Luận văn tốt nghiệp: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần vận tải xăng dầu Đồng Tháp

Chia sẻ: Nguyen Hong Thang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:68

0
248
lượt xem
95
download

Luận văn tốt nghiệp: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần vận tải xăng dầu Đồng Tháp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn này: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của đơn vị trong ba năm gần đây từ năm 2006 đến năm 2008, trên cơ sở đó thấy được những kết quả mà công ty đã đạt được cũng như những điểm mạnh và điểm yếu trong quá trình hoạt động kinh doanh mà công ty, tìm hiểu những thuận lợi và khó khăn làm cơ sở cho việc thực hiện các chiến lược mới nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn tốt nghiệp: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần vận tải xăng dầu Đồng Tháp

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện:<br /> <br /> www.kinhtehoc.net<br /> CHƯƠNG 1<br /> <br /> GI I THI U<br /> 1.1. S C N THI T NGHIÊN C U Trong xu th h i nh p v kinh t hi n nay, s c nh tranh di n ra gay g t, t n t i và phát tri n, các doanh nghi p ph i i m t v i r t nhi u khó khăn. ng kinh doanh c a ng kinh doanh ng trư c nh ng cơ h i và thách th c c a xu th h i nh p như hi n nay, các doanh nghi p ph i không ng ng hoàn thi n, nâng cao ho t mình, ng th i ph i có nh ng chi n lư c kinh doanh ánh giá y thích ng cho m i giai , chính xác m i di n ng th i bi t n<br /> <br /> o n phát tri n. Chính vì v y, vi c phân tích thư ng xuyên ho t c a công ty s giúp cho các nhà qu n tr bi n và k t qu ho t ư c các nhân t<br /> <br /> ng s n xu t kinh doanh, bi t ư c nh ng m t m nh, m t và xu hư ng tác ng c a t ng nhân t<br /> <br /> y u c a công ty trong m i quan h v i môi trư ng xung quanh, nh hư ng, m c k t qu kinh doanh. Có như th doanh nghi p m i môi trư ng c nh tranh gay g t, kh c li t nên em ch n<br /> <br /> ng v ng và phát tri n trong<br /> <br /> trong nư c và qu c t hi n nay.<br /> <br /> Bên c nh nh ng lý do nêu trên k t h p v i i u ki n th c t c a công ty tài “ Phân tích hi u qu ho t ng Tháp” làm ng kinh doanh t i Công ty C tài t t nghi p cho mình.<br /> <br /> ph n V n t i Xăng d u 1.2.1. M c tiêu chung:<br /> <br /> 1.2. M C TIÊU NGHIÊN C U Phân tích hi u qu ho t t năm 2006 ã ng kinh doanh c a ơn v trong ba năm g n ây ó th y ư c nh ng k t qu mà công ty ng<br /> <br /> n năm 2008. Trên cơ s<br /> <br /> t ư c cũng như nh ng i m m nh và i m y u trong quá trình ho t<br /> <br /> kinh doanh c a công ty, tìm hi u nh ng thu n l i và khó khăn làm cơ s cho vi c th c hi n các chi n lư c m i nâng cao hi u qu ho t ty. 1.2.2. M c tiêu c th : phân tích hi u qu ho t n nh ng m c tiêu c th sau: ánh giá chung tình hình ho t ng c a Công ty trong 3 năm (20062008). http://www.kinhtehoc.net ng kinh doanh c a Công ty thì tài hư ng ng kinh doanh c a công<br /> <br /> www.kinhtehoc.net<br /> - Phân tích tình hình doanh thu, chi phí, l i nhu n và các nhân t n s bi n ng các ch tiêu này. phân tích hi u qu ho t ng kinh - Thông qua m t s t s tài chính doanh c a ơn v . - Tìm ra nh ng bi n pháp nh m nâng cao hi u qu ho t c a Công ty. 1.3. PH M VI NGHIÊN C U 1.3.1. Ph m vi không gian: là Dopetco. 1.3.2. Ph m vi th i gian : chính c a Công ty t năm 2006 tài s d ng nh ng s li u trong các báo cáo tài n năm 2008 phân tích. tài ch t p trung nghiên c u hi u qu ho t ng Tháp, tên vi t t t ng kinh doanh c a Công ty C ph n V n t i Xăng d u ng kinh doanh nh hư ng<br /> <br /> http://www.kinhtehoc.net<br /> <br /> www.kinhtehoc.net<br /> CHƯƠNG 2<br /> <br /> PHƯƠNG PHÁP LU N VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U<br /> 2.1. PHƯƠNG PHÁP LU N 2.1.1. M t s khái ni m liên quan 2.1.1.1. Khái ni m hi u qu ho t Hi u qu ho t các m c tiêu ã vào t i thi u. Vi c xem xét và tính toán hi u qu ho t bi t vi c s n xu t t ư c trình tích, tìm ra các nhân t ng kinh doanh không ch cho nào, mà còn cho phép các nhà qu n tr phân n quá trình phân tích ng kinh doanh: th c hi n u<br /> <br /> ng kinh doanh là m t ph m trù kinh t ph n ánh trình ng kinh doanh là l i ích t i u ra t i a trên ngu n l c<br /> <br /> s d ng các ngu n l c c a doanh nghi p cũng như c a n n kinh t ra. Nói cách khác, hi u qu ho t a thu ư c trên chi phí t i thi u, hay là k t qu<br /> <br /> ưa ra các bi n pháp thích h p trên c hai phương di n ã ch rõ trình s d ng các ngu n l c u vào ho c t c u vào.<br /> <br /> tăng k t qu và gi m chi phí kinh doanh nh m nâng cao hi u qu . B n ch t c a ph m trù hi u qu s n xu t: Trình s d ng các ngu n l c s n xu t càng cao, doanh nghi p càng tăng các vi c s d ng các ngu n l c<br /> <br /> có kh năng t o ra k t qu cao trong cùng m t ngu n l c tăng k t qu l n hơn so v i t c ây là i u ki n tiên quy t doanh nghi p<br /> <br /> t m c tiêu l i nh n t i a. Do ó<br /> <br /> xét trên phương di n lý lu n và th c ti n, ph m trù hi u qu s n xu t kinh doanh óng vai trò quan tr ng trong vi c ánh giá, so sánh, phân tích kinh t nh m tìm ra m t gi i pháp t i ưu nh t, ưa ra phương pháp úng tiêu l i nhu n t i a. 2.1.1.2. Khái ni m doanh thu: Doanh thu là s ti n thu v trong m t th i gian nh t ư c tính trên s lư ng hàng hóa, d ch v bán ra n l i nhu n nh. Là nhân t quan tr ng nh hư ng n nh t t ư cm c<br /> <br /> c a ơn v s n xu t kinh doanh. Doanh thu càng tăng lên càng có i u ki n tăng l i nhu n và ngư c l i. Công th c tính Doanh thu: Doanh thu = Giá c a hàng hóa d ch v x S n lư ng bán ra. i v i doanh nghi p ho t http://www.kinhtehoc.net ng trong lĩnh v c v n chuy n hàng hóa thì:<br /> <br /> www.kinhtehoc.net<br /> Doanh thu = Giá cư c v n chuy n x s n lư ng v n chuy n. *) Doanh thu v bán hàng: là doanh thu v bán s n phNm hàng hoá thu c nh ng ho t ng s n xu t kinh doanh chính và doanh thu v các d ch v cho ng và ch c năng s n xu t c a doanh nghi p. khách hàng theo ch c năng ho t<br /> <br /> *) Doanh thu t tiêu th khác bao g m: - Doanh thu do liên doanh, liên k t mang l i. - Thu nh p t các ho t tư trái phi u, c phi u. - Thu nh p b t thư ng như thu t ti n ph t, ti n b i thư ng, n khó òi ã chuy n vào thi t h i. - Thu nh p t các ho t c ng khác như thu v như ng bán, thanh lý tài s n nh, giá tr v t tư, tài s n th a trong s n xu t, thu t b n quy n phát minh, Ngoài ra, còn có m t s khái ni m khác có liên quan cung c p d ch v tr n doanh thu: ng thu c các nghi p v tài chính như thu v ti n u lãi g i ngân hàng, lãi v ti n vay các ơn v và các t ch c khác, thu nh p t<br /> <br /> sáng ch , tiêu th nh ng s n phNm ch bi n t ph li u, ph phNm. - Doanh thu v bán hàng, cung c p d ch v : là doanh thu v bán hàng và i các kho n gi m tr , các kho n thu . Các kho n gi m tr g m gi m giá hàng bán, hàng bán b tr l i, chi t kh u thương m i. - Doanh thu thu n: là doanh thu thu n v bán hàng và cung c p d ch v c ng cho các kho n hoàn nh p như d phòng gi m giá hàng t n kho, ph i thu n khó òi không phát sinh trong kỳ báo cáo. 2.1.1.3. Khái ni m chi phí: Chi phí kinh doanh c a m t doanh nghi p là bi u hi n b ng ti n c a các hao phí v lao ng s ng và lao ng v t hóa mà doanh gnhi p ã b ra trong m t kỳ kinh donah nh t nh (tháng, quý, năm). Thu c chi phí kinh doanh bao<br /> <br /> g m nhi u lo i, có v trí, công d ng khác nhau trong kinh doanh. B i v y, thu n l i cho vi c qu n lý, s d ng và h ch toán, chi phí kinh doanh thư ng ư c phân lo i theo nhi u hư ng. Ch ng h n, có th chia chi phí ra làm hai lo i: chi phí s n xu t và chi phí th i kỳ.<br /> <br /> http://www.kinhtehoc.net<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản