Luận văn tốt nghiệp "Phân hệ quản lý thực hiện dự án trong doanh nghiệp"

Chia sẻ: Huy Hoang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:297

1
151
lượt xem
56
download

Luận văn tốt nghiệp "Phân hệ quản lý thực hiện dự án trong doanh nghiệp"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ngày nay, cùng với việc phát triển nền kinh tế thị trường, có sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế khác nhau, nhất là cùng với việc gọi vốn đầu tư nước ngoài, nhu cầu về lập, thẩm định và quản lý quá trình thực hiện các dự án đã tăng lên gấp bội và phát triển rộng khắp từ trung ương đến các địa phương. Trong đó dự án xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật của xã hội, dự án mở rộng sản xuất trong các doanh nghiệp cũng ngày càng gia tăng....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn tốt nghiệp "Phân hệ quản lý thực hiện dự án trong doanh nghiệp"

 1. LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN HỆ QUẢN LÝ THỰC HIỆN DỰ ÁN TRONG DOANH NGHIỆP Giáo viên hướng dẫn : Sinh viên thực hiện :
 2. Phân hệ Quản lý thực hiện dự án trong doanh nghiệp MỤC LỤC Danh mục các hình...........................................................................................................4 Mở đầu ...........................................................................................................................11 Đặt vấn đề ...............................................................................................................11 TN Mục đích yêu cầu của đề tài ...................................................................................13 Bố cục của luận văn ................................................................................................14 H Chương 1: Bài toán quản lý dự án trong doanh nghiệp .................................................15 1.1 Tổng quan về quản lý dự án trong doanh nghiệp.....................................................15 K 1.1.1 Khái niệm dự án ....................................................................................................15 1.1.2 Quản lý dự án ........................................................................................................15 H 1.2 Quản lý thực hiện dự án trong doanh nghiệp...........................................................17 Đ 1.2.1 Sơ đồ tổ chức.........................................................................................................17 1.2.2 Quy trình quản lý thực hiện dự án trong doanh nghiệp ........................................19 – 1.2.2.1 Lập kế hoạch thực hiện dự án ............................................................................23 TT 1.2.2.1.1 Phân chia công việc.........................................................................................23 1.2.2.1.2 Lập kế hoạch tài nguyên, nguyên vật liệu cho từng công việc .......................25 N 1.2.2.1.3 Dự toán ngân sách ...........................................................................................26 C 1.2.2.1.4 Lập kế hoạch thanh toán .................................................................................27 1.2.2.2 Quản lý quá trình thực hiện dự án......................................................................29 A Chương 2: Phân tích và thiết kế .....................................................................................31 O 2.1 Phân tích yêu cầu .....................................................................................................31 2.1.1 Sơ đồ usecase Đăng nhập hệ thống.......................................................................32 H 2.1.2 Sơ đồ usecase Quản lý hồ sơ dự án.......................................................................34 K 2.1.2.1 Sơ đồ usecase Quản lý dự án chính....................................................................35 2.1.2.2 Sơ đồ usecase Quản lý dự án .............................................................................37 2.1.2.3 Sơ đồ usecase Quản lý hạng mục.......................................................................42 2.1.2.4 Sơ đồ usecase Quản lý công việc.......................................................................45 Trang 1 / 297
 3. Phân hệ Quản lý thực hiện dự án trong doanh nghiệp 2.1.2.5 Sơ đồ usecase Quản lý dự toán ..........................................................................49 2.1.2.6 Sơ đồ usecase Quản lý kế hoạch thanh toán ......................................................52 2.1.2.7 Sơ đồ usecase Định giá công việc của dự án .....................................................54 2.1.2.8 Sơ đồ usecase Thiết lập tham số dự án ..............................................................55 2.1.2.9 Sơ đồ usecase Tra cứu........................................................................................55 TN 2.1.2.10 Sơ đồ usecase Xem nhật ký hoá đơn................................................................55 2.1.3 Sơ đồ usecase Quản lý thực hiện dự án ................................................................56 H 2.1.4 Sơ đồ usecase Báo cáo thống kê ...........................................................................62 2.1.5 Sơ đồ usecase Quản lý danh mục dự án................................................................64 K 2.1.6 Sơ đồ usecase Quản lý thông tin ...........................................................................71 H 2.1.7 Sơ đồ usecase Quản lý hệ thống ...........................................................................74 2.2 Sơ đồ lớp ..................................................................................................................75 Đ 2.2.1 Xác định lớp và quan hệ........................................................................................75 – 2.2.2 Mô tả lớp ...............................................................................................................81 2.2.3 Mô tả các ràng buộc toàn vẹn .............................................................................113 TT 2.3 Sơ đồ trình tự thực hiện..........................................................................................123 Chương 3: Cài đặt và thử nghiệm ................................................................................179 N 3.1 Tổ chức dữ liệu ......................................................................................................179 C 3.1.1 Mô tả các bảng ....................................................................................................180 3.1.2 Mô tả thuộc tính các bảng ...................................................................................181 A 3.2 Tổ chức chương trình .............................................................................................210 O 3.2.1 Sơ đồ liên kết các màn hình ................................................................................210 3.2.2 Mô tả các màn hình .............................................................................................219 H 3.2.3 Các hàm/ thủ tục chính........................................................................................274 K 3.3 Kết quả thử nghiệm ...............................................................................................284 Kết luận ........................................................................................................................293 Kết quả đạt được của luận văn..............................................................................293 Hạn chế của luận văn ............................................................................................294 Trang 2 / 297
 4. Phân hệ Quản lý thực hiện dự án trong doanh nghiệp Hướng phát triển ...................................................................................................295 Phụ lục..........................................................................................................................296 Tài liệu tham khảo........................................................................................................297 TN H K H Đ – TT N C A O H K Trang 3 / 297
 5. Phân hệ Quản lý thực hiện dự án trong doanh nghiệp DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1: Vị trí Ban quản lý dự án trong sơ đồ tổ chức doanh nghiệp (phạm vi dự án nhỏ).................................................................................................................................17 Hình 1.2: Vị trí Ban quản lý dự án trong sơ đồ tổ chức doanh nghiệp (phạm vi dự án lớn) .................................................................................................................................18 TN Hình 1.3: Mối quan hệ giữa Ban quản lý dự án và các bộ phận khác ...........................18 Hình 1.4: Quy trình tổng quát quản lý thực hiện dự án trong doanh nghiệp .................20 H Hình 1.5: Quy trình lập kế hoạch thực hiện dự án .........................................................22 K Hình 1.6: Ví dụ về phân chia công việc.........................................................................23 Hình 2.1: Sơ đồ use case tổng quát ................................................................................31 H Hình 2.2: Sơ đồ usecase Đăng nhập hệ thống................................................................32 Hình 2.3: Sơ đồ usecase Quản lý hồ sơ dự án................................................................34 Đ Hình 2.4: Sơ đồ usecase quản lý dự án chính ................................................................35 – Hình 2.5: Sơ đồ usecase Quản lý dự án .........................................................................37 Hình 2.6: Sơ đồ usecase Quản lý hạng mục...................................................................42 TT Hình 2.7: Sơ đồ usecase Quản lý công việc...................................................................45 Hình 2.8 Sơ đồ usecase Quản lý dự toán ngân sách ......................................................49 N Hình 2.9: Sơ đồ usecase Quản lý kế hoạch thanh toán ..................................................52 C Hình 2.10: Sơ đồ usecase Quản lý thực hiện dự án .......................................................56 Hình 2.11: Sơ đồ usecase Báo cáo thống kê ..................................................................62 A Hình 2.12: Sơ đồ usecase Quản lý danh mục dự án.......................................................64 O Hình 2.13: Sơ đồ usecase Quản lý thông tin..................................................................71 H Hình 2.14: Sơ đồ usecase Quản lý hệ thống ..................................................................74 Hình 2.15: Sơ đồ lớp tổng quát ......................................................................................78 K Hình 2.16: Sơ đồ lớp quản lý hồ sơ dự án.....................................................................79 Hình 2.17: Sơ đồ lớp quá trình thực hiện dự án.............................................................80 Hình 2.18: Sơ đồ tuần tự nhập dự án chính .................................................................123 Trang 4 / 297
 6. Phân hệ Quản lý thực hiện dự án trong doanh nghiệp Hình 2.19 : Sơ đồ Cộng tác nhập dự án chính .............................................................124 Hình 2.20: Sơ đồ tuần tự Xoá dự án chính...................................................................125 Hình 2.21: Sơ đồ Cộng tác xoá dự án chính ................................................................126 Hình 2.22: Sơ đồ tuần tự nhập dự án ...........................................................................127 Hình 2.23: Sơ đồ cộng tác nhập dự án .........................................................................128 TN Hình 2.24: Sơ đồ tuần tự chuyển dự án sang giai đoạn thực hiện ...............................129 Hình 2.25 :Sơ đồ Cộng tác chuyển dự án sang giai đoạn thực hiện ............................130 H Hình 2.26 :Sơ đồ tuần tự xoá dự án .............................................................................131 Hình 2.27: Sơ đồ Cộng tác xoá dự án ..........................................................................132 K Hình 2.28 : Sơ đồ tuần tự đóng dự án ..........................................................................133 H Hình 2.29: Sơ đồ Cộng tác đóng dự án ........................................................................134 Hình 2.30: Sơ đồ tuần tự nhập hạng mục.....................................................................135 Đ Hình 2.31: Sơ đồ Cộng tác nhập hạng mục .................................................................136 – Hình 2.32: Sơ đồ tuần tự xoá hạng mục.......................................................................137 Hình 2.33: Sơ đồ Cộng tác xoá hạng mục ...................................................................138 TT Hình 2.34: Sơ đồ tuần tự đóng hạng mục ....................................................................139 Hình 2.35 : Sơ đồ Cộng tác đóng hạng mục ................................................................140 N Hình 2.36: Sơ đồ tuần tự nhập công việc.....................................................................141 C Hình 2.37 : Sơ đồ Cộng tác nhập công việc.................................................................142 Hình 2.38: Sơ đồ tuần tự lập kế hoạch tài nguyên .......................................................143 A Hình 2.39: Sơ đồ Cộng tác lập kế hoạch tài nguyên....................................................144 O Hình 2.40: Sơ đồ tuần tự lập đơn hàng nguyên vật liệu...............................................145 Hình 2.41: Sơ đồ Cộng tác lập đơn hàng nguyên vật liệu ...........................................146 H Hình 2.42: Sơ đồ tuần tự xoá công việc.......................................................................147 K Hình 2.43: Sơ đồ Cộng tác xoá công việc....................................................................148 Hình 2.44: Sơ đồ tuần tự đóng công việc.....................................................................149 Hình 2.45: Sơ đồ Cộng tác đóng công việc .................................................................150 Hình 2.46: Sơ đồ tuần tự định giá dự án ......................................................................151 Trang 5 / 297
 7. Phân hệ Quản lý thực hiện dự án trong doanh nghiệp Hình 2.47: Sơ đồ Cộng tác định giá dự án ...................................................................152 Hình 2.48: Sơ đồ tuần tự dự toán cho dự án ( không chia theo năm) ..........................153 Hình 2.49: Sơ đồ Cộng tác dự toán cho dự án ( không chia theo năm).......................154 Hình 2.50: Sơ đồ tuần tự dự toán cho dự án (có chia theo năm và thời kỳ) ................155 Hình 2.51: Sơ đồ Cộng tác dự toán cho dự án (có chia theo năm và thời kỳ) .............156 TN Hình 2.52: Sơ đồ tuần tự lập kế hoạch thanh toán theo bút toán .................................157 Hình 2.53: Sơ đồ Cộng tác lập kế hoạch thanh toán theo bút toán..............................158 H Hình 2.54: Sơ đồ tuần tự lập kế hoạch thanh toán theo giá cố định ............................159 Hình 2.55: Sơ đồ Cộng tác lập kế hoạch thanh toán theo giá cố định .........................160 K Hình 2.56: Sơ đồ tuần tự lập KHTT theo định kỳ .......................................................161 H Hình 2.57: Sơ đồ Cộng tác lập KHTT theo định kỳ ....................................................162 Hình 2.58: Sơ đồ tuần tự nhập bút toán chi phí (có dùng nhật ký bút toán)................163 Đ Hình 2.59: Sơ đồ Cộng tác nhập bút toán chi phí (có dùng nhật ký bút toán).............164 – Hình 2.60: Sơ đồ tuần tự nhập bút toán thời gian (có dùng nhật ký bút toán).............165 Hình 2.61: Sơ đồ cộng tác nhập bút toán thời gian (có dùng nhật ký bút toán) ..........166 TT Hình 2.62: Sơ đồ tuần tự phân phối nguyên vật liệu ...................................................167 Hình 2.63: Sơ đồ Cộng tác phân phối nguyên vật liệu ................................................168 N Hình 2.64: Sơ đồ tuần tự hiệu chỉnh nhật ký bút toán .................................................169 C Hình 2.65: Sơ đồ Cộng tác hiệu chỉnh nhật ký bút toán ..............................................170 Hình 2.66: Sơ đồ tuần tự Tạo hoá đơn đề xuất ............................................................171 A Hình 2.67: Sơ đồ Cộng tác Tạo hoá đơn đề xuất .........................................................172 O Hình 2.68: Sơ đồ tuần tự In hoá đơn............................................................................173 Hình 2.69: Sơ đồ Cộng tác In hoá đơn.........................................................................174 H Hình 2.70: Sơ đồ tuần tự Hiệu chỉnh hoá đơn đề xuất.................................................175 K Hình 2.71: Sơ đồ Cộng tác Hiệu chỉnh hoá đơn đề xuất..............................................176 Hình 2.72: Sơ đồ tuần tự Đóng hoá đơn ......................................................................177 Hình 2.73: Sơ đồ Cộng tác Đóng hoá đơn ...................................................................178 Hình 3.1: Màn hình chính ............................................................................................219 Trang 6 / 297
 8. Phân hệ Quản lý thực hiện dự án trong doanh nghiệp Hình 3.2: Màn hình đăng nhập hệ thống......................................................................220 Hình 3.3: Màn hình nhập dự án chính..........................................................................220 Hình 3.4: Màn hình nhập thông tin dự án ....................................................................221 Hình 3.5: Màn hình chọn chức năng thực hiện sau khi nhập dự án.............................222 Hình 3.6: Màn hình nhập hạng mục.............................................................................222 TN Hình 3.7: Màn hình nhập thông tin chi tiết cho hạng mục ..........................................223 Hình 3.8: Màn hình chọn chức năng sau khi nhập hạng mục......................................223 H Hình 3.9: Màn hình nhập công việc .............................................................................224 Hình 3.10: Màn hình nhập thông tin công việc chi phí................................................225 K Hình 3.11: Màn hình nhập thông tin công việc thời gian ............................................225 H Hình 3.12: Màn hình danh sách các tài nguyên được lập kế hoạch làm việc ..............226 Hình 3.13: Màn hình lập kế hoạch làm việc cho từng tài nguyên ...............................227 Đ Hình 3.14: Màn hình nhập thông tin công việc nguyên vật liệu..................................228 – Hình 3.15: Màn hình nhập nguyên vật liệu cần thiết cho công việc............................229 Hình 3.16: Đơn đặt hàng ..............................................................................................230 TT Hình 3.17: Màn hình chọn chức năng định tham số cho dự án ...................................230 Hình 3.18: Màn hình nhập tham số dự án....................................................................231 N Hình 3.19: Màn hình xem các dự toán đã lập cho dự án .............................................231 C Hình 3.20: Màn hình định mức dự toán.......................................................................232 Hình 3.21: Màn hình dự toán theo năm .......................................................................232 A Hình 3.22: Màn hình dự toán theo thời kỳ...................................................................233 O Hình 3.23: Màn hình dự toán không theo năm ............................................................233 Hình 3.24: Màn hình lập kế hoạch thanh toán theo bút toán .......................................234 H Hình 3.25: Màn hình lập kế hoạch thanh toán theo giá cố định ..................................234 K Hình 3.26: Màn hình lập kế hoạch thanh toán theo định kỳ ........................................235 Hình 2.27: Màn hình nhập các sự kiện xuất hoá đơn...................................................235 Hình 3.28: Màn hình xem các hoá đơn đã lập .............................................................236 Hình 3.29: Màn hình định giá cho dự án .....................................................................236 Trang 7 / 297
 9. Phân hệ Quản lý thực hiện dự án trong doanh nghiệp Hình 3.30: Màn hình tra cứu thông tin dự án chính.....................................................237 Hình 3.31: Màn hình tra cứu thông tin dự án...............................................................238 Hình 3.32: Màn hình tra cứu thông tin hạng mục........................................................239 Hình 3.33: Màn hình chọn chức năng tra cứu chi phí dự án........................................239 Hình 3.34: Màn hình tra cứu chi phí/doanh thu dự án .................................................240 TN Hình 3.35: Màn hình tra cứu chi phí/doanh thu chi tiết...............................................241 Hình 3.36: Màn hình tra cứu danh sách bút toán .........................................................242 H Hình 3.37: Màn hình tra cứu dự toán ...........................................................................242 Hình 3.38: Màn hình chọn chức năng tra cứu tổng quát..............................................243 K Hình 3.39: Màn hình tra cứu dự án theo giai đoạn ......................................................243 H Hình 3.40: Màn hình tra cứu dự án theo chi phí ..........................................................244 Hình 3.41: Màn hình tra cứu dự án theo thời gian thực hiện.......................................244 Đ Hình 3.42: Màn hình kết thúc dự án ............................................................................245 – Hình 3.43: Màn hình chọn chức năng xoá dự án .........................................................245 Hình 3.44: Màn hình nhập bút toán thời gian ..............................................................246 TT Hình 3.45 : Màn hình nhập bút toán chi phí ................................................................247 Hình 3.46: Màn hình phân phối nguyên vật liệu..........................................................248 N Hình 3.47: Danh sách bút toán trong nhật ký bút toán ................................................249 C Hình 3.48: Màn hình hiệu chỉnh bút toán ....................................................................249 Hình 3.49: Màn hình cập nhật kế toán tổng hợp..........................................................250 A Hình 3.50: Màn hình tạo hoá đơn đề xuất....................................................................250 O Hình 3.51: Hoá đơn......................................................................................................251 Hình 3.52: Màn hình hiệu chỉnh hoá đơn đề xuất........................................................252 H Hình 3.53: Màn hình công nợ khách hàng...................................................................253 K Hình 3.54: Màn hình nhập danh mục công việc ..........................................................254 Hình 3.55: Màn hình định giá công việc......................................................................254 Hình 3.56: Màn hình nhập dự án mẫu..........................................................................255 Hình 3.57: Màn hình nhập hạng mục mẫu...................................................................255 Trang 8 / 297
 10. Phân hệ Quản lý thực hiện dự án trong doanh nghiệp Hình 3.58: Màn hình chọn danh mục cần nhập ...........................................................256 Hình 3.59: Màn hình nhập thông tin cơ bản cho tài nguyên........................................256 Hình 3.60: Màn hình chọn chức năng sau khi nhập thông tin cơ bản cho tài nguyên.257 Hình 3.61: Màn hình nhập thời gian làm việc cho tài nguyên.....................................257 Hình 3.62: Màn hình chọn chức năng tra cứu tài nguyên............................................258 TN Hình 3.63: Màn hình nhập thời gian biểu ....................................................................258 Hình 3.64: Màn hình nhập thời gian nghỉ ....................................................................259 H Hình 3.65: Màn hình nhập thông tin khách hàng.........................................................259 Hình 3.66: Màn hình nhập thông tin nguyên vật liệu ..................................................260 K Hình 3.67: Màn hình nhập danh mục hệ thống............................................................260 H Hình 3.68: Màn hình nhập tham số hệ thống...............................................................261 Hình 3.69: Báo cáo tiến độ thực hiện dự án.................................................................262 Đ Hình 3.70: Báo cáo tiến độ thực hiện từng công việc..................................................264 – Hình 3.71: Báo cáo chi phí thực hiện toàn dự án.........................................................265 Hình 3.72: Báo cáo chi phí thực hiện từng hạng mục..................................................266 TT Hình 3.73: Báo cáo chi phí thực hiện từng hạng mục..................................................267 Hình 3.74: Báo cáo chi phí thực hiện từng hạng mục..................................................268 N Hình 3.75: Báo cáo chi phí thực hiện từng công việc..................................................269 C Hình 3.76: Báo cáo các tài nguyên tham gia dự án......................................................270 Hình 3.77: Báo cáo các tài nguyên tham gia dự án......................................................271 A Hình 3.78: Báo cáo thời gian làm việc của tài nguyên tham gia dự án .......................272 O Hình 3.79: Báo cáo các nguyên vật liệu dùng cho dự án.............................................273 Hình 3.80: Xem thông tin dự án...................................................................................284 H Hình 3.81: Biểu đồ thời gian dự kiến thực hiện các hạng mục của dự án ...................285 K Hình 3.82: Xem thông tin hạng mục............................................................................286 Hình 3.83: Tiến độ thực hiện dự án so với thời gian dự kiến ban đầu.........................287 Hình 3.84: Tiến độ từng công việc trong dự án ...........................................................288 Hình 3.85: Thống kê chi phí thực hiện ở mức dự án chính .........................................289 Trang 9 / 297
 11. Phân hệ Quản lý thực hiện dự án trong doanh nghiệp Hình 3.86: Thống kê tài nguyên tham gia thực hiện dự án..........................................290 Hình 3.87: Thống kê thời gian làm việc của từng tài nguyên khi tham gia dự án.......291 Hình 3.88: Thống kê nguyên vật liệu đã sử dụng ........................................................292 TN H K H Đ – TT N C A O H K Trang 10 / 297
 12. Phân hệ Quản lý thực hiện dự án trong doanh nghiệp MỞ ĐẦU ĐẶT VẤN ĐỀ Ngày nay, cùng với việc phát triển nền kinh tế thị trường, có sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế khác nhau, nhất là cùng với việc gọi vốn đầu tư nước ngoài, nhu cầu về lập, thẩm định và quản lý quá trình thực hiện các dự án đã tăng lên gấp bội và phát TN triển rộng khắp từ trung ương đến các địa phương. Trong đó dự án xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật của xã hội, dự án mở rộng sản xuất trong các doanh nghiệp cũng ngày H càng gia tăng. Các dự án với vốn đầu tư đáng kể đòi hỏi phải được quản lý chặt chẽ, K hoàn thành đúng hạn và đạt yêu cầu chất lượng đã được đặt ra. Tuy nhiên việc quản lý dự án hiện nay chủ yếu là do con người quản lý. Với những H dự án lớn, nhiều công việc, thực hiện trong một khoảng thời gian dài, số người tham Đ gia nhiều thì việc quản lý trở nên phức tạp, khó quản lý tiến độ thực hiện cũng như nhân công. Điều đó dẫn đến dự án bị chậm trễ, sử dụng nguồn nhân lực không có hiệu – quả, chi phí vượt kế hoạch ban đầu… TT Ngày nay, cùng với sự phát triển của ngành công nghệ thông tin, công tác tin học hoá trong mọi lĩnh vực, ngành nghề đã giúp cho việc quản lý đạt hiệu quả cao. Các phần mềm ra đời như: phầm mềm giáo dục nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, phần N mềm quản lý doanh nghiệp nhằm tin học hoá quá trình sản xuất, kinh doanh, điều hành C doanh nghiệp, phần mềm kế toán để xử lý, phân tích, tổng hợp số liệu kế toán,… Đặc biệt, với việc hệ thống hoá thông tin trong hệ thống quản lý dự án giúp cho ban A quản lý dự án giảm được tối đa những thao tác thủ công, đồng thời nắm bắt, theo dõi O được kịp thời thông tin đầu vào và đầu ra một cách chi tiết nhất đối với từng dự án cụ H thể. Hiện nay trên thị trường đã có những phần mềm như Microsoft Project, @Risk, K Quản lý thực hiện dự án… là những sản phẩm trợ giúp quản lý dự án. Tuy nhiên các phần mềm trên chỉ là một phần mềm riêng lẻ, không đáp ứng được nhu cầu quản lý Trang 11 / 297
 13. Phân hệ Quản lý thực hiện dự án trong doanh nghiệp tổng thể trong doanh nghiệp như quản lý bán hàng, quản lý mua hàng, quản lý kho, quản lý sản xuất, kế toán tổng hợp,… kết hợp với quản lý dự án trong một phần mềm. Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm A-Z là một công ty chuyên về các phần mềm trong lĩnh vực quản lý như: nhân sự, kế toán, sản xuất…Hiện nay, công ty đang thực hiện giải pháp ERP (Enterprise Resource Planning) - Hoạch định khai thác nguồn TN tài nguyên doanh nghiệp vào trong quản lý doanh nghiệp với phần mềm IRP (Intelligent Resource Planning). H Xuất phát từ nhu cầu xã hội và yêu cầu đặt ra của công ty, đề tài xây dựng “Phân hệ quản lý thực hiện dự án trong doanh nghiệp” được hình thành. Đây là một phân hệ K trong hệ thống tích hợp IRP về quản lý quá trình thực hiện dự án. H Luận văn tốt nghiệp này hướng đến mục tiêu hỗ trợ cho việc quản lý thông tin của dự án, quản lý thời gian, chi phí của dự án, đồng thời quản lý nguồn nhân lực cũng như Đ tiến độ thực hiện các dự án trong doanh nghiệp sau khi đã được phê duyệt và đưa vào – giai đoạn thực hiện. TT N C A O H K Trang 12 / 297
 14. Phân hệ Quản lý thực hiện dự án trong doanh nghiệp MỤC ĐÍCH YÊU CẦU CỦA ĐỀ TÀI Ứng dụng phương pháp phân tích hướng đối tượng bằng UML vào việc xây dựng một cơ sở dữ liệu phục vụ cho việc Quản lý thực hiện dự án trong doanh nghiệp. Môi trường thực hiện đề tài: VB 6.0 kèm theo bộ User Control của công ty AZ có hổ trợ font Unicode kết hợp với hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server 2000, các báo cáo TN dùng Crystal Report 9.0 để có thể hiển thị được font Unicode, soạn thảo hướng dẫn sử dụng bằng Microsoft FrontPage và dùng chương trình HTML Help WorkShop để dịch H thành tập tin Trợ Giúp (Help). Hệ thống quản lý thực hiện dự án trong doanh nghiệp thông qua hệ thống tham số K giúp chương trình linh động, nguời sử dụng có thể chủ động điều khiển chương trình H theo ý muốn. Cho phép theo dõi dự án với nhiều loại tiền tệ khác nhau thông qua loại tiền tệ cơ bản là tiền VND. Hổ trợ việc phân chia dự án thành các hạng mục, công việc Đ cụ thể và lập kế hoạch tài nguyên tham gia từng công việc, lập kế hoạch nguyên vật – liệu sử dụng cho dự án. Bên cạnh đó chương trình còn hổ trợ lập dự toán cho dự án hay cho từng hạng mục, công việc thuộc dự án đó, lập kế hoạch thanh toán cho toàn bộ dự TT án hay từng hạng mục. Trong quá trình dự án đang thực hiện, quản lý các bút toán phát sinh cũng như các hoá đơn thanh toán, đồng thời lập các báo cáo tiến độ thực hiện dự N án, so sánh chi phí thực với chi phí dự kiến và các báo cáo khác. C A O H K Trang 13 / 297
 15. Phân hệ Quản lý thực hiện dự án trong doanh nghiệp BỐ CỤC CỦA LUẬN VĂN Luận văn bao gồm các phần sau: Mở đầu Phần này giới thiệu tổng quan về đề tài, mục đích yêu cầu của đề tài. Chương 1: Bài toán quản lý dự án trong doanh nghiệp TN Phần này trình bày tổng quan về quản lý dự án, nghiệp vụ và quy trình quản lý thực hiện dự án trong doanh nghiệp. H Chương 2: Phân tích và thiết kế Ứng dụng phương pháp phân tích hướng đối tượng bằng UML để phân tích K và thiết kế một cơ sở dữ liệu phục vụ cho việc quản lý thực hiện dự án trong H doanh nghiệp. Chương 3: Cài đặt và thử nghiệm Đ Từ kết quả phân tích và thiết kế, phần này trình bày về cách tổ chức dữ liệu – trong môi trường cụ thể, tổ chức menu chương trình, giao diện chương trình và kết quả thử nghiệm chương trình. TT Kết luận Kết quả đạt được của luận văn, hạn chế và hướng phát triển trong tương lai. N C A O H K Trang 14 / 297
 16. Phân hệ Quản lý thực hiện dự án trong doanh nghiệp CHƯƠNG 1: BÀI TOÁN QUẢN LÝ DỰ ÁN TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN TRONG DOANH NGHIỆP 1.1.1 Khái niệm dự án TN Mục tiêu nhất định Có thời điểm bắt đầu Quy trình H Nhóm các Có thời điểm kết xác định công việc thúc K Sử dụng tài nguyên có giới hạn H DỰ ÁN Đ – Dự án là một nhóm các công việc được thực hiện theo một quy trình nhất định để TT đạt được mục tiêu đề ra, có thời điểm bắt đầu và kết thúc được ấn định trước, và sử dụng tài nguyên có giới hạn. Dự án được phân loại như sau: N Dự án xây dựng, hoá dầu, khai thác mỏ C Dự án sản xuất A Dự án đào tạo và quản lý O Dự án nghiên cứu H 1.1.2 Quản lý dự án K Quản lý dự án là một nghệ thuật và khoa học phối hợp con người, thiết bị, vật tư, kinh phí và thời gian để hoàn thành dự án đúng hạn và trong phạm vi kinh phí được duyệt. Ngoài ra ta còn có thể hiểu quản lý dự án như sau: Trang 15 / 297
 17. Phân hệ Quản lý thực hiện dự án trong doanh nghiệp Quản lý dự án là một quá trình hoạch định, tổ chức, phân công, hướng dẫn thực hiện và kiểm tra công việc để hoàn thành các mục tiêu đã định của dự án. Mục tiêu của quản lý dự án : • Quản lý dự án hoàn thành đúng hạn • Quản lý dự án hoàn thành trong chi phí đã dự trù TN • Quản lý dự án hoàn thành đạt yêu cầu đã đặt ra • Quản lý sử dụng nguồn nhân lực một cách hiệu quả H Nội dung chính trong Quản lý dự án : K • Quản lý thời gian của dự án H - Xác định các công tác - Trình tự các công tác Đ - Ước lượng thời gian hoàn thành công tác - Lập tiến độ/kế hoạch – - Kiểm soát thời gian TT • Quản lý chi phí của dự án - Hoạch định tài nguyên N - Ước lượng chi phí C - Thiết lập ngân sách cho dự án - Kiểm soát chi phí A • Quản lý nguồn nhân lực dự án O - Hoạch định tổ chức - Tìm kiếm / tuyển dụng nhân viên H - Thành lập và duy trì Ban Quản lý dự án K • Quản lý thông tin của dự án - Hoạch định thông tin - Báo cáo tiến trình - Kết thúc quản lý Trang 16 / 297
 18. Phân hệ Quản lý thực hiện dự án trong doanh nghiệp 1.2 QUẢN LÝ THỰC HIỆN DỰ ÁN TRONG DOANH NGHIỆP 1.2.1 Sơ đồ tổ chức Bất kỳ một doanh nghiệp nào đều có những dự án lớn nhỏ khác nhau. Để quản lý các dự án đó một cách có hiệu quả nhất, kinh tế nhất thì doanh nghiệp cần phải có một bộ phận quản lý việc hình thành và theo dõi thực hiện các công việc trong dự án (bộ phận đó được gọi là Ban quản lý dự án). Tuỳ theo phạm vi của dự án, ban quản lý dự án sẽ có TN những vị trí khác nhau trong sơ đồ tổ chức của doanh nghiệp. Ban quản lý dự án tồn tại trong suốt quá trình làm dự án, từ khi bắt đầu nhận dạng H dự án, soạn thảo dự án cho đến khi có quyết định thành lập. Trong suốt quá trình thực hiện dự án, ban quản lý vẫn có nhiều khả năng phải thay đổi cơ cấu tổ chức, nhân sự cho K phù hợp với tình hình sản xuất, kinh doanh từng thời kỳ, nhất là đối với các dự án có thời gian tồn tại lâu dài. Khi dự án đã hoàn tất và đưa vào sử dụng thì ban quản lý dự án có thể H giải tán. Đ Nếu phạm vi dự án nhỏ, chẳng hạn như dự án nhằm tăng trang thiết bị, máy móc, tăng doanh số bán hàng cho công ty…, ban quản lý dự án sẽ được tổ chức như sau: – TT Ban giám đốc N Phòng Phòng Phòng Ban quản lý C sản xuất kinh doanh kế toán dự án A Hình 1.1: Vị trí Ban quản lý dự án trong sơ đồ tổ chức doanh nghiệp (phạm vi dự án nhỏ) O Nếu phạm vi của dự án lớn hơn, chẳng hạn: xây dựng nhà máy, xưởng sản xuất, H thành lập công ty con,….hoặc những dự án có tầm vĩ mô, có liên quan tới tỉnh, Sở hay Chính phủ xét duyệt, Ban quản lý sẽ có vị trí trong sơ đồ tổ chức như sau: K Trang 17 / 297
 19. Phân hệ Quản lý thực hiện dự án trong doanh nghiệp Ban giám đốc Ban quản lý dự án Phòng sản xuất Phòng kinh doanh Phòng kế toán TN Hình 1.2: Vị trí Ban quản lý dự án trong sơ đồ tổ chức doanh nghiệp (phạm vi dự án lớn) Trong doanh nghiệp, Ban quản lý dự án có quan hệ với nhiều phòng ban khác (được H cho bởi Hình 1.3). K Trong quá trình thực hiện dự án, nhân công tham gia dự án sẽ được Ban quản lý dự án tính lương và chuyển về cho phòng Quản lý nhân sự. Phòng Quản lý nhân sự chịu trách H nhiệm trả lương và theo dõi chấm công hằng ngày cho nhân viên. Cuối cùng tiền lương Đ nhân viên sẽ được kết chuyển vào Kế toán tổng hợp. Khi dự án cần nguyên vật liệu thì Ban quản lý dự án gởi danh sách các nguyên vật – liệu cần thiết cho bộ phận quản lý kho. Bộ phận này kiểm tra xem kho có đủ các nguyên TT vật liệu cần thiết không, nếu không đủ sẽ yêu cầu mua nguyên vật liệu nhập kho. Các hoá đơn cần thanh toán cho dự án được gởi cho Kế toán phải thu và cập nhật vào kế toán tổng hợp. N kết chuyển KẾ TOÁN TỔNG HỢP PHÒNG NHÂN SỰ C A Lương Cập nhật vào KTTH O Hoá đơn KẾ TOÁN PHẢI THU H QUẢN LÝ DỰ ÁN K Yêu cầu xuất KHO nguyên vật liệu Hình 1.3: Mối quan hệ giữa Ban quản lý dự án và các bộ phận khác Trang 18 / 297
 20. Phân hệ Quản lý thực hiện dự án trong doanh nghiệp 1.2.2 Quy trình quản lý thực hiện dự án trong doanh nghiệp Dự án của công ty bao gồm hai loại. Một là dự án do công ty đưa ra nhằm phục vụ cho nhu cầu sản xuất, kinh doanh hay mở rộng quy mô của công ty. Hai là dự án công ty nhận thực hiện theo yêu cầu của khách hàng. Trong công ty, ban quản lý dự án là bộ phận quản lý toàn bộ mọi hoạt động của dự án, từ khi dự án được hình thành cho đến khi dự án kết thúc. Ban quản lý dự án bao gồm hai bộ phận: bộ phận quản lý quá trình xúc tiến và TN hình thành dự án, bộ phận quản lý quá trình thực hiện dự án. Bộ phận quản lý xúc tiến và hình thành dự án quản lý từ khi dự án được đề ra, thông qua các giai đoạn xét duyệt và thẩm định cho đến khi dự án có quyết định được hình thành. Bộ phận quản lý thực hiện H dự án quản lý từ lúc dự án được đưa vào thực hiện cho đến khi dự án kết thúc. K Đối với dự án của công ty, dự án đưa ra phải được xét duyệt, thẩm định từ phòng ban cấp dưới đến phòng ban cấp trên. Sau khi đã được xét duyệt, dự án của công ty được H hình thành. Tùy vào quy mô của dự án, dự án có thể được chia thành nhiều gói thầu, mỗi Đ gói thầu được phân thành nhiều hạng mục. Công ty có thể trực tiếp thực hiện toàn bộ các gói thầu hay chỉ một số gói thầu của dự án. Mỗi gói thầu của công ty khi chuyển sang bộ – phận quản lý thực hiện được xem như là một dự án. Phần còn lại có thể được đưa ra đấu TT thầu và giao cho các công ty ngoài thực hiện. Đối với dự án thực hiện theo yêu cầu của khách hàng, Ban quản lý dự án lập bản báo N giá, kế hoạch thực hiện dự án và gửi cho khách hàng (khách hàng ở đây có thể là một công ty hay một người). Nếu khách hàng đồng ý với bản báo giá, dự án sẽ được chuyển C sang giai đoạn thực hiện. A Quy trình quản lý thực hiện dự án được thể hiện ở hình 1.4 O H K Trang 19 / 297

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản