intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn tốt nghiệp: Xây dựng kế hoạch Road show tung sản phẩm MEP ra thị trường

Chia sẻ: Nguyen Tran Huyen Tran | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:81

534
lượt xem
179
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn tốt nghiệp: Xây dựng kế hoạch Road show tung sản phẩm MEP ra thị trường nhằm hệ thống lý luận về bản chất và đặc điểm của tổ chức sự kiện, giới thiệu về thị trường thanh toán điện tử, các yếu tố tác động đến hoạt động kinh doanh của MobiVi, đề xuất và xây dựng các hình thức PR hỗ trợ nhằm nâng cao hiệu quả Road show.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn tốt nghiệp: Xây dựng kế hoạch Road show tung sản phẩm MEP ra thị trường

 1. Luận văn tốt nghiệp "Xây dựng kế hoạch Road show tung sản phẩm MEP ra thị trường"
 2. GVHD: Th.S Traàn Mai Ñoâng CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP PHAÀN MÔÛ ÑAÀU 1. Lyù do choïn ñeà taøi Thò tröôøng caïnh tranh thanh toaùn ñieän töû ngaøy caøng soâi ñoäng vôùi chieán dòch PR maïnh meõ cuûa caùc coâng ty. MobiVi ñang trong giai ñoaïn chuaån bò, hoaøn thieän caùc saûn phaåm. Trong thôøi gian tôùi khi MobiVi chính thöùc ñem saûn phaåm giôùi thieäu ra thò tröôøng seõ caàn nhöõng chieán dòch truyeàn thoâng, Marketing hieäu quaû ñeå coù theå xaùc laäp choã ñöùng treân thò tröôøng cuõng nhö taïo söï khaùc bieät so vôùi ñoái thuû caïnh tranh. Hoaït ñoäng Road Show laø moät daïng cuûa toå chöùc söï kieän vôùi nhöõng lôïi ích mang laïi nhö moät Event. Ñöôïc caùc coâng ty aùp duïng nhieàu hieän nay bôûi tính thuyeát phuïc, thu huùt soá löôïng ngöôøi bieát ñeán nhieàu, truyeàn ñieäp ñöôïc thoâng ñieäp cuûa coâng ty toå chöùc, deã ñem laïi tình caûm gaén boù cuûa caùc ñoái töôïng muïc tieâu ñeán vôùi saûn phaåm hay hình aûnh cuûa coâng ty. Loaïi hình söï kieän naøy ñoøi hoûi moät keá hoaïch cuï theå, kieåm soaùt ñöôïc caùc haïng muïc trong danh saùch coâng vieäc caàn laøm, caùc tình huoáng phaùt sinh cuõng thöôøng xaûy ra nhieàu hôn. Sau khi phaân tích caùc ñaëc ñieåm cuûa saûn phaåm, em thaác caùc hoaït ñoäng Road Show raát phuø hôïp vôùi giai ñoaïn ñaàu tung saûn phaåm MEP ra thò tröôøng. Chính vì vaäy em ñaõ choïn ñeà taøi “XAÂY DÖÏNG KEÁ HOAÏCH ROAD SHOW TUNG SAÛN PHAÅM MEP RA THÒ TRÖÔØNG” laøm ñeà taøi toát nghieäp cuûa mình SVTH: Nguyeãn Taân Loäc 1 www.key-marketing.com.vn
 3. GVHD: Th.S Traàn Mai Ñoâng ñeå nghieân cöùu coâng taùc chuaån bò, caùch thöùc toå chöùc vaø quaûn lyù Road Show nhö theá naøo? Vaø traû lôøi caùc caâu hoûi lieân quan: Muïc ñích cuûa Road Show? Laøm theá naøo ñeå toå chöùc thaønh coâng Road Show? Caùc chieán löôïc truyeàn thoâng hoã trôï ñeå Road Show ñaït hieäu quaû cao nhaát...Toaøn boä keá hoaïch naøy vôùi mong muoán cung caáp cho MobiVi moät söï löïa choïn thích hôïp khi tung saûn phaåm ra thò tröôøng. 2. Muïc tieâu nghieân cöùu Heä thoáng lyù luaän veà baûn chaát vaø ñaëc ñieåm cuûa toå chöùc söï kieän. Giôùi thieäu veà thò tröôøng thanh toaùn ñieän töû, caùc yeáu toá taùc ñoäng ñeán hoaït ñoäng kinh doanh cuûa MobiVi. Phaân tích taùc ñoäng cuûa vieäc öùng duïng hoaït ñoäng Road Show trong keá hoaïch kinh doanh cuûa MobiVi. Ñeà xuaát vaø xaây döïng caùc hình thöùc PR hoã trôï nhaèm naâng cao hieäu quaû cuûa Road Show. 3. Phaïm vi nghieân cöùu Ñoái töôïng nghieân cöùu: Coâng ty thanh toaùn ñieän töû Vieät Phuù MobiVi. Noäi dung nghieân cöùu: Xaây döïng keá hoaïch toå chöùc Road Show giôùi thieäu saûn phaåm ra thò tröôøng mang teân “Thöôûng thöùc Coffee Wifi cuøng MobiVi”. Phaïm vi : Ñòa baøn tp. Hoà Chí Minh (ñaëc bieät laø khu vöïc trung taâm thaønh phoá) Soá lieäu thoâng tin : Caùc taøi lieäu nghieân cöùu trong 2 naêm gaàn ñaây. SVTH: Nguyeãn Taân Loäc 2 www.key-marketing.com.vn
 4. GVHD: Th.S Traàn Mai Ñoâng 4. Phöông phaùp nghieân cöùu Phöông phaùp nghieân cöùu ñöôïc söû duïng trong ñeà taøi laø phöông phaùp thoáng keâ vaø phaân tích döõ lieäu thöù caáp thu thaäp ñöôïc trong quaù trình thöïc taäp taïi doanh nghieäp, caùc soá lieäu baùo caùo trong caùc taøi lieäu phaân tích ñoái thuû caïnh trang, taøi lieäu baùo caùo thò tröôøng thanh toaùn ñieän töû vaø caùc trang web veà thoâng tin thò tröôøng ñeå töø ñoù ruùt ra nhöõng ñaùng giaù vaø keát luaän. 5. Noäi dung ñeà taøi : Chöông 1: CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN CUÛA ÑEÀ TAØI Chöông 2: TOÅNG QUAN THOÏ TRÖÔØNG THANH TOAÙN ÑIEÄN TÖÛ VIEÄT NAM Chöông 3: THÖÏC TEÁ KINH DOANH HIEÄN TAÏI CUÛA COÂNG TY Chöông 4: PHAÂN TÍCH VAØ TOÅNG HÔÏP LYÙ DO CAÀN THIEÁT ÑEÅ TOÅ CHÖÙC HOAÏT ÑOÄNG ROAD SHOW GIÔÙI THIEÄU SAÛN PHAÅM MEP Chöông 5: KEÁ HOAÏCH TOÅ CHÖÙC CHÖÔNG TRÌNH “THÖÔÛNG THÖÙC COFFEE WIFI CUØNG MOBIVI” SVTH: Nguyeãn Taân Loäc 3 www.key-marketing.com.vn
 5. GVHD: Th.S Traàn Mai Ñoâng PHAÀN NOÄI DUNG XAÂY DÖÏNG KEÁ HOAÏCH ROAD SHOW GIÔÙI THIEÄU SAÛN PHAÅM MEP RA THÒ TRÖÔØNG CHÖÔNG 1 : CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN CUÛA ÑEÀ TAØI 1.1 KHAÙI NIEÄM CHUNG 1.1.1 Khaùi nieäm Event Söï kieän (event) laø moät söï kieän ñöôïc dieãn ra taïi moät thôøi ñieåm hoaëc trong moät khoaûng thôøi gian nhaát ñònh taäp trung yù töôûng, nguoàn löïc nhaèm truyeàn ñaït moät thoâng ñieäp, taïo aán töôïng vaø thu huùt söï quan taâm, chuù yù ñeán ñoái töôïng tham gia. Caùc loaïi söï kieän thöôøng gaëp : Hoïp baùo Hoäi nghò, hoäi thaûo Giôùi thieäu saûn phaåm Leã khai maïc, khai tröông, ñoäng thoå, khaùnh thaønh… Road Show Musicshow Hoäi chôï, truyeån laõm, leã hoäi(Festival)… Caùc chöông trình xaõ hoäi SVTH: Nguyeãn Taân Loäc 4 www.key-marketing.com.vn
 6. GVHD: Th.S Traàn Mai Ñoâng 1.1.2 Khaùi nieäm Road Show Road Show (dieãn hoaït ñöôøng phoá) laø moät hoaït ñoäng event goàm moät soá ngöôøi maëc trang phuïc, phuï kieän… coù nhöõng ñieåm töông ñoàng dieãu haønh xung quanh thaønh phoá vì muïc ñích quaûng caùo cho caùc saûn phaåm cuûa caùc coâng ty, hay uûng hoä caùc vaán ñeà xaõ hoäi nhö chính trò, moâi tröôøng... 1.2 LÔÏI ÍCH CUÛA HOAÏT ÑOÄNG EVENT ÑOÁI VÔÙI MOÄT COÂNG TY 1.2.1 Xaùc laäp moät thò tröôøng muïc tieâu hay moät loái soáng cuï theå Thoâng qua chöông trình sự kiện, caùc nhaø Marketing coù theå taïo laäp moái lieân heä giöõa thöông hieäu tôùi nhoùm khaùch haøng muïc tieâu ñaõ löïa choïn cho saûn phaåm. Ngöôøi tieâu duøng coù theå ñöôïc phaân nhoùm theo ñòa lyù, nhaân khaåu, sinh hoïc hoaëc haønh vi theo töøng söï kieän. Ñaëc bieät caùc söï kieän coù theå ñöôïc löïa choïn döïa treân thaùi ñoä cuûa nhöõng ngöôøi tham gia vaøo vieäc söû duïng caùc saûn phaåm hoaëc nhaõn hieäu nhaát ñònh. Ñieån hình cho tröôøng hôïp naøy laø Honda Vieät Nam, vôùi chieán dòch “toâi yeâu Vieät Nam” ra ñôøi vaøo thaùng 8 naêm 2003 vôùi 3 thoâng ñieäp : an toaøn, moâi tröôøng, vaø hoaït ñoäng xaõ hoäi. Chieán dòch ñaõ nhaän ñöôïc söï ñaùnh giaù raát cao cuûa Chính phuû vaø Coäng Ñoàng. Ñaëc bieät naêm 2005, Coâng ty ñaõ nhaän ñöôïc “Huaân chöông Lao ñoäng haïng 3” vì nhöõng ñoùng goùp cho söï phaùt trieån cuûa ñaát nöôùc, caùc baèng khen cuûa UÛy ban an toaøn giao thoâng quoác gia cho nhöõng noã löïc trong coâng taùc tuyeân truyeàn an toaøn giao thoâng. Honda Vieät Nam ñaõ taïo ra moät nhoùm khaùch haøng quan taâm đến vấn đề baûo veä moâi tröôøng vaø söï an toaøn baûn thaân khi löu thoâng treân ñöôøng. SVTH: Nguyeãn Taân Loäc 5 www.key-marketing.com.vn
 7. GVHD: Th.S Traàn Mai Ñoâng 1.2.2 Laøm taêng nhaän thöùc veà coâng ty vaø teân saûn phaåm Vieäc taøi trôï cho caùc event lôùn ñöôïc truyeàn hình tröïc tieáp treân toaøn theá giôùi thöôøng ñem laïi cho thöông hieäu söï xuaát hieän mang tính oån ñònh–ñaây laø ñieàu kieän caàn thieát ñeå xaây döïng nhaän thöùc veà thöông hieäu ñoù. Baèng vieäc löïa choïn kheùo leùo caùc söï kieän vaø hoaït ñoäng, nhaän thöùc veà saûn phaåm cuûa thöông hieäu coù theå ñöôïc cuûng coá trong loøng ngöôøi tieâu duøng. Ñoù laø lyù do taïi sao Nike vaø Adidas tranh giaønh caùc quyeàn taøi trôï cho Olimpic Baéc Kinh 2008. Trong khi Nike ñang laø ngöôøi chieám lónh thò tröôøng Trung Quoác, nhöng Adidas seõ chi hôn 100 trieäu USD ñeå trôû thaønh nhaø cung caáp trang phuïc chính thöùc cuûa Olimpic, töø vaän ñoäng vieân caùc ñoäi tuyeån Trung Quoác cho ñeán ban toå chöùc tình nguyeän vieân… Tính ra seõ coù khoaûng 600.000 ngöôøi maëc trang phuïc cuûa Adidas ñeå xuaát hieän tröôùc 4 tæ khaùn giaû truyeàn hình treân theá giôùi. Ngoaøi ra, vôùi vieäc Adidas laø taøi trôï chính thöùc cho ngoâi sao boùng roå Yao Ming ñang thi ñaáu taïi giaûi NBA cuûa Myõ, anh coù taùc ñoäng taïi Trung Quoác lôùn hôn nhieàu so vôùi kyû luïc gia theá giôùi 110m vöôït raøo Liu Xiang cuûa Nike. Vieäc naøy seõ giuùp cho keá hoaïch quaûng baù saûn phaåm cho Adidas taïi Olimpic Baéc Kinh thuaän lôïi hôn nhieàu so vôùi ñoái thuû caïnh tranh. Muïc ñích cuûa caùc hoaït ñoäng taøi trôï naøy laø nhaèm naâng cao nhaän thöùc veà thöông hieäu daãn ñaàu Adidas taïi thò tröôøng Trung Quoác roäng lôùn. 1.2.3 Taïo döïng vaø cuûng coá nhöõng lieân heä thöông hieäu chính yeáu Baûn thaân caùc söï kieän coù caùc lieân töôûng maø coù theå giuùp taïo vaø cuûng coá caùc lieân töôûng veà thöông hieäu saûn phaåm. Tiger Beer taøi trôï cho chöông trình Tiger Translate – Rock Your Passion 2007 vì tin raèng Tour dieãn nhaïc Rock SVTH: Nguyeãn Taân Loäc 6 www.key-marketing.com.vn
 8. GVHD: Th.S Traàn Mai Ñoâng naøy treân toaøn quoác seõ ñem laïi cho saûn phaåm Tiger Beer söï maïnh meõ, baûn lónh nhö caùc Rocker ñích thöïc. Coøn Heneiken choïn taøi trôï cho caùc cuoäc thi, cuoäc trình dieãn cuûa caùc DJ (Disc Jockey) taïi caùc quaùn Bar, vuõ tröôøng, saân vaän ñoäng… nhaèm xaây döïng hình aûnh bia thöôïng haïng, cao caáp trong taâm trí cuûa khaùch haøng. Trong moät soá tröôøng hôïp, baûn thaân caùc saûn phaåm coù theå ñöôïc söû duïng taïi caùc söï kieän. Thoâng qua vieäc ñöôïc söû duïng taïi caùc söï kieän, khaû naêng xuaát hieän tröôùc oáng kính truyeàn hình caøng cao vaø theå hieän söï lôùn maïnh cuûa thöông hieäu vì ñöôïc söû duïng roäng raõi trong chöông trình. Sau khi kyù ñöôïc hôïp ñoàng taøi trôï vôùi uûy ban Olimpic Quoác teá (IOC) thay theá Lenovo trôû thaønh nhaø taøi trôï chính thöùc caùc thieát bò ñieän toaùn cho sau theá vaän hoäi Baéc Kinh 2008. Theo noäi dung hôïp ñoàng, Acer seõ taøi trôï tieàn maët, caùc thieát bò ñieän toaùn nhö maùy tính ñeå baøn, maùy tính xaùch tay, maùy chuû, cuõng nhö nhaân vieân hoã trôï kyõ thuaät ñeå goùp phaàn vaøo coâng taùc toå chöùc cuûa 2 kì ñaïi hoäi Theá vaän hoäi muøa ñoâng naêm 2010 taïi Vancouver (Canada) vaø Muøa heø naêm 2012 taïi LonDon (Anh).. Acer tin raèng seõ xaây döïng ñöôïc choã ñöùng vöõng chaéc taïi 2 thò tröôøng lôùn laø Baéc Myõ (nôi Acer ñaõ thu naïp ñöôïc Gateway) vaø chaâu AÂu (queâ höông cuûa Packard Bell, thöông hieäu maø hoï cuõng ñang coù yù ñònh thoân tín). Ñaây laø noã löïc khueách tröông thöông hieäu treân phaïm vi toaøn caàu. Do Olimpic laø moät trong nhöõng söï kieän lôùn nhaát haønh tinh, neân haøng loaït thöông hieäu teân tuoåi khaùc cuõng tham gia taøi trôï Olimpic cuøng luùc vôùi Acer nhö coâng ty dòch vuï coâng ngheä thoâng tin Atos Origin, haõng nöôùc giaûi khaùt Coca-Cola, taäp ñoaøn coâng ngheä vaø dòch vuï ña quoác gia cuûa Myõ General Electrics, haõng thöùc aên nhanh SVTH: Nguyeãn Taân Loäc 7 www.key-marketing.com.vn
 9. GVHD: Th.S Traàn Mai Ñoâng MCDonalds, ñoàng hoà Omega Thuïy Syõ, coâng ty ñieän töû Panasonic, Samsung…Coù theå thaáy söùc huùt cuûa vieäc taøi trôï cho caùc söï kieän ñaëc bieät laø moät nhu caàu voâ cuøng lôùn cuûa caùc thöông hieäu noåi tieáng, muoán cuûng coá, xaây döïng vò trí vöõng chaéc trong loøng coâng chuùng. 1.2.4 Taêng cöôøng hình aûnh cuûa coâng ty Vieäc taøi trôï ñöôïc xem nhö moät caùch baøn haøng giaùn tieáp vaø laø moät phöông tieän taêng cöôøng hình aûnh coâng ty nhö moät coâng ty toát, coù uy tín … Baèng caùch ñoù, hoï mong raèng khaùch haøng seõ tin töôûng coâng ty vaø sau naøy seõ choïn löïa saûn phaåm cuûa coâng ty trong soá caùc saûn phaåm khaùc. Coca cola laø moät ví duï ñieån hình veà noã löïc taïo aûnh höôûng tích cöïc ñoái vôùi saûn phaåm thoâng qua caùc hoaït ñoäng taøi trôï daøi hôi daønh cho caùc söï kieän maø hoï cho laø coù nhieàu aûnh höôûng ñeán quan ñieåm cuûa ngöôøi tieâu duøng. 1.2.5 Theå hieän söï cam keát cuûa thöông hieäu vôùi coäng ñoàng hoaëc veà caùc vaán ñeà xaõ hoäi Thöôøng ñöôïc goïi laø hoaït ñoäng Marketing töø thieän, nhöõng söï taøi trôï naøy thöôøng lieân quan ñeán caùc toå chöùc phi lôïi nhuaän vaø töø thieän. Moät ngöôøi ñi tieân phong trong lónh vöïc naøy laø American Express, coâng ty naøy ñaõ taøi trôï cho hôn 70 toå chöùc töø thieän treân 18 nöôùc vôùi caùc khoaûn taøi trôï trò giaù 8,6 trieäu USD töø naêm 1981 ñeán naêm 1986. Moät ví duï laø Colgate-Palmolive ñaõ taøi trôï nhieàu naêm cho toå chöùc Starlight Foundation – moät toå chöùc töø thieän daønh cho nhöõng ngöôøi oám naëng. Taïi Vieät Nam, moät trong nhöõng chöông trình noåi tieáng laø nhaõn haøng Omo vôùi chöông trình “Omo-aùo traéng ngôøi saùng töông lai” ñöôïc SVTH: Nguyeãn Taân Loäc 8 www.key-marketing.com.vn
 10. GVHD: Th.S Traàn Mai Ñoâng phaùt ñoäng trong naêm 2001-2005 ñaõ ñem laïi hôn 500.000 aùo traéng ñoàng phuïc ñeán caùc treû em ngheøo hieáu hoïc nhaân dòp naêm hoïc môùi. Ngoaøi ra, moãi goùi boät giaët ñöôïc tieâu thuï khaùch haøng ñaõ “ñoùng goùp 99 ñoàng vaøo quyõ hoïc boång hoã trôï hoïc sinh ngheøo hieáu hoïc”. Söï kieän naøy ñaõ ñem laïi cho nhaõn haøng Omo cuûa Unilever söï tin töôûng,thieän caûm cuûa coâng ñoàng ñoái vôùi saûn phaåm.Vaø ñieàu quan troïng nhaát laø Omo ñaõ taïo ra ñöôïc moät hình aûnh thöông hieäu mang tính xaõ hoäi cao. 1.2.6 Taêng cöôøng loøng trung thaønh cuûa khaùch haøng vaø nhöõng nhaân vieân taøi naêng Nhieàu söï kieän coù caùc khu nghæ rieâng vaø nhöõng dòch vuï hoaëc hoaït ñoäng ñaëc bieät daønh rieâng cho caùc nhaø taøi trôï vaø khaùch haøng cuûa hoï. Gaén keát caùc khaùch haøng vôùi caùc söï kieän nhö vaäy hoaëc baèng nhieàu caùch khaùc nhau coù theå taïo söï tin töôûng vaø thieát laäp caùc hôïp ñoàng kinh doanh giaù trò. Töø quan ñieåm cuûa nhaân vieân, caùc söï kieän coù theå taïo söï tham gia, giaùo duïc ñaïo ñöùc hay moät bieän phaùp ñaõi ngoä khuyeán khích. Ví duï, khi John Hancock taøi trôï cho theá vaän hoäi muøa ñoâng 1994 ñaõ taøi trôï caùc chuyeán ñi tôùi Lillehanmer, Nauy nhö laø moät phaàn thöôûng cho caùc ñaïi lyù baùn ñöôïc 100.000 Pound, gaáp ñoâi doanh soá cuûa caùc ñaïi lyù ñaït tieâu chuaån caùc naêm tröôùc. Taïi Vieät Nam naêm 2007 – Coâng ty Lenovo Vieät Nam ñaõ toå chöùc chöông trình daønh cho caùc ñaïi lyù phaân phoái cuûa mình. Baèng hình thöùc trao giaûi thöôûng cho caùc ñaïi lyù thaéng cuoäc trong caùc quyù baùn haøng trong chöông trình thöôûng khuyeán khích baùn haøng “Lenovo To Be No.1”. Vôùi toång giaûi thöôûng xuaát phaùt trong quyù 4/2006 laø 27.500 USD vaø giaûi thöôûng tieáp tuïc taêng trong SVTH: Nguyeãn Taân Loäc 9 www.key-marketing.com.vn
 11. GVHD: Th.S Traàn Mai Ñoâng caùc quyù keán tieáp, Lenovo ñaõ taïo tinh thaàn thi ñua taêng doanh soá baùn haøng giöõa caùc ñaïi lyù thaønh vieân. Ñieàu quan troïng nhaát maø Lenovo thu ñöôïc laø loøng trung thaønh cuûa caùc ñaïi lyù baùn haøng cuûa mình thoâng qua söï kieän. 1.2.7 Taïo ra cô hoäi xuùc tieán baùn haøng vaø baùn haøng Nhieàu nhaø Marketing ñaõ ñöa ra caùc bieän phaùp nhö toå chöùc caùc cuoäc thi, soå xoá, mua haøng ngay trong cöûa haøng, caùc hoaït ñoäng Marketing khaùc cuøng vôùi söï kieän môøi khaùch haøng tham gia nhaèm thu phaûn hoài töø phía ngöôøi tieâu duøn g. Khi Spint taøi trôï cho World Cup 1994, caùc hoaït ñoäng cuûa noù bao goàm baùn caùc Card ñieän thoaïi ñöôøng daøi coù hình caùc ngoâi sao boùng ñaù, chöông trình hoïc ñòa lyù cho caùc tröôøng hoïc thuoäc khu vöïc Myõ La tinh coù gaén vôùi keát quaû traän ñaáu vaø giaûm giaù cho caùc cuoäc goïi ñöôøng daøi coù lieân quan ñeán ngaønh kinh doanh boùng ñaù cuõng nhö caùc ñoäi boùng ñaù trong nöôùc. Ngoaøi nhuõng öu theá tieàm taøng treân, vieäc Marketing qua taøi trôï cuõng coù nhieàu nhöôïc ñieåm, bôûi vì thaønh coâng cuûa moät söï kieän laø khoâng theå ñoaùn tröôùc ñöôïc vaø name ngoaøi taàm kieåm soaùt cuûa nhaø taøi trôï. Ví duï nhö nhöõng hi voïng cuûa Kodak khi haõng naøy taøi trôï cho giaûi kinh khí caàu Great American Ballonfest ñaõ tan theo maây khoùi khi thôøi tieát xaáu ñaõ laøm hoûng caû keá hoaïch toå chöùc cho söï kieän naøy. Vieäc taøi trôï coøn mang tính phaân taùn. Nhaän thöùc veà vaán ñeà naøy, UÛy ban Toå chöùc theá vaän hoäi 1988 ñaõ laäp hôïp ñoàng ñoäc quyeàn treân toaøn theá giôùi veà vieäc gaén bieåu töôïng nhöõng voøng troøn Olimpic leân nhöõng chuûng loaïi haøng hoùa khaùc nhau. Nhöôïc ñieåm cuoái cuøng laø cho duø nhieàu ngöôøi tieâu duøng coù caûm tình vôùi caùc nhaø taøi trôï do hoï ñaõ cung caáp nhöõng hoã trôï taøi SVTH: Nguyeãn Taân Loäc 10 www.key-marketing.com.vn
 12. GVHD: Th.S Traàn Mai Ñoâng chính caàn thieát ñeå söï kieän coù theå xaûy ra, moät soá ngöôøi vaãn caûm thaáy böïc mình khi caùc söï kieän ñoù bò thöông maïi hoùa do taøi trôï. CHÖÔNG 2 : TOÅNG QUAN THÒ TRÖÔØNG THANH TOAÙN ÑIEÄN TÖÛ 2.1 TOÅNG QUAN THÒ TRÖÔØNG THANH TOAÙN ÑIEÄN TÖÛ VIEÄT NAM Ñaàu naêm 2007 moät vaên baûn quan troïng lieân qua tôùi thanh toaùn ñieän töû ñaõ coù hieäu löïc, ñoù laø Quyeát ñònh soá 291/2006/QÑ-TTg ngaøy 29 thaùng 12 naêm 2006 cuûa Thuû töôùng Chính phuû pheâ duyeät Ñeà aùn thanh toaùn khoâng duøng tieàn maët giai ñoaïn 2006-2010 vaø ñònh höôùng ñeán naêm 2020 ñaõ ñaùnh daáu moät böôùc tieán lôùn trong vieäc tieáp tuïc hoaøn thieän khung phaùp lyù veà thöông maïi ñieän töû. Nghò ñònh naøy thöøa nhaän giaù trò phaùp lyù cuûa chöùng töø ñieän töû trong caùc hoaït ñoäng lieân quan ñeán thöông maïi. Ñaây thöïc söï laø sô sôû ñeå caùc doanh nghieäp vaø ngöôøi tieâu duøng yeân taâm tieán haønh giao dòch thöông maïi ñieän töû, khuyeán khích thöông maïi ñieän töû phaùt trieån, baûo veä quyeàn lôïi cuûa caùc beân tham gia, ñoàng thôøi cuõng laø caên cöù phaùp lyù ñeå xeùt xöû khi coù tranh chaáp lieân quan ñeán hoaït ñoäng thöông maïi ñieän töû. Vieät Nam ñaõ coù nhöõng böôùc tieán vöôït baäc trong vaán ñeà thanh toaùn ñieän töû. Theo oâng Taï Quang Tieán, Cuïc tröôûng Cuïc Coâng ngheä Tin hoïc Ngaân Haøng, tính ñeán naêm 2007, ñaõ coù 12 ngaân haøng aùp duïng giaûi phaùp Corebanking (taäp trung hoùa taøi khoaûn keá toaùn). Toång soá löôïng maùy ruùt tieàn töï ñoäng ATM ñaõ laép ñaët treân toaøn Vieät Nam laø 3.820 maùy, vôùi 15 ngaân haøng ñaõ trang bò maùy ATM, soá ngaân haøng ñaõ phaùt haønh theû thanh toaùn laø 25 vaø soá SVTH: Nguyeãn Taân Loäc 11 www.key-marketing.com.vn
 13. GVHD: Th.S Traàn Mai Ñoâng löôïng theû ñaõ phaùt haønh laø 6,2 trieäu theû, ñaõ coù 73 ñôn vò vaø 305 chi nhaùnh ngaân haøng tham gia thanh toaùn ñieän töû lieân ngaân haøng. Caùc dòch vuï Internet, Mobile phone, theû thanh toaùn vaø taøi khoaûn caù nhaân taïi Vieät Nam trong nhöõng naêm qua phaùt trieån raát maïnh vaø oån ñònh. Ñieàu naøy cho that thoùi quen môùi laø söû duïng Internet vaø caùc loaïi hình thanh toaùn qua ngaân haøng taïi Vieät Nam ñang ngaøy caøng trôû neân phoå bieán moät caùch nhanh choùng trong xaõ hoäi. Quy moâ thò tröôøng mua baùn tröïc tuyeán laø 28,259,498 USD Quy moâ thò tröôøng Game coù theå ñaït töø 83 trieäu USD vaøo naêm 2010. Quy moâ thò tröôøng P2P Payment naêm 2006 taïi Vieät Nam ñöôïc öôùc tính laø hôn 2,915 tæ USD. Quy moâ thò tröôøng Payroll laø 5,5 tæ USD Hôn 37 trieäu thueâ bao di ñoäng bao goàm caû traû tröôùc vaø traû sau, vôùi 80% thueâ bao traû tröôùc. Trung bình doanh soá cuûa Mobile Topup treân toaøn boä thò tröôøng (6 maïng ñieän thoaïi) laø 40 tyû ñoàng/ngaøy, vaø 14,600 tyû ñoàng/naêm. Toång doanh soá naêm 2006 cuûa dòch vuï gia taêng cho maïng ñieän thoaïi di ñoäng taïi Vieät Nam leân tôùi 760 tyû ñoàng. ÔÛ Vieät Nam, vôùi 6,5 trieäu ngöôøi söû duïng theû ngaân haøng vaø 500 ngaøn ngöôøi söû duïng theû thanh toaùn quoác teá, ngöôøi tieâu duøng caù nhaân hieän ñang quen daàn vôùi caùc hình thöùc thanh toaùn ñieän töû qua vieäc söû duïng theû credit card &debit card cuûa Visa, Master & American Express cuõng nhö caùc theû SVTH: Nguyeãn Taân Loäc 12 www.key-marketing.com.vn
 14. GVHD: Th.S Traàn Mai Ñoâng ATM cuûa ngaân haøng Ñoâng AÙ vaø ngaân haøng AÙ Chaâu; trong khi ñoù dòch vuï naøy coøn raát xa laï vôùi ñoái töôïng doanh nghieäp hoaëc dòch vuï thanh toaùn tröïc tuyeán. SVTH: Nguyeãn Taân Loäc 13 www.key-marketing.com.vn
 15. GVHD: Th.S Traàn Mai Ñoâng Baûng 2.1-Moät vaøi soá lieäu thoáng keâ veà thò tröôøng thanh toaùn theû naêm 2007 Thò tröôøng thanh toaùn ñieän töû raát caàn phöông tieän thanh toaùn tieàn cho thöông maïi ñieän töû treân maïng Internet, Mobile vôùi giaù reû vaø an toaøn, phöông tieän giao dòch chöùng khoaùn treân maùy caàm tay, phöông tieän thanh toaùn tieàn cho caùc dòch vuï vaø maët haøng baùn treân ñöôøng phoá (nhaø haøng, khaùch saïn, cöûa haøng, traïm xaêng, sieâu thò…) maø khoâng caàn phaûi traû baèng tieàn maët. Hieän coù khoaûng 20 ngaân haøng cung caáp dòch vuï thanh toaùn qua Internet (Internet Banking) vaø tin nhaén di ñoäng (SMS Banking). Thanh toaùn qua theû hay POS ñöôïc ñöa vaøo öùng duïng roäng raõi hôn vôùi caùc chöùc naêng ngaøy caøng ña daïng. Beân caïnh ngaân haøng, ñoái töôïng cung caáp dòch vuï thanh toaùn ñieän töû ñang môû roäng sang nhöõng loaïi hình doanh nghieäp khaùc. Moâ hình thanh toaùn (Payment Gateway) ñaõ ñöôïc hình thaønh vaø baét ñaàu ñi vaøo hoaït ñoäng. Ñaëc bieät, naêm 2007 laø naêm ñaàu tieân moät soá Website thöông maïi ñieän töû Vieät Nam trieån khai cung caáp dòch vuï thanh toaùn tröïc tuyeán, bao goàm Pacific Airlines, 123mua!, Viettravel vaø Chôï ñieän töû. SVTH: Nguyeãn Taân Loäc 14 www.key-marketing.com.vn
 16. GVHD: Th.S Traàn Mai Ñoâng 2.2 CÔ HOÄI VAØ THAÙCH THÖÙC ÑOÁI VÔÙI KINH DOANH THÖÔNG MAÏI ÑIEÄN TÖÛ 2.2.1 Cô hoäi Cô hoäi ñang roäng môû vôùi caùc doanh nghieäp kinh doanh thöông maïi ñieän töû vôùi soá löôïng ngöôøi söû duïng internet ngaøy caøng taêng, naêm 2007 ñaõ coù 17,5 trieäu ngöôøi söû duïng Internet vaø döï ñoaùn cho naêm 2010 vaøo khoaûng 31,5 trieäu ngöôøi söû duïng Internet thì cô hoäi tieáp xuùc vôùi khaùch haøng caøng nhieàu. Caùc hình thöùc kinh doanh thöông maïi ñieän töû ñöôïc xem laø coù tieàm naêng phaùt trieån raát lôùn trong töông lai, keùo theo ñoù laø vieäc phaùt trieån caùc dòch vuï thanh toaùn tröïc tuyeán nhaèm ñaùp öùng nhu caàu cuûa caùc caù nhaân, toå chöùc trong vieäc thanh toaùn ñieän töû. SVTH: Nguyeãn Taân Loäc 15 www.key-marketing.com.vn
 17. GVHD: Th.S Traàn Mai Ñoâng Ñoà thò 2.1-Soá löôïng ngöôøi söû duïng Internet qua caùc naêm Nguoàn : Taøi lieäu baùo caùo thöông maïi ñieän töû Vieät Nam 2007 Soá taøi khoaûn caù nhaân ngaøy caøng taêng. Töø naêm 2000 ñeán nay soá taøi khoaûn caù nhaân trong heä thoáng ngaân haøng ñaõ coù nhöõng böôùc phaùt trieån nhaûy voït. Toác ñoä taêng tröôûng trung bình moãi naêm vaøo khoaûng 150% ñoái vôùi soá taøi khoaûn caù nhaân vaø 120% ñoái vôùi soá dö taøi khoaûn. Ñoà thò 2.2–Soá löôïng taøi khoaûn caù nhaân giai ñoaïn 2000 - 2007 SVTH: Nguyeãn Taân Loäc 16 www.key-marketing.com.vn
 18. GVHD: Th.S Traàn Mai Ñoâng Vôùi vieäc thaønh coâng cuûa haøng loaït caùc trang web kinh doanh thöông maïi tröïc tuyeán veà caùc lónh vöïc nhö : Quaûng caùo tröïc tuyeán, Giaûi trí tröïc tuyeán, Ñaøo taïo tröïc tuyeán vaø caùc loaïi hình kinh doanh giaù trò gia taêng khaùc seõ thuùc ñaåy cho moät quaù trình phaùt trieån thònh vöôïng cuûa thöông maïi tröïc tuyeán trong theá kyû 21. Baûng 2.2–Tình hình kinh doanh moät soá trang web tröïc tuyeán lôùn taïi VN Nguoàn : Taøi lieäu noäi boä Competitors Analysis cuûa MobiVi (01/2008). SVTH: Nguyeãn Taân Loäc 17 www.key-marketing.com.vn
 19. GVHD: Th.S Traàn Mai Ñoâng 2.2.2 Thaùch thöùc Cô hoäi nhieàu nhöng thaùch thöùc cuõng khoâng ít daønh cho thò tröôøng thanh toaùn ñieän töû. Ñaàu tieân phaûi noùi ñeán laø trình ñoä öùng duïng coâng ngheä thoâng tin giöõa caùc ngaân haøng khoâng ñoàng ñeàu. Vieäc trieån khai nhöõng öùng duïng ngaân haøng hieän ñaïi laø raát khoù khaên vì phuï thuoäc vaøo voán vaø kinh nghieäm. Coù ngaân haøng coù voán thì laïi khoâng coù kinh nghieäm vaø ñoäi nguõ nhaân löïc coâng ngheä thoâng tin, coøn ngaân haøng coù nhaân löïc coâng ngheä thoâng tin thì laïi thieáu voán. Nhieàu vaán deà khaùc lieân quan tôùi ngöôøi tieâu duøng nhö thoùi quen vay tieàn, do chöa thöïc söï tin töôûng vaøo heä thoáng ngaân haøng neân ña phaàn vaãn söû duïng hình thöùc vay möôïn laãn nhau. Vaø thoùi quen tieâu duøng giao dòch tröïc tieáp baèng tieàn maët vaãn coøn raát phoå bieán. Tieàn maët vaãn laø phöông tieän thanh toaùn chieám tyû troïng lôùn trong khu vöïc doanh nghieäp vaø ngöôøi tieâu duøng caù nhaân. Ñeå ngöôøi tieâu duøng thay ñoåi caùch thanh toaùn truyeàn thoáng naøy caàn moät quaù trình daøi noã löïc cuûa ngaân haøng vaø caùc coâng ty kinh doanh thöông maïi ñieän töû. Ngoaøi ra, caùc vaán ñeà veà heä thoáng an ninh giao dòch, moâi tröôøng phaùp lyù, haï taàng coâng ngheä…cuõng laø nhöõng thaùch thöùc lôùn ñoái vôùi thöông maïi ñieän töû Vieät Nam trong quaù trình hoäi nhaäp. SVTH: Nguyeãn Taân Loäc 18 www.key-marketing.com.vn
 20. GVHD: Th.S Traàn Mai Ñoâng CHÖÔNG 3 : THÖÏC TEÁ KINH DOANH CUÛA COÂNG TY 3.1 GIÔÙI THIEÄU COÂNG TY 3.1.1 Sô löôïc veà coâng ty coå phaàn thanh toaùn ñieän töû Vieät Phuù Teân coâng ty : Coâng ty coå phaàn thanh toaùn ñieän töû Vieät Phuù Ñòa chæ : 95B Traàn Quoác Toaûn, phöôøng 7, quaän 3, tp.HCM Ñieän thoaïi : (08) 932 1264 Fax : (08) 932 1271 Website : www.mobivi.com Coâng ty coå phaàn dòch vuï thanh toaùn ñieän töû Vieät Phuù – MobiVi ñöôïc thaønh laäp vaøo naêm 2007 vôùi muïc tieâu chuû yeáu laø hoaøn thieän maïng thanh toaùn ñieän töû MobiVi ñeå ñaùp öùng caùc nhu caàu veà thanh toaùn ñieän töû vaø ñem laïi nhöõng lôïi ích toát nhaát cho thò tröôøng Vieät Nam. Maïng thanh toaùn MobiVi coù ñoä an toaøn cao nhaát, ñöôïc xaây döïng treân caùc coâng ngheä hieän ñaïi vaø chuaån möïc, bôûi caùc chuyeân gia haøng ñaàu töø caùc nöôùc coù heä thoáng taøi chính ngaân haøng vaø thanh toaùn hieän ñaïi nhö Myõ, Ñöùc, UÙc vaø Canada. Vieät Phuù hieän ñang sôû höõu moät boä maùy nhaân söï vöõng maïnh laø caùc chuyeân gia, tieán só coâng ngheä thoâng tin, an toaøn baûo maät, taøi chính ngaân haøng coù chuyeân moân cao, nhieàu naêm kinh nghieäm, tham gia saùng laäp vaø laõnh ñaïo caùc coâng ty lôùn trong lónh vöïc coâng ngheä thoâng tin vaø taøi chính ngaân haøng. SVTH: Nguyeãn Taân Loäc 19 www.key-marketing.com.vn
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2