Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn tốt nghiệp: "Một số ý kiến nhằm cải thiện tình hình tài chính và khả năng thanh toán của Công ty xây dựng và phát triển nông thôn"

Chia sẻ: Minh Tri | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:51

560
lượt xem
422
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong nền kinh tế thị trường vấn đề cạnh tranh ngày càng trở nên ngay gắt, để doanh nghiệp có thể tồn tại và đứng vững trên thương trường yêu cầu các hoạt động sản xuất kinh doanh phải ổn định. Tuy nhiên hoạt động tài chính là hoạt động cốt lõi đảm bảo cho việc sản xuất kinh doanh được thực hiện. Nghiên cứu tình hình tài chính không chỉ là mối quan tâm của nhiều đối tượng như các nhà quản lý, các nhà đầu tư, chủ ngân hàng, nhà cung cấp và bạn hàng vì thông quan...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn tốt nghiệp: "Một số ý kiến nhằm cải thiện tình hình tài chính và khả năng thanh toán của Công ty xây dựng và phát triển nông thôn"

 1. …………..o0o………….. Luận văn tốt nghiệp: "Một số ý kiến nhằm cải thiện tình hình tài chính và khả năng thanh toán của Công ty xây dựng và phát triển nông thôn"
 2. MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG I 2 MỘT SỐ NỘI DUNG LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH VÀ KHẢ NĂNG HẠCH TOÁN CỦA CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 2 I. KHÁI NIỆM, BẢN CHẤT, QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH 2 1. Khái niệm 2 2. Bản chất 2 II. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH 2 1. Lựa chọn phương án đầu tư 3 2. Hình thành và cải biến cơ cấu vốn kinh doanh 4 3. Xác định tốc độ chu chuyển của vốn lưu động 5 4. Xác định chỉ tiêu phản ánh kết quả và hiệu quả vốn kinh doanh 6 III. PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG THANH TOÁN 8 1. Cơ cấu vốn nợ 8 2. Khả năng thanh toán 9 IV. SỰ CẦN THIẾT CẢI TIẾN QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH CÁC TỔ CHỨC KINH TẾ NÓI CHUNG VÀ CỦA CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NÓI RIÊNG 11
 3. CHƯƠNG II 13 TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH Ở CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 13 I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY 13 1. Lịch sử hình thành 13 2. Quá trình phát triển 13 II. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - CÔNG NGHỆ CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH Ở CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 14 1. Đặc điểm sản phẩm 14 2. Đặc điểm về cơ sở vật chất kỹ thuật 14 3. Đặc điểm về lao động 15 III. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH Ở CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 17 1. Tình hình đầu tư 17 2. Cơ cấu vốn sản xuất kinh doanh 19 3. Tình hình chủ chuyển vốn lưu động 20 4. Kết quả và hiệu quả của vốn 22 5. Thực trạng khả năng thanh toán của Công ty xây dựng và phát triển nông thôn 24 IV. MỘT SỐ TỒN TẠI CHỦ YẾU TRONG QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH VÀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN CỦA CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 29 1. Trang thiết bị cho hoạt động sản xuất kinh doanh còn yếu kém 29 2. Nguồn tài chính của công ty còn hạn chế 29 3. Khả năng thanh toán còn gặp nhiều khó khăn 30 CHƯƠNG III 31 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 31 I. NHỮNG GIẢI PHÁP CHO CÔNG TY 31 1. Giải pháp thứ nhất: Thu hồi vốn, nợ đọng 31 2. Biện pháp thứ hai: Đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực mở rộng thị trường, đa dạng hoá sản phẩm 34 3. Giải pháp thứ ba: Tăng cường hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh 36 II. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ THỰC HIỆN GIẢI PHÁP 43 1. Kiến nghị đối với Nhà nước 43 2. Kiến nghị đối với ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác 44
 4. 3. Kiến nghị với Công ty 45 KẾT LUẬN 46 MỤC LỤC 47
 5. MỞ ĐẦU Trong nền kinh tế thị trường vấn đề cạnh tranh ngày càng trở nên ngay gắt, để doanh nghiệp có thể tồn tại và đứng vững trên thương trường yêu cầu các hoạt động sản xuất kinh doanh phải ổn định. Tuy nhiên hoạt động tài chính là hoạt động cốt lõi đảm bảo cho việc sản xuất kinh doanh được thực hiện. Nghiên cứu tình hình tài chính không chỉ là mối quan tâm của nhiều đối tượng như các nhà quản lý, các nhà đầu tư, chủ ngân hàng, nhà cung cấp và bạn hàng vì thông quan phân tích tài chính cho phép người sử dụng thu thập, xử lý các thông tin, từ đó đánh giá tình hình tài chính, khả năng tiềm lực và hiệu quả kinh doanh cũng như rủi ro và tiềm năng trong tương lai. Đồng thời công tác nghiên cứu tài chính nhằm đưa ra một hệ thống các thông tin toàn diện phù hợp với trình độ, mục đích của mọi đối tượng cần quan tâm, nghiên cứu tình hình tài chính để từ đó có những giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tài sản và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và các giải pháp khác như đầu tư, lợi nhuận, cạnh tranh. Xuất phát từ những vấn đề trên, em tiến hành nghiên cứu đề tài "Một số ý kiến nhằm cải thiện tình hình tài chính và khả năng thanh toán của Công ty xây dựng và phát triển nông thôn"
 6. CHƯƠNG I MỘT SỐ NỘI DUNG LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH VÀ KHẢ NĂNG HẠCH TOÁN CỦA CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN I. KHÁI NIỆM, BẢN CHẤT, QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH. 1. Khái niệm: Tài chính là những mối quan hệ kinh tế trong việc phấn phối tổng sản phẩm xã hội và thu nhập quốc dân, gắn liền với quá trình hình thành và sử dụng các quỹ tiền tệ trong doanh nghiệp được sử dụng cho tái sử dụng đầu tư phát triển kinh tế và giải quyết các nhu cầu thực hiện chức năng của nhà nước. Tài chính doanh nghiệp là một bộ phận cơ bản trong hệ thống tài chính của nhà nước ta hiện nay, là các quan hệ tiền tệ gắn trực tiếp với tổ chức huy động phân phối, sử dụng và quản lý trong quá trình kinh doanh. 2. Bản chất: Trong cơ chế kế hoạch hoá tập trung nhà nước can thiệp và quản lý các hoạt động, lúc đó tiền chỉ đóng vai trog trang sức không phản ánh bản chất của sự vận động kinh tế, xã hội. Tài chính tách rời sự vận động của các quy luật kinh tế. Trong cơ chế thị trường mỗi vận hành kinh tế đều được tiền tệ hoá. Các mệnh lệnh hành chính đều được thay thế bằng hệ thống pháp luật. Các doanh nghiệp đều phải tự lo nguồn vốn để đầu tư vốn cho sản xuất kinh doanh và tìm kiếm khách hàng để tiêu thụ sản phẩm theo cơ chế giá do thị trường quy định. Nó tạo ra hàng loạt các mối quan hệ qua lại dưới hình thái giá trị của các nguồn lực khác nhau. Các nguồn lực hình thành vận động và chuyển động xoay quanh thị trường tài để tạo lập nên quỹ tiền tệ và được sử dụng gắn liền với phát sinh trong quá trình hình thành phân phối, sử dụng các nguồn lực tài chính.
 7. II. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH. 1. Lựa chọn phương án đầu tư. Phân tích dự án không chỉ nhằm khẳng định tính khả thi của dự án mà điều quan trọng nữa là việc chọn được phương án tối ưu trong các phương án có thể có. Có nghĩa là khi phân tích phải đưa ra nhiều phương án lựa chọn. Để so sánh lựa chọn phương án đầu tư tối ưu ta có thể áp dụng hai phương pháp sau: - So sánh trực tiếp các chỉ tiêu đánh giá kết quả và hiệu quả tài chính của dự án. - Phân tích độ nhạy cảm của dự án theo các chỉ tiêu phản ánh mặt tài chính trong điều kiện bất định của các yếu tố có liên quan đến đầu vào và đầu ra của dự án. Chúng ta biết rằng mục tiêu cụ thể của các dự án rất đa dạng (tạo việc làm, sản xuất hàng xuất khẩu, tăng năng suất lao động, tăng lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận...) trên góc độ xem xét mặt tài chính và lựa chọn các phương án đầu tư chúng ta sử dụng các độ đo hiệu quả tài chính như chi phí nhỏ nhất, thời hạn thu hồi vốn ngắn nhất, thời hạn thu hồi vốn đầu tư tăng thêm ≤ định mức, điểm hoà vốn nhỏ nhất, IRR > IRR định mức và lớn nhất; IRR của vốn đầu tư tăng thêm ≥ IRR định mức, RR ≥ RR định mức và lớn nhất, hoặc RR vốn đầu tư tăng thêm ≥ RR định mức. Trình tự các bước so sánh lựa chọn phương án như sau: a. Đưa ra đầy đủ các phương án có thể có. b. Xác định thời kỳ phân tích so sánh (TKPT). c. Ước lượng các khoản thu, chi trong thời kỳ phân tích của từng phương án. 1 d. Xác định các hệ số tính kéo (1 + r)n hoặc chiết khấu để (1 + r ) n tính chuyển các khoản thu, chi phát sinh ở các năm khác nhau về cùng một mặt bằng thời gian.
 8. e. Lựa chọn chỉ tiêu đo lường hiệu quả. f. Tính các chỉ tiêu đo lường hiệu quả. g. So sánh lựa chọn phương án theo từng chỉ tiêu. 2. Hình thành và cải biến cơ cấu vốn kinh doanh. Trong hoạt động sản xuất kinh doanh tại bất kỳ một doanh nghiệp nào để đảm bảo cho quá trình kinh doanh thực hiện được vấn đề đặt ra là phải có vốn. Mặt khác số vốn ban đầu đã được nhà nước quy định để đầu tư cách thành lập doanh nghiệp. Trong nền kinh tế thị trường các hoạt động đều được tiền tệ hoá vìvậy đòi hỏi doanh nghiệp phải có lượng tiền ứng trước hay còn gọi là vốn mục đích để giải quyết các nhu cầu đầu vào. - Vốn cố định là biểu hiện bằng tiền của giá trị tài sản cố định được sử dụng vào sản xuất kinh doanh. Tài sản cố định là những tư liệu lao động có giá trị lớn, thông thường là: nhà xưởng, kho tàng, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải... Những tư liệu này có thời gian sử dụng dài trên một năm, tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất, sau mỗi chu kỳ chúng hao mòn một phần nhưng vẫn giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu vì vậy giá trị của chúng được chuyển dần từng phần cào giá trị sản phẩm. Vốn cố định là một bộ phận của vốn đầu tư ứng trước về tài sản cố định và tư liệu lao động do con người sáng taọ ra và có tính chất lâu bền trong quá trình sử dụng vào sản xuất kinh doanh. Tài sản cố định bao gồm: Tài sản cố định vô hình, hữu hình, tài sản cố định thuê tài chính và tài sản cốn định tài chính doanh nghiệp. Chúng đảm bảo hai điều kiện: Thời giam sản xuất trên một năm, giá trị đạt mức độ quy định. - Vốn lưu động là biểu hiện bằng tiền của tài sản lưu động trong sản xuất và tài sản lưu động trong lưu thông. Đó là số tiền mà doanh nghiệp đã ứng trước về tài sản lưu động trong sản xuất và tài sản lưu động nhằm đảm bảo quá trình sản xuất của doanh nghiệp được tiến hành thường xuyên liên tục.
 9. Trong quá trình tham gia sản xuất sản phẩm các đối tượng lao động biến dạng chuyển từ hình thái hiện vật này sang hình thái hiện vật khác. Chúng tham gia toàn bộ và tham gia một lần vào quá trình sản xuất, giá trị của chúng được chuyển hoá toàn bộ vào giá thành sản phẩm, nó được bù đắp khi sản phẩm được tiêu thụ, thu được tiền hàng. Vốn lưu động vận động không ngừng qua các giai đoạn khác nhau, ở mỗi giai đoạn vốn lưu động biểu diễn các hình thái khác nhau: + Giai đoạn 1: Đó là vốn để mua nguyên vật liệu phụ tùng... từ tiền chuyển thành vật chất được dự trữ cho sản xuất. + Giai đoạn 2: Đưa nguyên vật liệu dự trữ vào sản xuất sản phẩm dưới dạng bán thành phẩm, vốn ở đây chuyển thành vốn sản xuất. + Giai đoạn 3: Là giai đoạn tiêu thụ sản phẩm và thu hồi vốn, vốn đã chuyển từ hình thái vật chất sang hình thái tiền tệ. Trong cùng một thời gian vốn lưu động của doanh nghiệp phân bố khắp ở các giai đoạn luân chuyển. Sự vận động của vốn lưu động trong doanh nghiệp là sự vận động của vật tư hàng hoá, lượng vốn tăng trưởng thể hiện lượng vật tư hàng hoá luân chuyển hiệu quả, tiết kiệm hay lãng phí. Cải tiến cơ cấu vốn kinh doanh chính là cải tiến sự thu hút bằng nhiều hình thức từ các thành phần kinh tế. Trong nền kinh tế để hình thành các quỹ tiền tệ phục vụ sản xuất kinh doanh hay tiêu dùng và phát triển kinh tế xã hội, cải biến cơ cấuq vốn là chức năng quan trọng làm việc luân chuyển vốn từ người cung cấp đến người sử dụng được tiện lợi và trôi chảy. 3. Xác định tốc độ chu chuyển của vốn lưu động. Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh vốn lưu động vận động không ngừng, thường xuyên qua các giai đoạn của quá trình tái sản xuất đó là giai đoạn dự trữ sản xuất lưu thông đẩy nhanh tốc độ luân
 10. chuyển của vốn lưu động sẽ góp phần giải quyết nhu cầu về vốn cho doanh nghiệp góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Để xác định tốc độ luân chuyển của vốn lưu động người ta thường sử dụng các chỉ tiêu sau: - Số vòng quay của vốn lưu động. Tổng doanh thu thuần Số vòng quay của vốn lưu động = Vốn lưu động bình quân Chỉ tiêu này cho biết vốn lưu động quay được mấy vòng trong kỳ. Nếu số vòng quay tăng chứng tỏ hiệu quả sử dụng vốn tăng và ngược lại. Chỉ tiêu còn được gọi là hệ số luân chuyển. - Thời gian của vòng luân chuyển. Thời gian của kỳ phân tích Thời gian một vòng luân chuyển = Số vòng quay của vốn lưu động Chỉ tiêu này thể hiện số ngày cần thiết cho vốn lưu động quay được một vòng. Thời gian của một vòng luân chuyển càng nhỏ thì tốc độ luân chuyển càng lớn. - Hệ số đảm nhận vốn lưu động. Vốn lưu động bình quân Hệ số đảm nhận vốn lưu động = Tổng doanh thu thuần Hệ số này càng nhỏ chứng tỏ hiệu quả sử dụng vốn càng cao. Số vốn tiết kiệm được càng nhiều. Hệ số cho biết để có 1 đồng luân chuyển thì cần mấy đồng vốn lưu động. 4. Xác định chỉ tiêu phản ánh kết quả và hiệu quả vốn kinh doanh. Trong kinh doanh bất kỳ một chủ đầu tư nào khi hoạt động đều có mục đích chung đó là tối đa hoá lợi nhuận trong điều kiện cho phép. Hiệu quả kinh doanh ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.
 11. Trong các tỷ suất doanh lợi luôn luôn được các nhà quản trị kinh doanh, các nhà đầu tư, các nhà phân tích tài chính quan tâm. Chúng là cơ sở để đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh cũng như so sánh hiệu quả sử dụng vốn và mức lợi của các doanh nghiệp cùng loại. - Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu. Phản ánh hiệu quả của quá trình hoạt động kinh doanh thể hiện lợi nhuận do doanh thu tiêu thụ sản phẩm mang lại. Công thức xác định: Lợi tức sau thuế Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu = x 100% Doanh thu thuần Chỉ tiêu này thể hiện cứ 100 đồng doanh thu thuần thì sinh ra bao nhiêu đồng lợi tức sau thuế. Tuy nhiên để đánh giá đúng đắn ta cần phải xem xét kết hợp bản chất của ngành kinh doanh và điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp. - Hệ số quay vòng của tài sản: Là chỉ tiêu đánh giá tính hiệu quả của tài sản đầu tư thể hiện qua doanh thu thuần sinh ra từ tài sản đầu tư đó. Thông qua đó đánh giá được khả năng sử dụng tài sản của doanh nghiệp. Công thức xác định: Doanh thu thuần Hệ số quay vòng tài sản = Tài sản vốn bình quân Hệ số càng cao thì doanh nghiệp sử dụng tài sản càng có hiệu quả. Tuy nhiên khi đánh giá hệ số quay vòng tài sản phải kết hợp xem xét bản chất của ngành kinh doanh mà doanh nghiệp hoạt động. - Tỷ suất lợi nhuận/vốn sử dụng. Là sự kết hợp của hai chỉ tiêu lợi nhuận/doanh thu với hệ số quay vòng tài sản. Công thức xác định: Tỷ suất lợi nhuận/vốn sử dụng = Lợi tức sau thuế
 12. Vốn sử dụng bình quân Tỷ suất này phản ánh cứ 100 đồng vốn hoạt động bình quân trong kỳ sẽ mang lại bao nhiêu đồng lợi nhuận sau thuế. Tỷ suất này càng lớn chứng tỏ vốn sử dụng có hiệu quả cao và ngược lại. - Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản cố định. Hiệu quả sử dụng tài sản cố định được tính toán bằng nhiều chỉ tiêu song phổ biến nhất là: Lợi nhuận thuần (lãi gộp) + Chỉ tiêu sức sản xuất của tài sản cố định = Nguyên giá bình quân TSCĐ Chỉ tiêu này phản ánh cứ 1 đồng nguyên giá bình quân tài sản cố định mang lại mấy đồng doanh thu thuần. Lợi nhuận thuần (lãi gộp) + Sức sinh lời của tài sản cố định = Nguyên giá bình quân TSCĐ Chỉ tiêu này cho biết 1 đồng nguyên giá bình quân tài sản cố định mang lại mấy đồng lợi nhuận gộp. - Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản lưu động. Hiệu quả chung về sử dụng tài sản lưu động được phản ánh qua các chỉ tiêu như sức sản xuất, sức sinh lời của vốn lưu động. Tổng doanh thu thuần + Sức sản xuất của tài sản lưu động = Tài sản lưu động bình quân Chỉ tiêu này cho biết 1 đồng vốn lưu động đem lại mấy đồng doanh thu thuần. Lợi nhuận thuần + Sức sinh lời tài sản lưu động = Tài sản lưu động bình quân
 13. Chỉ tiêu này phản ảnh 1 đồng vốn lưu động làm ra mấy đồng lợi nhuận hay lãi gộp trong kỳ. III. PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG THANH TOÁN. 1. Cơ cấu vốn nợ. Quá trình phân tích vốn, luân chuyển vốn cho ta hướng đánh giá đối với khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của một doanh nghiệp. Mặt khác các nhà quản trị còn quan tâm đến khả năng kinh doanh lâu dài của doanh nghiệp đối với việc thoả mãn các khoản nợ vay dài hạn hoạt động kinh doanh. Những khái niệm này được đánh giá bằng các chỉ tiêu sau đây: Nợ phải trả + Tỷ suất nợ = Nguồn vốn Vốn sở hữu + Tỷ suất tự tài trợ = Nguồn vốn Tổng hai chỉ tiêu là 100% hay Knợ = 1 - Ktài trợ Vì nợ phải trả và vốn chủ sở hữu là hai yếu tố cấu thành nguồn vốn. Tỷ suất nợ còn phản ánh tỷ lệ vốn vay trong tổng số vốn của doanh nghiệp. Tỷ suất tài trợ phản ánh tỷ lệ vốn riêng của doanh nghiệp trong tổng số vốn. Trên cơ sở tính toán tỷ tự tài trợ thấy được mức độ độc lập hay phụ thuộc của doanh nghiệp đối với các chủ nợ, mức độ tài trợ của doanh nghiệp đối với vốn kinh doanh của mình. Tỷ suất này càng lớn càng thể hiện số vốn doanh nghiệp tự có lớn, tính độc lập cao với các chủ nợ do đó không bị ràng buộc hoặc bị sức ép của các khoản nợ vay. Căn cứ vào các tỷ suất này mà nhà cho vay quyết định cho vay hay không. Họ thường mong muốn tỷ suất này càng cao càng tốt, tỷ suất tài trợ càng cao thì mức độ rủi ro các chủ nợ sẽ ít hơn.
 14. 2. Khả năng thanh toán. Trong kinh doanh vấn đề làm cho các nhà kinh doanh lo ngại là các khoản nợ nần dây dư, các khoản phải thu không có khả năng thu hồi, các khoản phải trả không có khả năng thanh toán. Vì vậy doanh nghiệp phải duy trì một mức vốn luân chuyển hợp lý để đáp ứng kịp thời các khoản nợ ngắn hạn, duy trì các loại hàng tồn kho để đảm bảo quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh thuận lợi. Tại các nước trên thế giới theo cơ chế thị trường căn cứ vào luật phá sản doanh nghiệp có thể bị tuyên bố phá sản theo yêu cầu của các chủ nợ khi doanh nghiệp không có khả năng thanh toán các khoản nợ phải trả. Hiện này luật doanh nghiệp Việt Nam cũng quy định tương tự như vậy. Do đó các doanh nghiệp luôn luôn quan tâm đến các khoản nợ đến hạn trả và chuẩn bị nguồn để thanh toán chúng. Vốn luân chuyển có thể hiện là số tiền chênh lệch của tài sản lưu động với nợ ngắn hạn. Việc đánhq giá khả năng thanh toán của vốn luân chuyển ở một doanh nghiệp chỉ dựa trên quy mô vốn luân chuyển để đánh giá thì có thể phản ánh đúng đắn khả năng thanh toán do đó người sử dụng chỉ tiêu hệ số thanh toán để đánh giá khả năng thanh toán của vốn luân chuyển. - Hệ số thanh toán ngắn hạn. Là mối quan hệ giữa tài sản lưu động với các khoản nợ gắn hạn. Hệ số thanh toán thể hiện mức độ đảm bảo của tài sản lưu động đối với nợ ngắn hạn. Hệ số thanh toán là chỉ tiêu đánh giá tốt nhất khả năng thanh toán ngắn hạn mà giá trị càng lớn thì phản ánh thanh toán càng cao. Công thức được xác định: Tài sản lưu động TTS K= Nợ ngắn hạn (AT nguồn vốn) + Bản chất kinh doanh của doanh nghiệp. + Cơ cấu tài sản lưu động.
 15. + Hệ số quay vòng của một số tài sản lưu động. - Hệ số thanh toán tức thời. Thể hiện về tiền mặt và các loại tài sản có thể chuyển ngay thành tiền để thanh toán nợ ngắn hạn. Hệ số thanh toán tức thời được xác định: Tiền + Đầu tư ngắn hạn + Các khoản phải thu K= Nợ ngắn hạn Hệ số này thường xuyên biến động từ 0,5 đến 1. Tuy trong quá trình đánh giá khả năng thanh toán cần xem xét đến điều kiện kinh doanh và thực tế tình hình của doanh nghiệp song nếu hệ số k bé < 0,5 thì doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn trong việc thanh toán nợ và trong điều kiện của các khoản nợ đã đến hạn trả thì doanh nghiệp buộc phải dùng các biện pháp bất lợi để đủ tiền thanh toán. - Hệ số quay vòng của khoản phải thu. Là tỷ số giữa doanh thu thuần của các khoản phải thu của khách hàng. Hệ số này phản ánh tốc độ chu chuyển đối với các khoản phải thu thành tiền mặt của doanh nghiệp. Các khoản phải phải thu của khách hàng được thu bao nhiêu lần trong kỳ. Công thức xác định: Doanh thu thuần H= Bình quân các khoản phải thu Hệ số quay vòng các khoản phải thu biểu hiện bình quân cứ 1 đồng các khoản phải thu trong năm thì thu được bao nhiêu đồng doanh thu thuần. Hệ số H càng cao chứng tỏ tốc độ thu hồi các khoản phải thu nhanh, điều này tốt vì doanh nghiệp không phải đầu tư vào các khoản phải thu nhiều. Tuy nhiên nếu hệ số H quá cao tức kì hạn thanh toán ngắn, do đó có ảnh hưởng đến khối lượng sản phẩm tiêu thụ, không hấp dẫn khách hàng.
 16. - Kỳ thu bình quân của doanh nghiệp bán chịu: Phản ánh số ngày cần thiết bình quân để thu hồi các khoản phải thu trong kỳ. Bình quân các khoản phải thu của khách N= Tổng doanh thu Theo nguyên tắc chung thì kỳ bình quân của doanh thu bán chịu ở một doanh nghiệp không vượt quá 1 + 1/3 ngaỳ của kỳ hạn thanh toán. Tuy nhiên nếu phương thức thanh toán có ấn định kỳ hạn được hưởng chiết khấu thì số ngày chưa thu không được vượt quá 1 + 1/3 số ngày của kỳ hạn hưởng chiết khấu. - Hệ số quay vòng hàng tồn kho. Phản ánh mối quan hệ khối lượng hàng hoá đã bán với hàng hoá dự trữ trong kho. Hệ số quay vòng hàng tồn kho mà số lần mà hàng hoá tồn kho bình quân được bán trong kỳ. 365 365 N= = Hệ số quay vòng hàng tồn kho HK IV. SỰ CẦN THIẾT CẢI TIẾN QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH CÁC TỔ CHỨC KINH TẾ NÓI CHUNG VÀ CỦA CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NÓI RIÊNG Trong doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định là cơ sở để doanh nghiệp có thể tồn tại và đứng vững trên thị trường. Tuy nhiên hoạt động tài chính là hoạt động cốt lõi đảm bảo cho việc hoạt động sản xuất kinh doanh được thực hiện. Để tiến hành sản xuất kinh doanh đòi hỏi các doanh nghiệp phải có một lượng vốn nhất định bao gồm: vốn lưu động, vốn cố định và vốn chuyên dùng khác. Doanh nghiệp có nhiệm vụ tổ chức huy động các các loại vốn cần thiết cho nhu cầu kinh doanh. Đồng thời tiến thành phân phối quản lý và sử dụng vốn hợp lý, có hiệu quả.
 17. Việc thường xuyên tiến hành phân tích tình hình tài chính sẽ giúp cho người sử dụng thông tin nắm được thực trạng của quản trị tài chính, xác định rõ được nguyên nhân và mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến quản trị tài chính. Trên cơ sở đó đề ra các biện pháp để nâng cao hiệu quả kinh doanh. Cải tiến quản trị tài chính không chỉ là mối quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp nói chung và Công ty xây dựng và phát triển nông thôn nói riêng mà còn là mối quan tâm của nhiều đối tượng, các nhà quản lý, các nhà đầu tư, chủ ngân hàng, nhà cung cấp và bạn hàng. Vì vậy thông qua đó cho phép thu thập xử lý thông tin kế toán và các thông tin khác trong doanh nghiệp nhằm quản lý tình hình tài chính và khả năng tiềm lực và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp cũng như rủi ro và triển vọng trong tương lai. Trong công cuộc đổi mới nền kinh tế vấn đề nổi lên là làm thế nào để hoạt động kinh doanh trở lên hiệu quả. Vì vậy cải tiến quản trị tài chính càng trở nên có ý nghĩa, giúp cho người ra quyết định lựa chọn phương án kinh doanh tối ưu và đánh giá thực trạng tiềm năng của doanh nghiệp.
 18. CHƯƠNG II TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH Ở CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY. 1. Lịch sử hình thành. Công ty xây dựng và phát triển nông thôn là một doanh nghiệp nhà nước thuộc Liên hiệp xí nghiệp xây dựng và phát triển nông thôn nay là Tổng công ty xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn, được thành lập theo quyết định số 188 NN/TCCB/QĐ ngày 24 - 3 -1993 của bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm. Tiền thân của Công ty là xí nghiệp khảo sát thiết kế nông nghiệp theo quy chế của nhà nước về thành lập và giải thể nông nghiệp. Trên cơ sở hợp nhất của 3 Xí nghiệp: Xí nghiệp xây lắp 10, Xí nghiệp khảo sát thiết kế nông nghiệp theo quyết định 313 NN/TCCB/QĐ ngày 10 - 3 - 1991 và Xí nghiệp vận tải thi công cơ giới theo quyết định 222 NN/TCCB/QĐ ngày 1-8-1992 Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm. 2. Quá trình phát triển. Từ khi thành lập Công ty xây dựng và phát triển nông thôn là một doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện chế độ hạch toán độc lập, có đầy đủ tư cách pháp nhân, có tài khoản mở tại Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn và chịu trách nhiệm trước Nhà nước theo luật định. Tên giao dịch của Công ty: "Công ty xây dựng và phát triển nông thôn", Công ty đặt trụ sở chính ở Đống Đa - Hà Nội, văn phòng đại diện tại Vinh - Nghệ An và văn phòng đội tại Pháp vân - Thanh Trì - Hà Nội. Đến nay Công ty vẫn đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ xây dựng các công trình công nghiệp dân dụng và trang trid nội thất, xây dựng công
 19. trình và khai hoang đồng ruộng. Quá trình thực hiện tích tụ tập trung phân công chuyên môn hoá, hợp tác hoá sản xuất để hoàn thành nhiệm vụ, tăng hiệu quả kinh doanh, đáp ứng nhu cầu nền kinh tế thị trường, giá trị tổng sản lượng trong các năm gần đây của Công ty đạt trên 20 tỷ đồng, đến nay Công ty mở rộng phạm vi hoạt động ra khắp cả nước. II. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - CÔNG NGHỆ CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH Ở CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN. 1. Đặc điểm sản phẩm. Xây dựng cơ bản là một ngành sản xuất vật chất độc lập có chức năng tái sản xuất ra tài sản cố định cho tất cả các ngành trong nền kinh tế quóc dân, nó làm tăng sức mạnh về nền kinh tế quốc phòng. Xây dựng cơ bản tạo nên cơ sở vật chất kỹ thuật cho xã hội góp phần quan trọng trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng và công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Ngành xây dựng cơ bản có những đặc điểm riêng khác biệt so với những ngành sản xuất khác thể hiện: chu kỳ sản xuất kéo dài, sản phẩm có tính đơn chiếc, sản phẩm là những công trình vật kiến trúc có quy mô lớn, kết cấu phức tạp, thời gian xây dựng và lắp đặt dài, sản phẩm không đem ra thị trường tiêu thụ, hầu hết đã có người đặt hàng trước, khi xây dựng nơi sản xuất cũng đồng thời là nơi tiêu thụ sản phẩm. Sản phẩm xây dựng mang tính tổng hợp về nhiều mặt: kinh tế, kỹ thuật, chính trị, nghệ thuật... Nó rất đa dạng nhưng lại đơn chiếc. Mỗi công trình được xây dựng theo một thiết kế kỹ thuật riêng có trị dự toán riêng và tại một thời điểm nhất định. 2. Đặc điểm về cơ sở vật chất kỹ thuật. Hiện tính đến tháng 12 - 2000 cơ sở vật chất kỹ thuật của Công ty được thông qua biểu sau: Biểu 1: Cơ sở vật chất kỹ thuật của Công ty. Tên tài sản Số lượng Giá trị còn lại
 20. 1. Máy ủi DT 75 1 18.000.000 2. Trụ sở làm việc 1 74.210.000 3. Bộ đầu Video 1 1.416.000 4. Ôtô tải Kamaz 1 31.600.000 5. Ôtô Honđa 1 318.125.000 6. Máy trộn bê tông máy nổ 3 24.540.000 7. Đầm bàn Japan 1 2.689.000 8. Văn phòng đại diện tại Vinh 1 1.447.731.376 9. Máy trộn bê tông 10 116.400.000 10. Máy lọc nước 1 5.915.000 11. Máy vi tính 1 20.574.760 12. Điện thoại di động 1 7.875.000 13. Máy photo coppy 1 33.247.500 14. Máy Fax Canon 1 8.482.500 Tổng 2.110.788.436 Trong tổng số tài sản hiện có của công ty phần lớn được đầu tư từ nguồn vốn tự bổ sung thêm chiếm 1.741.398.317đ trong tổng tài sản, một phần được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách cấp bao gồm máy ủi trị giá 15 triệu đồng, trụ sở làm việc 74.210.000đ một phần giá trị ôtô và trụ sở tại Vinh cũng được đầu tư từ nguồn vốn này. Tổng tài sản được đầu tư từ ngân sách ciếm 369.390.119 đồng trong tổng tài sản. 3. Đặc điểm về lao động. Công ty xây dựng và phát triển nông thôn là một đơn vị xây lắp nên việc tổ chức bộ máy quản lý và công nhân lao động của Công ty chịu sự ảnh hưởng trực tiếp của ngành xây lắp. Công ty dựa vào những tính chất, đặc điểm, nhiệm vụ mà Công ty đảm nhận, Công ty luôn luôn quan tâm hoàn thiện tổ chức bộ máy gọn nhẹ, hiệu quả. Tổ chức bộ máy của Công ty thể hiện qua sơ đồ sau:
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2