intTypePromotion=1

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 10/2003/QH11 của Quốc hội

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
262
lượt xem
45
download

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 10/2003/QH11 của Quốc hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 10/2003/QH11 của Quốc hội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 10/2003/QH11 của Quốc hội

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Lu Ët c ñ a Q u è c  h é i n íc c é n g  h o µ  x∙ h éi c h ñ  n g h Ü a  Vi Ö t N a m   s è  10/2003/Q H 11 n g µ y 17 th¸ng  n¨ m  2003 v Ò  s ö a  æ i,  6  ® b æ  s u n g   é t s è  ® i Ò u  c ñ a L u Ë t n g © n  h µ n g  n h µ  n íc Vi Ö t N a m   m C¨n  vµo  Õn  cø  Hi ph¸p  íc Céng  µ    éi chñ  Üa  Öt Nam   n  ho x∙ h   ngh Vi   n¨m   1992  ∙  îcsöa  æi, bæ   ®®  ®   sung  theo NghÞ   Õt  è  quy s 51/2001/QH10  µy    ng 25 th¸ng12    n¨m  2001  ña  èc  éikho¸X,  ú  äp  10; c Qu h     k h thø  LuËt nµy  öa  æi, bæ     s®   sung  ét  è  iÒu  ña  Ët Ng ©n  µng  µ   íc m s® c Lu   h Nh n   ViÖtNam   µy  th¸ng12    ng 12    n¨m 1997. §i Ò u 1 Söa  æi,    ® bæ sung  ét  è  iÒu  ña  Ët  ©n   µng  µ   íc ViÖt m s® c Lu Ng h Nh n     Nam:   1­ §iÒu  ® îcsöa  æi,bæ     9    ®   sung    nh sau: "§iÒu      Ých  õng÷ 9.Gi¶ith t  Trong  Ët nµy,c¸ctõng÷  íi y  îchiÓu    Lu        d  ®© ®   nh sau  : 1. TiÒn  Ö  µph¬ng  Ön thanh  t l  ti   to¸n,bao  å m   Òn giÊy,tiÒn kim  ¹   g ti       lo i   vµ    Êy têcã      Òn. c¸cgi     gi¸nh ti 2. ThÞ   êng  Òn  Ö  µ thÞ  êng  èn  ¾n   ¹n,n¬i mua,  tr ti t l   tr v ng h   b¸n  ¾n   ng h¹n c¸cgiÊy têcã           gi¸,bao  å m   Ýn  Õu  g t phi kho  ¹c,tÝn  Õu  ©n  µng  µ   b   phi Ng h Nh níc,chøng    chØ  Òn göivµ    Êy têcã    ti     c¸cgi     gi¸kh¸c. 3. Ho¹t®éng  ©n  µng  µho¹t®éng    ng h l    kinh doanh  Òn tÖ  µ  Þch  ô    ti   v d v ng©n  µng  íi éidung  êng  h v    n th xuyªn lµnhËn  Òn göivµ  ö  ông  è  Òn nµy     ti     s d s ti   ®Ó   Êp  Ýn  ông,cung  ctd   øng    Þch  ô  c¸cd v thanh to¸n. 4. NghiÖp  ô  Þ  êng  ë   µnghiÖp  ô  v th tr m l  v mua,  ng ¾n  ¹n    Êy  b¸n  h c¸c gi tê cã    Ng ©n   µng  µ   íc thùc hiÖn    Þ  êng  Òn  Ö    gi¸do  h Nh n     trªnth tr ti t nh»m   ùc th   hiÖn  Ýnh  ch s¸ch tiÒn tÖ  èc      qu gia. 5. Dù   ÷b ¾t  éc  µsè  Òn m µ   chøc  Ýn  ông  tr   bu l   ti   tæ  td ph¶igöit¹  ©n      i Ng hµng  µ   íc®Ó   ùc hiÖn  Ýnh  Nh n   th   ch s¸ch tiÒn tÖ  èc      qu gia. 6. Ngo¹ihèilµtiÒn nícngoµi,vµng    Èn  èc  Õ,c¸c giÊy tê cã            tiªuchu qu t        gi¸vµ      c¸cc«ng  ô  c thanh    to¸nb»ng  Òn nícngoµi. ti     7. Ho¹t®éng  ¹ihèilµc¸c ho¹t®éng  u  ,vay,cho    ngo           ®Ç t    vay,b¶o    l∙nh,   mua,    µ    b¸n v c¸cgiao dÞch    kh¸cvÒ   ¹ihèi.   ngo   8. Tû     èi ®o¸ilµ tû lÖ  ÷a    Þ cña  ng  Öt Nam   íigi¸trÞ gi¸h         gi gi¸tr   ®å Vi   v      cña  ng  Òn nícngoµi. ®å ti     9. Dù   ÷quèc  Õ  lµ Dù   ÷ngo¹ihèi nhµ  íc do  ©n   µng  µ   íc tr   t     tr      n   Ng h Nh n   qu¶n  ývµ  ù   ÷ngo¹ihèicña    chøc  Ýn  ông  îcphÐp  ¹t®éng  ¹i l   D tr      c¸ctæ  td ®  ho   ngo   hèi.
  2. 2 10. T¸icÊp  èn lµ h×nh    v   thøc  Êp  Ýn  ông  ã  c td c b¶o  ¶m   ña  ©n   ® c Ng hµng  µ   íc nh»m   Nh n   cung øng  èn  ¾n   ¹n  µ  ¬ng  Ön  v ng h v ph ti thanh to¸n cho    c¸cng©n  µng.   h 11. Cho  vay  ¹  l itheo  å  ¬  Ýn  ông  µ h×nh  hst d l  thøc  icÊp  èn  ña  t¸  vc Ng ©n  µng  µ   íccho    ©n  µng  ∙  h Nh n   c¸cng h ® cho vay  i víi ®è    kh¸ch hµng.   12. L∙isuÊt c¬    µl∙suÊt do  ©n   µng  µ   ícc«ng  è  µm  ¬      b¶n l     i   Ng h Nh n   bl c së  cho    chøc  Ýn  ông  n  nh    Êtkinhdoanh. c¸ctæ  td Ê ®Þ l∙su   i   13. L∙isuÊt t¸  Êp  èn  µ l∙suÊt do  ©n   µng  µ   íc¸p dông       i c v l    i   Ng h Nh n     khi t¸ cÊp  èn.   i v 14. L∙i Êtt¸ chiÕtkhÊu  µh×nh   su     i   l  thøc l∙suÊtt¸ cÊp  èn  îc¸p dông     i   i v ®    khiNg ©n   µng  µ   íct¸  ÕtkhÊu  ¬ng  Õu  µ    Êy  ê cã      h Nh n   i chi   th phi v c¸c gi t   gi¸kh¸c   cho    chøc  Ýn  ông. c¸ctæ  td 15. GiÊy  êcã    ¾n  ¹n lµgiÊy têcã    ã  êih¹n díi ét  t   gi¸ng h        gi¸c th       m n¨m. 16. GiÊy  ê cã    µi h¹n  µ giÊy  ê cã    ã  êih¹n  õ m ét  t   gi¸d   l  t   gi¸c th   t  n¨m  ë tr   lªn, Ó   õkhiph¸thµnh  n     n   ¹n   t      k ®Õ khi®Õ h . 17. Mua, b¸n  ¾n   ¹n  µ viÖc  ng h l  mua, b¸n  íikú  ¹n  íim ét  v  h d  n¨m    c¸c giÊy têcã  ”     gi¸. 2­ §iÒu  ® îcsöa  æi,bæ     17    ®   sung    nh sau: "§iÒu  .H×nh  17   thøc t¸ cÊp  èn    i v Ng ©n   µng  µ   ícthùc hiÖn  Öc  i Êp  èn  h Nh n     vi t¸ c v cho    ©n  µng    c¸c ng h theo  nh÷ng  ×nh  h thøc sau  y:   ®© 1.Cho    vay  ¹theo hå  ¬  Ýn  ông; l  i   st d   2.ChiÕtkhÊu,t¸ chiÕtkhÊu  ¬ng  Õu  µ    Êy têcã          i   th phi v c¸cgi     gi¸kh¸c; 3. Cho    vay  ã  c b¶o  ¶m   ® b»ng  Ç m   è  ¬ng  Õu  µ    Êy  ê cã    c c th phi v c¸c gi t   gi¸ kh¸c.” 3­ §iÒu  ® îcsöa  æi,bæ     21    ®   sung    nh sau: "§iÒu  .NghiÖp  ô  Þ  êng  ë 21   v th tr m Ng ©n   µng  µ   íc thùc hiÖn  h Nh n     nghiÖp  ô  Þ  êng  ë   v th tr m th«ng qua  Öc  vi mua,  ng ¾n  ¹n  Ýn  Õu  b¸n  h t phi kho  ¹c,chøng  b  chØ  Òn göi,tÝn  Õu  ©n   ti     phi Ng hµng  µ   íc vµ    ¹  Êy  ê cã    Nh n   c¸c lo i gi t   gi¸kh¸c trªnthÞ  êng  Òn  Ö    ùc    tr ti t ®Ó th   hiÖn  Ýnh  ch s¸ch tiÒn tÖ  èc      qu gia.” 4­ §iÒu  ® îcsöa  æi,bæ     32    ®   sung    nh sau: "§iÒu    ¹m  32.T øng  cho  ©n  ng s¸ch nhµ  íc   n Ng ©n   µng  µ   íc t¹m  h Nh n   øng cho  ©n  ng s¸ch trung  ng    ö  ýthiÕu ¬ ®Ó x l     hôt t¹m  êiquü  ©n    th   ng s¸ch  µ  íc theo  Õt  nh  ña  ñ  íng  Ýnh  nh n   quy ®Þ c Th t Ch phñ.Kho¶n  ¹m    t øng  µy  n ph¶i® îchoµn       tr¶trong n¨m  ©n    ng s¸ch,trõtr ng  îp    ê h   ® Æc   Ötdo  û   bi   U ban  êng  ô  èc  éiquyÕt ®Þnh.” th v Qu h     §i Ò u 2 Bá   ô m   õ “c¬  c t   quan  éc ChÝnh  ñ” t¹ tªn§iÒu  vµ  thu   ph   i     6  kho¶n  §iÒu    1  6; thay cô m  õ“Bé  éi vô”b»ng  ô m   õ“Bé    t  N   c t  C«ng    ¹ kho¶n  §iÒu  an” t   i 2  28.
  3. 3 §i Ò u 3 1.LuËt nµy  ã  Öu  ùcthi µnh  õngµy  th¸ng8      c hi l     h t  01    n¨m  2003. 2.ChÝnh  ñ    ph quy  nh    Õtvµ  íng dÉn    µnh  Ët nµy. ®Þ chiti   h   thih Lu   LuËt  µy  ∙  îc Quèc  éi níc Céng  n ®®  h    hßa    éi chñ  x∙ h   nghÜa  Öt Nam   Vi   khãa    ú  äp  3  XI,k h thø  th«ng  qua  µy  th¸ng6  ng 17    n¨m  2003.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2