intTypePromotion=1

Luận văn tốt nghiệp: Phân tích rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nnông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện Đầm Dơi tỉnh Cà Mau

Chia sẻ: Bui Van Thuy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:98

0
164
lượt xem
64
download

Luận văn tốt nghiệp: Phân tích rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nnông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện Đầm Dơi tỉnh Cà Mau

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn tốt nghiệp: Phân tích rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nnông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện Đầm Dơi tỉnh Cà Mau nhằm phân tích và đánh giá hiệu quả hoạt động TD của NH từ 2006 – 2008; phân tích thực trạng rủi ro TD, tình hình nợ xấu của NH qua 3 năm; tìm ra những nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng cho NH; đưa ra các biện pháp phòng ngừa, hạn chế và xử lý rủi ro tín dụng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn tốt nghiệp: Phân tích rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nnông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện Đầm Dơi tỉnh Cà Mau

TRƯ NG ð I H C C N THƠ KHOA KINH T - QU N TR KINH DOANH ------oOo------<br /> <br /> LU N VĂN T T NGHI P<br /> <br /> PHÂN TÍCH R I RO TÍN D NG T I NGÂN HÀNG NÔNG NGHI P & PHÁT TRI N NÔNG THÔN HUY N ð M DƠI - T NH CÀ MAU<br /> <br /> Giáo viên hư ng d n: TS. LÊ KHƯƠNG NINH<br /> <br /> Sinh viên th c hi n: H TRUNG T N<br /> <br /> MSSV: 4053818 L p: Tài Chính 02 – K31<br /> <br /> ð m Dơi, tháng 02/2009<br /> <br /> Phân tích r i ro tín d ng t i NHNo & PTNT huy n ð m Dơi – t nh Cà Mau<br /> <br /> L IC MT ---oOo--ðư c s phân công c a Quý Th y Cô Khoa Kinh T & Qu n Tr Kinh Doanh c a Trư ng ð i h c C n Thơ, sau g n ba tháng th c t p, em ñã hoàn thành xong lu n văn t t nghi p “Phân tích r i ro tín d ng t i Ngân hàng Nông Nghi p & Phát tri n nông thôn huy n ð m Dơi – t nh Cà Mau”. ð hoàn thi n ñư c lu n văn t t nghi p ngoài s n l c h c h i c a b n thân còn có s hư ng d n t n tình c a Quý Th y Cô và các Quý Cô Bác Anh Ch trong ngân hàng. ð t ñư c k t qu này, em vô cùng bi t ơn Quý Th y Cô Khoa Kinh T & Qu n Tr Kinh Doanh c a Trư ng ð i h c C n Thơ, ñã nhi t tình d y b o em trong nh ng năm h c v a qua. Ngoài vi c truy n ñ t cho em nh ng ki n th c cơ b n v chuyên ngành kinh t , Th y Cô còn t o ñi u ki n ñ em ti p c n nh ng ki n th c th c t ngoài xã h i, mà em tin ch c r ng nh ng ki n th c ñó s giúp em tr nên v ng vàng và t tin hơn khi bư c vào ñ i. Em xin chân thành c m ơn Th y Lê Khương Ninh ñã tr c ti p hư ng d n, dìu d t và t n tình giúp ñ em ñ em hoàn thành ñ tài t t nghi p này. Qua ñây em xin chân thành c m ơn ban lãnh ñ o cùng toàn th các anh ch trong NHNo & PTNT huy n ð m Dơi ñã t n tình giúp ñ , hư ng d n cho em th t chi ti t, giúp em hoàn thi n ñ tài này. Tuy nhiên, vì ki n th c chuyên môn còn h n ch và b n thân còn thi u kinh nghi m th c ti n, nên ñ tài không tránh kh i nh ng thi u xót, em xin kính mong nh n ñư c s góp ý ch b o thêm c a Quý Th y Cô ñ ñ tài này ñư c hoàn thi n hơn. M t l n n a xin g i ñ n Quý Th y Cô, Quý Cô Bác Anh Ch trong NHNo & PTNN huy n ð m Dơi l i c m ơn chân thành và l i chúc t t ñ p nh t. Trân tr ng! ð m Dơi, ngày 27 tháng 04 năm 2009 Sinh viên th c hi n<br /> <br /> H Trung T n GVHD: TS.Lê Khương Ninh i SVTH: H Trung T n<br /> <br /> Phân tích r i ro tín d ng t i NHNo & PTNT huy n ð m Dơi – t nh Cà Mau<br /> <br /> L I CAM ðOAN ---oOo--Tôi cam ñoan r ng ñ tài này là do chính tôi th c hi n, các s li u thu th p và k t qu phân tích trong ñ tài là trung th c, ñ tài không trùng v i b t c ñ tài nghiên c u khoa h c nào.<br /> <br /> ð m Dơi, ngày 27 tháng 04 năm 2009 Sinh viên th c hi n<br /> <br /> H Trung T n<br /> <br /> GVHD: TS.Lê Khương Ninh<br /> <br /> ii<br /> <br /> SVTH: H Trung T n<br /> <br /> Phân tích r i ro tín d ng t i NHNo & PTNT huy n ð m Dơi – t nh Cà Mau<br /> <br /> NH N XÉT C A CƠ QUAN TH C T P -----oOo----................................................................................................................ .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. ..............................................................................................................................<br /> <br /> ð m Dơi, ngày … tháng … năm 2009 Th trư ng ñơn v<br /> <br /> GVHD: TS.Lê Khương Ninh<br /> <br /> iii<br /> <br /> SVTH: H Trung T n<br /> <br /> Phân tích r i ro tín d ng t i NHNo & PTNT huy n ð m Dơi – t nh Cà Mau<br /> <br /> NH N XÉT C A GIÁO VIÊN HƯ NG D N -----oOo----................................................................................................................ .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. ..............................................................................................................................<br /> <br /> C n Thơ, ngày … tháng … năm 2009 Giáo viên hư ng d n<br /> <br /> Lê Khương Ninh<br /> <br /> GVHD: TS.Lê Khương Ninh<br /> <br /> iv<br /> <br /> SVTH: H Trung T n<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2