intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn tốt nghiệp Hệ thống kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng-thu tiền tại công ty Ajinomoto Việt Nam

Chia sẻ: Vu Thanh Hai Hai | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

933
lượt xem
270
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'luận văn tốt nghiệp hệ thống kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng-thu tiền tại công ty ajinomoto việt nam', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn tốt nghiệp Hệ thống kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng-thu tiền tại công ty Ajinomoto Việt Nam

  1. Họ và tên sinh viên thực hiện: Hoàng Thị Kiều Trang lớp 16 K28 Hệ Chính Qui. Giáo viên hướng dẫn: Thạc sĩ Đoàn Văn Hoạt. Đề tài khoá luận: Hệ thống kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng-thu tiền tại công ty Ajinomoto Việt Nam
  2. Bố cục đề tài ..……………    ……………… Ngày nay, kiểm soát nội bộ đang đóng một vai trò hết sức quan trọng trong hoạt động kinh tế của các doanh nghiệp và tổ chức. Kiểm soát nội bộ giúp các nhà quản tr ị quản lý hữu hiệu và hiệu quả hơn các nguồn lực kinh tế của công ty mình như: con người, tài sản, vốn ….,góp phần hạn chế tối đa những rủi ro phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh, đồng thời giúp doanh nghiệp xây dựng được một nền tảng quản lý vững chắc phục vụ cho quá trình mở rộng, và phát triển đi lên của doanh nghiệp. Trong đó, công tác kiểm soát nội bộ đối với chu trình bán hàng – thu tiền đặc biệt có ý nghĩa quan trọng trong hoạt động của một doanh nghiệp, tổ chức. Vì nó có ảnh hưởng sâu sắc đến việc đánh giá công tác sử dụng hiệu quả đồng vốn của doanh nghiệp, cũng như đảm bảo cung cấp kịp thời, chính xác và trung thực các thông tin tài chính phục vụ cho nhu cầu ra quyết định của nhà quản trị. Với mong muốn được tiếp cận thực tế công tác kiểm soát đối với chu trình bán hàng – thu tiền của một doanh nghiệp cụ thể, đồng thời ứng dụng những kiến thức đã học trong nhà trường, so sánh với thực tiễn nắm bắt, mở rộng hiểu biết , em đã quy ết định chọn đề tài “ Hệ thống kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng – thu tiền tại công ty Ajinomoto Việt Nam”. Bố cục của đề tài nghiên cứu bao gồm ba chương: Chương 1: Cơ Sở Lý Luận Về Kiểm Soát Nội Bộ Và Kiểm Soát Nội Bộ Chu Trình Bán Hàng - Thu Tiền. Chương 2: Thực Trạng Về Kiểm Soát Nội Bộ Chu Trình Bán Hàng-Thu Tiền Tại Công Ty Ajinomoto Việt Nam. Chương 3: Nhận Xét Và Kiến Nghị.
  3. Đề cương chi tiết LÔØI MÔÛ ÑAÀU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN KIỂM SOÁT NỘI BỘ VÀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH BÁN HÀNG – THU TIỀN 1. TẦM QUAN TRỌNG VÀ SỰ CẦN THIẾT KHÁCH QUAN CỦA VIỆC THIẾT LẬP HỆ THỒNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ 2. KHÁI QUÁT VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ 2. 1 Định nghĩa hệ thống kiểm soát nội bộ: 2.2 Gi ả i thích các khái ni ệm c ơ b ản trong đ ịnh nghĩa h ệ th ống ki ể m soát nội b ộ: 3. KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG CHU TRÌNH BÁN HÀNG – THU TIỀN THEO MÔ HÌNH CHUẨN LÝ THUYẾT: 3. 1 Mục tiêu kiểm soát trong chu trình bán hàng-thu tiền: 3. 2 Các rủi ro thường xuất hiện trong chu trình bán hàng-thu tiền 3. 3 Các chức năng công việc và và thủ tục kiểm soát trong chu trình bán hàng-thu tiền: 3. 3. 1 Nhận và xử lý đơn đặt hàng của khách hàng 3. 3. 2 Giao hàng cho khách hàng 3. 3. 3 Lập hoá đơn bán hàng 3. 3. 4 Nhận tiền thanh toán CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH BÁN HÀNG - THU TIỀN TẠI CÔNG TY AJINOMOTO VIỆT NAM 1. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY AJINOMOTO VIỆT NAM 1.1 Tổng quan về công ty Ajinomoto Việt Nam 1. 2 Lịch sử hình thành và phát triển 1. 3 Chức năng và lĩnh vực hoạt động 1.4 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh và tổ chức bộ máy sản xuất kinh doanh
  4. 1. 5 Tổ chức mạng lưới kinh doanh của công ty 2. HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH BÁN HÀNG – THU TIỀN TẠI CÔNG TY AJINOMOTO VIỆT NAM 2. 1 Đánh giá môi trường kiểm soát công ty Ajinomoto Việt Nam 2.2 Hệ thống kiểm soát nội bộ đối với chu trình bán hàng – thu ti ền tại công ty Ajinomoto Việt Nam 2.2.1 Quy trình bán hàng- thu tiền mặt trực tiếp thông qua mạng lưới các đội bán hàng 2.2.1.1 Nhận và xử lý đơn đặt hàng 2.2.1.2 Giao hàng 2.2.1.3 Kho chi nhánh nhập hàng 2.2.1.4 Xuất hàng đi bán hàng lưu động 2.2.1.5 Bán hàng lưu động và thu tiền 2.2.1.6 Nhập hàng trở lại vào kho sau khi bán hàng lưu động và lập các báo cáo 2.2.1.7 Kế toán ghi nhận doanh thu bán hàng, kế toán hàng tồn kho, và kế toán ngân hàng 2.2.2 Quy trình xử lý bán chịu cho các khách hàng 2.2.2.1 Nhận và xử lý đơn đặt hàng của khách hàng mua chịu 2.2.2.2 Giao hàng & lập hoá đơn 2.2.2.3 Ghi nhận nợ phải thu 2.2.2.4 Thu tiền khách hàng mua chịu 2.2.3 Bán lẻ cho khách hàng trực tiếp tại công ty 2.2.4 Kế toán hàng bán bị trả lại và xoá nợ phải thu CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ KIỀN NGHỊ
  5. 1. PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CỦA CÔNG TY AJINOMOTO VIỆT NAM ĐỐI VỚI CHU TRÌNH BÁN HÀNG-THU TIỀN 1.1 Ưu điểm của hệ thống 1.2 Hạn chế tiềm tàng của hệ thống kiểm soát nội bộ công ty Ajinomoto đối với chu trình bán hàng-thu tiền 2. Đánh giá các rủi ro tiềm tàng và rủi ro kiểm soát của hệ thống kiểm soát nội bộ công ty đối với chu trình bán hàng- thu tiền: 2.1 Rủi ro tiềm tàng 2.2 Rủi ro kiểm soát 3. MỘT VÀI GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT ĐỂ CÔNG TY HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH BÁN HÀNG -THU TIỀN KEÁT LUAÄN Tài liệu tham khảo
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2