Luận văn tốt nghiệp "Tìm hiểu quy trình CPH DNNN công ty cổ phần xáng xây dựng Cần Thơ"

Chia sẻ: Huy Hoang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:86

0
200
lượt xem
59
download

Luận văn tốt nghiệp "Tìm hiểu quy trình CPH DNNN công ty cổ phần xáng xây dựng Cần Thơ"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Từ thực tiễn tiến hành công cuộc phát triển nền kinh tế đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa và những kinh nghiệm thu được qua quá trình chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh, chúng ta đã xác định được rằng cải cách doanh nghiệp nhà nước một cách triệt để là yêu cầu có tính quyết định để tăng cường động lực phát triển sản xuất và thúc đẩy doanh nghiệp nhà nước (DNNN) hoạt động có hiệu quả hơn....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn tốt nghiệp "Tìm hiểu quy trình CPH DNNN công ty cổ phần xáng xây dựng Cần Thơ"

 1. Trường Đại Học An Giang Khoa Kinh Tế_Quản Trị Kinh Doanh Luận Văn Tốt Nghiệp Đề tài: TÌM HIỂU QUI TRÌNH CPH DNNN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÁNG XÂY DỰNG CẦN THƠ Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: thầy Huỳnh Nhựt Nghĩa Bùi lê Thảo Ngọc DH1KT3 Tháng 3/2004
 2. MỤC LỤC Phần mở đầu 1. Sự cần thiết của đề tài ........................................................................................... 1 2.Nội dung nghiên cứu.............................................................................................. 2 3.Phương pháp nghiên cứu........................................................................................ 2 4.Phạm vi nghiên cứu................................................................................................ 3 Phần nội dung Chương I:Cơ sở lý luận................................................................................................... 4 1. Công ty CP ............................................................................................................ 4 1.1. Cty CP là gì? .................................................................................................. 4 1.2. Ưu nhược điểm của Cty CP ........................................................................... 4 1.3. Sơ đồ quản lý kiểm soát của Cty CP.............................................................. 6 1.4 Cổ phiếu là gì? ................................................................................................ 7 1.5 Điều kiện để phát hành cổ phiếu rộng rãi ra công chúng............................. 10 2. Cổ phần hoá ?...................................................................................................... 10 2.1. Cổ phần hoá là gì?........................................................................................ 10 2.2. Cổ phần hoá không phải là tư nhân hoá....................................................... 11 2.3. Hình thức tiến hành...................................................................................... 11 2.4. Qui trình thực hiện CPH theo nghị định 64 ................................................. 12 2.5. Một số tiêu chí đánh giá việc CPH............................................................... 15 3. Sơ lượcvề một số chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước ta về CPH và những nhận xét chung về tiến độ CPH ở nước ta .......................... 16 3.1. Sơ lược về một số chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước ta về CPH ....................................................................................................... 16 3.2. Việc thực hiện CPH ở Việt Nam.................................................................. 18
 3. Chương II: Giới thiệu về Cty CP Xáng, Xây dựng Cần Thơ............................................ 21 1. Khái quát lịch sử hình thành và phát triển .......................................................... 21 2. Tư cách pháp nhân .............................................................................................. 22 3. Chức năng nghĩa vụ và quyền hạn ...................................................................... 22 3.1 Chức năng ..................................................................................................... 22 3.2 Nghĩa vụ ........................................................................................................ 23 3.3 Quyền hạn ..................................................................................................... 24 4. Bộ máy quản lý của Cty ...................................................................................... 26 4.1 Nguyên tắc tổ chức và quản trị điều hành..................................................... 26 4.2 Sơ đồ bộ máy tổ chức quản lý của Cty ......................................................... 27 5. Kết quả hoạt động kinh doanh 3 năm 2000_2001_2002 .................................... 30 6. Thuận lợi và khó khăm của Cty .......................................................................... 30 Chương III: Phân tích tiến trình thực hiện CPH tại Cty CP Xáng, XD Cần Thơ ......... 33 1. Mục tiêu thực hiện CPH...................................................................................... 33 2. Điều kiện để tiến hành CPH................................................................................ 33 3.1 Kết quả hoạt động kinh doanh 3 năm 2000_2001_2001 .............................. 33 3.2 Những nhân tố ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của Cty ........................... 35 3. Tiến trình thực hiện CPH tại Cty ....................................................................... 38 Bước 1: Chuẩn bị ................................................................................................ 39 Bước 2: Xây dựng phương án CPH .................................................................... 41 Bước 3: Duyệt và triển khai phương án CPH ..................................................... 52 Bước 4: ĐKKD và ra mắt Cty CP....................................................................... 54 5. Kết quả hoạt động sau CPH ................................................................................ 54 Chương VI: Nhận xét & kiến nghị................................................................................ 63 Phần kết luận ................................................................................................................. 68
 4. MỤC LỤC BIỂU BẢNG & SƠ ĐỒ Bảng 1:Tình hình thực hiện CPH từ năm 92_2003...................................................... 18 Bảng 2:Kết quả hoạt động qua 3 năm 2000_2001_2002 ............................................. 30 Bảng 3:Kết quả hoạt động qua 3 năm 2000_2001_2002 ............................................. 33 Bảng 4: Đánh giá kết quả thi công 3 năm 2000_2001_2002 ....................................... 34 Bảng 5: Kết quả xác định giá trị Cty............................................................................ 44 Bảng 6: Các tỷ số về khả năng thanh toán ................................................................... 57 Bảng 7: Báo cáo kết quả hđkd 2 năm 2002_2003........................................................ 58 Bảng 8: Các tỷ số hoạt động ........................................................................................ 60 Bảng 9: Các tỷ số lợi nhuận ......................................................................................... 61 Biểu đồ 1: Tiến độ thực hiện CPH ............................................................................... 18 Sơ đồ 1: Bộ máy tổ chức của Cty CP........................................................................... 6 Sơ đồ 2: Qui trình CPH theo nghị định 64.................................................................. 12 Sơ đồ 3: Bộ máy tổ chức của Cty CP Xáng, Xây dựng Cần Thơ ................................ 26 Sơ đồ 4: Thời gian thực hiện tiến trình CPH ............................................................... 39
 5. DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BCH................................................................................... Ban Chấp Hành CHP ................................................................................... Cổ phần hoá CP...................................................................................... CP Cổ phần cp ....................................................................................... Cổ phiếu Cty CP ............................................................................... Công ty Cổ phần CB_CNV ........................................................................... Cán bộ công nhân viên DN ..................................................................................... Doanh Nghiệp DNNN ............................................................................... Doanh Nghiệp Nhà Nước DNTN................................................................................ Doanh nghiệp Tư Nhân ĐHCĐ ............................................................................... Đại Hội Cổ Đông ĐBSCL.............................................................................. Đồng bằng sông Cửu Long HĐQT................................................................................ Hội Đồng Quản Trị HĐXĐ ............................................................................... Hội Động Xác Định HĐBT................................................................................ Hội đồng Bộ trưởng HĐLĐ................................................................................ Hợp đồng lao động GTDN................................................................................ Giá trị doanh nghiệp lđ........................................................................................ Lao động PA CPH............................................................................. Phương án Cổ phần hoá TW..................................................................................... Trung ương TSCĐ................................................................................. Tài sản cố định TSNH ................................................................................ Tài sản ngắn hạn TSDH ................................................................................ Tài sản dài hạn Vb...................................................................................... Văn bản
 6. Phần Tóm Tắt GVHD : thầy Huyønh Nhöït Nghóa PHẦN TÓM TẮT Từ thực tiễn tiến hành công cuộc phát triển nền kinh tế đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa và những kinh nghiệm thu được qua quá trình chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh, chúng ta đã xác định được rằng cải cách doanh nghiệp Nhà nước một cách triệt để là yêu cầu có tính quyết định để tăng cường động lực phát triển sản xuất và thúc đẩy Doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) hoạt động có hiệu quả hơn. Một trong những phương thức cải cách Doanh nghiệp Nhà nước là tiến hành Cổ phần hóa (CPH) Doanh nghiệp Nhà nước. Tuy nhiên do CPH là một việc mới, chúng ta chưa có kinh nghiệm và còn gặp nhiều khó khăn, nên trong quá trình thực hiện, các doanh nghiệp đã gặp nhiều vướng mắc. Vì vậy, mục tiêu nghiên cứu của luận văn nhằm tìm hiểu các bước chuẩn bị và tiến trình thực hiện cổ phần hóa; nhìn nhận sơ lược về tình hình cổ phần hóa chung của cả nước, tìm hiểu những khó khăn thuận lợi của doanh nghiệp trong khi thực hiện qui trình cổ phần hóa trên thực tế tại Công ty CP Xáng, Xây dựng Cần Thơ. Từ đó, có thể đưa ra những giải pháp để đẩy nhanh tiến trình CPH. Phương pháp chủ yếu được sử dụng trong luận văn là thu thập và phân tích số liệu từ đó đưa ra nhận xét và kết luận. Số liệu phân tích của luận văn chỉ tập trung trong 2 năm 2002_2003 và chỉ tìm hiểu các Nghị định, qui định có liên quan được Cty sử dụng trong quá trình thực hiện CPH tại Cty. Giới thiệu về Cty Cổ Phần Xáng Xây DựngCần Thơ Cty CP Xáng, Xây dựng Cần Thơ ban đầu là Xí nghiệp Xây dựng Thủy lợi Hậu Giang được thành lập vào năm 1986, theo sự chỉ đạo của UBND Tỉnh sáp nhập 3 đơn vị: Cty Xáng Hậu Giang, Cty Xây dựng Cơ bản và Trạm Vật tư_ Vận tải Thủy lợi Hậu Giang. Đến năm 1992, được sự cho phép của UBND Tỉnh Cần Thơ cho phép thành lập doanh nghiệp Nhà SVTH: Buøi leâ Thaûo Ngoïc Trang 1
 7. Phần Tóm Tắt GVHD : thầy Huyønh Nhöït Nghóa nước và đổi tên thành Xí nghiệp Xây dựng Thủy lợi Cần Thơ. Năm 1995 UBND Tỉnh Cần Thơ ra quyết định số 867/QĐ.UBT đổi tên thành Cty Xáng, Xây dựng và Phát triển nông thôn Cần Thơ. Đến năm 2002 bắt đầu thực hiện cổ phần hóa. Năm 2003 theo quyết định số 2039/QĐ_CT.UB của Chủ tịch UBND Tỉnh Cần Thơ chuyển Cty Xáng Xây dựng và Phát triển nông thôn Cần Thơ thành Cty CP Xáng, Xây dựng Cần Thơ. Chính thức hoạt động dưới hình thức công ty CP vào tháng 6 năm 2003 Cty CP Xáng, Xây dựng Cần Thơ. Tên giao dịch đối ngoại là: Cantho dredgring, construction joint stock company (CDC). Trụ sở chính đặt tại: 178 Nguyễn thị Minh Khai, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ. Chức năng chính là sản xuất kinh doanh: xây dựng các công trình thủy lợi, Xây dựng các công trình giao thông, xây dựng dân dụng, khai thác cát sông, san lấp mặt bằng, sửa chửa đóng mới xà lan, xáng cạp, xáng thổi…. Thuận lợi và khó khăn của công ty. Từ khi thành lập đến nay công ty đã tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, lợi nhuận hàng năm đều vượt mức kế hoạch đề ra, các khoản nợ vay công ty đều thanh toán đúng thời hạn, không để nợ dây dưa, quá hạn, luôn giữ được uy tín. Qua thực tiễn lao động sản xuất, luôn có tinh thần thi đua quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Công ty từng bước trên đà phát triển đã nắm bắt được thị trường, cạnh tranh, thi công các công trình có qui mô kĩ thuật cao, giá trị lớn. Mức độ cạnh trang nhiều nên giá thành thấp, các doanh nghiệp tư nhân phát triển mạnh, phá giá thị trường.Công nghệ trang thiết bị một số chưa được sửa chữa đồng bộ còn chấp vá, chưa tương xứng với nhu cầu sản xuất kinh doanh.Vốn lưu động cho sản xuất kinh doanh đa phần là vốn vay ngân hàng phải trả lãi từ đó giảm lợi nhuận. SVTH: Buøi leâ Thaûo Ngoïc Trang 2
 8. Phần Tóm Tắt GVHD : thầy Huyønh Nhöït Nghóa Phân tích tiến trình Cổ phần hóa tại Công Ty Cổ Phần Xáng, Xây Dựng Cần Thơ 1. Mục tiêu thực hiện CPH: Cty thực hiện CPH, chuyển hình thức doanh nghiệp Nhà nước sang Cty CP nhằm để huy động thêm vốn và sử dụng vốn có hiệu quả, nâng cao tinh thầnh làm chủ cho người lao động. 2. Điều kiện để tiến hành CPH: Hành lang pháp lý ngày càng chặc chẽ rõ ràng, hoàn thiện giúp cho Cty hoạt động có hiệu quả. Dự báo các công trình xây dựng trong tương lai sẽ có nhiều, đây là điều kiện tốt cho Cty trong việc mở rộng thị trường. Hoạt dộng sản xuất kinh doanh của công ty đang liên tục phát triển. Hoạt động của công ty trong xu thế ngày càng đi lên. Đối chiếu với các qui định, thì Cty Xáng, Xây dựng và Phát triển nông thôn Cần Thơ đã có đủ điều kiện để tiến hành CPH. Cty thuộc diện doanh nghiệp Nhà nước “thực hiện cổ phần hóa và áp dụng hình thức chuyển đổi sở hữu khác trong đó Nhà nước không giữ cổ phần chi phối”. 3. Tiến trình thực hiện CPH tại Cty CP Xáng, XD Cần Thơ. Tiến trình thực hiện CPH tại Cty được thực hiện qua 4 bước: SVTH: Buøi leâ Thaûo Ngoïc Trang 3
 9. Phần Tóm Tắt GVHD : thầy Huyønh Nhöït Nghóa Bước 1: Chuẩn bị Công việc chuẩn bị cổ phần hóa được Cty tiến hành như sau: Thành lập BĐM tại Cty Xáng, XD và PTNT Cần Thơ. BĐM bao gồm các thành phần sau: + Trưởng ban: Giám đốc Cty + Thành viên: Chủ tịch Công đoàn Cty Kế toán trưởng Cty Cán bộ tổ chức lao động tiền lương Cty Ban đổi mới đã được thành lập với cơ cấu thành phần hợp lý, có thể giải quyết được những vấn đề phát sinh trong khi thực hiện cổ phần hóa. Từ đó đã giúp cho việc thực hiện tiến trình cổ phẩn hóa của công ty được thực hiện theo đúng tiến độ và kế hoạch đề ra. Sau khi được thành lập, BĐM đã thực hiện các việc sau: - BĐM đã được tập huấn theo NĐ 64 & TT11 của Bộ LĐ. - BĐM đã tiến hành chuẩn bị và hoàn tất các tài liệu hồ sơ để sẵn sàng chuẩn bị cho việc cổ phần hóa - Lập hồ sơ, danh sách lao động có tên trong doanh nghiệp tại thời điểm thực hiện cổ phần hóa. - Dự toán chi phí cổ phần hóa là 150.000.000đ. Bước 2: Xây dựng phương án CPH Phương án cổ phần hóa: • Tình hình công ty : SVTH: Buøi leâ Thaûo Ngoïc Trang 4
 10. Phần Tóm Tắt GVHD : thầy Huyønh Nhöït Nghóa - Vốn kinh doanh : * Phân theo cơ cấu vốn : + Vốn cố định : 6.175.206.589 đ + Vốn lưu động : 7.678.103.537 đ * Phân theo nguồn vốn : + Vốn Nhà nước : 3.852.667.703 đ + Vốn vay : 9.493.118 đ + Các quĩ : 123.674.186 đ - Lao động : Tổng lao động đến thời điểm lập phương án : 65 lđ Trong đó : + Cán bộ có trình độ đại học : 11 lđ + Công nhân : 54 lđ + Lao động có hợp đồng dài hạn : 58 lđ + Lao động có hợp đồng ngắn hạn : 7lđ - Các vấn đề cần xem xét giải quyết : + Nợ khó đòi : 1.047.434.000 đ + Tài sản chờ thanh lý : 70.000.000 đ • Phương án cổ phần hóa : - Vốn điều lệ : 3.852.667.703 đ - Tỷ lệ cổ phần của các cổ đông : + Nhà nước : 30% SVTH: Buøi leâ Thaûo Ngoïc Trang 5
 11. Phần Tóm Tắt GVHD : thầy Huyønh Nhöït Nghóa + Người lao động trong công ty : 65% + Người ngoài công ty : 5% - Trị giá 1 cổ phần thống nhất là : 100.000 đ - Giá trị công ty được duyệt : + Giá trị thực tế của doanh nghiệp :12.378.710.000 đ + Giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp : 2.378.067.979 được chia làm 23.780 CP Cổ phần bán theo giá ưu đãi cho người lao động trong Cty trị giá : 877.000.000 đ ; Cổ phần bán theo giá trị ưu đãi cho người lao động nghèo trong Cty trả chậm trị giá : 120.700.000 đ. Việc thực hiện tiến hành xác định giá trị tài sản của Cty đã được Cty thực hiện một cách nghiêm túc, tình hình tài chính của công ty lành mạnh minh bạch, rõ ràng, giúp cho tiến trình thực hiện một cách thuận lợi. Tuy nhiên, trong qua trình này, Cty cũng đã gặp khó khăn trong việc xin ý kiến chỉ đạo từ trên, do những thành viên HĐXĐGTDN là những người phải kiêm nhiệm nhiều việc nên ít có điều kiện, thời gian để thường xuyên chỉ đạo một cách kịp thời. Trong việc xử lý lao động dôi dư tại doanh nghiệp khi CPH, Ban đổi mới đã dựa trên tình hình thực tế lao động tại công ty, xác định những lao động thật cần thiết nhằm đảm bảo cho sản xuất kinh doanh, trong quá trình này, Cty cũng đã nhìn nhận lại nguồn nhân lực của mình để có thể sử dụng lao động một cách có hiệu quả hơn. Qua đó Cty cũng đã xây dựng một bộ máy điều hành tinh giảm gọn nhẹ, giảm số lượng làm việc ở khối văn phòng, chú trọng hơn vào chất lượng và trình độ của lao động. Bên cạnh đó, Cty cũng đã dựa trên những qui định để giải quyết tốt những chính sách đối với lao động dôi dư, tạo điều kiện để tìm việc mới SVTH: Buøi leâ Thaûo Ngoïc Trang 6
 12. Phần Tóm Tắt GVHD : thầy Huyønh Nhöït Nghóa như hỗ trợ tiền học nghề hoặc tùy theo nguyện vọng của người lao động có thể học nghề tại xưởng của công ty…. Nên qua đó Cty cũng đã tạo được tâm lý ổn định cho người lao động giúp họ có thể đảm bảo cuộc sống Bước 3: Duyệt và triển khai phương án CPH Sau khi xem xét thống nhất phương án cổ phần hóa của Cty, Sở Nông Nghiệp và phát triển nông thôn Cần Thơ trình lên UBND Tỉnh Cần Thơ. Phương án cổ phần hóa của Cty được UBND Tỉnh Cần Thơ xem xét duyệt và cho tiến hành triển khai thực hiện cổ phần hóa theo phương án được duỵêt. Đồng thời, ra quyết định số 2039/QĐ_CT.UB chuyển Cty Xáng Xây dựng và phát triển nông thôn Cần Thơ thành Cty CP Xáng, Xây dựng Cần Thơ. Việc phê duyệt kéo dài là do Cty phải trình duyệt phương án thông qua nhiều cấp thẩm quyền phê duyệt, việc chờ đợi phê duyệt cũng đã làm giảm tốc độ thực hiện CPH. BĐM tiến hành thông báo và mở sổ đăng ký mua cp. Cty thực hiện bán dưới hình thức đấu giá tại Cty không bán thông qua các tổ chức tín dụng tài chính trung gian. BĐM báo cáo tình hình thực hiện phương án CPH tại Cty lên cơ quan chủ quản và UBND Tỉnh, đồng thời dự kiến nhân sự chuẩn bị cho ĐHCĐ.Triệu tập ĐHCĐ lần thứ nhất - ĐHCĐ thành lập – để bầu HĐQT và thông qua Điều lệ tổ chức hoạt động của Cty CP. Tổng kết chi phí cổ phần hóa là:133.595.000đ Bước 4: Đăng ký kinh doanh và ra mắt Cty CP. - BĐM bàn giao lại cho HĐQT Cty CP: lao động tiền vốn, tài sản danh sách hồ sơ cổ đông và toàn bộ các hồ sơ tài liệu, sổ sách của doanh nghiệp . SVTH: Buøi leâ Thaûo Ngoïc Trang 7
 13. Phần Tóm Tắt GVHD : thầy Huyønh Nhöït Nghóa - HĐQT Cty thực hiện các công việc còn lại để nhanh chóng đưa Cty đi vào nề nếp hoạt động dưới hình thức Cty CP. Trong bước này Cty đã tranh thủ thời gian để thực hiện nhanh chóng các bước hoàn tất thủ tục đăng ký kinh doanh, ngay khi nhận được quyết định của UBND Tỉnh Cty đã hoàn thành xong hồ sơ để đăng ký kinh doanh theo qui định. Mặc khác Cty cũng đã được sự giúp đỡ, tạo điều kiện của cơ quan chủ quản là Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Cần Thơ cũng như các cơ quan Nhà nước khác như : Cơ quan thuế, Sở kế hoạch đầu tư…giúp cho Cty có thể nhanh chóng chuyển sang hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần SVTH: Buøi leâ Thaûo Ngoïc Trang 8
 14. Phần Tóm Tắt GVHD : thầy Huyønh Nhöït Nghóa Nhận Xét và Kiến Nghị Thực hiện việc cổ phần hóa trong thời điểm đất nước đang chuyển mình phát triển; các doanh nghiệp Nhà nước cần phải thật sự thay đổi để có thể bắt kịp nhịp độ phát triển chung của toàn xã hội mà đỉnh cao là việc thực hiện cổ phần hóa. Nhìn chung, tiến trình CPH tại Cty được thực hiện một cách thuận lợi, các bước tiến hành được thực hiện theo đúng trình tự của các qui định của Nhà nước về việc CPH. Những thuận lợi trong việc thực hiện tiến trình CPH tại Cty: Trong Cty có sự quyết tâm đồng lòng nhất trí trong việc thực hiện chủ trương CPH, nhất là những nhận thức đúng đắn về CPH của ban lãnh đạo, những người đi đầu trong Cty, đã góp phần không nhỏ trong việc đẩy nhanh tiến trình CPH tại Cty. Trong vấn đề giải quyết lao động dôi dư cũng được Cty thực hiện một cách hợp lý, giải quyết nhanh các chế độ đối với lao động dôi dư, tạo tâm lý tốt cho người lao động. Cty cũng đã làm tốt công tác vận động CB_CNV trong Cty mua cổ phần, 100% CB_CNV trong Cty đều mua cổ phần. Để có thể đẩy nhanh tốc độ cổ phần hóa, trong quá trình thực hiện cũng cần phải xem xét đến vấn đề xem xét, phê duyệt phải thông qua nhiều cấp đã gây mất nhiều thời gian cho Cty trong tiến trình thực hiện. Mặc khác, hiện nay vẫn chưa có cơ quan hay tổ chức nào chuyên trách về vấn đề CPH, dù Tỉnh đã lập Ban đổi mới doanh nghiệp Tỉnh, nhưng ban này phải kiêm nhiệm nhiều việc nên đã không giải quyết một cách kịp thời các vấn đề phát sinh khi tiến hành CPH. Do đó, để có thể rút ngắn thời gian thực hiện, thiết nghĩ các cấp có thẩm quyền nên thành lập một ban chuyên trách về CPH . SVTH: Buøi leâ Thaûo Ngoïc Trang 9
 15. Tìm hiểu qui trình CPH GVHD : thầy Huyønh Nhöït Nghóa tại Cty CP Xáng, Xây Dựng Cần Thơ PHẦN MỞ ĐẦU 1. Sự cần thiết của đề tài: Từ thực tiễn tiến hành công cuộc phát triển nền kinh tế đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa và những kinh nghiệm thu được qua quá trình chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh, chúng ta đã xác định được rằng cải cách doanh nghiệp Nhà nước một cách triệt để là yêu cầu có tính quyết định để tăng cường động lực phát triển sản xuất và thúc đẩy Doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) hoạt động có hiệu quả hơn. Một trong những phương thức cải cách Doanh nghiệp Nhà nước là tiến hành Cổ phần hóa (CPH) Doanh nghiệp Nhà nước. Mục tiêu của việc CPH Doanh nghiệp Nhà nước đã được Đảng và Nhà nước ta xác định rõ ở Nghị định số 64/2002/NĐ_CP của Chính phủ như sau : 1. Góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả sức cạnh tranh của Doanh nghiệp (DN), tạo ra loại hình doanh nghiệp có nhiều chủ sở hữu, trong đó, có đông đảo người lao động, tạo động lực mạnh mẽ và cơ chế quản lý năng động cho doanh nghiệp để quản lý có hiệu quả vốn, tài sản của Nhà nước và của doanh nghiệp. 2. Huy động vốn của toàn xã hội, để đầu tư đổi mới công nghệ, phát triển doanh nghiệp. 3. Phát huy vai trò làm chủ thật sự của người lao động, của các cổ đông, tăng cường sự giám sát của nhà đầu tư đối với doanh nghiệp, đảm bảo sự hài hòa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp, nhà đầu tư và người lao động. Từ năm 1992, năm thực hiện việc thí điểm CPH, đến hết năm 2003, cả nước đã CPH được 1468 DN; trong đó có nhiều doanh nghiệp Nhà nước sau khi CPH đã hoạt động đạt được hiệu quả cao. Tiêu biểu như Công ty mía đường Lam SVTH: Buøi leâ Thaûo Ngoïc 1
 16. Tìm hiểu qui trình CPH GVHD : thầy Huyønh Nhöït Nghóa tại Cty CP Xáng, Xây Dựng Cần Thơ Sơn thực hiện CPH đầu năm 2000, sau 2 năm hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần (Cty CP), công ty đã được những thành tích đáng phấn khởi: năm 2002, đạt 510 tỉ đồng, tăng 85,5% và nộp ngân sách đạt 38,4 tỉ, tăng 44,68%, vòng quay vốn tăng gấp 2 lần, thu nhập người lao động tăng từ 10 – 20% so với trước khi CPH. Mặc dù vậy, nhưng tiến độ CPH ở nước ta còn chậm so với kế hoạch đề ra, theo đề án tổng thể sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước từ năm 2002 – 2005, phải cổ phần hóa 2000 doanh nghiệp Nhà nước. Như vậy, trong 2 năm 2002 – 2003, trung bình phải cổ phần hóa 1000 DNNN, tuy nhiên, trong 2 năm này, chỉ cổ phần hóa được 685 DNNN, chỉ đạt được khoảng 70% kế hoạch đề ra. Do cổ phần hóa là một việc mới, chúng ta chưa có kinh nghiệm và còn gặp nhiều khó khăn, nên trong quá trình thực hiện, các doanh nghiệp đã gặp nhiều vướng mắc. Vì vậy, việc tìm hiểu qui trình cổ phần hóa sẽ giúp chúng ta nắm rõ các bước chuẩn bị cũng như phương thức tiến hành. Bên cạnh đó, có thể biết được những thuận lợi và khó khăn của doanh nghiệp khi thực hiện chủ trương cổ phần hóa của Đảng và Nhà nước đã đề ra. Để từ đó có thể góp phần đẩy nhanh tiến độ CPH DNNN ở Việt Nam. 2. Mục tiêu nghiên cứu & nội dung nghiên cứu: - Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm tìm hiểu các bước chuẩn bị và tiến trình thực hiện cổ phần hóa; nhìn nhận sơ lược về tình hình cổ phần hóa chung của cả nước, tìm hiểu những khó khăn thuận lợi của doanh nghiệp trong khi thực hiện qui trình cổ phần hóa trên thực tế tại Công ty CP Xáng, Xây dựng Cần Thơ. Từ đó, có thể đưa ra những giảipháp để đẩy nhanh tiến trình CPH. - Từ những mục tiêu trên, luận văn tập trung vào những nội dung sau : + Tìm hiểu sơ lược về tình hình cổ phần hóa chung của cả nước và điểm lại một số qui định có liên quan. SVTH: Buøi leâ Thaûo Ngoïc 2
 17. Tìm hiểu qui trình CPH GVHD : thầy Huyønh Nhöït Nghóa tại Cty CP Xáng, Xây Dựng Cần Thơ + Tìm hiểu về việc triển khai thực hiện cổ phần hóa tại Công ty cổ phần Xáng, Xây dựng Cần Thơ. + Đưa ra đánh giá và kết luận về việc thực hiện qui trình cổ phần hóa. 3. Phương pháp nghiên cứu: Chủ yếu sử dụng phương pháp thu thập số liệu tài liệu. + Các văn bản, nghị định của Chính phủ. + Các số liệu tài liệu có liên quan. + Các văn bản, quyết định cổ phần hóa; sổ sách kế toán, biên bản xác định giá trị DN, phương án cổ phần hóa…của công ty. Sau đó, dùng phương pháp phân tích, để phân tích tìm hiểu, từ đó đưa ra nhận xét và kết luận. 4. Phạm vi nghiên cứu: Nội dung nghiên cứu của luận văn tập trung vào việc tìm hiểu quá trình triển khai thực hiện cổ phần hóa tại Công ty CP Xáng, Xây dựng Cần Thơ. Thông qua đó, có thể tìm hiểu được những thuận lợi và khó khăn của Công ty trong quá trình thực hiện Do luận văn chỉ tập trung vào nghiên cứu tiến trình thực hiện cổ phần hóa tại Cty và do Cty CP Xáng, Xây dựng Cần Thơ bắt đầu thực hiện qui trình cổ phần hóa từ tháng 4 năm 2002; khi Cty nhận được thông báo số 20/TB_UB ngày 24/4/2002 của UBND Tỉnh Cần Thơ, Cty thuộc diện cổ phần hóa theo kế hoạch sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước của UBND Tỉnh Cần Thơ trong năm 2002; Cho đến khi Cty chính thức hoạt động dưới hình thức Cty CP vào tháng 6 năm 2003. Nên số liệu phân tích của luận văn chỉ tập trung trong 2 năm 2002_2003 và chỉ tìm hiểu các Nghị định, qui định có liên quan được Cty sử dụng trong quá trình thực hiện CPH tại Cty. SVTH: Buøi leâ Thaûo Ngoïc 3
 18. Tìm hiểu qui trình CPH GVHD : thầy Huyønh Nhöït Nghóa tại Cty CP Xáng, Xây Dựng Cần Thơ PHẦN NỘI DUNG Chương I: Cơ sở lý luận 1. Công ty cổ phần? 1.1 Công ty cổ phần? Công ty cổ phần là loại công ty được thành lập do nhiều người bỏ vốn ra (cổ đông). Tiền vốn được chia làm các cổ phần bằng nhau, người hùn vốn với tư cách là cổ đông sẽ mua một số cổ phần (CP) đó. Theo Luật Doanh nghiệp công ty cổ phần là doanh nghiệp trong đó : - Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau được gọi là vốn CP. - Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp. - Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp cổ phần ưu đãi biểu quyết và cổ đông sáng lập. - Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 3 và không hạn chế số lượng tối đa - Công ty cổ phần có quyền phát hành chứng khoán ra công chúng theo qui định của pháp luật về chứng khoán - Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 1.2 Ưu nhược điểm của Cty CP a. Ưu điểm : SVTH: Buøi leâ Thaûo Ngoïc 4
 19. Tìm hiểu qui trình CPH GVHD : thầy Huyønh Nhöït Nghóa tại Cty CP Xáng, Xây Dựng Cần Thơ - Có khả năng huy động vốn rất lớn nhờ phát hành cổ phiếu và trái phiếu - Các cổ đông chịu trách nhiệm hữu hạn đối với số vốn góp của mình vào công ty. - Được tổ chức quản lý chặt chẽ - Gắn người lao động với kết quả cuối cùng. - Thời gian hoạt động vô hạn không bị chi phối bởi việc các cổ đông bị tù tội hay qua đời - Dễ mở rộng tầm hoạt động sản xuất kinh doanh bằng cách gọi thêm vốn dưới dạng cổ phiếu, trái phiếu. - Được hưởng tư cách pháp nhân - Có quyền mua bán chuyển nhượng lại cổ phần - Ngoài ra còn được xem là một biện pháp để xoa dịu mâu thuẫn giai cấp. b. Nhược điểm : - Mức thuế cao, ngoài chịu thuế thu nhập doanh nghiệp còn phải chịu thuế thu nhập cá nhân. - Chi phí tổ chức công ty khá tốn kém. - Pháp chế nhà nước qui định chặt chẽ về hoạt động của công ty và công ty có trách nhiệm báo cáo cho nhà nước kết quả hoạt động của mình. - Luật pháp qui định số thành viên tối thiểu. - Không giữ được bí mật kinh doanh, bí mật tài chính - Tương đối ít được tín nhiệm trong việc cấp tín dụng vì công ty chịu trách nhiệm hữu hạn. - Công ty khó thay đổi phạm vi kinh doanh vì phải căn cứ vào điều lệ SVTH: Buøi leâ Thaûo Ngoïc 5
 20. Tìm hiểu qui trình CPH GVHD : thầy Huyønh Nhöït Nghóa tại Cty CP Xáng, Xây Dựng Cần Thơ 1.3 Sơ đồ quản lý và kiểm soát của Cty CP a. Đại hội cổ đông : gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần. b. Hội đồng quản trị : là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông. c. Ban kiểm soát : công ty cổ phần có trên 11 cổ đông phải có ban kiểm soát từ 3–5 thành viên có chuyên môn về kế toán. Ban kiểm soát bầu 1 thành viên làm trưởng ban kiểm soát, trưởng ban kiểm soát phải là cổ đông. Đại hội cổ đông Hội Đồng Quản Trị Ban Kiểm Soát Giám Đốc (Tổng Giám Đốc) điều hành P.Giám Đốc (Giám Đốc) P.Giám Đốc (Giám Đốc) điều hành điều hành Các Các Các Các Phòng Phòng Phòng Phòng Ban Ban Ban Ban Sơ đồ 1: Sơ đồ quản lý và kiểm soát của Cty CP. SVTH: Buøi leâ Thaûo Ngoïc 6

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản