä phaän baûo veä bieát laø hieän giôø nhaø cuûa mình ñang chaùy hay xí nghieäp, cô quan cuûa mình ñang chaùy ñeå kòp thôøi chöõa chaùy.Sau khi quay soá cho chuû nhaø xong neáu chuû nhaø nhaác maùy thì heä thoáng naøy seõ töï ñoäng baùo cho chuû nhaø vôùi noäi dung nhö sau : “ Hieän nay nhaø cuûa baïn ñang chaùy. Xin baïn tìm caùch xöû lyù”. Neáu ñieän thoaïi chuû nhaø baän hay chöa nhaác maùy thì heä thoáng naøy töï ñoäng ñôïi trong voøng 30giaây roài goïi laïi. Caùc cuoäc goïi naøy goïi ñeán khi naøo thaønh coâng thì thoâi.
 14. V. PHÖÔNG AÙN THIEÁT KEÁ VAØ SÔ ÑOÀ KHOÁI: 1. Phöông aùn 1 : Duøng vi maïch soá vôùi tín hieäu phaûn hoài vaø phaùt ñi baèng tieáng nhaïc GIAÛI MAÕ GIAÛI MAÕ THU VAØ PHAÙT VAØ DTMF HIEÅN THÒ TIP CAÛM BIEÁN TÍN HIEÄU CHUOÂNG RING KHOÁI XÖÛ LYÙ CAÛM BIEÁN TÍN COÂNG XUAÁT HIEÄU ÑAÛO CÖÏC TRUNG NGOÕ RA TAÂM CAÛM BIEÁN TÍN (DUØNG VI HIEÄU CHAÙY MAÏCH SOÁ) CAÛM BIEÁN TÍN HIEÄU TROÄM KEÁT NOÁI THUEÂ BAO KHUYEÁCH ÑAÏI KHOÁI TAÏO AÂM HIEÄU TIEÁNG NHAÏC Hình 1: sô ñoà khoái duøng vi maïch soá Ñoái vôùi phöông aùn thieát keá söû duïng vi maïch soá thì ñoøi hoûi ngöôøi thieát keá phaûi naém vöõng phöông phaùp thieát keá baèng kó thuaät soá vaø chöùc naêng cuûa caùc vi maïch tham gia trong maïch ñieän. Maët khaùc, neáu thieát keá baèng vi maïch soá thì maïch raát phöùc taïp, to vaø coàng keành. Khoâng ñöôïc meàm deûo khi muoán phaùt trieån theâm hay khi muoán thay ñoåi caùch ñieàu khieån. Maïch naøy duøng tín hieäu phaûn hoàivaø phaùt ñi baèng tieáng nhaïc baùo ñoäng cho neân ngöôøi ñieàu khieån hay ngöôøi ñöôïc thoâng baùo khoâng bieát chính xaùc caùc traïng thaùi laøm vieäc cuûa maïch vaø traïng thaùi baùo ñoäng.
 15. 2. Phöông aùn 2 : Duøng vi ñieàu khieån vôùi tín hieäu phaûn hoài vaø phaùt ñi baèng tieáng nhaïc: GIAÛI MAÕ GIAÛI MAÕ THU VAØ PHAÙT VAØ DTMF HIEÅN THÒ TIP CAÛM BIEÁN TÍN HIEÄU CHUOÂNG RING KHOÁI XÖÛ LYÙ CAÛM BIEÁN TÍN COÂNG XUAÁT HIEÄU ÑAÛO CÖÏC TRUNG NGOÕ RA TAÂM CAÛM BIEÁN TÍN (DUØNG VI HIEÄU CHAÙY ÑIEÀU CAÛM BIEÁN TÍN KHIEÅN) HIEÄU TROÄM KEÁT NOÁI THUEÂ BAO KHUYEÁCH ÑAÏI KHOÁI TAÏO AÂM HIEÄU TIEÁNG NHAÏC Hình 2 : Sô ñoà khoái duøng vi ñieàu khieån Ñoái vôùi phöông aùn thieát keá söû duïng vi ñieàu khieån thì ñoøi hoûi ngöôøi thieát keá phaûi bieát veà caùch thieát keá phaàn cöùng vaø vieát chöông trình phaàn meàm cho vi ñieàu khieån. Söû duïng phöông phaùp naøy ñeå thieát keá thì maïch ñieän seõ ñôn giaûn hôn so vôùi duøng vi maïch soá vaø tính meàm deûo cuûa noù raát cao neáu ta muoán thay ñoåi caùch ñieàu khieån. Maïch naøy duøng tín hieäu phaûn hoài vaø phaùt baùo ñoäng baèng tieáng nhaïc cho neân ngöôøi ñieàu khieån hay ngöôøi nhaän tín hieäu baùo ñoäng khoâng nhaän bieát caùc traïng thaùi laøm vieäc cuûa maïch vaø traïng thaùi baùo ñoäng. Maïch naøy khoâng theå ñieàu khieån taïi choã baèng coâng taác rieâng ñöôïc. Chæ ñieàu khieån taïi choã ôû nhaø thoâng qua ñieän thoaïi maø thoâi.
 16. 3. Phöông aùn 3: Duøng vi xöû lyù vôùi tín hieäu phaûn hoài vaø phaùt ñi baèng tieáng noùi. GIAÛI MAÕ GIAÛI MAÕ THU VAØ PHAÙT VAØ DTMF HIEÅN THÒ TIP CAÛM BIEÁN TÍN KHOÁI HIEÄU CHUOÂNG MAÏCH COÂNG RING XÖÛ LYÙ SUAÁT XÖÛ LYÙ CAÛM BIEÁN TÍN TRUNG NGOÛ TRUNG HIEÄU ÑAÛO CÖÏC GIAN RA TAÂM CAÛM BIEÁN TÍN HIEÄU CHAÙY (DUØNG VI COÂNG TAÁC XÖÛ LYÙ) CAÛM BIEÁN TÍN BEÂN NGOAØI HIEÄU TROÄM MAÏCH TAÏO KEÁT NOÁI ÑÒA CHÆ THUEÂ BAO KHUYEÁCH ÑAÏI BIEÁN ÑOÅI BOÄ NHÔÙ D/A AÂM HIEÄU EPROM Hình 3 : Sô ñoà khoái duøng vi xöû lyù Trong phöông aùn naøy ngöôøi ñieàu khieån coù theå ñieàu khieån taïi choã caùc thieát bò baèng coâng taéc rieâng ôû beân ngoaøi khoâng caàn thoâng qua ñieän thoaïi. Trong phöông aùn naøy duøng bieán ñoåi D/A ñeå taïo ra tieáng noùi ñeå phaûn hoài veà ngöôøi ñieàu khieån vaø phaùt ñi baùo ñoäng. Söï phaûn hoài vaø phaùt ñi baèng tieáng noùi naøy do khoái vi xöû lí trung taâm ra leänh. Noäi dung cuûa tín hieäu phaûn hoài vaø phaùt ñi ñöôïc löu tröõ beân trong boä nhôù EPROM. Öu ñieåm cuûa phöông aùn naøy laø ngöôøi ñieàu khieån vaø ngöôøi nhaän baùo ñoäng bieát chính xaùc traïng thaùi caùc thieát bò vaø tình hình caàn baùo ñoäng thoâng qua tieáng noùi
 17. 4. Phöông aùn 4: Duøng vi ñieàu khieån vôùi tín hieäu phaûn hoài vaø phaùt ñi baèng tieáng noùi GIAÛI MAÕ GIAÛI MAÕ THU VAØ PHAÙT VAØ DTMF HIEÅN THÒ TIP CAÛM BIEÁN TÍN KHOÁI HIEÄU CHUOÂNG MAÏCH COÂNG RING XÖÛ LYÙ SUAÁT XÖÛ LYÙ CAÛM BIEÁN TÍN TRUNG NGOÛ TRUNG HIEÄU ÑAÛO CÖÏC GIAN RA TAÂM CAÛM BIEÁN TÍN HIEÄU CHAÙY (DUØNG VI COÂNG TAÁC ÑIEÀU CAÛM BIEÁN TÍN BEÂN NGOAØI KHIEÅN) HIEÄU TROÄM MAÏCH TAÏO KEÁT NOÁI ÑÒA CHÆ THUEÂ BAO KHUYEÁCH ÑAÏI BIEÁN ÑOÅI BOÄ NHÔÙ D/A AÂM HIEÄU EPROM Hình 4 : Sô ñoà khoái duøng vi ñieàu khieån coù phaûn hoài baèng tieáng noùi Trong phöông aùn naøy ngöôøi ñieàu khieån coù theå ñieàu khieån taïi choã caùc thieát bò baèng coâng taéc rieâng ôû beân ngoaøi khoâng caàn thoâng qua ñieän thoaïi. Trong phöông aùn naøy duøng bieán ñoåi D/A ñeå taïo ra tieáng noùi ñeå phaûn hoài veà ngöôøi ñieàu khieån vaø phaùt ñi baùo ñoäng. Söï phaûn hoài vaø phaùt ñi baèng tieáng noùi naøy do khoái vi xöû lí trung taâm ra leänh. Noäi dung cuûa tín hieäu phaûn hoài vaø phaùt ñi ñöôïc löu tröõ beân trong boä nhôù EPROM. Öu ñieåm cuûa phöông aùn naøy laø ngöôøi ñieàu khieån vaø ngöôøi nhaän baùo ñoäng bieát chính xaùc traïng thaùi caùc thieát bò vaø tình hình caàn baùo ñoäng thoâng qua tieáng noùi. Trong phöông phaùp duøng vi ñieàu khieån thì ta taän duïng ñöôïc ROM noäi beân trong neân maïch ñieän seõ ít phöùc taïp hôn so vôùi duøng vi xöû lyù.
 18. 5. Löïu choïn phöông aùn thieát keá: Qua 4 phöông aùn ñaõ trình baøy thì ta thaáy phöông aùn 4 laø phöông aùn hoaøn chænh, tieän ích nhaát trong khi thieát keá vaø thi coâng mach, mang tính hieän ñaïi phuø hôïp vôùi ñeà taøi toát nghieäp. Vì vaäy toâi choïn phuông aùn 4. Tuy nhieân ñoái vôùi phöông aùn naøy khoâng phaûi khoâng gaëp nhöõng khoù khaên bôûi vì maïch ñieän phöùc taïp hôn , nhieàu khoái, thi coâng khoù khaên ñaëc bieät laø phaàn löu tröõ tieáng noùi vaøo trong EPROM. Vì vaäy khi löïa choïn phöông aùn naøy ñoøi hoûi phaûi coù moät soá maùy moùc hoã trôï vaø ñaëc bieät laø kieán thöùc veà xöû lí aâm thanh. Toùm laïi: Trong ñeà taøi: “Heä thoáng ñieàu khieån thieát bò ñieän töø xa vaø töï ñoäng quay soá baùo ñoäng thoâng qua maïng ñieän thoaïi” toâi choïn phöông aùn 4 ñeå thieát keá vaø thi coâng. Vì phöông aùn 4 coù nhieàu öu ñieåm hôn haún 3 phöông aùn treân. Ñaây cuõng chính laø noäi dung chính cuûa ñeà taøi. 6. Giaûi thích moái quan heä giöõa caùc khoái : 6.1 Chöùc naêng boä phaän ñieàu khieån: Khi muoán ñieàu khieån ta chæ vieäc goïi veà soá maùy cuûa maùy ñieän thoaïi ñöôïc keát noái vôùi boä phaän ñieàu khieån ôû nôi caàn ñieàu khieån thì tín hieäu chuoâng cuûa toång ñaøi seõ caáp cho thueâ bao neáu thueâ bao ñoù khoâng baän. Maïch ñieàu khieån ñöôïc maéc song song vaøo ñöôøng daây cuûa thueâ bao. Luùc naøy, khoái caûm bieán chuoâng seõ phaùt hieän tín hieäu naøy vaø ngoõ ra thay ñoåi möùc logic töø cao xuoáng thaáp. Söï thay ñoåi möùc logic naøy taùc ñoäng vaøo khoái xöû lyù trung taâm. Khoái xöû lyù seõ ñònh thôøi gian ñôïi chuoâng. Sau moät khoaûng thôøi gian khoâng ai nhaác maùy töùc vaãn coøn tín hieäu chuoâng thì khoái xöû lyù seõ taùc ñoäng vaøo khoái keát noái thueâ bao. Khoái keát noái thueâ bao seõ ñoùng taûi giaû, luùc naøy toång ñaøi ngöng caáp tín hieäu chuoâng vaø keát noái cho thoâng thoaïi. Khi ñaõ thoâng thoaïi, ta seõ baám maõ passwords ñeå xaâm nhaäp vaøo heä thoáng ñieàu khieån. Sau khi baám ñuùng maõ passwords khoái taïo tieáng noùi seõ phaùt ra lôøi giôùi thieäu “Ñaây laø heä thoáng ñieàu khieån thieát bò ñieän töø xa thoâng qua ñieän thoaïi. Xin baïn haõy baám maõ ñieàu khieån ”, ñeå baùo cho ngöôøi ñieàu khieån bieát maïch ñaõ laøm vieäc vaø chôø leänh ñieàu khieån. Khi ngöôøi ñieàu khieån muoán kieåm tra taát caû caùc traïng thaùi caùc thieát bò thì chæ vieäc nhaán ñuùng maõ soá kieåm tra cuûa maïch thì khoái taïo tieáng noùi seõ baùo traïng thaùi laøm vieäc cuûa caùc thieát bò nhaèm muïc ñích gôïi nhôù cho ngöôøi ñieàu khieån. Sau ñoù ngöôøi ñieàu khieån seõ baám leänh ñieàu khieån môû hay taét, tín hieäu naøy taùc ñoäng ñeán khoái ñoäng löïc ñoùng ngaét relay ñoàng thôøi laïi taùc ñoäng ñeán khoái taïo tieáng noùi ñeå baùo laïi traïng thaùi thieát bò ñaõ ñieàu khieån vôùi muïc ñích taïo söï an taâm chaéc chaén cuûa coâng vieäc ñieàu khieån. Vieäc nhaän daïng phím naøo baám, ñöôïc khoái giaûi maõ DTMF quyeát ñònh. Khi ngöôøi ñieàu khieån nhaán phím, moät caëp taàn soá DTMF truyeàn treân ñöôøng daây thoaïi. Taàn soá naøy naèm treân daõy thoâng cuûa tín thieäu thoaïi, moät taàn soá cao vaø moät
 19. taàn soá thaáp neân khoâng theå truøng laáp vôùi tín hieäu ngöôøi noùi. Khi giaûi maõ DTMF vaø hieån thò soá ñöôïc nhaán, 4 bit ñöôïc giaûi maõ ñöôïc ñöa vaøo khoái xöû lyù trung taâm ñeå xöû lyù. Khi khoâng aán phím, sau moät thôøi gian ñôïi maø khoâng coù phím aán thì khoái xöû lyù seõ ngöng keát noái thueâ bao. Luùc naøy toång ñaøi seõ giaûi toûa thueâ bao. Ngöôøi ñieàu khieån coù theå gaùc maùy baát cöù luùc naøo muoán ngöøng ñieàu khieån, maïch seõ töï ñoäng ngaét keát noái thueâ bao sau moät thôøi gian nhaát ñònh ñeå giaûi toûa thueâ bao. Khoái coâng taác beân ngoaøi ñeå ñieàu khieån khoái coâng suaát 6.2 Chöùc naêng boä phaän quay soá töï ñoäng: Khi coù söï coá thì töø boä caûm bieán seõ cho ra moät tín hieäu taùc ñoäng ñeán boä xöû lyù trung taâm baùo cho boä xöû lyù trung taâm bieát laø coù söï coá. Boä xöû lyù trung taâm laäp töùc seõ ñieàu khieån quay soá baùo ñoäng. Soá ñieän thoaïi naøy seõ ñöôïc naïp tröôùc töø baøn phím ñieän thoaïi. Soá ñieän thoaïi ñöôïc xuaát töø khoái trung taâm döôùi daïng maõ nhò phaân vaø ñöôïc truyeàn tôùi khoái giaûi maõ hieån thò vaø khoái thu_phaùt DTMF ñeå khoái naøy bieán ñoåi soá nhò phaân ra taàng soá ñeå truyeàn ñeán maùy ñöôïc goïi. Sau khi quay soá xong neáu maùy bò goïi ñöôïc nhaác maùy thì traïng thaùi nhaác maùy seõ ñöôïc boä caûm bieán nhaän daïng tín hieäu nhaác maùyvaø baùo cho boä xöû lyù trung taâm bieát thueâ bao beân kia ñaõ nhaác maùy. Ngay laäp töùc boä xöû lyù trung taâm ñieàu khieån khoái xöû lyù tieáng noùi ñeå phaùt ra caâu baùo ñoäng.
 20. CHÖÔNG II THIEÁT KEÁ PHAÀN CÖÙNG Heä thoáng maïch ñieän goàm hai phaàn : maïch ñieàu khieån vaø maïch aâm thanh A. MAÏCH ÑIEÀU KHIEÅN : I. SÔ ÑOÀ NGUYEÂN LYÙ : (Hình 5) 1. Nguyeân lyù hoaït ñoäng : 1.1 Nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa boä phaän ñieàu khieån: Khi muoán ñieàu khieån, ngöôøi ñieàu khieån goïi soá maùy caàn ñieàu khieån. Toång ñaøi seõ xem maùy caàn ñieàu khieån coù baän khoâng. Neáu maùy naøy khoâng baän thì toång ñaøi seõ caáp chuoâng cho maùy ñöôïc goïi. Tín hieäu chuoâng ñöôïc chænh löu thaønh ñieän aùp DC caáp cho Optron N35. Tín hieäu chuoâng laøm cho optron daãn. Ngoõ ra töø möùc logic cao xuoáng möùc logic thaáp, qua IC 74LS244 khueách ñaïi ñöa ñeán taùc ñoäng vaøo ngaét ngoaøi 1 cuûa vi ñieàu khieån ñeå goïi chöông trình “phuïc vuï ngaét 1”. Chöông trình naøy seõ ñònh thôøi gian ñôïi chuoâng. Sau 1 thôøi gian nhaát ñònh maø khoâng coù ngöôøi nhaác maùy thì chöông trình cuûa vi maïch ñieàu khieån seõ caáp möùc logic cao ôû chaân P1.4, qua IC ñeäm 74LS244 ñieàu khieån relay ñoùng maïch keát noái thueâ bao. Khi ñoùng maïch keát noái thueâ bao, ñieän trôû maïch voøng thueâ bao giaûm xuoáng coøn khoaûng 150 1500 Ω . Luùc ñoù treân ñöôøng daây xuaát hieän doøng DC töø 20 100mA. Toång trôû giaûm xuoáng töông ñöông traïng thaùi nhaác maùy cuûa thueâ bao. Toång ñaøi nhaän bieát söï thay ñoåi naøy, ngöøng cung caáp tín hieäu chuoâng vaø cung caáp doøng thoâng thoaïi cho thueâ bao. Khi ngöôøi ñieàu khieån nhaán phím naøo thì 1 caëp tone goàm 1 taàn soá cao vaø 1 taàn soá thaáp töông öùng seõ truyeàn treân ñöôøng daây thueâ bao. Tín hieäu DTMF naøy seõ ñöôïc 1 IC chuyeân duøng MT8880 giaûi maõ DTMF ra thaønh 4 bit töông öùng vôùi soá cuûa phím nhaán. Ñoàng thôøi luùc ñoù chaân IRQ\CP cuûa MT8880 seõ chuyeån traïng thaùi töø möùc logic cao xuoáng möùc logic thaáp taùc ñoäng vaøo vi ñieàu khieån ñeå vi ñieàu khieån ñoùn leänh vaø thi haønh leänh. Sau khi nhaän bieát ñaàu beân kia ñaõ ñoùng taûi giaû, ngöôøi ñieàu khieån baám maõ passwords ñeå xaâm nhaäp vaøo heä thoáng ñieàu khieån. Maõ passwords trong heä thoáng naøy ñöôïc qui ñònh 4 soá laø 2397. Neáu ngöôøi ñieàu khieån baám sai maõ passwords thì seõ khoâng xaâm nhaäp ñöôïc vaøo heä thoáng ñieàu khieån. Neáu ngöôøi ñieàu khieån nhaán sai moät trong 4 maõ passswords thì heä thoáng yeâu caàu ngöôøi ñieàu khieån phaûi nhaán laïi töø ñaàu maõ passwords. Sau khi baám ñuùng maõ passwords 2397, chöông trình con ñöôïc goïi ñeå phaùt ra lôøi giôùi thieäu, chöông trình con naøy caáp möùc logic cao ôû chaân P2.6 ñeå choïn IC4 laøm vieäc,sau ñoù caáp möùc logic thaáp cho chaân P0.1 ñeå choïn EPROM caàn truy xuaát (chöùa döõ lieäu laø

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản