intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn tốt nghiệp: Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng

Chia sẻ: Nguyen Tham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:118

250
lượt xem
69
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn tốt nghiệp: Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng với mục đích tìm hiểu sâu về tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định KQKD, đưa ra những nhận xét tổng quan về các thành tựu đã đạt được và những tồn tại trong công tác kế toán bán hàng xác định KQKD, từ đó đưa ra những ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định KQKD ở Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn tốt nghiệp: Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng

 1. Học viện Tài chính i Luận văn tốt nghiêp LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các số liệu, kết quả nêu trong luận văn tốt nghiệp là trung thực xuất phát từ tính hình thực tế của đơn vị thực tập. Tác giả luận văn (Ký và ghi rõ họ tên) Nguyễn Thị Phương Thảo SV: Nguyễn Thị Phương Thảo Lớp: CQ48/51.02
 2. Học viện Tài chính ii Luận văn tốt nghiêp MỤC LỤC SV: Nguyễn Thị Phương Thảo Lớp: CQ48/51.02
 3. Học viện Tài chính iii Luận văn tốt nghiêp DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BCTC : Báo cáo tài chính CCDC : Công cụ dụng cụ CP : Chi phí DT : Doanh thu GTGT : Giá trị gia tăng GVHB : Giá vốn hàng bán KQKD : Kết quả kinh doanh NTP : Nửa thành phẩm QLDN : Quản lý doanh nghiệp SCT : Sổ chi tiết SXKD : Sản xuất kinh doanh TK : Tài khoản TNDN : Thu nhập doanh nghiệp TNHH : Trách nhiệm hữu hạn TSCĐ : Tài sản cố định XM : Xi măng SV: Nguyễn Thị Phương Thảo Lớp: CQ48/51.02
 4. Học viện Tài chính iv Luận văn tốt nghiêp DANH MỤC BẢNG BIỂU SV: Nguyễn Thị Phương Thảo Lớp: CQ48/51.02
 5. Học viện Tài chính v Luận văn tốt nghiêp DANH MỤC HÌNH SV: Nguyễn Thị Phương Thảo Lớp: CQ48/51.02
 6. Học viện Tài chính 6 Luận văn tốt nghiêp MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu Nền kinh tế Việt Nam trong những năm gần đây có sự phát triển mạnh mẽ về cả chiều rộng và chiều sâu, mở ra nhiều ngành nghề, đa dạng hóa nhiều ngành sản xuất. Hơn bao giờ hết, bán hàng và xác định kết quả kinh doanh (KQKD) là vấn đề thƣờng xuyên đƣợc đặt ra đối với các doanh nghiệp, đặc biệt là trong điều kiện nền kinh tế mở cửa vận hành theo cơ chế thị trƣờng có sự quản lý của Nhà nƣớc. Theo đó, các doanh nghiệp đều đƣợc bình đẳng cạnh tranh trong khuôn khổ pháp lý. Để có thể cạnh tranh, các doanh nghiệp phải có phƣơng án kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế cao nhằm mục tiêu tăng lợi nhuận. Một trong những chiến lƣợc mũi nhọn của các doanh nghiệp là tập trung vào khâu bán hàng. Đây là giai đoạn cuối cùng của quá trình luân chuyển hàng hoá, giúp doanh nghiệp tạo nguồn thu bù đắp những chi phí bỏ ra, từ đó tạo ra lợi nhuận phục vụ cho quá trình tái sản xuất kinh doanh. Với tƣ cách là công cụ phục vụ quản lý kinh tế, kế toán đã theo dõi, ghi chép đầy đủ và cung cấp các thông tin kinh tế tài chính hiện thực, có giá trị pháp lý và độ tin cậy cao giúp doanh nghiệp và các đối tƣợng liên quan đánh giá đúng đắn tình hình hoạt động của doanh nghiệp, từ đó đƣa ra quyết định phù hợp. Hiệu quả nhất phải kể đến công tác kế toán bán hàng và xác định KQKD. Đây là phần hành chủ yếu trong công tác kế toán của doanh nghiệp và góp phần phục vụ đắc lực cho hoạt động bán hàng của mỗi doanh nghiệp. Sau một thời gian ngắn thực tập ở công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng, đƣợc sự quan tâm giúp đỡ của các anh chị phòng Kế toán tài chính cùng sự chỉ dẫn của thầy giáo TS. Lƣu Đức Tuyên và những kiến thức đã đƣợc học ở trƣờng, em nhận thức đƣợc vai trò quan trọng của công tác kế toán bán hàng và xác định KQKD đối với hoạt động và sự phát triển của doanh nghiệp. Vì vậy, em đã đi sâu nghiên cứu và chọn đề tài: “Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng”. SV: Nguyễn Thị Phương Thảo Lớp: CQ48/51.02
 7. Học viện Tài chính 7 Luận văn tốt nghiêp 2. Đối tượng và mục đích nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu: Kế toán bán hàng, xác định kết quả kinh doanh. Mục đích nghiên cứu: Tìm hiểu sâu về tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định KQKD, đƣa ra những nhận xét tổng quan về các thành tựu đã đạt đƣợc và những tồn tại trong công tác kế toán bán hàng xác định KQKD, từ đó đƣa ra những ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định KQKD ở Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng. 3. Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu: Công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng trong tháng 1 năm 2014. 4. Phương pháp nghiên cứu Quá trình nghiên cứu đƣợc tiến hành theo các bƣớc: - Tham khảo tài liệu từ sách, báo, internet về công tác kế toán bán hàng và xác định KQKD. - Thu thập số liệu từ các chứng từ, sổ sách kế toán của công ty nhƣ báo phiếu thu- chi, phiếu nhập kho – xuất kho, hóa đơn bán hàng – mua hàng, sổ cái, sổ chi tiết các TK liên quan đến phần hành kế toán nghiên cứu. - Dùng phƣơng pháp tổng hợp, xử lý, phân tích những thông tin có đƣợc để đƣa ra kết quả nghiên cứu. 5. Kết cấu của luận văn tốt nghiệp Ngoài phần mở đầu và kết luận, kết cấu luận văn gồm 3 chƣơng: Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng. Chương 3: Một số nhận xét và đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng. SV: Nguyễn Thị Phương Thảo Lớp: CQ48/51.02
 8. Học viện Tài chính 8 Luận văn tốt nghiêp Do phạm vi của đề tài tƣơng đối rộng, kinh nghiệm thực tế còn hạn chế và thời gian tiếp xúc với công việc chƣa đƣợc nhiều nên mặc dù đã cố gắng nhƣng luận văn của em không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận đƣợc sự chỉ bảo tận tình của thầy giáo TS.Lƣu Đức Tuyên và các anh chị trong phòng tài chính kế toán của công ty để luận văn tốt nghiệp của em đƣợc hoàn thiện. Em xin chân thành cảm ơn! SV: Nguyễn Thị Phương Thảo Lớp: CQ48/51.02
 9. Học viện Tài chính 9 Luận văn tốt nghiêp CHƢƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP 1.1. Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh 1.1.1. Một số nôi dung liên quan đến kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp 1.1.1.1. Quá trình bán hàng Trong nền kinh thế định hƣớng XHCN, các doanh nghiệp tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh tạo ra các sản phẩm và cung cấp dịch vụ nhằm thỏa mãn nhu cầu của thị trƣờng với mục tiêu là lợi nhuận. Để thực hiện mục tiêu đó, doanh nghiệp phải thực hiện đƣợc giá trị của sản phẩm, hàng hóa thông qua hoạt động bán hàng. Xét về góc độ kinh tế, bán hàng là việc chuyển quyền sở hữu sản phẩm, hàng hóa gắn với phần lớn lợi ích hoặc rủi ro cho khách hàng đồng thời đƣợc khách hàng thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán. Bán hàng là giai đoạn cuối cùng của quá trình sản xuất - kinh doanh, đây là quá trình chuyển hóa vốn từ hình thái vốn sản phẩm, hàng hóa sang hình thái vốn tiền tệ hoặc vốn trong thanh toán. Để thực hiện đƣợc quá trình bán hàng, doanh nghiệp phải phát sinh các khoản chi phí làm giảm lợi ích kinh tế trong kỳ dƣới hình thức các khoản tiền đã chi ra, các khoản khấu trừ vào tài sản hoặc phát sinh các khoản nợ làm giảm vốn chủ sở hữu. Đồng thời, doanh nghiệp cũng thu đƣợc các khoản doanh thu, thu nhập khác, đó là tổng giá trị các lợi ích kinh tế thu đƣợc trong kỳ phát sinh từ các hoạt động góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu. Nhƣ vậy, quá trình bán hàng của doanh nghiệp có đặc điểm sau: - Về đối tƣợng phục vụ: Ngƣời tiêu dùng, bao gồm cá nhân, các đơn vị sản xuất, đơn vị kinh doanh và các cơ quan tổ chức xã hội. SV: Nguyễn Thị Phương Thảo Lớp: CQ48/51.02
 10. Học viện Tài chính 10 Luận văn tốt nghiêp - Về phƣơng thức bán hàng: Bán buôn, bán lẻ hàng hóa, đại lý, ký gửi, bán trả châm, trả góp. - Về mặt hành vi: Quá trình bán hàng đƣợc xem là sự trao đổi mua bán có thỏa thuận. Doanh nghiệp đồng ý bán và khách hàng đồng ý mua, đã trả tiền hoặc chấp nhận trả tiền. - Về bản chất kinh tế: Bán hàng là quá trình thay đổi quyền sở hữu hàng hoá. Quyền sở hữu hàng hoá sẽ đƣợc chuyển từ ngƣời bán sang ngƣời mua. Khi kết thúc quá trình doanh nghiệp sẽ nhận đƣợc một khoản tiền gọi là doanh thu bán hàng. Đây là căn cứ để xác định KQKD. 1.1.1.2. Kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp Kết quả kinh doanh (KQKD) là kết quả cuối cùng của hoạt động sản xuất kinh doanh thông thƣờng và các hoạt động khác của doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định (tháng, quý, năm), biểu hiện bằng một số tiền lãi hoặc lỗ. KQKD của doanh nghiệp bao gồm kết quả hoạt động kinh doanh thông thƣờng và kết quả hoạt động khác.  KQKD thông thƣờng của doanh nghiệp là kết quả từ những hoạt động tạo ra doanh thu của doanh nghiệp, bao gồm hoạt động bán hàng, cung cấp dịch vụ và hoạt động tài chính. - KQKD từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ đƣợc xác định theo công thức: Giá vốn Tổng DT thuần KQKD từ hoạt = của hàng về bán hàng và CPBH và động bán hàng và - xuất đã - cung cấp dịch CPQLDN cung cấp dịch vụ bán và CP vụ thuế TNDN SV: Nguyễn Thị Phương Thảo Lớp: CQ48/51.02
 11. Học viện Tài chính 11 Luận văn tốt nghiêp Trong đó: DT thuần về bán Tổng DT về bán Các khoản giảm hàng và cung cấp = hàng và cung cấp - trừ DT dịch vụ dịch vụ - DT về hoạt động tài chính là chênh lệch giữa tổng DT thuần về tài chính và CP tài chính. Kết quả từ hoạt Tổng DT thuần về CP hoạt động tài = - động tài chính hoạt động tài chính chính  Kết quả hoạt động khác là kết quả đƣợc tính bằng chênh lệch giữa thu nhập khác và chi phí khác Kết quả hoạt động khác = Thu nhập khác - Chi phí khác 1.1.2. Vai trò của quá trình bán hàng và yêu cầu quản lý đối với bán hàng và xác định kết quả kinh doanh Vai trò của bán hàng Quá trình bán hàng có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với các doanh nghiệp. Bán hàng là khâu cuối cùng trong hoạt đông sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nếu thực hiện không tốt khâu bán hàng thì mọi cố gắng của doanh nghiệp trong các giai đoạn trƣớc đều trở thành vô nghĩa. Quá trình bán hàng sẽ quyết định đến khả năng tài chính, khả năng thu hồi vốn để tái sản xuất ở doanh nghiệp. Yêu cầu quản lý đối với bán hàng và xác định kết quả kinh doanh Xuất phát từ vai trò to lớn của bán hàng vì vậy chúng ta cần quản lý công tác bán hàng của doanh nghiệp nhƣ sau: - Doanh nghiệp phải theo dõi các sản phẩm cả về số lƣợng và chất lƣợng. Để từ đó có kế hoạch bảo quản và tiêu thụ thành phẩm cho phù hợp. - Doanh nghiệp phải thƣờng xuyên phân tích tình hình thị trƣờng để có những chiến lƣợc marketing phù hợp. SV: Nguyễn Thị Phương Thảo Lớp: CQ48/51.02
 12. Học viện Tài chính 12 Luận văn tốt nghiêp - Luôn tìm kiếm và mở rộng thị trƣờng. Ngoài ra để thu hút khách hàng thì DN cũng không ngừng cải tiến sản phẩm của mình. - Doanh nghiệp phải thƣờng xuyên theo dõi tình hình thanh toán của các đơn vị khách hàng để có những chiến lƣợc thu tiền hàng kịp thời. 1.1.3. Nhiệm vụ kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh Để đáp ứng đƣợc các yêu cầu quản lý về bán hàng, xác định kết quả và phân phối kết quả của các hoạt động, kế toán phải thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây: - Phản ánh và ghi chép đầy đủ, kịp thời, chính xác tình hình hiện có và sự biến động của từng loại thành phẩm, hàng hóa theo chỉ tiêu số lƣợng, chất lƣợng, chủng loại và giá trị. - Phản ánh và ghi chép đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản doanh thu, các khoản giảm trừ doanh thu và chi phí của từng hoạt động trong doanh nghiệp, đồng thời theo dõi, đôn đốc các khoản phải thu của khách hàng. - Phản ánh và tính toán chính xác kết quả của từng hoạt động, giám sát tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nƣớc và tình hình phân phối kết quả hoạt động. - Cung cấp các thông tin kế toán phục vụ cho việc lập BCTC và định kỳ phân tích hoạt động kinh tế liên quan đến quá trình bán hàng, xác định và phân phối kết quả. 1.2. Lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh 1.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu 1.2.1.1. Kế toán doanh thu bán hàng Khái niệm doanh thu bán hàng Doanh thu là tổng các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu đƣợc trong kì hạch toán, phát sinh từ hoạt động SXKD thông thƣờng của doanh nghiệp góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu. Doanh thu thuần đƣợc xác định bằng tổng doanh thu sau khi trừ đi các khoản chiết khấu thƣơng mại, giảm giá hàng bán và doanh thu hàng đã bán bị trả lại. Các loại doanh thu: Doanh thu tùy theo từng loại hình SXKD và bao gồm: SV: Nguyễn Thị Phương Thảo Lớp: CQ48/51.02
 13. Học viện Tài chính 13 Luận văn tốt nghiêp - DT bán hàng - DT cung cấp dịch vụ - DT từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức và lợi tức đƣợc chia. Ngoài ra còn các khoản thu nhập khác. Doanh thu bán hàng đƣợc xác định khác nhau tùy theo doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phƣơng pháp nào. Nếu cơ sở kinh doanh thuộc đối tƣợng nộp thuế GTGT theo phƣơng pháp khấu trừ thuế thì doanh thu bán hàng không bao gồm thuế GTGT. Nếu doanh nghiệp thuộc đối tƣợng nộp thuế GTGT theo phƣơng pháp trực tiếp thì doanh thu bán hàng bao gồm cả thuế GTGT. Điều kiện ghi nhận doanh thu Doanh thu bán hàng chỉ đƣợc ghi nhận khi thỏa mãn đồng thời 5 điều kiện sau: a. Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho ngƣời mua; b. Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa nhƣ ngƣời sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa; c. Doanh thu đƣợc xác định tƣơng đối chắc chắn; d. Doanh nghiệp đã thu đƣợc hoặc sẽ thu đƣợc lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng; e. Xác định đƣợc chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng. Chứng từ kế toán: Các chứng từ thu, chi Hóa đơn bán hàng thông thƣờng (Mẫu 02- GTGT- 3LL) Hóa đơn GTGT (Mẫu 01-GTKT-3LL). Đối với doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phƣơng pháp khấu trừ Hóa đơn GTGT (Mẫu 02-GTTT). Đối với doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phƣơng pháp trực tiếp Hóa đơn kiêm phiếu xuất kho SV: Nguyễn Thị Phương Thảo Lớp: CQ48/51.02
 14. Học viện Tài chính 14 Luận văn tốt nghiêp Phiếu nhập kho (M01-VT), phiếu xuất kho (M02-VT) Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ (03PXK-3LL) Phiếu xuất kho hàng gửi đại lí (04 HDL-3LL) Bảng thanh toán hàng gửi đại lý, kí gửi (01-BH) Các chứng từ thanh toán: Phiếu thu, séc chuyển khoản, séc thanh toán, ủy nhiệm thu, giấy báo Có của Ngân hàng, bảng sao kê của Ngân hàng. Tài khoản kế toán: Để kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, kế toán sử dụng: TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: Phản ánh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp trong một kỳ hạch toán của hoạt động SXKD từ các giao dịch và nghiệp vụ. TK 511 không có số dƣ cuối kỳ và có 5 TK cấp 2: - TK 5111: DT bán hàng hóa. - TK 5112: DT bán thành phẩm - TK 5113: DT cung cấp dịch vụ. - TK 5114: DT trợ cấp, trợ giá. - TK 5117: DT kinh doanh bất động sản đầu tư TK 512 - Doanh thu nội bộ: Phản ánh doanh thu của số sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, lao vụ tiêu thụ trong nội bộ giữa các đơn vị trực thuộc trong cùng một công ty, tổng công ty hạch toán toàn ngành. TK 512 không có số dƣ cuối kỳ và có 3 TK cấp 2: - TK 5121: DT bán hàng hóa. - TK 5122: DT bán thành phẩm. - TK 5123: DT cung cấp dịch vụ. TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp: Phản ánh số thuế GTGT đầu ra, số thuế GTGT của hàng nhập khẩu phải nộp, số thuế GTGT đã đƣợc khấu trừ, số thuế GTGT đã nộp và còn phải nộp vào ngân sách nhà nƣớc. TK 3331 có 2 tài khoản cấp 3: - TK 33311 : Thuế GTGT đầu ra SV: Nguyễn Thị Phương Thảo Lớp: CQ48/51.02
 15. Học viện Tài chính 15 Luận văn tốt nghiêp - TK 33312 : Thuế GTGT hàng nhập khẩu TK 3387- Doanh thu chưa thực hiện Trình tự kế toán Biểu 1.1: Trình tự kế toán DT bán hàng TK911 TK 511 TK 111, 112, 131.. (5) TK333(2,3) (2) (1a) TK 521,5211, 5213 TK 3387 TK 6421 (4) TK 3331 (1c) (1b) (3) Chú thích: (1a) Doanh thu bán hàng phát sinh (chƣa có thuế GTGT đối với doanh nghiệp nộp thuế theo phƣơng pháp khấu trừ, có thuế GTGT đối với doanh nghiệp nộp thuế theo phƣơng pháp trực tiếp hoặc không phải nộp thuế) (1b) Hoa hồng cho khách hàng (1c) Thuế GTGT đƣợc khấu trừ đối với doanh nghiệp nộp thuế theo phƣơng pháp khấu trừ (2) Kết chuyển thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu (3) Chiết khấu thƣơng mại,hàng bán bị trả lại, giảm giá hàng bán (4) Kết chuyển chiết khấu thƣơng mại, hàng bán bị trả laị và giảm giá hàng bán (5) Kết chuyển doanh thu thuần để xác định kết quả SV: Nguyễn Thị Phương Thảo Lớp: CQ48/51.02
 16. Học viện Tài chính 16 Luận văn tốt nghiêp 1.2.1.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu Khái niệm các khoản giảm trừ doanh thu Các khoản giảm trừ doanh thu dùng để phản ánh toàn bộ số tiền giảm trừ cho ngƣời mua hàng đƣợc tính giảm trừ vào doanh thu hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Do doanh thu thuần là số chênh lệch giữa tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ với các khoản giảm trừ doanh thu nên các khoản giảm trừ doanh thu là cơ sở để tính doanh thu thuần và xác định KQKD trong kỳ của doanh nghiệp. Các khoản đƣợc phép ghi giảm doanh thu bao gồm: - Chiết khấu thƣơng mại: Là khoản tiền chênh lệch giá bán nhỏ hơn giá niêm yết doanh nghiệp đã giảm trừ cho ngƣời mua hàng do việc ngƣời mua hàng đã mua sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ với khối lƣợng lớn theo thỏa thuận về chiết khấu thƣơng mại đã ghi trên hợp đồng kinh tế mua bán hoặc các cam kết mua, bán hàng. - Doanh thu hàng đã bán bị trả lại: Là số sản phẩm hàng hóa, dịch vụ doanh nghiệp đã xác định tiêu thụ, đã ghi nhận doanh thu nhƣng bị khách hàng trả lại do vi phạm các điều kiện cam kết trong hợp đồng kinh tế hoặc theo chính sách bảo hành, nhƣ hàng kém phẩm chất, sai quy cách, chủng loại. - Giảm giá hàng bán: Là khoản doanh nghiệp (bên bán) giảm trừ cho bên mua hàng trong trƣờng hợp đặc biệt vì lý do hàng bán bị kém phẩm chất, không đúng quy cách, hoặc không đúng thời hạn... đã ghi trong hợp đồng. - Một số khoản thuế: Thuế GTGT phải nộp theo phƣơng pháp trực tiếp, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất nhập khẩu. Chứng từ kế toán - Hóa đơn GTGT (mẫu 01- GTKT- 3LL) - Hóa đơn bán hàng thông thƣờng (mẫu 02- GTGT- 3LL) - Bảng thanh toán hàng đại lí, ký gửi (mẫu 01- BH) - Thẻ quầy hàng (mẫu 02- BH) SV: Nguyễn Thị Phương Thảo Lớp: CQ48/51.02
 17. Học viện Tài chính 17 Luận văn tốt nghiêp - Các chứng từ thanh toán (phiếu thu, séc chuyển khoản, séc thanh toán, ủy nhiệm thu, giấy báo có của ngân hàng..) - Chứng từ kế toán liên quan khác nhƣ phiếu nhập kho hàng trả lại… Tài khoản kế toán TK 521 - Chiết khấu thương mại: Phản ánh số chiết khấu thƣơng mại mà DN đã giảm trừ, hoặc đã thanh toán cho ngƣời mua hàng do việc ngƣời mua hàng, dịch vụ với khối lƣợng lớn và theo thỏa thuận bên bán sẽ dành cho bên mua một khoản chiết khấu thƣơng mại. TK 521 không có số dƣ cuối kỳ và có 3 TK cấp 2: - TK 5211 : Chiết khấu hàng hóa - TK 5212 : Chiết khấu thành phẩm - TK 5213 : Chiết khấu dịch vụ TK 531 - Hàng bán bị trả lại: Phản ánh doanh thu của số thành phẩm, hàng hóa đã tiêu thụ bị khách hàng trả lại do lỗi của DN. Tài khoản 531 không có số dƣ cuối kỳ. TK 532 – Giảm giá hàng bán: Phản ánh khoản giảm giá hàng bán thực tế phát sinh và việc xử lý khoản giảm giá hàng bán trong kỳ kế toán. Tài khoản 532 không có số dƣ cuối kỳ Và các tài khoản TK 3331, 3332, 3333, 111, 112, 131,... SV: Nguyễn Thị Phương Thảo Lớp: CQ48/51.02
 18. Học viện Tài chính 18 Luận văn tốt nghiêp Trình tự kế toán Biểu 1.2. Trình tự kế toán các khoản giảm trừ DT TK 111, 112, 131, 141 TK 521 TK 511, 512 Chiết khấu thƣơng mại K/c khoản chiết khấu thƣơng mại TK 3331 Thuế TK 531 K/c khoản hàng bán Hàng bán bị trả lại bị trả lại TK 3331 Thuế TK 532 K/c khoản giảm giá Giảm giá hàng bán hàng bán TK 3331 Thuế TK 632 TK 155 GVBH trả lại 1.2.2. Kế toán giá vốn hàng xuất bán Khái niệm giá vốn hàng bán Trị giá vốn hàng bán là toàn bộ các chi phí liên quan đến quá trình bán hàng, gồm có trị giá vốn của hàng xuất đã bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý DN phân bổ cho hàng bán ra trong kỳ. Việc xác định trị giá vốn hàng bán là cơ sở để tính kết quả hoạt động kinh doanh. Các phương pháp xác định trị giá vốn hàng bán Trong các doanh nghiệp sản xuất hiện nay có bốn phƣơng pháp xác định trị giá vốn của hàng xuất bán:  Phương pháp giá đơn vị bình quân (Phƣơng pháp giá đơn vị bình quân cả kỳ dự trữ): SV: Nguyễn Thị Phương Thảo Lớp: CQ48/51.02
 19. Học viện Tài chính 19 Luận văn tốt nghiêp Theo phƣơng pháp này, trong tháng hàng xuất kho chƣa đƣợc ghi giá vốn vào sổ. Đến cuối tháng, sau khi đã tính toán mới tiến hành ghi sổ. Giá hàng hóa xuất kho đƣợc tính trên cơ sở giá bình quân cho cả tồn đầu kỳ và nhập trong kỳ. Công thức tính: Trị giá vốn Số lƣợng Đơn giá thực tế hàng = hàng hoá x bình quân hoá xuất kho xuất kho gia quyền Trong đó: Trị giá thực tế Trị giá vốn hàng hàng tồn đầu kỳ + nhập trong kỳ Đơn giá = Số lƣợng hàng + Số lƣợng hàng tồn đầu kỳ nhập trong kỳ Đơn giá bình quân thƣờng đƣợc tính cho từng loại hàng hoá. Đơn giá bình quân có thể xác định cho cả kỳ đƣợc gọi là đơn giá bình quân cả kỳ hay đơn giá bình quân cố định. Đơn giá bình quân có thể xác định sau mỗi lần nhập đƣợc gọi là đơn giá bình quân liên hoàn hay đơn giá bình quân di động.  Phương pháp giá thực tế đích danh: Theo phƣơng pháp này giá thực tế hàng xuất kho tiêu thụ căn cứ vào đơn giá thực tế của từng lô hàng từng lần nhập, tức là xuất lô nào thì tính giá trị của lô đó. Phƣơng pháp này đƣợc áp dụng cho các doanh nghiệp có ít chủng loại hàng hoá.  Phương pháp nhập trước- xuất trước (FIFO): Theo phƣơng pháp này, giả thiết số hàng nào nhập kho trƣớc thì xuất kho trƣớc và lấy trị giá mua thực tế của số hàng đó. Phƣơng pháp thích hợp cho từng trƣờng hợp giá cả ổn định hoặc có xu hƣớng giảm.  Phương pháp nhập sau- xuất trước (LIFO): SV: Nguyễn Thị Phương Thảo Lớp: CQ48/51.02
 20. Học viện Tài chính 20 Luận văn tốt nghiêp Theo phƣơng pháp này, giả thiết số hàng nào nhập kho sau thì xuất trƣớc và lấy trị giá mua thực tế của số hàng đó để tính. Thích hợp trong trƣờng hợp lạm phát. Chứng từ kế toán: Phiếu xuất kho, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, hóa đơn bán hàng thông thƣờng – Hóa đơn GTGT, bảng kê bán lẻ hàng hóa,biên bản xử lý hàng thiếu hụt, SCT bán hàng. Tài khoản kế toán TK 632 - Giá vốn hàng bán: phản ánh trị giá vốn của hàng hoá dịch vụ đã bán (đƣợc chấp nhận thanh toán hoặc đã thanh toán) trong kỳ. Ngoài ra, còn sử dụng một số tài khoản liên quan nhƣ TK 156, TK 157, TK 611, TK 911,... Trình tự kế toán Biểu 1.3a: Trình tự KT giá vốn hàng xuất bán theo phƣơng pháp kiểm kê thƣờng xuyên TK 1561,331 TK 632 TK 1561 Giá trị hàng bán trong kỳ Giá trị hàng bán bị trả lại TK 133 Thuế GTGT đầu vào TK 1562 TK 1562 Phân bổ chi phí mua hàng Chi phí mua hàng của Hàng bán bị trả lại TK 911 Kết chuyển giá vốn để xác định kết quả SV: Nguyễn Thị Phương Thảo Lớp: CQ48/51.02
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2