intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn tốt nghiệp: Xây dựng hệ thống quản lý dự án theo quy trình Scrum

Chia sẻ: Tran Tran | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

168
lượt xem
30
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn tốt nghiệp: Xây dựng hệ thống quản lý dự án theo quy trình Scrum với mục tiêu vận dụng những kiến thức cơ bản về quy trình SCRUM để tạo nên một hệ thống nhằm giúp việc quản lý dự án phần mềm trở nên đơn giản, mọi công việc quản lý, phân chia công việc và báo cáo theo sprint không phải làm một cách thủ công.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn tốt nghiệp: Xây dựng hệ thống quản lý dự án theo quy trình Scrum

 1. MỤC LỤC MỞ ĐẦU ............................................................................................................................................................... 1 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI ............................................................................................................................. 1 2. MỤC ĐÍCH ĐỀ TÀI ............................................................................................................................... 1 3. NHIỆM VỤ CẦN THỰC HIỆN ............................................................................................................. 2 4. CÔNG CỤ VÀ NỀN TẢNG PHÁT TRIỂN .......................................................................................... 2 5. KẾT QUẢ DỰ KIẾN SẼ ĐẠT ĐƢỢC ................................................................................................... 2 6. BỐ CỤC ĐỒ ÁN...................................................................................................................................... 2 CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT ............................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 1.1. TÌM HIỂU VỀ QUY TRÌNH SCRUM ...................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 1.1.1. Scrum là gì? ................................................................................. Error! Bookmark not defined. 1.1.2. Thành phần cấu tạo một Scrum.................................................. Error! Bookmark not defined. 1.1.2.1. Nhóm Scrum ......................................................................................... Error! Bookmark not defined. 1.1.2.2. Sprint .................................................................................................... Error! Bookmark not defined. 1.1.2.3. Đồ nghề của Scrum .............................................................................. Error! Bookmark not defined. 1.1.3. Ưu điểm của Scrum ..................................................................... Error! Bookmark not defined. 2.2 TÌM HIỂU VỀ NODE.JS ........................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 1.2.1. Giới thiệu ..................................................................................... Error! Bookmark not defined. 1.2.2. Các ứng dụng nên sử dụng Node.js ............................................ Error! Bookmark not defined. 1.2.3. Ưu điểm của Node.js.................................................................... Error! Bookmark not defined. 1.2.4. Nhược điểm của Node.js.............................................................. Error! Bookmark not defined. 1.2.5. Module ......................................................................................... Error! Bookmark not defined. 1.2.6. Nên sử dụng Node.js.................................................................... Error! Bookmark not defined. 2.3 HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU NOSQL MONGODB......... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 1.3.1. Tổng quan về NoSQL .................................................................. Error! Bookmark not defined. 1.3.1.1. NoSQL là gì? ........................................................................................ Error! Bookmark not defined. 1.3.1.2. Tính ứng dụng của NoSQL ................................................................. Error! Bookmark not defined. 1.3.1.3. Lịch sử ................................................................................................... Error! Bookmark not defined. 1.3.1.4. So sánh NoSql và RDBMs ................................................................... Error! Bookmark not defined. 1.3.2. MongoDB ..................................................................................... Error! Bookmark not defined. 1.3.2.1. MongoDB là gì? .................................................................................... Error! Bookmark not defined. 1.3.2.2. Lịch sử ra đời MongoDB ..................................................................... Error! Bookmark not defined. 1.3.2.3. Các khái niệm cơ bản MongoDB ........................................................ Error! Bookmark not defined. 1.3.2.4. Mô hình hóa dữ liệu ............................................................................. Error! Bookmark not defined. 1.3.2.5. So sánh hiệu suất hoạt động của MongoDB và SQL Server 2008 .... Error! Bookmark not defined. CHƢƠNG 2 PHÂN TÍCH VÀ THUYẾT KẾ HỆ THỐNG ........ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 2.1 XÁC ĐỊNH YÊU CẦU ............................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 2.1.1. u cầu chức ...................................................................... Error! Bookmark not defined. 2.1.2. Yêu cầu phi chức ................................................................ Error! Bookmark not defined. 2.2. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ CHỨC NĂNG ............................ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 2.2.1. Sơ đồ User-case............................................................................ Error! Bookmark not defined. 2.2.2. Đặt tả chi tiết một số chức điển hình ................................. Error! Bookmark not defined. 2.2.2.1. User-case Đăng ký ............................................................................... Error! Bookmark not defined. 2.2.2.2. User-case đăng nhập ............................................................................ Error! Bookmark not defined. 2.2.2.3. User-case Đăng xuất............................................................................. Error! Bookmark not defined. 2.2.2.4. User-case Tạo mới Project................................................................... Error! Bookmark not defined. 2.2.2.5. User-case xem danh sách Project ........................................................ Error! Bookmark not defined.
 2. 2.2.2.6. User-case tạo Note ................................................................................ Error! Bookmark not defined. 2.2.2.7. User-case lựa chọn và thực hiện Note ................................................. Error! Bookmark not defined. 2.2.2.8. User-case Bình luận ............................................................................. Error! Bookmark not defined. 2.2.2.9. User-case chinh sửa Task .................................................................... Error! Bookmark not defined. 2.2.2.10. User-case thêm User vào Project ........................................................ Error! Bookmark not defined. 2.2.2.11. User-case Chỉnh sửa Project ............................................................... Error! Bookmark not defined. 2.2.2.12. Xóa User khỏi Project .......................................................................... Error! Bookmark not defined. 2.2.3. Biểu đồ hoạt động ........................................................................ Error! Bookmark not defined. 2.2.3.1. Đăng ký ................................................................................................. Error! Bookmark not defined. 2.2.3.2. Đăng nhập ............................................................................................. Error! Bookmark not defined. 2.2.3.3. Đăng xuất .............................................................................................. Error! Bookmark not defined. 2.2.3.4. Tạo Project ........................................................................................... Error! Bookmark not defined. 2.2.3.5. List Project ........................................................................................... Error! Bookmark not defined. 2.2.3.6. Tạo Task ............................................................................................... Error! Bookmark not defined. 2.2.3.7. Lựa chọn và thực hiện Task ................................................................ Error! Bookmark not defined. 2.2.3.8. Bình luận ............................................................................................... Error! Bookmark not defined. 2.2.3.9. Chỉnh sửa Task .................................................................................... Error! Bookmark not defined. 2.2.3.10. Thêm User vào Project ........................................................................ Error! Bookmark not defined. 2.2.3.11. Chỉnh sửa Project................................................................................. Error! Bookmark not defined. 2.2.3.12. Xóa User ra khỏi Project ..................................................................... Error! Bookmark not defined. 2.2.4. Biểu đồ tuần tự ............................................................................ Error! Bookmark not defined. 2.2.4.1. Đăng ký ................................................................................................. Error! Bookmark not defined. 2.2.4.2. Đăng nhập ............................................................................................. Error! Bookmark not defined. 2.2.4.3. Đăng xuất .............................................................................................. Error! Bookmark not defined. 2.2.4.4. Tạo Project ........................................................................................... Error! Bookmark not defined. 2.2.4.5. List Project ........................................................................................... Error! Bookmark not defined. 2.2.4.6. Tạo Task ............................................................................................... Error! Bookmark not defined. 2.2.4.7. Lựa chọn và thực hiện Task ................................................................ Error! Bookmark not defined. 2.2.4.8. Bình luận ............................................................................................... Error! Bookmark not defined. 2.2.4.9. Chỉnh sửa Task .................................................................................... Error! Bookmark not defined. 2.2.4.10. Thêm User vào Project ........................................................................ Error! Bookmark not defined. 2.2.4.11. Chỉnh sửa Project................................................................................. Error! Bookmark not defined. 2.2.4.12. Xóa User khỏi Project .......................................................................... Error! Bookmark not defined. 2.2.5. Biểu đồ Lớp .................................................................................. Error! Bookmark not defined. 2.2.6. Phâ tích cơ sở dữ liệu ................................................................ Error! Bookmark not defined. 2.2.7. Thiết kế cơ sở dữ liệu................................................................... Error! Bookmark not defined. CHƢƠNG 3 KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC ............................................................................................................ 3 3.1 GIAO DIỆN ĐĂNG NHẬP ................................................................................................................ 3 3.2 GIAO DIỆN ĐĂNG KÝ ..................................................................................................................... 3 3.3 GIAO DIỆN LIST PROJECT ........................................................................................................... 4 3.4 GIAO DIỆN PROFILE ...................................................................................................................... 4 3.5 GIAO DIỆN KÉO THẢ TASK .......................................................................................................... 5 3.6 GIAO DIỆN THÊM VÀ XÓA USER TRONG PROJECT ............................................................. 6 3.7 GIAO DIỆN TẠO PROJECT ............................................................................................................ 7 3.8 GIAO DIỆN TẠO TASK ................................................................................................................... 8 3.9 GIAO DIỆN THÔNG TIN TASK ..................................................................................................... 8 KẾT LUẬN VÀ HƢỚNG PHÁT TRIỂN .......................................................................................................... 9 1. KẾT LUẬN .............................................................................................................................................. 9 1.1. Ưu điểm ........................................................................................................................................... 9 1.2. Nhược điểm ..................................................................................................................................... 9 2. HƢỚNG PHÁT TRIỂN.......................................................................................................................... 9
 3. TÀI LIỆU THAM KHẢO .................................................................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1: So sánh CSDL quan hệ và NoSQL .......................................... Error! Bookmark not defined. Bảng 2: Đặc tả use-case đăng ký........................................................... Error! Bookmark not defined. Bảng 3: User-case đăng nhập ................................................................ Error! Bookmark not defined. Bảng 4: User-case đăng xuất ................................................................. Error! Bookmark not defined. Bảng 5: User-case tạo mới project ........................................................ Error! Bookmark not defined. Bảng 6: User-case danh sách project .................................................... Error! Bookmark not defined. Bảng 7: User-case tạo Note ................................................................... Error! Bookmark not defined. Bảng 8: User-case lựa chọn và thực hiện Note ..................................... Error! Bookmark not defined. Bảng 9: User-case Bình luận ................................................................. Error! Bookmark not defined. Bảng 10: User-case chỉnh sửa Note ...................................................... Error! Bookmark not defined. Bảng 11: User-case thêm User vào Project ........................................... Error! Bookmark not defined. Bảng 12: User-case chỉnh sửa project ................................................... Error! Bookmark not defined. Bảng 13: User-case Xóa User khỏi Project ........................................... Error! Bookmark not defined. Bảng 14: Cấu trúc toàn bộ table của hệ thống....................................... Error! Bookmark not defined. Bảng 15: Cấu trúc table User ................................................................ Error! Bookmark not defined. Bảng 16: Cấu trúc table Project ............................................................ Error! Bookmark not defined. Bảng 17: Cấu trúc table Note ................................................................ Error! Bookmark not defined. Bảng 18: Cấu trúc table Comment ........................................................ Error! Bookmark not defined. Bảng 19: Cấu truc table Sprint .............................................................. Error! Bookmark not defined. Bảng 20: Cấu trúc table Notification .................................................... Error! Bookmark not defined.
 4. DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1: Kiến trúc hệ thống ................................................................... Error! Bookmark not defined. Hình 2: Tóm tắt quy trình Scrum .......................................................... Error! Bookmark not defined. Hình 3: Nhóm của Scrum...................................................................... Error! Bookmark not defined. Hình 4: Product Backlog ....................................................................... Error! Bookmark not defined. Hình 5: Biểu đồ Burndown ................................................................... Error! Bookmark not defined. Hình 6: Pocker Cards ........................................................................... Error! Bookmark not defined. Hình 7: Kiến trúc của mongodb ............................................................ Error! Bookmark not defined. Hình 8: Collection trong mongoDB ...................................................... Error! Bookmark not defined. Hình 9: Các khai niệm về mongodb ...................................................... Error! Bookmark not defined. Hình 10: So sánh chức năng Insert giữa mongodb và SQL server2008Error! Bookmark not defined. Hình 11: So sánh tốc độ truy vấn của mongodb và SQL serser 2008 ... Error! Bookmark not defined. Hình 12: Tổng quan về hệ thống quản lý dự án theo quy trình Scrum . Error! Bookmark not defined. Hình 13: Sơ đồ User-case của hệ thống ................................................ Error! Bookmark not defined. Hình 14: User-case đăng ký .................................................................. Error! Bookmark not defined. Hình 15: User-case đăng nhập .............................................................. Error! Bookmark not defined. Hình 16: User-case đăng xuất ............................................................... Error! Bookmark not defined. Hình 17: User-case tạo mới project....................................................... Error! Bookmark not defined. Hình 18: User-case danh sách project ................................................... Error! Bookmark not defined. Hình 19: User-case tạo Note ................................................................. Error! Bookmark not defined. Hình 20: User-case lựa chọn và thực hiện Note.................................... Error! Bookmark not defined. Hình 21: User-case Bình luận ............................................................... Error! Bookmark not defined. Hình 22: User-case chỉnh sửa Task ....................................................... Error! Bookmark not defined. Hình 23: User-case thêm User vào Project ........................................... Error! Bookmark not defined. Hình 24: User-case chỉnh sửa project ................................................... Error! Bookmark not defined. Hình 25: User-case Xóa User khỏi Project ........................................... Error! Bookmark not defined. Hình 26: Biểu đồ hoạt động đăng ký .................................................... Error! Bookmark not defined. Hình 27: Biểu đồ hoạt động đăng nhập ................................................. Error! Bookmark not defined. Hình 28: Biểu đồ hoạt động đăng xuất.................................................. Error! Bookmark not defined. Hình 29: Biểu đồ hoạt động tạo project ................................................ Error! Bookmark not defined. Hình 30: Biểu đồ hoạt động danh sách project ..................................... Error! Bookmark not defined. Hình 31: Biểu đồ hoạt động tạo task ..................................................... Error! Bookmark not defined. Hình 32: Biểu đồ hoạt động lựa chọn và thực hiện task ....................... Error! Bookmark not defined. Hình 33: Biểu đồ hoạt động bình luận .................................................. Error! Bookmark not defined. Hình 34: Biểu đồ hoạt động chỉnh sửa task .......................................... Error! Bookmark not defined. Hình 35: Biểu đồ hoạt động thêm user vào project ............................... Error! Bookmark not defined. Hình 36: Biểu đồ hoạt động chỉnh sửa project ...................................... Error! Bookmark not defined. Hình 37: Biểu đồ hoạt động xóa user khỏi project ................................ Error! Bookmark not defined. Hình 38: Biểu đồ tuần tự đăng ký ......................................................... Error! Bookmark not defined. Hình 39: Biểu đồ tuần tự đăng nhập ..................................................... Error! Bookmark not defined. Hình 40: Biểu đồ tuần tự đăng xuất ...................................................... Error! Bookmark not defined. Hình 41: Biểu đồ tuần tự tạo project ..................................................... Error! Bookmark not defined. Hình 42: Biểu đồ tuần tự danh sách project .......................................... Error! Bookmark not defined. Hình 43: Biểu đồ tuần tự tạo task.......................................................... Error! Bookmark not defined. Hình 44: Biểu đồ tuần tự lựa chọn và thực hiện task ............................ Error! Bookmark not defined.
 5. Hình 45: Biểu đồ tuần tự bình luận ....................................................... Error! Bookmark not defined. Hình 46: Biểu đồ tuần tự chỉnh sửa task ............................................... Error! Bookmark not defined. Hình 47: Biểu đồ tuần tự thêm user vào project ................................... Error! Bookmark not defined. Hình 48: Biểu đồ tuần tự chỉnh sửa project .......................................... Error! Bookmark not defined. Hình 49: Biểu đồ tuần tự xóa user khỏi project .................................... Error! Bookmark not defined. Hình 50: Biểu đồ lớp ............................................................................. Error! Bookmark not defined. Hình 51: Giao diện đăng nhập ............................................................................................................... 3 Hình 52: Giao diện đăng ký ................................................................................................................... 3 Hình 53: Giao diện danh sách project .................................................................................................... 4 Hình 54: Giao diện thông tin cá nhân .................................................................................................... 4 Hình 55: Giao diện kéo thả task ............................................................................................................. 5 Hình 56: Giao diện thêm xóa user trong project .................................................................................... 6 Hình 57: Giao diện tạo project ............................................................................................................... 7 Hình 58: Giao diện tạo task.................................................................................................................... 8 Hình 59: Giao diện thông tin task .......................................................................................................... 8
 6. Xây dựng hệ thống quản lý dự án theo quy trình Scrum MỞ ĐẦU 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI - Trong ngành công nghiệp phần mềm, phương thức sản xuất phần mềm có một vai trò vô cùng quan trọng, nó quyết định cấu trúc tổ chức, qui trình phát triển, khả năng thành công của các dự án. Sản phẩm của mỗi dự án phần mềm không giống nhau nên việc áp dụng để phát triển hàng loạt là rất khó khăn. Do vậy, nếu để có một qui trình chi tiết áp dụng được để phát triển cho tất cả các sản phẩm thì đó là một tác phẩm đồ sộ và tốn kém. Giả sử có một qui trình như vậy thì việc nhớ để áp dụng nó một cách hiệu quả cũng là một thách thức lớn. - Phần mềm là một sản phẩm phức tạp nên ngay từ đầu khách hàng khó có thể hình dung đầy đủ các yêu cầu đặt ra cho sản phẩm mà phải qua quá trình phát triển những chi tiết ấy mới hình thành nên việc ứng phó tốt với những thay đổi yêu cầu sẽ giúp giảm bớt rủi ro - Quá trình phát triển phần mềm khá phức tạp và có nhiều khác nhau giữa các sản phẩm nên cần có một cách tổ chức cho việc xây dựng phần mềm một một cách hợp lý. - Như vậy đòi hỏi phải có một quỳ trình phát triển phần mềm có thể thích nghi kịp thời và có thể đơn giản hóa quá trình tổ chức, giảm được chỉ phí quản lý của một dự án khi có sự thay đổi đột ngột. Trong những năm gần đây SCRUM nổi lên như một phương thức tổ chức sản xuất ưu việt, giải quyết được những bất cập trong ngành công nghiệp phần mềm, được nhiều công ty phần mềm áp dụng và thành công. 2. MỤC ĐÍCH ĐỀ TÀI - “Hệ thống quản lý dự án theo quy trình SCRUM” vận dụng những kiến thức cơ bản về quy trình SCRUM để tạo nên một hệ thống nhằm giúp việc quản lý dự án phần mềm trở nên đơn giản, mọi công việc quản lý, phân chia công việc và báo cáo theo sprint không phải làm một cách thủ công. “Hệ thống quản lý dự án theo quy trình SCRUM” tập trung giải quyết các vấn đề cơ bản như:  Thống kê danh sách các dự án phần mềm  Quản lý các task của một dự án trên bảng Kanban  Báo cáo tiến độ của một dự án qua các sprint  Phân chia task cho mỗi người trong Team trực tiếp tham gia dự án
 7. Xây dựng hệ thống quản lý dự án theo quy trình Scrum  Quản lý dánh sách các thành viên của một Team  Thông báo, xem thông tin cá nhân của mỗi người trong Team 3. NHIỆM VỤ CẦN THỰC HIỆN  Tìm hiểu về quy trình SCRUM  Tham khảo một số hệ thống quản lý dự án và hệ thống quản lý dự án theo quy trình SCRUM  Tìm hiểu cách xây dựng hệ thống trên nền tảng WEB  Thiết kế và xây dựng cơ sở dữ liệu NOSQL trong mongodb  Tìm hiểu lập trình bằng javascript trên nền tảng Node.js  Tìm hiểu một số ngôn ngữ như CSS, HTML  Lập kế hoạch các chức năng cần thiết của hệ thống  Tìm hiều hệ thống Github đê quản lý sources 4. CÔNG CỤ VÀ NỀN TẢNG PHÁT TRIỂN  Quản lý dữ liệu bằng mongodb  Hệ thống chạy trên nền tảng WEB  Lập trình bằng javascript trên nền tảng Node.js  Môi trường hoạt động Linux  Một số ngôn ngữ khác như HTML, CSS 5. KẾT QUẢ DỰ KIẾN SẼ ĐẠT ĐƢỢC  Xây dựng được module quản lý dánh sách các dự án  Chức năng thống kê thông tin task theo 2 biểu đồ User story và Burn Down  Tạo ra giao diện quản lý task theo bản Kanban  Tốc độ hoạt động của hệ thống không quá chậm  Giao diện dễ sử dụng  Thống kê task, point theo user  Chức năng Notification, Comment  Xử lý thời gian thực 6. BỐ CỤC ĐỒ ÁN Chương 1: Cơ sở lý thuyết: Chương này trình bày các lý thuyết về nền tảng Web, quy trình SCRUM, Mongodb và Node.js Chương 2: Phân tích và thuyết kế hệ thống: Chương này phân tích và thiết kế hệ thốg quản lý dự án theo quy trình SCRUM Chương 3:Triển khai và kết quả đánh giá: Chương này trình bày kết quả demo Kết luận: Tổng kết kết quả đạt được, ưu khuyết điểm của chương trình và hướng phát triển
 8. Xây dựng hệ thống quản lý dự án theo quy trình Scrum KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC 3.1 Giao diện đăng nhập Hình 1: Giao diện đăng nhập 3.2 Giao diện đăng ký Hình 2: Giao diện đăng ký
 9. Xây dựng hệ thống quản lý dự án theo quy trình Scrum 3.3 Giao diện list Project Hình 3: Giao diện danh sách project 3.4 Giao diện Profile Hình 4: Giao diện thông tin cá nhân
 10. Xây dựng hệ thống quản lý dự án theo quy trình Scrum 3.5 Giao diện kéo thả Task Hình 5: Giao diện kéo thả task
 11. Xây dựng hệ thống quản lý dự án theo quy trình Scrum 3.6 Giao diện thêm và xóa User trong Project Hình 6: Giao diện thêm xóa user trong project
 12. Xây dựng hệ thống quản lý dự án theo quy trình Scrum 3.7 Giao diện tạo Project Hình 7: Giao diện tạo project
 13. Xây dựng hệ thống quản lý dự án theo quy trình Scrum 3.8 Giap diện tạo Task Hình 8: Giao diện tạo task 3.9 Giao diện thông tin Task Hình 9: Giao diện thông tin task
 14. Xây dựng hệ thống quản lý dự án theo quy trình Scrum KẾT LUẬN VÀ HƢỚNG PHÁT TRIỂN 1. Kết Luận 1.1. Ƣu điểm  Sử dụng giao diện dễ sử dụng, gần giống với giao diện hệ thống trello một hệ thông quản lý dự án nổi tiếng hiện nay  Hệ thống đã sử dụng công nghệ sử lý thời gian thực, giúp việc thao tác một cách đồng bộ hơn  Áp dụng được quy trình Scrum vào hệ thống  Thống kê đồ thị qua từng sprint giúp việc kiểm soát task một cách minh bạch 1.2. Nhƣợc điểm  Chưa đảm bảo được tốc độ khi lượng truy cập người dùng tăng lên 2. Hƣớng phát triển “Quản lý dự án theo quy trình Scum” về cơ bản đã áp dụng được những lý thuyết về Scrum để đưa vào hệ thống, tính đến nay hệ thống đã có những chức năng cơ bản đáp ứng cho việc quản lý dự án một cách tốt nhất. Tuy nhiên vẫn có một số vấn đề mà hệ thống cần nâng cấp nên hướng phát triển hệ thống trong tương lai:  Chức năng Chat Online  Chức năng thống kê Activity  Chức năng thống kê task theo đồ thị  Chức năng cài đặt Project  Chắc năng thống kê User (Task, Point)
 15. Xây dựng hệ thống quản lý dự án theo quy trình Scrum
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=168

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2