Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn tốt nghiệp: Tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương, tổ chức kế toán bán hàng và tiêu thụ hàng hóa tại công ty cổ phần xây dựng và thương mại Nam Cường

Chia sẻ: Mai Huong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:72

818
lượt xem
312
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích nghiên cứu của luận văn là nhằm đánh giá thực trạng tình hình tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương, tổ chức kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lươngvật liệu, tổ chức kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn tốt nghiệp: Tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương, tổ chức kế toán bán hàng và tiêu thụ hàng hóa tại công ty cổ phần xây dựng và thương mại Nam Cường

 1. ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP KHOA KINH TẾ CÔNG NGHIỆP ---------- BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH: K Ế TOÁN D OANH NGH IỆP ĐỀ TÀI: TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG, TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN H ÀNG VÀ TIÊU TH Ụ H ÀNG HÓA TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NAM CƯỜNG : ĐOÀN QUANG THIỆU GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN SINH VIÊN THỰC HIỆN : BÙI THỊ XUY ÊN MSSV : 11510975162 LỚP : LT09 KTN02 THÁI NGUYÊN 2012 i
 2. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc BẢN NHẬN XÉT BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP - Họ tên sinh viên: Bùi Thị Xuyên - Mã số sinh viên: 11510975162 - Lớp: LT09 kTN 02 - Chuyên ngành: Kế toán - Giáo viên hướng dẫn: Đoàn Quang Thiệu - Bộ môn, khoa: kế toán công nghiệp - Nhận xét: ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... - Tôi đồng ý (không đông ý) cho sinh viên: ..................................................... được thông qua Báo cáo thực tập tốt nghiệp trước bộ môn. Thái Nguyên, ngày tháng năm 2012 Người nhận xét ( Ký và ghi rõ họ ii
 3. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc BẢN NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP - Họ tên sinh viên: Bùi Thị Xuyên - Mã số sinh viên: 11510975162 - Lớp: LT09 kTN 02 - Chuyên ngành: Kế toán - Giáo viên hướng dẫn: Đoàn Quang Thiệu - Đơn vị thực tập: Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Nam Cường - Nhận xét: ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... Thái Nguyên, ngày tháng năm 2012 Người nhận xét ( Ký,gh rõ họ tên và đóng dấu) iii
 4. MỤC LỤC MỤC LỤC ............................................................................................................ i D ANH M ỤC CHỮ VIẾT TẮT ............................................................................... 1 MỞ ĐẦU ........................................................................................................... 2 1. Lời nói đầu ............................................................................................... 2 2. Mục tiêu nghiên cứu ................................................................................... 2 CHƯƠNG I......................................................................................................... 4 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NAM CƯỜNG ........................................................................................... 4 1.1.Quá trình hình thành và phát triển của Công ty CPXD và TM Nam Cường ........................................................................................................................ 4 1.1.1. Tên, địa chỉ Công ty CPXD và TM Nam Cường ................................. 4 1.1.2. Thời điểm thành lập và các mốc lịch sử quan trọng của Công ty CPXD và TM Nam Cường từ khi hình thành cho đến thời điểm hiện tại ...... 4 1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty CPXD và TM Nam Cường................. 5 1.3 Cơ cấu bộ máy Công ty CPXD và TM Nam Cường ................................ .. 6 1.4. Khái quát về công tác kế toán của Công ty CPXD và TM Nam Cường .... 7 1.4.1. cơ cấu bộ máy kế toán: ...................................................................... 7 1.4.2. Các chính sách kế toán áp dụng tại đơn vị ......................................... 8 1.5. Đặc điểm tình hình lao động tại Công ty CPXD và TM Nam Cường ..... 11 1.5.1. Cơ cấu lao động ............................................................................... 11 1.5.2. Tình hình sử dụng thời gian lao động .............................................. 11 1.5.3. Tuyển dụng lao động................................ ........................................ 11 1.6. Một số chỉ tiêu phản ánh kết quả hoạt động của Công ty CPXD và TM Nam Cường trong thời gian qua .............................................................................. 13 C HƯƠNGII ....................................................................................................... 14 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHO ẢN TRÍCH THEO LƯƠNG, THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NAM CƯỜNG ...... 14 2.1. Tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương...................... 14 2.1.1. Các quy định về quản lý lao động, tiền lương tại Công ty CPXD và TM Nam Cường. ........................................................................................ 14 2.1.2. Chứng từ, sổ sách kế toán sử dụng................................................... 15 2.1.3. Trình tự hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương. .......... 16 BẢNG CHẤM CÔNG ..................................................................................... 17 BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG ........................................................... 18 BẢNG TỔNG HỢP THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG ...................................... 19 2.2. Tổ chức kế toán tiêu thụ hàng hóa. ......................................................... 33 2.2.1. Chứng từ, sổ sách kế toán sử dụng................................................... 33 2.2.2. Trình tự hạch toán tiêu thụ hàng hóa. .............................................. 33 2.2.3. Trình tự hạch toán tiêu thụ hàng hóa. .............................................. 41 2.2.4. Xác định kết quả kinh doanh. ........................................................... 52 CHƯƠNG III ................................................................................................... 65 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN ....................... 65 iv
 5. TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NAM CƯỜNG ......................................................................................................................... 65 3.1. Một số nhận xét về thực trạng công tác kế toán tại công ty CPXD và TM Nam Cường............................................................................................................ 65 3.1.1 Ưu điểm ................................ ............................................................ 65 3.1.2. Hạn chế ........................................................................................... 66 3.2. Một số giải pháp đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán cho công ty CPXD và TM Nam Cường............................................................................ 66 v
 6. DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Doanh nghiệp DN Sản xuất SX Nguyên vật liệu NVL Cổ phần CP Cty Công ty Giá trị gia tăng GTGT DT Doanh thu BH Bán hàng Dịch vụ DV KD Kinh doanh Lợi nhuận LN HĐ Hóa đơn Kết chuyển K/C CP Chi phí Quản lý doanh nghiệp QLDN Giá vốn hàng bán GVHB Cổ phần xây dựng và thương mại CPXD và TM 1
 7. MỞ ĐẦU 1. Lời nói đầu Việt Nam đã gia nhập WTO được 4 năm đây là giai đoạn đầu đánh dấu sự tha y đổi lớn về tình hình kinh tế. Sự thay đổi đó là tính cạnh tranh gay gắt của kinh tế thị trường. Nhà nước cũng ít dần sự bao cấp ở hầu hết các lĩnh vực đòi hỏi các doanh nghiệp phải tự mình vươn lên b ằng chính khả năng của m ình đ ể tồn tại và phát triển, phải tìm ra phương pháp kinh doanh đ ạt hiệu quả cao nhất với khả năng nguồn lực hạn ch ế.Việc đáp ứng nhu cầu của thị trường đòi hỏi đội ngũ cán bộ quản lý doanh nghiệp phải là người có đủ năng lực trình độ trong công tác điều hành và quản lý. Mục tiêu cuối cùng của quá trình kinh doanh chính là lợi nhuận làm sao để với chi phí bỏ ra là thấp nhất m à lại đạt hiệu quả cao nhất đó thực sự là mộ t thách thức lớn đối với các doanh nghiệp. Để đạt được mục tiêu đó thì việ tổ chức quản lý tốt công tác kế toán trong đơn vị đóng một vai trò rất quan trọng. Doanh nghiệp quan tâm tới lợi nhuận nhưng bên cạnh đó phải đảm bảo quyền lợi cho ngư ời lao động. Xuất phát từ thực tiễn đó với những kiến thức đã được học cùng sự hướng dẫn của cô giáo em chọn cho mình ph ần hành “Tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương” và “ Tổ chức kế toán bán h àng và tiêu thụ h àng hóa” để làm báo cáo tốt nghiệp của mình. Với khoảng thời gian không dài, trình độ và khả năng còn h ạn chế báo cáo không tránh khỏi những sai sót, em rất mong nhận đ ược sự góp ý của thầy cô và cán bộ kế toán trong công ty dể báo cáo của em được hoàn thiện và đ ạt kết quả tốt. Em xin chân thành cảm ơn ! 2. Mục tiêu nghiên cứu *Mục tiêu chung: Từ viêc đánh giá th ực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương và kế toán th ành ph ẩm và tiêu thụ thành phẩm của Công ty Cổ Phần Xây Dựng và Thương Mại Nam Cường sẽ giúp nhìn nhận được những điểm mặt tốt mà công ty đã thực hiện được và những bất cập hạn chế trong công tác kế toán để có những giải pháp hoàn thiện công tác kế toán đ ược tốt hơn. - Tổng kết, khái quát những vấn đề mang tính chất tổng quan về tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương, tổ chức kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm. 2
 8. - Đánh giá thực trạng tình hình tổ chức kế toán tiền lương và các kho ản trích theo lương, tổ chức kế toán thành ph ẩm và tiêu thụ th ành phẩm. - Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lươngvật liệu, tổ chức kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm. 3. Phạm vi nghiên cứu - Về không gian: Nghiên cứu tại Công ty Cổ Phần Xây Dựng và Thương Mại Nam Cư ờng. - Về thời gian: Các số liệu đánh giá thực trạng của công ty trong năm 2010 và quý II năm 2011. - Về nội dung: Nghiên cứu công tác tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương; tổ chức kế toán th ành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại Công ty Cổ Phần Xây Dựng và Thương Mại Nam Cường trong năm 2010 và quý II năm 2011. 4. Phương pháp nghiên cứu Bài báo cáo sử dụng phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp hạch toán kế toán - Phương pháp thống kê - Phương pháp so sánh - Phương pháp thu thập thông tin - Phương pháp phân tích. 5. Kết cấu của báo cáo thực tập tốt nghiệp Ngoài phần mở đầu báo cáo được chia th ành 3 chương. Chương 1 : Khái quát chung về Công ty Cổ Ph ần Xây Dựng và Thương Mại Nam Cư ờng Chương 2: Thực trạng công tác kế toán tại Công ty Cổ Phần Xây Dựng và Thương Mại Nam Cường Chương 3: Kết luận và kiến nghị. 3
 9. CHƯƠNG I KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NAM CƯỜNG 1.1.Quá trình hình thành và phát triển của Công ty CPXD và TM Nam Cường 1.1.1. Tên, địa chỉ Công ty CPXD và TM Nam Cường Tên đơn vị: Công ty CPXD và TM Nam Cường Địa ch ỉ: Tổ 6, Phường Tân Lập – TP Thái Nguyên – tỉnh Thái Nguyên Mã số thuế: 4600925212 Số đăng kí kinh doanh: : 4600925212 Số điện thoại:0280.3822.366 Tài khoản: 102010000980346 tại ngân hàng Công Thương chi nhánh Thái Nguyên 1.1.2. Thời điểm thành lập và các mốc lịch sử quan trọng của Công ty CPXD và TM Nam Cường từ khi hình thành cho đến thời điểm hiện tại Công ty CPXD và TM Nam Cường là một đơn vị kinh doanh độc lập. Công ty hoạt động trên lĩnh vực kinh doanh là mua bán các thiết bị điện nước như các loại ống nước nhựa pvc, inox, van vòi các loại cáp dây dẫn v..v… Công ty được hình thành từ một cửa hàng kinh doanh thiết bị điện nước nhỏ chuyên kinh doanh các mặt hàng như ống nước và thiết bị điện quy mô nhỏ chuyên cung cấp cho khu vực TP Thái Nguyên và các khu vực lân cận. Đến tháng 9 năm 2003 trước yêu cầu thực tế kinh doanh Công ty CPXD và TM Nam Cường đã được cấp pháp thành lập số 803/ UB-QĐ do UBND tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 15/9/2003,với số vốn ban đầu là 1 tỷ (Một tỷ đồng) Khi mới thành lập do chưa có kinh nghiệm quản lý và số vốn còn hạn chế nên công ty cũng gặp nhiều khó khăn. Sau đó nhờ sự nỗ lực của lãnh đạo và toàn thể nhân viên nên công ty đã dần vượt qua khó khăn và phát triển lớn mạnh . Năm 2007-2008 cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới đã ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế nước ta đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ.Công ty đã phải cát giảm bớt nhân viên và nâng cao năng lực cạnh tranh để có thể tồn tại và phát triển. Nhờ sự cố gắng ban giám đốc và của toàn bộ nhân viên công ty đã vượt qua giai đoạn khó khăn. 4
 10. Ban đầu số lượng mặt hàng còn hạn chế, chỉ khoảng hơn 100 loại đến nay để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường, các mặt hàng của công ty đã lên tới hơn 500 chủng loại với các hãng trong và ngoài nước. Số lượng lao động ban đầu chỉ có khoảng 10 người chủ yếu la theo hình thức gia đình tự quản lí đến nay số lượng nhân viên chinh thức đã tăng lên cả về số lượng và chất lượng. Khi có nhiều hợp đồng lớn công ty có thực hiện thuê thêm lao động bên ngoài để đảm bảo hoạt động hiệu quả. Với tiêu chí “chất lượng là uy tín của công ty” và “giá cả là cạnh tranh nhất” công ty ngày càng phát triển lớn mạnh . Năm 2009 tổng số vốn kinh doanh đạt 7tỷ 400 triệu đồng (bảy tỷ bốn trăm triệu đồng) Không chỉ chú trọng phát triển kinh doanh Công ty CPXD và TM Nam Cường còn là doanh nghiệp có đóng góp cho xã hội như hàng năm có góp phần giúp đỡ cho quỹ vì người nghèo tỉnh Thái Nguyên và tạo công ăn việc làm cho một số người có hoàn cảnh khó khăn trong địa bàn tỉnh. Với những đóng góp đó doanh nghiệp đã được tỉnh Thái Nguyên tặng bằng khen . 1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty CPXD và TM Nam Cường Chức năng chủ yếu: Công ty là một công ty thương m ại nên hoạt động chủ yếu của công ty là mua bán các thiết bị điện, n ước như các loại ống nước, van thủy lực, cáp, dẫn dây điện, ổ điện các loại vòi xoay……. Nhiệm vụ: Kinh doanh phục vụ nhu cầu thiết bị điện nước của khu vực TP Thái Nguyên và các khu vực lân cận. Nộp thuế đầy đủ cho nh à nước Tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương 5
 11. 1.3 Cơ cấu bộ máy Công ty CPXD và TM Nam Cường Cơ cấu bộ máy của công ty CPXD và TM Nam Cường gồm có: Giám đốc điều hành, sau đó là Phó giám đốc, tiếp đ ến là phòng kinh doanh, phòng kế toán tài vụ, bộ phận bán hàng và cuối cùng là đ ội vận tải. Cơ cấu bộ máy của công ty đ ược thể hiện trên sơ đồ sau: Giám đốc điều h ành Phó giám đốc Bộ Phòng Phòng kế toán phận kinh tài vụ doanh bán h àng Đội vận tải Sơ đồ1.1: Sơ đồ tổ chức công tác quản lý của Công ty CPXD và TM Nam Cường *Chức năng của các phòng :  Giám đốc: là ngư ời đứng đầu doanh nghiệp giữ vai trò lãnh đạo chính điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của doanh nghiệp, tổ chức nhân sự tùy theo yêu cầu của công việc để có sự sắp xếp sao cho hợp lí. Kí kết các hợp đồng kinh tế và ch ịu trách nhiệm trước pháp luật  Phó giám đốc: cùng với giám đốc và các phòng ban điều hành ho ạt động của công ty thay mặt giám đốc giải quyết công việc khi giám đốc vắng mặt 6
 12.  Phòng kinh doanh: ch ịu trách nhiệm marketing tìm kiếm khách hàng đề ra các chương trình thu hút khách hàng xúc tiến bán hàng tìm kiếm nguồn h àng nh ập có ch ất lượng điều tra khảo sát thị trường  Phòng kế toán tài vụ: Tổ chức công tác kế toán thống kê, ghi chép, theo dõi và phản ánh chính xác kịp thời toàn bộ hoạt động kinh doanh của công ty. Cập nhật thông tin, văn b ản mới về các chính sách thuế, tài chính, tín dụng. Chịu trách nhiệm trước giám đốc về việc đảm bảo vốn cho kinh doanh. Tham mưu cho lãnh đ ạo công ty về công tác tài chính tài vụ của đơn vị, các ch ế độ tiền lương cho cán bộ công nhân viên sao cho hợp lí nhất  Bộ phận giao h àng: phân phối hàng hóa đến với các cá nhân tổ chức có nhu cầu  Đội vận tải chịu trách nhiệm bốc xếp hàng hóa tại kho của công ty và vận chuyển hàng đ ến nơi được yêu cầu 1.4. Khái quát về công tác kế toán của Công ty CPXD và TM Nam Cường 1.4.1. cơ cấu bộ máy kế toán: Cơ cấu bộ máy kế toán của công ty gồm có: Kế toán trưởng; sau đó là thủ quỹ; kế toán công nợ, thanh toán; kế toán tiền lương và tài sản cố định; kế toán bán hàng.Cơ cấu bộ máy kế toán đư ợc thể hiện trên sơ đồ sau: Kế toán trưởng Kế toán Kế toán công nợ, tiền Kế toán thanh Thủ quỹ lương toán bán hàng vàTSCĐ Sơ đồ 1.2: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán của công ty CPXD và TM Nam Cường 7
 13. Chức năng cụ thể của từng bộ phận: - Kế toán trưởng: Chịu trách nhiệm hướng dẫn chỉ đạo đôn đốc kiểm tra công việc của nhân viên và là một trợ th ủ đắc lực của giám đốc trong công tác tham m ưu về mặt quản lý tổ chức và ch ỉ đạo nghiệp vụ, theo dõi tổng hợp số phát sinh trong quá trình qu ản lý và kinh doanh tại Công ty. - Thủ quỹ: Quản lý qu ỹ (tiền mặt, tiền gửi ngân h àng,...) thu chi khi có lệnh cùng với chứng từ hợp lệ. - Kế toán hàng hoá tiêu thụ, công nợ thanh toán: Căn cứ vào phiếu nhập h àng từ nhà cung cấp và theo dõi sổ công nợ, có trách nhiệm kiểm tra đối chiếu số ph ải thanh toán cho khách hàng, cuối năm đối chiếu công nợ cho khách hàng. Sau khi nh ận được đề nghị thanh toán từ kế toán công nợ, tiến hành kiểm tra chứng từ hợp lệ và thanh toán cho nhà cung cấp. - Kế toán bán hàng: Ghi chép, phản ánh tổng hợp số liệu về tình hình tiêu thụ hàng hóa. Theo dõi tình hình nh ập xuất tồn kho hàng hoá, cuối tháng căn cứ vào chứng từ gốc để lập báo cáo nhập xuất, tồn kho h àng hoá, theo dõi tình hình tiêu th ụ h àng hoá của công ty - Kế toán tài sản cố định và tiền lương: Phụ trách việc tính lương cho cán bộ nhân viên và theo dõi tình hình biến động tài sản cố định tại đơn vị 1.4.2. Các chính sách kế toán áp dụng tại đ ơn vị - Niên độ kế toán: Bắt đầu ngày 01/01 đến ngày 31/12. - Chế độ kế toán áp dụng: Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ ban hành theo Quyết định 48/2006/QĐ – BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC. - Hình thức kế toán áp dụng: Theo h ình thức chứng từ ghi sổ. - Phương pháp kế toán h àng tồn kho: Công ty tính giá hàng xuất kho theo phương pháp nh ập trước xuất trước. - Nguyên tắc ghi nhận h àng tồn kho : Theo giá gốc. - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Theo phương pháp kê khai thường xuyên. - Phương pháp tính thuế GTGT: Tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. - Công ty sử dụng đơn vị tiền tệ : VNĐ - Tính khấu hao TSCĐ : Theo phương pháp đường thẳng - Hệ thống b áo cáo tài chính tại công ty: Báo cáo tài chính năm, gồm: + Tờ khai thự quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (Mẫu số 03/TNDN). 8
 14. + Bảng cân đối kế toán (Mẫu số B01 – DNN). + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Mẫu số B02 – DNN). + Bảng cân đối tài khoản (Mẫu số B01 – DNN). + Thuyết minh báo cáo tài chính (Mẫu số B09 – DNN). 1.5.2.1 Đặc trưng cơ bản của hình th ức kế toán chứng từ ghi sổ Đặc trưng cơ bản của hình th ức kế toán chứng từ ghi sổ: Căn cứ trực tiếp để ghi sổ kế toán tổng hợp là "Chứng từ ghi sổ". Việc ghi sổ kế toán tổng hợp bao gồm: + Ghi theo trình từ thời gian trên sổ "Đăng ký chứng từ ghi sổ" + Ghi theo nội dung trên sổ cái Chứng từ ghi sổ do kế toán lập trên cơ sở từng loại chứng kế toán hoặc bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại, có cùng nội dung kinh tế. Chứng từ được đánh số hiệu liên tục trong từng tháng hoặc cả năm (theo th ứ tự trong sổ đăng ký chứng từ) và có ch ứng từ kế toán đính kèm, ph ải được kế toán trưởng duyệt trước khi ghi sổ. - Hình thức chứng từ ghi sổ có các loại sổ sau: + Chứng từ ghi sổ + Sổ Đăng ký chứng từ ghi sổ + Sổ cái + Các sổ, thẻ kế toán chi tiết. 1.5.2.2. Trình tự kế toán theo hình thức kế toán chứng từ ghi sổ (1) Hàng ngày, căn cứ vào các ch ứng từ toán hoặc bảng tổng hợp chứng từ cùng loại đã được kiểm tra, được dùng làm căn cứ ghi sổ, kế toán lập chứng từ ghi sổ để lập sổ Đăng ký chứng từ ghi sổ, sau đó được dùng để làm căn cứ ghi Sổ Cái. Các chứng từ kế toán sau khi làm căn cứ lập Chứng từ ghi sổ được dùng để ghi vào sổ, thẻ kế toán chi tiết liên quan. (2) Cuối tháng, phải khoá sổ tính ra tổng số tiền của các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong tháng trên sổ Đăng ký chứng từ ghi sổ, tính ra tổng phát sinh Nợ, tổng phát sinh Có, số Dư của từng tài kho ản trên sổ Cái. Căn cứ vào sổ Cái lập bảng Cân đối số phát sinh. (3) Sau khi lập đối chiếu khớp đúng, số liệu ghi trên Sổ Cái và Bảng tổng hợp chi tiết (được lập từ các sổ, thẻ kế toán chi tiết) được dùng để lập báo cáo tài chính. 9
 15. Quan hệ đối chiếu, kiểm tra phải đảm bảoTổng số phát sinh Nợ và tổng số phát sinh Có của tất cả các tài khoản trên Bảng cân đối số phát sinh phải bằng nhau và bằng tổng số phát sinh trên sổ Đăng ký chứng từ ghi sổ. Tổng dư Nợ và tổng dư Có của các tài khoản trên bảng Cân đối số phát sinh bằng nhau, và số dư của từng tài khoản trên bảng Cân đối số phát sinh phải bằng số dư của từng tài khoản tương ứng trên bảng tổng hợp chi tiết. Ch ứng từ gốc Sổ, thẻ kế toán Sổ quỹ Bảng chi tiết tổng hợp chứng từ gốc Sổ đăng ký Chứng từ ghi sổ chứng từ ghi sổ Bảng tổng Sổ cái h ợp chi tiết Bảng cân đối số phát sinh BÁO CÁO TÀI CHÍNH Sơ đồ 1.3: Trình tự ghi sổ theo hình thức kế toán chứng từ ghi sổ ở công ty CPXD và TM Nam Cường Ghi chú: Ghi h àng ngày Ghi cuối tháng Đối chiếu, kiểm tra 10
 16. 1.5. Đặc điểm tình hình lao động tại Công ty CPXD và TM Nam Cường 1.5.1. Cơ cấu lao động Năm 2010 Năm2011 Chỉ tiêu Số lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ % % ( người) ( người) Tổng lao động 15 100 17 100 Phân loại theo trình độ Cán bộ trình độ trên đại học 0 0 0 0 4 26,67 5 29,41 Cán bộ trình độ đại học, cử nhân 4 26,67 5 29,41 Cán bộ trình độ cao đẳng, trung cấp Công nhân có bằng nghề, lao động phổ thông 7 46,66 7 41,17 Phân loại theo giới tính Nam 7 46,67 9 52,94 Nữ 8 53.33 8 47,06 Bảng 1.1: Bảng c ơ cấu lao động năm 2010, năm2011 của công ty CPXD và TM Nam Cư ờng (Nguồn số liệu : Phòng kinh doanh) Qua b ảng trên ta thấy tình hình lao động có sự biến động trong cơ cấu công nhân. Số công nhân trong quý I, quý II năm 2011 có giảm so với năm 2010. Số công nhân viên tăng thêm 2 người trong đó đều là trình độ đại học và cao đẳng . Số nhân viên nam tăng thêm 2 người còn số nhân viên nữ vẫn giữ nguyên. 1.5.2. Tình hình sử dụng thời gian lao động Công ty đặc thù là buôn bán nên ph ải luôn phục vụ khi khách h àng yêu cầu Công ty b ố trí làm việc 6 n gày/tu ần, nghỉ ngày ch ủ nh ật. Thời gian nghỉ không đồng bộ cả công ty mà tùy b ộ phận có bộ phận như bộ phận bán h àng đư ợc nghỉ luân phiên. Lao động làm việc 8 tiếng một ngày. Công nhân làm việc trả lương theo ngày công thực tế làm. 1.5.3. Tuyển dụng lao động * Công tác đào tạo lao động Công ty luôn chú trọng nâng cao chất lượng lao động nên công tác đào tạo lao động luôn được công ty chú ý, quan tâm với nhiều h ình thức. Công ty có các khóa hoc ngắn hạn để h ướng dẫn cho nhân viên của mình làm quen với công việc nâng cao chất 11
 17. lượng phục vụ khách h àng. Cũng tổ chức đào tạo lại với những đối tượng không đúng ngành nghề chuyên môn. * Công tác tuyển dụng lao động Do doanh nghiệp là một công ty nhỏ nên công việc tuyển chọn lao đông là do giám đốc đảm nhiệm. Nhằm tìm kiếm nguồn nhân lực có chất lượng nhạy bén nhưng cũng phải phù hợp với yêu cầu của công ty. Sắp xếp sao cho số lượng lao động không quá nhiều và cũng không quá ít, sao cho quá trình kinh doanh đạt kết quả cao nhất Tiếp nhận và tuyển chọn hồ sơ Thử việc đối với nhân viên, công nhân đạt yêu cầu Quyết định tuyển dụng và phân công công việc Sơ đồ 1.4: S ơ đồ quá trình tuyển dụng nhân viên, công nhân của công ty CPXD và TM Nam Cư ờng 12
 18. 1.6. Một số chỉ tiêu phản ánh kết quả hoạt động của Công ty CPXD và TM Nam Cường trong thời gian qua So sánh năm 2009 S với năm 2010 T Chỉ tiêu Mã Năm 2009 Năm 2010 +/- % T DT BH và cung cấp dịch vụ 1 01 8.350.580.500 11.720.980.300 3.370.399.800 40,36 Các khoản giảm trừ DT 2 02 - - - 8.350.580.500 DT thuần về BH và cung cấp DV 10 11.720.980.300 3.370399.800 40,36 3 (10 = 01 – 02) Giá vốn hàng bán 4 11 6.570.620.700 9.700.629.800 3.130.009.100 47,64 1.779.959.800 2.020.350.500 LN gộp về BH và cung cấp DV 20 240.390.700 13,50 5 ( 20 = 10 – 11) Doanh thu hoạt động tài chính 6 21 - - - - 7 Chi phí tài chính 22 220.500.000 255.360.000 34.860.000 15,8 - Trong đó chi phí lãi vay 23 220.500.000 255.360.00 34.860.000 15,8 Chi phí quản lý kinh doanh 8 24 520.700.000 580.600.000 59.900.000 11,5 1.038.759.800 1.184.390.500 Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD 30 145.630.700 14.01 9 ( 30 = 20 + 21 - 22 - 24) Thu nhập khác 1 31 0 1 Chi phí khác 32 145.550.000 138.600.000 -6.950.000 1 Lợi nhuận khác ( 40 = 31 – 32) 1 40 (145.550.000) (138.600.000) (6.950.000) 2 893.259.800 1.009.790.500 1 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 50 116.530.700 13.04 3 ( 50 = 30 + 40) Chi phí thuế thu nhập DN 1 51 223.314.950 252.447.625 29.132.675 13.04 4 669.944.850 757.342.875 1 Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế 60 87.398.025 13.04 5 ( 60 = 50 - 51) Bảng1.2: Kết quả hoạt động SXKD năm 2009, 2010 (Trích báo cáo KQSXKD năm 2009 -2010, nguồn: Phòng kế toán) Qua bảng trên ta thấy doanh thu và lợi nhuận năm 2010 tăng so với năm 2009. Cụ thể doanh thu tăng 40,36% và lợi nhuận tăng 13,04%.do kinh tế ngày càng phát triển cơ sở hạ tầng được đầu tư nhu cầu xây dựng lắp đặt các thiết bị điện nước tăng mạnh 13
 19. CHƯƠNGII THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG, THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI N AM CƯỜNG 2.1. Tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. 2.1.1. Các quy đ ịnh về quản lý lao động, tiền lương tại Công ty CPXD và TM Nam Cường. - Tất cả lao động trong công ty đều được ký hợp đồng lao động theo đúng quy định của Nhà nước. - Thời gian làm việc: 8h/ngày. - Công ty không thực hiện trích trước tiền lương nghỉ phép. - Hình thức trả lương: Do qu y m ô còn nhỏ nên công ty ch ỉ áp dụng hình thức trả lương theo thời gian: Là hình thức tiền lương tính theo thời gian làm việc, cấp bậc kỹ thuật và thang lương của người lao động. Tại công ty mức lương của người lao động được quy định như sau: + Ban giám đốc: 4.000.000đ/tháng. + Trưởng phòng: 3.500.000đ/tháng. + Nhân viên các phòng ban: 3.000.000đ/tháng. Công ty tính tiền lương phải trả cho cán bộ công nhân viên theo công thức: Tiền lương tháng Tiền lương phải trả Số ngày làm việc Số ngày làm việc trong = * thực tế trong tháng trong tháng tháng theo quy đ ịnh Tại công ty việc chi trả lương được thực hiện vào ngày 30 hàng tháng. * Các hình thức đ ãi ngộ khác ngoài tiền lương. Ngoài tiền lương, BHXH công nhân viên có thành tích trong công tác, kinh doanh được hưởng khoản tiền lương, tiền thưởng thi đua được trích từ quỹ khen thưởng của công ty. 14
 20. * Các khoản trích theo lương: Công ty thực hiện trích bảo hiểm cho cán bộ công nhân viên theo mức lương tối thiểu của khu vực tại thời điểm này là 1.200.000đồng. - Bảo hiểm xã hội (BHXH): Tại công ty, khi cán bộ công nhân viên b ị ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp... được hưởng trợ cấp BHXH. Quỹ BHXH được h ình thành một phần trích vào chi phí, một phần được khấu trừ vào lương cán bộ công nhân viên trong công ty. Hàng tháng công ty tiến h ành trích BHXH 22% trên tiền lương cơ bản của người lao động. Trong đó 16% tính vào chi phí của công ty, còn 6% trừ vào lương của người lao động. - Bảo hiểm y tế (BHYT): Dùng đ ể chi trả cho người tham gia đóng góp trong thời gian khám chữa bệnh. BHYT đ ược tính 4,5% trên tiền lương cơ bản trong đó: 3% tính vào chi phí của công ty và 1,5% tính trừ vào lương của công nhân viên. - Kinh phí công đoàn (KPCĐ): Dùng đ ể duy trì ho ạt động công đo àn của doanh nghiệp đư ợc tính 2% trên tổng quỹ lương thực tế phải trả người lao động thực tế phát sinh và tính vào chi phí SXKD. Trong đó, 1% n ộp cho công đoàn cấp trên, 1% giữ lại tại doanh nghiệp. Số tiền n ày dùng để chi các khoản như: Đi thăm người ốm, đám tang, đám cưới… - Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN): Hàng tháng công ty tiến hành trích 2% trên lương cơ bản của ngư ời lao động. Trong đó, 1% tính vào chi phí của công ty, còn lại 1% trừ vào lương của người lao động. 2.1.2. Chứng từ, sổ sách kế toán sử dụng. * Các chứng từ hạch toán: - Bảng chấm công. - Bảng chấm công làm thêm giờ. - Bảng thanh toán tiền lương. - Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành. - Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ. - Bảng thanh toán tiền thuê ngoài. - Hợp đồng giao khoán. - Biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán. - Bảng kê trích nộp các khoản theo lương. 15
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2