intTypePromotion=1

Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp số 09/2003/QH11 của Quốc hội

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:13

1
210
lượt xem
35
download

Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp số 09/2003/QH11 của Quốc hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp số 09/2003/QH11 của Quốc hội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp số 09/2003/QH11 của Quốc hội

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA luËt  c ñ a Q u è c  h é i n íc c é n g  h o µ  x∙ h éi c h ñ  n g h Ü a  Vi Ö t N a m   s è  09/2003/Q H 11 n g µ y 17 th¸ng  n¨ m  2003  6  v Ò   h u Õ  thu n h Ë p  d o a n h  n g hi Ö p   T § Ó   ãp  Çn  óc  y  g ph th ®È s¶n  Êt,kinh  xu   doanh ph¸ttr Ón vµ  ng    i   ®é viªn  m ét  Çn  ph thu  Ëp  µo  ©n  nh v ng s¸ch  µ  íc;b¶o  ¶m   ù  ng  ãp  nh n   ® s ®ã g c«ng  b»ng, hîp lýgi÷a c¸c tæ           chøc,c¸ nh©n     s¶n  Êt,kinh doanh  µng    Þch   xu     h ho¸,d vô  ã    Ëp; c thu nh C¨n  vµo  Õn  cø  Hi ph¸p  íc Céng  µ    éi chñ  Üa  Öt Nam   n  ho x∙ h   ngh Vi   n¨m   1992  ∙  îcsöa  æi, bæ   ®®  ®   sung  theo NghÞ   Õt  è  quy s 51/2001/QH10  µy    ng 25 th¸ng12    n¨m  2001  ña  èc  éikho¸X,  ú  äp  10; c Qu h     k h thø  LuËt nµy    quy  nh  Õ    Ëp  ®Þ thu thu nh doanh  nghiÖp. C h ¬ n g  I N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u    èit ng nép  Õ    Ëp  1. §  î   thu thu nh doanh  nghiÖp Tæ  chøc,c¸ nh©n     s¶n  Êt,kinh doanh  µng  ãa,dÞch  ô  íi y  äi xu     h h  v (d   ®© g   chung  µc¬  ë  l   s kinh doanh) cã    Ëp  u       thu nh ®Ò ph¶inép  Õ    Ëp    thu thu nh doanh  nghiÖp,trõ®èi t ng quy  nh  ¹ §iÒu  cña  Ët nµy.      î   ®Þ t  i 2  Lu   §i Ò u    èit ng kh«ng  éc diÖn  ép  Õ    Ëp  2. §  î   thu   n thu thu nh doanh  nghiÖp Hé     nh, c¸nh©n, tæ  îp t¸c, îp t¸cx∙s¶n  Êtn«ng  gia®×       h          h xu   nghiÖp  ã    c thu nhËp  õs¶n  È m   ång trät ch¨n nu«i, t  ph tr     ,    nu«itrång thñy s¶n        kh«ng  éc diÖn  thu   nép  Õ    Ëp  thu thu nh doanh  nghiÖp,trõhé    nh  µ    ©n      gia ®× v c¸ nh n«ng  ©n    d s¶n xuÊthµng  ãa  íncã    Ëp    h l   thu nh cao  theo quy  nh  ña  Ýnh  ñ.   ®Þ c Ch ph §i Ò u      Ých  õng÷ 3. Gi¶ith t  Trong  Ët nµy,c¸ctõng÷  íi y  îchiÓu    Lu        d  ®© ®   nh sau: 1.    Tæ chøc  s¶n  Êt,kinh  xu   doanh  µng  h ho¸,dÞch  ô    v bao  å m:  g doanh  nghiÖp  µ  íc;c«ng    nh n   ty tr¸chnhiÖ m   ÷u  ¹n;c«ng      Çn;    hh  ty cæ ph c«ng    îp ty h   danh; doanh    nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµi vµ  c v ®Ç t n     Bªn  íc ngoµi tham    îp n    gia h   ®ång  îp t¸ckinh doanh  h     theo  Ët ®Ç u    ícngoµit¹  Öt Nam;  Lu   tn    i Vi   c«ng    íc tyn   ngoµi vµ  chøc  íc ngoµi ho¹t®éng    tæ  n      kinh doanh  ¹  Öt Nam     tiVi   kh«ng  theo  LuËt  u    íc ngoµi t¹  Öt Nam;  ®Ç t n    i Vi   doanh  nghiÖp   ©n;  îp      hîp t nh h t¸cx∙;tæ    t¸c;tæ    chøc  kinh tÕ  ña  chøc  Ýnh  Þ,tæ    c tæ  ch tr   chøc  Ýnh  Þ ­ x∙ héi,tæ  ch tr         chøc    éi,tæ  x∙ h   chøc    éi ­ nghÒ   x∙ h     nghiÖp, ®¬n  Þ  ò    v v trang nh©n  ©n;  ¬    d c quan  µnh  Ýnh, ®¬n   Þ   ù  h ch   v s nghiÖp  ã  c s¶n  Êt, kinh  xu   doanh  µng  h ho¸,  dÞch  ô. v 2. C¸  ©n    nh s¶n  Êt,kinh doanh  µng    Þch  ô  xu     h ho¸,d v bao  å m:  é    Ó  g h c¸ th vµ  ã m   nh kinh doanh; hé    nh, c¸ nh©n      gia ®×    s¶n  Êt n«ng  xu   nghiÖp; c¸ nh©n     
 2. 2 kinh doanh; c¸  ©n  µnh    nh h nghÒ   c  Ëp; c¸  ©n  ã  µis¶n  ®é l   nh c t  cho thuª;c¸    nh©n  ícngoµikinh doanh  ã    Ëp    n      c thu nh ph¸tsinh t¹ ViÖtNam.   i   3.C¬   ë  êng  ócña    s th tr   c«ng    ícngoµië  ÖtNam   µc¬  ë  tyn     Vi   l   s kinhdoanh    mµ  th«ng qua  ¬  ë  µy  c s n c«ng    íc ngoµitiÕn  µnh  ét  Çn  ty n     h m ph hay  µn  é  to b ho¹t®éng    kinh doanh  ña  ×nh  ¹ ViÖtNam     cm t  i   mang  ¹thu nhËp,bao  å m: l    i   g a) Chi nh¸nh, v¨n    phßng  iÒu  µnh, nhµ  ® h   m¸y, c«ng  ëng, ph¬ng  Ön   x   ti   vËn  , Ç m   á,  á   Çu  t¶i h mmd hoÆc   Ý  t  kh ®è hoÆc   Êt  ®Þa   iÓ m   b cø  ® khaith¸c    tµinguyªn thiªnnhiªnnµo    ÖtNam;         ë Vi   b) §Þa  iÓ m   ©y  ùng,c«ng  ×nh x©y  ùng,l¾p  Æt,  ¾p    ® xd   tr   d   ® l r¸p; c) C¬   ë    s cung  Êp  Þch  ô  cd v bao  å m   dÞch  ô   Ên  g c¶  v t v th«ng qua  êi ng   lµm  c«ng  cho  ×nh  m hay  ét  i t ng kh¸c; m ®è  î   d) §¹ilýcho       c«ng    ícngoµi; tyn   ®)  ¹idiÖn    Öt Nam   §  ë Vi   trong c¸c tr ng  îp  µ ®¹idiÖn  ã  Èm  Òn      ê h l    c th quy ký  Õt    îp  ng  øng    k c¸c h ®å ® tªn c«ng    íc ngoµi hoÆc   i diÖn  ty n     ®¹   kh«ng  ã  c thÈm  quyÒn  ý  Õt  k k c¸c  îp  ng  øng    h ®å ® tªn c«ng    íc ngoµi nhng  êng  ty n     th xuyªn thùc hiÖn  Öc      vi giao hµng      ho¸ hoÆc   cung øng  Þch  ô  ¹ ViÖtNam. d v t  i   Trong  êng  îp hiÖp  nh  tr h  ®Þ tr¸nh®¸nh  Õ    Çn  µ   éng  µ    éi   thu hail m C ho x∙h   chñ  Üa  Öt Nam   ý  Õt  ã  ngh Vi   k k c quy  nh  ®Þ kh¸c vÒ   ¬  ë  êng  óth×  ùc   c s th tr   th   hiÖn theo quy  nh  ña  Öp  nh  .   ®Þ c hi ®Þ ®ã §i Ò u 4.  Üa  ô,tr¸chnhiÖm   ùc hiÖn  Ët  Õ  nhËp  Ngh v    th   Lu thu thu  doanh  nghiÖp 1. C¬   ë    s kinh doanh  ã  Üa  ô  ép  Õ  y  ,  ng  ¹n    c ngh v n thu ®Ç ®ñ ®ó h theo   quy ®Þnh  ña  Ët nµy. c Lu   2. C¬     quan  Õ  thu trong ph¹m    Öm   ô,quyÒn  ¹n  ña  × nh  ã    vinhi v  hcm c tr¸ch   nhiÖ m  ùc hiÖn  ng    th   ®ó c¸cquy  nh  ña  Ët nµy. ®Þ c Lu   3. C¬     quan  µ  íc,tæ  nh n   chøc  Ýnh  Þ,tæ  ch tr   chøc  Ýnh  Þ ­ x∙héi,tæ  ch tr         chøc    éi,tæ  x∙h   chøc    éi­ nghÒ   x∙h     nghiÖp,®¬n  Þ  ò    v v trang nh©n  ©n    d trong  ph¹m    vichøc n¨ng,nhiÖm   ô, quyÒn  ¹n  ña  ×nh    v  hcm gi¸m    èi hîp  íic¬  s¸t,ph   v   quan  Õ  thu trong viÖc    µnh      thih c¸cquy  nh  ña  Ët nµy. ®Þ c Lu   4. C«ng  ©n  Öt Nam   ã    d Vi   c tr¸chnhiÖ m   óp c¬    gi   quan  Õ, c¸n bé  Õ  thu     thu trongviÖc    µnh      thih c¸cquy  nh  ña  Ët nµy. ®Þ c Lu   C h ¬ n g  II C¨n c ø  t Ý n h thu Õ  v µ  thu Õ  s u Ê t §i Ò u    cø  Ýnh  Õ 5. C¨n  t thu C¨n  tÝnh  Õ  µthu nhËp  Þu  Õ  µ  Õ  Êt. cø  thu l     ch thu v thu su §i Ò u    6. Thu  Ëp  Þu  Õ nh ch thu
 3. 3 Thu  Ëp  Þu  Õ   nh ch thu bao  å m   g thu  Ëp  õ  ¹t®éng  nh t ho   s¶n  Êt,kinh xu     doanh  µng  h ho¸,dÞch  ô  µ  nhËp    v v thu  kh¸c,kÓ   thu  Ëp  ® îc tõ ho¹t   c¶  nh thu        ®éng s¶n  Êt,kinhdoanh  µng    Þch  ô    ícngoµi. xu     h ho¸,d v ën   §i Ò u    ®Þnh    Ëp  Þu  Õ 7. X¸c  thu nh ch thu 1. Thu  Ëp  Þu  Õ  õ ho¹t®éng    nh ch thu t     s¶n  Êt,kinh  xu   doanh  µng  h ho¸,   dÞch  ô  v b»ng  doanh    õ®i    thu tr   c¸c kho¶n    Ý  îp lýcã  ªnquan  n     chiph h     li   ®Õ thu nhËp  Þu  Õ. ch thu 2. Thu  Ëp  Þu  Õ    nh ch thu kh¸c bao  å m     Ëp  õ chªnh  Öch    g thu nh t   l mua,    b¸n chøng  kho¸n, quyÒn  ë  ÷u, quyÒn  ö  ông  µis¶n; thu  Ëp  õ    sh   sd t    nh t chuyÓn  quyÒn  ö  ông  t, chuyÓn  Òn  sd ®Ê   quy thuª®Êt; l∙ tõ chuyÓn  îng,cho        i nh   thuª,  thanh  ýtµis¶n,tiÒn göi,cho  l         vay  èn,b¸n  ¹itÖ;kÕt    èin¨m    v   ngo     d cu   c¸ckho¶n  dù phßng; thu    c¸c kho¶n  î  ã  ßi  ∙  ö  ý xo¸    n kh ® ® x l   sæ nay  ßi  îc;thu    ®®  c¸c kho¶n  î ph¶itr¶kh«ng    nh  îcchñ;c¸c kho¶n    Ëp  õ kinh doanh  n     x¸c ®Þ ®     thu nh t     cña  ÷ng  nh n¨m  ícbÞ  á  ãtmíiph¸thiÖn    µ    tr   b s       ra v c¸ckho¶n    Ëp  thu nh kh¸c. Ch Ýnh  ñ  ph quy  nh    Õtph¬ng  ®Þ chiti   ph¸p x¸c®Þnh    Ëp  Þu  Õ     thu nh ch thu ®èi  íikho¶n  v  thu  Ëp  õ chuyÓn  Òn  ö  ông  t, chuyÓn  Òn  nh t  quy sd ®Ê   quy thuª  ®Êt  µ  v møc   thu theo BiÓu  Õ  òytiÕn tõng phÇn    thu l       kh«ng    qu¸ 30%   i víi   ®è     thu nhËp  cßn  ¹ tõ chuyÓn  Òn  ö  ông  t,chuyÓn  Òn    t  l    i quy sd ®Ê   quy thuª®Ê sau    khi ®∙  ép  Õ    Ëp  n thu thu nh doanh  nghiÖp. Trong  êng  îp hiÖp  nh  tr h  ®Þ tr¸nh®¸nh  Õ    Çn  µ   éng  µ    éi   thu hail m C ho x∙h   chñ  Üa  Öt Nam   ý  Õt  ã  ngh Vi   k k c quy  nh  ®Þ kh¸c vÒ   ¬ng    ph ph¸p    nh    x¸c ®Þ thu nhËp  Þu  Õ   i  íic¬  ë  êng  ó th×  ùc  Ön  ch thu ®è v   s th tr   th hi theo  quy  nh  ña  ®Þ c hiÖp  nh  . ®Þ ®ã §i Ò u    8. Doanh  thu Doanh      Ýnh    Ëp  Þu  Õ  µtoµn  é  Òn b¸n  µng,tiÒn  thu ®Ó t thu nh ch thu l   b ti   h   gia c«ng, tiÒn      cung øng  Þch  ô, kÓ   trîgi¸,phô    ô  éim µ   ¬  ë  d v   c¶      thu,ph tr   cs kinh doanh  îchëng;tr ng  îp cã    ®    ê h   doanh    thu b»ng  ¹itÖ  × ph¶iquy  æi  ngo   th     ® ra ®ång  ÖtNam     Vi   theo tûgi¸hèi®o¸ido  ©n  µng  µ   ícViÖtNam            Ng h Nh n     c«ng  bè  ¹ thêi®iÓ m     t    i ph¸tsinhdoanh      thu b»ng  ¹itÖ. ngo   §i Ò u      Ý 9. Chi ph 1. C¸c    kho¶n    Ý   îp  ý® îc trõ ®Ó   Ýnh  chiph h l       t thu  Ëp  Þu  Õ    nh ch thu bao gå m:  a)    Ý   Êu  Chi ph kh hao  ña  µis¶n  è  nh  ö  ông  c t  c ®Þ sd cho  ¹t®éng    ho   s¶n xuÊt,kinh doanh.Møc  Ých khÊu        tr   hao  îcc¨n cø  µo    Þtµis¶n  è  nh   ®     v gi¸tr     c ®Þ vµ  êigian  Ých khÊu  th   tr   hao. C¬   ë    s s¶n  Êt,kinh doanh  µng    Þch  ô  xu     h ho¸,d v cã  Öu  hi qu¶  kinh tÕ    cao  îc khÊu  ®  hao nhanh  ng  èi®a   nh t   kh«ng  qu¸  lÇn  2  møc  Êu  kh hao  theo chÕ         ®é ®Ó nhanh  ãng  æi  íic«ng  Ö. ch ® m  ngh Bé   µi chÝnh  T  quy  nh    Èn  µis¶n  è  nh  µ  ®Þ tiªuchu t   c ®Þ v møc  Ých khÊu  tr   hao  quy  nh  ¹ ®iÓ m   µy; ®Þ t  i n b) Chi phÝ     nguyªn liÖu,vËt liÖu,nhiªnliÖu,n¨ng îng,hµng  ãa  ùc tÕ             l  h th   sö  ông  µo  d v s¶n  Êt,kinh doanh  µng  xu     h ho¸,dÞch  ô  ªnquan  n     v li   ®Õ doanh 
 4. 4 thu vµ    Ëp  Þu  Õ    thu nh ch thu trong kú  îctÝnh   ®  theo møc    tiªuhao  îp lývµ    h     gi¸ thùc tÕ  Êtkho;   xu   c) TiÒn ¬ng, tiÒn    l   c«ng,phô  Êp    c theo  quy  nh  ña  é   Ëtlao ®éng, ®Þ c B lu       tiÒn  gi÷a ca, trõtiÒn ¬ng, tiÒn  ¨n      l   c«ng  ña  ñ  c ch doanh  nghiÖp   ©n,  ñ  t nh ch hé    Ó  c¸ th kinh doanh  µ  nhËp  ña    v thu  c s¸ng  Ëp    l viªnc«ng    ty kh«ng  ùctiÕp tr     tham    iÒu  µnh  gia® h s¶n  Êt,kinhdoanh; xu     d)    Ý   Chi ph nghiªncøu    khoa  äc, c«ng  Ö;  h  ngh s¸ng  Õn,c¶itiÕn;y  Õ; ki      t   ®µo  ¹olao®éng  t    theo chÕ       ®é quy  nh; tµitrî ®Þ      cho    ôc; gi¸od ®)    Ý  Þch  ô  Chi ph d v mua   µi:®iÖn, níc,®iÖn  ¹i söa  ÷a  µis¶n  ngo      tho  ; ch t   cè  nh; tiÒn thuªtµis¶n  è  nh; kiÓm  ®Þ        c ®Þ   to¸n;dÞch  ô    v ph¸p lý; ÕtkÕ,       thi   x¸c lËp  µ  v b¶o  Ö   v nh∙n hiÖu  µng      h ho¸;b¶o  Ó m   µis¶n;chitr¶tiÒn sö  ông  µi hi t       d t  liÖu kü  Ët,b»ng    thu   s¸ng  Õ,  Êy  Ðp  ch gi ph c«ng  Ö   ngh kh«ng  éc  µis¶n  è  thu t   c ®Þnh; dÞch  ô  ü  Ëtvµ  Þch  ô    v k thu   d v mua  µikh¸c; ngo   e) C¸c    kho¶n    chicho    ng  ÷  lao ®é n theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët;     lu   b¶o chi hé lao  ng  ®é hoÆc  trang  ôc; chi b¶o  Ö   ¬  ë  ph     v c s kinh  doanh; chi c«ng       t¸c phÝ; trÝch nép  ü      qu b¶o  Ó m     éi,b¶o  Ó m   tÕ  éc tr¸chnhiÖ m  ña  ¬  hi x∙h   hi y  thu     cc së  kinh doanh  ö  ông    ng; kinh phÝ    sd lao®é     c«ng  oµn; chiphÝ  ç  î ®    h tr  cho  ¹t ho   ®éng  ña  c §¶ng,®oµn  Ó  ¹  ¬  ë    th t i s kinh doanh;kho¶n  Ých nép  ×nh  µnh  c     tr   h th nguån    Ý  chiph qu¶n  ýcho  Êp    µ    ü  ña  Öp  éitheo chÕ       l  c trªnv c¸cqu c hi h     ®é quy ®Þnh; g) Chi      Òn  tr¶l∙ ti vay  èn  i v s¶n  Êt,kinh doanh  µng  xu     h ho¸,dÞch  ô  ña    vc ng©n  µng  µ    chøc  Ýn  ông  h v c¸c tæ  td kh¸c,cña    chøc    c¸c tæ  kinh  Õ  t theo    l∙i suÊt thùc tÕ;chitr¶l∙tiÒn vay  ña    i t ng kh¸c theo    Êt thùc tÕ               i   c c¸c ®è  î     l∙su   i   khi ký  îp  ng  h ®å vay, nhng  èi®a     t   kh«ng  qu¸ 1,2  Çn  l møc     Êt  l∙ su cho  i vay  ña  c ng©n  µng  ¬ng  ¹it¹ thêi®iÓ m   h th m      i vay; h) TrÝch      c¸ckho¶n  ù  d phßng  theo chÕ       ®é quy  nh; ®Þ i) îcÊp    Öc     Tr th«ivi cho  êilao®éng; ng     k)Chi phÝ  Ò     ô hµng  ãa,dÞch  ô;    v tiªuth   h  v l)Chi phÝ     qu¶ng    Õp thÞ,khuyÕn  ¹ili   c¸o,ti     m   ªnquan  ùctiÕp ®Õ n   ¹t tr     ho   ®éng s¶n  Êt,kinh doanh  µng    Þch  ô  µ    xu     h ho¸,d v v c¸c kho¶n    Ý  chiph kh¸c ® îc    khèng  Õ   èi®a   ch t   kh«ng  qu¸ 10%  tæng  è    Ý;  i  íiho¹t®éng  ¬ng  s chiph ®è v     th nghiÖp, tæng  è    Ý       nh    s chiph ®Ó x¸c ®Þ møc   èng  Õ   kh ch kh«ng  bao  å m     g gi¸ mua  ña  µng        ch ho¸ b¸n ra; m) C¸c kho¶n  Õ, phÝ,  Ö  Ý,  Òn  thu   l ph ti thuª ®Êt    ph¶i nép  ã  ªnquan    c li   ®Õ n   ¹t®éng  ho   s¶n  Êt,kinh doanh  µng    Þch  ô  îctÝnh  µo    Ý  xu     h ho¸,d v®   v chiph hîp lý;   n) Chi phÝ     qu¶n  ýkinh doanh  c«ng    ícngoµiph©n    l    do  tyn     bæ cho  ¬  ë  cs th ng  óë  ÖtNam   ê tr   Vi   theo quy  nh  ña  Ýnh  ñ;   ®Þ c Ch ph o) Chi  Ý   ph mua   µng  h ho¸,dÞch  ô  ña  chøc, c¸ nh©n    v c tæ     kh«ng kinh  doanh,kh«ng  ã    n    c ho¸ ®¬ chøng  õdo  Ýnh  ñ  t   Ch ph quy  nh. ®Þ 2.C¸c    kho¶n    Ý  chiph sau  y  ®© kh«ng  îctÝnh  µo    Ý  îp lý: ®  v chiph h   a) C¸c    kho¶n  Ých tr cvµo    Ý  µ   ùc tÕ  tr   í   chiph m th   kh«ng  chi; b) C¸c    kho¶n    chikh«ng  ã  c chøng  õhoÆc   t  chøng  õkh«ng  îp ph¸p; t  h 
 5. 5 c) C¸c    kho¶n  Òn  ¹t,c¸c kho¶n    ti ph     chi kh«ng  ªnquan  n   li   ®Õ doanh    thu tÝnh  Õ  µ    Ëp  Þu  Õ; thu v thu nh ch thu d) C¸c    kho¶n    c¸cnguån  èn  chido    v kh¸c®µi thä.    3. C¸c    kho¶n    Ý  îp lýquy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  µy  îcghitrong chiph h     ®Þ ti   1  n ®     sæ   Õ   k to¸n b»ng  ng  Öt Nam;  êng  îp  ã    ®å Vi   tr h c kho¶n    chib»ng  ¹itÖ  × ngo   th   ph¶iquy  æi  ®ång  Öt Nam     ® ra  Vi   theo  û gi¸hèi®o¸ido  ©n   µng  µ   íc t        Ng h Nh n   ViÖtNam     c«ng  è  ¹ thêi®iÓ m     ¹itÖ. b t   i chingo   §i Ò u    Õ   Êt 10. Thu su 1. Thu Õ   Êt thuÕ    Ëp    su   thu nh doanh nghiÖp  i víic¬  ë  ®è     s kinh doanh  µ   l  28%.  2. Thu Õ   Êt  Õ   su thu thu  Ëp  nh doanh nghiÖp  i  íic¬  ë  ®è v   s kinh  doanh  tiÕn hµnh  ×m  Õm    t ki th¨m    dß, khaith¸cdÇu  Ý  µ  µinguyªn quÝ  Õ m      kh v t     hi kh¸c  tõ28%   n     ®Õ 50%   ïhîp víi õng dù    õng c¬  ë  ph       t   ¸n,t   s kinh doanh.   Ch Ýnh  ñ  ph quy  nh    Õt§iÒu  µy. ®Þ chiti   n C h ¬ n g  III Kª k h ai, é p  thu Õ , q u y Õ t to¸n thu Õ  n §i Ò u    11. Tr¸chnhiÖm  ña  ¬  ë      c c s kinh doanh C¬   ë  s kinhdoanh  ã    c tr¸chnhiÖ m:   1. Ch Êp  µnh    h nghiªm chØnh  Õ     Õ   ch ®é k to¸n,ho¸  n,    ®¬ chøng  õ theo  t  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt;   2. Kª    khai®Çy      ®ñ doanh      Ý, thu nhËp  thu,chiph     theo  ng  Õ       ®ó ch ®é do Bé  µichÝnh  T  quy  nh; ®Þ 3. Nép  y  ,  ng  ¹n  Òn thuÕ, c¸ckho¶n  Òn ph¹tvµo  ©n    ®Ç ®ñ ®ó h ti      ti     ng s¸ch  nhµ  íctheo th«ng    ña  ¬  n    b¸o c c quan  Õ; thu 4. Cung  Êp  µiliÖu,sæ   Õ     c t    k to¸n,b¸o    Õ     c¸o k to¸n,hãa  n, chøng  õcã    ®¬   t  li   ªnquan  n   Öc  Ýnh  Õ  ®Õ vi t thu theo yªu cÇu  ña  ¬     c c quan  Õ; thu 5. Mua,      æi  µ  ¹ch to¸ngi¸trÞhµng    Þch  ô    b¸n,trao® vh       ho¸,d v theo    Þ  gi¸th tr ng. ê §i Ò u    khaithuÕ 12. Kª    1.Hµng    n¨m, c¬  ë    s kinh doanh    vµo  Õt    c¨n cø  k qu¶  s¶n  Êt,kinh doanh  xu     hµng  ho¸,dÞch  ô  ña    v c n¨m  íc vµ  tr   kh¶  n¨ng  ña  c n¨m  Õp  ti theo  ù  khai t kª    doanh      Ý, thu nhËp  Þu  Õ,sè  Õ  thu,chiph     ch thu   thu ph¶inép  n¨m, cã    c¶    chiara    tõng  ý  qu theo  É u   ña  ¬  m c c quan  Õ   µ  ép  thu v n cho  ¬  c quan  Õ   ùc tiÕp thu tr     qu¶n  ýchË m   Êt lµngµy  th¸ng 01;n Õu  ×nh  ×nh  l  nh     25     t h s¶n  Êt,kinh doanh  xu     trong n¨m  ã  ù    c s thay ® æi  ínth× c¬  ë    l     s kinh doanh    ph¶ib¸o    ¬    c¸o c quan  Õ  thu trùctiÕp qu¶n  ý®Ó   iÒu      l  ® chØnh  è  Õ  ¹m  ép  n¨m  µ  õng quý.Trong  s thu t n c¶  vt     tr ng  îp c¬  ê h   quan  Õ  Óm       Ön  Öc    thu ki traph¸thi vi kª khaithuÕ  ña  ¬  ë    c c s kinh  
 6. 6 doanh  a  ï hîp  ×  ã  Òn  n  nh  è  Õ  ¹m  ép  n¨m  µ  õng  ch ph   th c quy Ê ®Þ s thu t n c¶  vt quý.   2.  èi víic¬  ë  §     s kinh  doanh  a  ùc  Ön  Õ     Õ   ch th hi ch ®é k to¸n,hãa  n,  ®¬   chøng  õth× sè  Õ  t     thu ph¶inép  µng    h th¸ng® îctÝnh     theo chÕ       ®é kho¸n doanh    thu  µ  û lÖ  v t   thu  Ëp  Þu  Õ  ï hîp  íitõng  µnh, nghÒ   c¬  nh ch thu ph   v  ng   do  quan  thuÕ  ã  Èm  Òn  n  nh. c th quy Ê ®Þ §i Ò u    ép  Õ 13. N thu 1.  ¬   ë  C s kinh  doanh  ¹m  ép  è  Õ   µng  ý  tn s thu h qu theo b¶n  ù  khai t kª    hoÆc   theo  è  Õ   ¬  s thu c quan  Õ   n  nh   y   ,  ng  ¹n  µo  ©n  thu Ê ®Þ ®Ç ®ñ ®ó h v ng s¸ch nhµ  íc.Thêih¹n nép  Õ  µng  ý  Ë m   Êt lµngµy  èiquý.   n     thu h qu ch nh     cu     Ch Ýnh  ñ  ph quy  nh  ñ tôcnép  Õ  n  ®Þ th     thu ®¬ gi¶n,thuËn  Ön,n©ng      ti   cao ý thøc tr¸chnhiÖ m   ña  ¬  ë    c c s kinh doanh  íc ph¸p  Ët,®ång  êit¨ng cêng    tr   lu   th     c«ng    t¸cthanh    Óm     ö  ýviph¹m  tra,ki tra,x l     ph¸p  Ëtcña  ¬  lu   c quan  Õ, b¶o  thu   ®¶m  qu¶n  ýthu thuÕ  l    chÆt  Ï,cã  Öu  ch   hi qu¶.    2. C¬   ë    s kinh doanh    quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  §iÒu  cña  Ët  µy  2  12  Lu n ph¶i   nép  Õ   µo  ©n  thu v ng s¸ch  µ  íc hµng  nh n   th¸ng theo  th«ng b¸o  ña  ¬  c c quan  thuÕ. Thêi h¹n  ép  Õ  µng      n thu h th¸ng ® îc ghi trong      th«ng b¸o  Ë m   Êt  µ ch nh l   ngµy  cña  25  th¸ngtiÕp theo.     3. C¬   ë    s kinh doanh    bu«n chuyÕn ph¶ikª    khaivµ  ép  Õ    n thu theo  õng t  chuyÕn  µng  íi ¬  h v   quan  Õ  ¬imua  µng  íckhivËn  c thu n   h tr     chuyÓn  µng  i. h ® 4. Tæ     chøc,c¸ nh©n  íc ngoµikinh doanh     n      kh«ng  ã  ¬  ë  êng  ót¹ c c s th tr    i ViÖt Nam   ng  ã    Ëp      nh c thu nh ph¸tsinh t¹  Öt Nam   ×  chøc,c¸ nh©n     i Vi   th tæ     chi tr¶thu  Ëp  ã    nh c tr¸chnhiÖ m   Êu  õtiÒn  Õ    kh tr   thu theo  û lÖ  Bé   µi chÝnh  t   do  T   quy  nh  Ýnh    ®Þ t trªntæng  è  Òn      µ  ép  µo  ©n  s ti chitr¶v n v ng s¸ch nhµ  íc cïng   n    thêi®iÓ m     chuyÓn    Òn cho  chøc,c¸nh©n  ícngoµi. tr¶ti   tæ     n  §i Ò u    Õt    Õ 14. Quy to¸nthu 1. C¬   ë    s kinh  doanh  ph¶i thùc  Ön  Õt    hi quy to¸n thuÕ   µng    h n¨m  íic¬  v  quan  Õ.  thu Quy Õt to¸n thuÕ     ph¶i thÓ  Ön  ng,  y       hi ®ó ®Ç ®ñ c¸c  kho¶n    sau ®©y: a) Doanh    thu; b) Chi phÝ  îp lý;    h  c)Thu  Ëp  Þu  Õ;   nh ch thu d) Sè  Õ    Ëp    thu thu nh ph¶inép;   ®)  è  Õ    Ëp  ∙  ¹m  ép  S thu thu nh ® t n trongn¨m;   e)  è   Õ  nhËp  ∙  ép    íc ngoµicho    S thu thu  ® n ën     c¸c kho¶n  nhËp  Ën  thu  nh ® îctõnícngoµi;      g) Sè  Õ    Ëp  ép  Õu hoÆc   ép  õa.   thu thu nh n thi   n th 2. N¨m   Õt    quy to¸n thuÕ  îc tÝnh    ®  theo n¨m  ¬ng  Þch;tr ng  îp  ¬  ë  d l  ê h c s kinh doanh  îc phÐp  dông    ®  ¸p  n¨m  µichÝnh  t  kh¸c víin¨m  ¬ng  Þch  ×  îc    d l th ®   quyÕt to¸n theo    n¨m  µichÝnh  .  t  ®ã Trong  êih¹n  Ýn  ¬i ngµy, kÓ   õ khi th   ch m     t    kÕt  óc n¨m  ¬ng  Þch  th   d l hoÆc   n¨m  µichÝnh, c¬  ë  t    s kinh doanh    ph¶inép      b¸o
 7. 7 c¸o quyÕt to¸n thuÕ     cho  ¬  c quan  Õ   µ  thu v ph¶i nép  y     è  Õ       ®Ç ®ñ s thu cßn thiÕu  µo  ©n  v ng s¸ch nhµ  íctrong thêih¹n  êingµy,kÓ   õ ngµy  ép  c¸o   n     m    t  n b¸o    quyÕt to¸n; Õu  ép  õa th× ® îctrõvµo  è  Õ     n n th         s thu ph¶inép  ña  ú  Õp theo.   c k ti   Trong  êng  îp  tr h chuyÓn  æi  ¹  ×nh  ® lo ih doanh nghiÖp, s¸p  Ëp,  îp   nh h  nhÊt,chia,t¸ch,   Ó,ph¸ s¶n,c¬  ë        gi¶i th       s kinh doanh    ph¶ithùc hiÖn  Õt        quy to¸n thuÕ  íic¬  v   quan  Õ  µ  öib¸o    Õt    Õ  thu v g   c¸o quy to¸nthu trong thêih¹n  èn  ¬i    b m  l¨m  µy, kÓ   õ ngµy  ã  Õt  nh  ng   t   c quy ®Þ chuyÓn  æi  ¹  ×nh  ® lo ih doanh nghiÖp,   s¸p nhËp,hîp nhÊt,chia,t¸ch,   Ó,ph¸ s¶n.            th     gi¶i Bé   µi chÝnh  íng  Én  Õt  T  h d quy to¸n thuÕ    thu  Ëp  nh doanh nghiÖp    quy ®Þnh  ¹ §iÒu  µy. t i n §i Ò u    Ö m   ô,quyÒn  ¹n  µ  15. Nhi v  h v tr¸chnhiÖ m  ña  ¬    c c quan  Õ thu C¬   quan  Õ  ã  Öm  ô,quyÒn  ¹n vµ  thu c nhi v  h   tr¸chnhiÖm    sau  y: ®© 1. H íng  Én  ¬  ë    d c s kinh doanh  ùc  Ön  khai thuÕ, nép  Õ  th hi kª      thu theo  ®óng quy  nh  ña  Ët nµy; ®Þ c Lu   2. Th«ng    b¸o cho  ¬  ë  c s kinh  doanh  Ò   Öc  Ë m   ép  ê khai,chË m   v vi ch n t    nép  Õ  µ  Õt  nh  ö  ¹tviph¹m  thu v quy ®Þ x ph     ph¸p  ËtvÒ   Õ; n Õu  ¬  ë  lu   thu   c s kinh   doanh  kh«ng  ép  y    è  Õ, sè  Òn ph¹ttheo  n ®Ç ®ñ s thu   ti     th«ng  th× cã  Òn   b¸o    quy ¸p dông  Ön    bi ph¸p  ö  ýquy  nh  ¹  x l  ®Þ ti kho¶n  §iÒu  cña  Ët nµy      4  23  Lu   ®Ó b¶o ®¶m       è  Õ, sè  Òn ph¹t; Õu  ∙  ùc hiÖn  Ön  thu ®ñ s thu   ti     n ® th   bi ph¸p  ö  ýtrªnm µ   x l    c¬  ë  s kinh doanh  Én    v kh«ng  ép    è  Õ, sè  Òn ph¹tth×  n ®ñ s thu   ti     chuyÓn  å  ¬  hs ®Õ n   ¬  c quan  µ  íccã  Èm  Òn    ö  ýtheo quy  nh  ña  nh n   th quy ®Ó x l     ®Þ c ph¸p luËt;   3.KiÓm       tra,thanh    Öc      Õ,nép  Õ,quyÕt to¸nthuÕ  ña  ¬  travi kª khaithu   thu      cc së kinh doanh, b¶o  ¶m   ùc hiÖn  ng      ® th   ®ó quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët  lu .Trong  êng  tr hîp ph¸thiÖn       gi¸mua,        Ý    gi¸b¸n,chiph kinhdoanh  µ    Õu  èkh¸ckh«ng  îp lý v c¸cy t     h    th× c¬    quan  Õ  ã  Òn    nh  ¹®Ó   thu c quy x¸c®Þ l   b¶o  ¶m     ng,thu®ñ   Õ    i ® thu®ó     thu thu nhËp  doanh nghiÖp; 4.Xö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  Ò   Õ  µ    Õt khiÕu  ¹ivÒ   Õ;   l    h ch v thu v gi¶iquy   n   thu 5. Yªu  Çu  ¬  ë    c c s kinh doanh    cung  Êp    Õ   c sæ k to¸n,hãa  n,    ®¬ chøng  õt  vµ  å  ¬  µiliÖu kh¸c cã  ªnquan  n   Öc  Ýnh  Õ, nép  Õ; yªu  Çu  h s t      li   ®Õ vi t thu   thu   c ng©n  µng, tæ  h   chøc  Ýn  ông  td kh¸c vµ  chøc, c¸ nh©n  ã  ªnquan    tæ     c li   cung  cÊp  µiliÖu cã  ªnquan  n   Öc  Ýnh  Õ,nép  Õ; t     li   ®Õ vi t thu   thu 6. Lu  ÷ vµ  ö  ông  è  Öu,tµiliÖu m µ   ¬  ë    gi   s d s li       c s kinh doanh  µ  i  îng   v ®è t   kh¸ccung  Êp    c theo chÕ       ®é quy  nh. ®Þ §i Ò u    È m   Òn  n  nh    Ëp  Þu  Õ 16. Th quy Ê ®Þ thu nh ch thu 1.C¬     quan  Õ  n  nh    Ëp  Þu  Õ    Ýnh  Õ  i víi ¬  thu Ê ®Þ thu nh ch thu ®Ó t thu ®è     c së  kinhdoanh    trongc¸ctr ng  îp sau  y:    ê h   ®© a) Kh«ng  ùc hiÖn  th   hoÆc   ùc hiÖn  th   kh«ng  ng  Õ     Õ   ®ó ch ®é k to¸n,hãa    ®¬n, chøng  õ;   t b) Kh«ng      kª khaihoÆc       kª khaikh«ng  ng    ®Ó   Ýnh  Õ    ®ó c¨n cø  t thu hoÆc   kh«ng chøng minh  îcc¨n cø  ∙    ®     ® ghitrong tê khaitheo  cÇu  ña  ¬       yªu  c c quan  thuÕ;
 8. 8 c) Tõ   èi viÖc  Êt tr×nh    Õ     ch   xu   sæ k to¸n,hãa  n,    ®¬ chøng  õ vµ  µiliÖu t  t     cÇn  Õtli   thi   ªnquan  n   Öc  Ýnh  Õ    Ëp  ®Õ vi t thu thu nh doanh nghiÖp; d) Kinh    doanh  kh«ng  ã  ¨ng  ý  c® k kinh doanh.   2. C¬     quan  Õ  cø  µo  µiliÖu ®iÒu    Ò   ×nh  ×nh  ¹t®éng  thu c¨n  v t     trav t h ho   s¶n  Êt,kinh doanh  µng    Þch  ô  ña  ¬  ë  xu     h ho¸,d v c c s kinh doanh    hoÆc   cø  c¨n  vµo    Ëp  Þu  Õ  ña  ¬  ë  thu nh ch thu c c s kinh doanh  ïng ngµnh  Ò,  ã    c  ngh c quy    m« kinh doanh  ¬ng  ¬ng    n  nh   t ® ®Ó Ê ®Þ thu  Ëp  Þu  Õ;  êng  îp  ¬  ë  nh ch thu tr h cs kinh doanh  kh«ng  ng    íimøc   n   nh   ®å ýv  Ê ®Þ thu  Ëp  Þu  Õ   ×  ã  nh ch thu th c quyÒn  Õu  ¹ivíic¬  khi n     quan  Õ  Êp    ùctiÕp theo  thu c trªntr     quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p   luËt;  trong khichê    Õt,c¬  ë     gi¶iquy   s kinh doanh  Én    v ph¶inép  Õ    thu theo  møc   thuÕ  ∙  n  nh. ® Ê ®Þ C h ¬ n g  IV m i Ô n  thu Õ , gi¶ m  thu Õ  thu n h Ë p  d o a n h  n g hi Ö p §i Ò u 17. Ôn  Õ,   Mi thu gi¶m  Õ  thu cho  ù  ®Ç u    thµnh  Ëp  ¬  ë  d ¸n  t l cs kinhdoanh,hîp t¸cx∙,c¬  ë            s kinhdoanh      dichuyÓn  a  iÓ m   ®Þ ® 1. Dù     u    µnh  Ëp  ¬  ë    ¸n ®Ç tth l c s kinh doanh  íithuéc ngµnh  Ò,  Ünh    m    ngh l vùc, ®Þa   µn    b khuyÕn  Ých  u  , hîp      îc ¸p  ông  Õ  Êt 20%,  kh ®Ç t  t¸cx∙ ®   d thu su   15%, 10%.  2. Dù     u    µnh  Ëp  ¬  ë    ¸n ®Ç tth l c s kinh doanh  íithuéc ngµnh  Ò,  Ünh    m    ngh l vùc, ®Þa   µn    b khuyÕn  Ých  u    vµ  ¬  ë  kh ®Ç t c s kinh  doanh    di chuyÓn  a   ®Þ ®iÓ m  theo quy  ¹ch,c¬  ë  ho   s kinh  doanh    di chuyÓn  n   a   µn  ®Õ ®Þ b khuyÕn  khÝch  u    îc miÔn  Õ  èi®a   µ bèn  ®Ç t ®   thu t   l   n¨m,  Ó   õ khicã  nhËp  Þu  k t     thu  ch thuÕ  µ  v gi¶m  50%   è  Õ  s thu ph¶inép  èi a  µchÝn    t   l  ® n¨m  Õp theo. ti   Ch Ýnh   ñ   ph quy  nh   ô  Ó   µnh  ®Þ c th ng nghÒ,  Ünh  ùc, ®Þa   µn  îc l v  b ®  khuyÕn  Ých  u  ;møc  Õ  Êt vµ  êigian ¸p dông  i víi õng  µnh  kh ®Ç t  thu su   th      ®è    t ng nghÒ,  Ünh  ùc,®Þa   µn  îc khuyÕn  Ých  u  ; møc   µ  êigian  Ôn  l v  b ®  kh ®Ç t  v th   mi thuÕ,gi¶m  Õ    thu quy  nh  ¹ §iÒu  µy. ®Þ t i n §i Ò u 18.  Ôn  Õ, gi¶m  Õ  i víic¬  ë    Mi thu   thu ®è     s kinh doanh  u    ©y  ®Ç tx dùng  ©y  d chuyÒn s¶n  Êt míi,m ë   éng  xu     r quy m«,  æi  íi c«ng  ® m  nghÖ,    c¶i thiÖn m«i  êng    tr sinhth¸in©ng     , cao  n¨ng  ùcs¶n  Êt l  xu C¬   ë  s kinh doanh  u    ©y  ùng  ©y    ®Ç t x d d chuyÒn  s¶n  Êt míi,m ë   éng  xu     r quy m«,  æi  íic«ng  Ö,    Ön  ® m  ngh c¶ithi m«i  êng  tr sinh th¸   ©ng    in , cao n¨ng  ùc l  s¶n  Êt® îcmiÔn  Õ    Ëp  xu     thu thu nh doanh  nghiÖp cho  Çn    Ëp    ph thu nh t¨ngthªm  do  u    ®Ç tmang  ¹ tèi®a  µ bèn  l    l  i n¨m  µ  v gi¶m  50%   è  Õ  s thu ph¶inép  èi®a  µ   t   l  b¶y n¨m  Õp theo. ti     Ch Ýnh  ñ  ph quy  nh  ®Þ c¸ch x¸c®Þnh    Ëp       thu nh t¨ngthªm  ®Ç u    do  tmang   l¹ vµ  êigian  Ôn  Õ, gi¶m  Õ  i th     mi thu   thu cho  õng  êng  îp  t tr h quy  nh  ¹  Òu  ®Þ ti §i nµy.
 9. 9 §i Ò u    Ôn  Õ,gi¶m  Õ  c¸ctr ng  îp kh¸c 19. Mi thu   thu cho    ê h   1. MiÔn  Õ  nhËp    thu thu  doanh nghiÖp  i  íithu  Ëp  ña  ¬  ë  ®è v   nh c c s kinh   doanh    nh sau: a)  Çn  nhËp  õ viÖc  ùc hiÖn  îp  ng  Ph thu  t  th   h ®å nghiªncøu    khoa  äc  µ  hv ph¸ttr Ón c«ng   i   nghÖ, s¶n  È m   ang  ph ® trong  êikú  th   s¶n  Êt  ö  xu th nghiÖ m,  s¶n  È m   µm    õc«ng  Ö   íilÇn  u       ông  ¹ ViÖtNam; ph l ra t   ngh m   ®Ç tiªn¸p d t i   b) Ph Çn    Ëp  õ viÖc  ùc hiÖn    îp ®ång  Þch  ô  ü  Ëttrùc   thu nh t   th   c¸c h   d v k thu     tiÕp phôc  ô    v n«ng  nghiÖp; c) Ph Çn    Ëp  õ ho¹t®éng    thu nh t     s¶n  Êt,kinh doanh  µng    Þch  ô  xu     h ho¸,d v cña  ¬  ë  c s kinhdoanh  µnh    d riªngcho    ng  µngêitµn tËt;   lao®é l      d) Ph Çn    Ëp  õ ho¹t®éng  ¹y nghÒ   µnh    thu nh t     d  d riªngcho  êitµn tËt, Î   ng         tr em   ã  µn  c ho c¶nh  Æc   Ötkhã  ® bi   kh¨n,®èi t ng tÖ  ¹n x∙héi;    î   n     ®) Thu  Ëp  ña  îp      é    Ó  nh c h t¸cx∙,h c¸ th s¶n  Êt,kinh doanh  µng  xu     h ho¸,   dÞch  ô  ã    Ëp  Êp  v c thu nh th theo quy  nh  ña  Ýnh  ñ.   ®Þ c Ch ph 2.  Ôn  Õ   Mi thu thu  Ëp  nh doanh  nghiÖp cho  µ  u    gãp  èn  nh ®Ç t v b»ng  b»ng  s¸ng  Õ,  Ý   Õt  ü  Ët,quy  ×nh c«ng  Ö,  Þch  ô  ü  Ët; ch b quy k thu   tr   ngh d v k thu   gi¶m  Õ    Ëp  thu thu nh doanh  nghiÖp cho  Çn    Ëp  õ ho¹t®éng  ph thu nh t     chuyÓn  nhîng gi¸trÞphÇn  èn  ña  µ  u    ícngoµicho      v c nh ®Ç tn     doanh  nghiÖp  Öt Nam   Vi   theo quy  nh  ña  Ýnh  ñ.   ®Þ c Ch ph 3. Gi¶m  Õ    Ëp    thu thu nh doanh nghiÖp cho  ¬  ë  c s kinh doanh  ¹t®éng    ho   s¶n  Êt,x©y  ùng, vËn    ö  ông  Òu    ng  ÷  xu   d   t¶is d nhi lao ®é n theo quy  nh  ña  ®Þ c ChÝnh  ñ. ph 4. Gi¶m   Õ    thu thu  Ëp  nh doanh nghiÖp cho  ¬  ë  c s kinh doanh  ö  ông  sd nhiÒu lao  ng,  ®é lao  ng  µ  êi d©n   éc  Óu  è  ®é l ng   t thi s theo  quy  nh   ña  ®Þ c ChÝnh  ñ;miÔn  Õ    Ëp  ph   thu thu nh doanh  nghiÖp  i víi Çn    Ëp  õho¹t ®è    ph thu nh t     ®éng  ¹y nghÒ   µnh  d  d riªngcho  êid©n  écthiÓu sè.   ng   t     §i Ò u    20. ChuyÓn  ç l C¬   ë  s kinh doanh    sau    ∙  Õt    Õ  íi ¬  khi® quy to¸nthu v   quan  Õ  µ   Þ  ç c thu m b l   th×  îcchuyÓn  çsang  ®  l  n¨m sau,sè  çnµy  îctrõvµo    Ëp  Þu  Õ.   l  ®   thu nh ch thu   Thêigian ® îcchuyÓn  çkh«ng         l  qu¸ n¨m  n¨m. §i Ò u    ñ  ôcthùchiÖn  Ôn  Õ,gi¶m  Õ  µ  21. Th t     mi thu   thu v chuyÓn  ç l ViÖc  Ôn  Õ, gi¶m  Õ  µ  mi thu   thu v chuyÓn  çtheo  l  quy  nh  ¹    iÒu  ®Þ ti c¸c ® 17,18,   vµ  cña  Ët nµy     19  20  Lu   chØ    ông  i víi ¬  ë  ¸p d ®è     s kinh doanh  ∙  ùc c   ® th   hiÖn  Õ     Õ   ch ®é k to¸n,ho¸ ®¬n,     chøng  õ vµ  ép  Õ  t   n thu theo    kª khai,trõhé        c¸ thÓ s¶n  Êt,kinh doanh  µng  xu     h ho¸,dÞch  ô  ã    v c thu  Ëp  Êp. C¬   ë  nh th   s kinh   doanh  ùx¸c®Þnh    iÒu  Ön  îchëng  ®∙ithuÕ, møc  Ôn  Õ,gi¶m  t    c¸c® ki ®   u      mi thu   thuÕ, chuyÓn  ç ®Ó   ¨ng  ý  íic¬    l  ® k v   quan  Õ  µ  ùc  Ön    Õt    thu v th hi khi quy to¸n thuÕ.    C¬   quan  Õ  ã  Öm  ô  Óm      iÒu  Ön  îchëng  ®∙ithuÕ, thu c nhi v ki trac¸c® ki ®   u      x¸c ®Þnh  è  Õ  µ   ¬  ë    s thu m c s kinh doanh  îcmiÔn, gi¶m, sè  çm µ   ¬  ë    ®      l   c s kinh   doanh  îctrõvµo    Ëp  Þu  Õ. ®   thu nh ch thu
 10. 10 Trong  êng  îp c¬  ë  tr h   s kinhdoanh    nh    x¸c®Þ kh«ng  ng  Ò   iÒu  Ön    ®ó v ® ki u ®∙i, è  Õ  îcmiÔn, gi¶m, sè  ç® îctrõvµo    Ëp  Þu  Õ  × bÞ  ö    thu ®   s     l      thu nh ch thu th   x ph¹tviph¹m  µnh  Ýnh  Ò   Õ.    h ch v thu C h ¬ n g  V k h e n  thë n g  v µ  X ö  l ý vi  p h ¹ m §i Ò u    22. Khen  ëng th C¬  quan  Õ, c¸n bé  Õ  µn  µnh  ètnhiÖm   ô  îcgiao,tæ  thu     thu ho th t  v®    chøc,   c¸ nh©n  ã  µnh  Ých    c th t trong viÖc  ùc hiÖn      th   c¸c quy  nh  ña  Ët nµy, c¬  ®Þ c Lu     së kinhdoanh  ùc hiÖn  ètnghÜa  ô  ép  Õ  × ® îckhen  ëng.   th   t  v n thu th     th Ch Ýnh  ñ  ph quy  nh  ô  Ó  Öc  ®Þ c th vi khen  ëng. th §i Ò u    ö  ýviph¹m  Ò   Õ  i víi i t ng nép  Õ  23. X l     v thu ®è      î   ®è thu §èi t ng  ép  Õ    ¹m     î n thu viph c¸c quy  nh  ña  Ët  µy  ×  Þ   ö  ýnh  ®Þ c Lu n th b x l   sau: 1. Kh«ng  ùc  Ön  ng  ÷ng  th hi ®ó nh quy  nh   Ò   Õ     Õ   ®Þ v ch ®é k to¸n,ho¸    ®¬n, chøng  õ,kª khaithuÕ,nép  Õ,quyÕt    Õ    t       thu   to¸nthu theo quy  nh  ¹ c¸c   ®Þ t    i ®iÒu        vµ  cña  Ët  µy  ×  ïytheo  Ýnh  Êt,møc       11, 12, 13, 14  21  Lu n th t   t ch   ®é vi ph¹m  µ   Þ  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  Ò   Õ; m b x ph     h ch v thu 2. Nép  Ë m   Òn thuÕ, tiÒn ph¹tso  íingµy    ch ti         v  quy  nh  ®Þ ph¶inép    hoÆc   quyÕt  nh  ö  ývÒ   Õ  ×  µiviÖc  ép    è  Õ, sè  Òn ph¹t, çi  ®Þ x l   thu th ngo   n ®ñ s thu   ti    m ngµy  ép  Ë m   n ch cßn ph¶inép  ¹t0,1%  étphÇn  ×n)sè  Òn nép  Ë m;   ph   (m   ngh   ti   ch 3. Khai man   Õ, trèn thuÕ  ×  µi viÖc      thu     th ngo   ph¶inép    è  Õ    ®ñ s thu theo  quy  nh  ña  Ët nµy,tïytheo tÝnh  Êt,møc      ¹m, cßn  Þ  ¹ttiÒn ®Þ c Lu        ch   ®é viph   b ph     tõm ét  n     ®Õ n¨m  Çn  è  Õ  l s thu gian lËn;trènthuÕ  íi è îng línhoÆc   ∙  Þ  ö      v  l     s ®bx ph¹tviph¹m  µnh  Ýnh  Ò   Õ  µ      h ch v thu m cßn    ¹m  viph hoÆc   ã  µnh      ¹m   ch viviph nghiªm  äng kh¸c th×  Þ     tr     b truy cøu tr¸chnhiÖ m   ×nh  ù    h s theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt;   4.Kh«ng  ép  Õ,nép  ¹ttheo    n thu   ph   th«ng    b¸o hoÆc   Õt  nh  ö  ývÒ   quy ®Þ x l  thuÕ  × bÞ  ö  ýnh  th   x l   sau: a) TrÝch  Òn göicña  ¬  ë    ti     c s kinhdoanh  ¹ ng©n  µng,tæ    t  i h   chøc  Ýn  ông  td kh¸c,kho  ¹c ®Ó   ép  Õ,nép  ¹t.   b   n thu   ph Ng ©n   µng, tæ  h   chøc  Ýn  ông  td kh¸c,kho  ¹c cã    b   tr¸chnhiÖ m   Ých tiÒn    tr   tõ tµikho¶n  Òn göicña  ¬  ë     ti     c s kinh doanh    ép  Õ, nép  ¹tvµo  ©n     ®Ó n thu   ph   ng s¸ch nhµ  íctheo  Õt  nh  ö  ývÒ   Õ  ña  ¬    n  quy ®Þ x l   thu c c quan  Õ  thu hoÆc   ña  ¬  cc quan  ã  Èm  Òn  íckhithu nî; c th quy tr       b) Gi÷  µng     h ho¸,tang vËt®Ó       b¶o  ¶m       è  Õ,sè  Òn ph¹t; ® thu ®ñ s thu   ti   c) Kª    µis¶n    biªnt   theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët®Ó   lu   b¶o  ¶m       è  ® thu ®ñ s thuÕ,sè  Òn ph¹tcßn  Õu.   ti     thi
 11. 11 §i Ò u 24. ThÈ m   Òn  ña  ¬    quy c c quan  Õ  thu trong  Öc  ö  ý vi ph¹m   vi x l     vÒ   Õ thu 1. Thñ  ëng  ¬    tr c quan  Õ  ùc tiÕp  thu tr   qu¶n  ýthu  Õ  îc quyÒn  ö  ý l   thu ®   x l  ®èi  íic¸c viph¹m  ña  i îng  ép  Õ  v     c ®è t n thu quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n    1, kho¶n  vµ  2  ph¹ttiÒn  õ m ét  n     t  ®Õ n¨m  Çn  è  Õ  l s thu gian  Ën  l theo  quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n    3 §iÒu  cña  Ët nµy. 23  Lu   2. Côc  ëng,Chi côc  ëng  ¬    tr    tr c quan  Õ  ùctiÕp qu¶n  ýthu thuÕ  îc thu tr     l    ®  ¸p dông  Ön    bi ph¸p  ö  ýtheo  x l  quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n  §iÒu  cña  Ët nµy  µ  4  23  Lu   v chuyÓn  å  ¬  n   ¬  h s ®Õ c quan  ã  Èm   Òn    ö  ý theo  c th quy ®Ó x l   quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët®èi  íitr ng  îp    ¹m  lu   v   ê h vi ph quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  §iÒu  cña  Ët 3  23  Lu   nµy. §i Ò u    ö  ýviph¹m  i víi   é  Õ  µ    ©n  25. X l     ®è     b thu v c¸nh c¸n kh¸c 1. C¸n  é  Õ, c¸ nh©n    b thu     kh¸c lî dông    i chøc  ô, quyÒn  ¹n    Õm   v  h ®Ó chi dông,chiÕm  o¹ttiÒn thuÕ, tiÒn ph¹tth× ph¶ibåihoµn    ®             cho  µ   íctoµn  é  Nh n   b sè  Òn thuÕ,sè  Òn ph¹t®∙  ö  ông    Ðp  µ  ïytheo  Ýnh  Êt,møc    ti     ti     s d tr¸ph i v t  t ch   ®é vi ph¹m  µ   Þ   ö  ý kû  Ët,truy cøu    m b x l   lu     tr¸chnhiÖ m   ×nh  ù    h s theo quy  nh   ®Þ cña ph¸p luËt.   2.C¸n  é  Õ,c¸nh©n    b thu     kh¸cthiÕu tinhthÇn       tr¸chnhiÖ m    hoÆc   ö  ýsai x l    g©y  Öth¹icho  êi nép  Õ  ×  thi     ng   thu th ph¶i båi th ng  Öth¹itheo      ê thi     quy  nh   ®Þ cña  ph¸p luËtvµ  ïytheo  Ýnh  Êt,møc      ¹m  µ   Þ  ö  ýkû  Ët,       t  t ch   ®é viph m b x l   lu   truy cøu tr¸chnhiÖ m  ×nh  ù    h s theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   3. C¸n  é  Õ,  nh©n  b thu c¸  kh¸c lî dông   i   chøc  ô, quyÒn  ¹n    v  h ®Ó th«ng  ®ång, bao    che cho  êiviph¹m  ng     hoÆc   ã  µnh    ch vikh¸cviph¹m     quy  nh  ña  ®Þ c LuËt  µy  ×  ïytheo  Ýnh  Êt,møc       ¹m  µ   Þ   ö  ý kû  Ët,truy n th t   t ch   ®é vi ph m b x l   lu     cøu tr¸chnhiÖ m  ×nh  ù    h s theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   4. Ng êi c¶n  ëhoÆc   óigiôc ngêi kh¸c c¶n  ëviÖc    µnh  Ët nµy      tr   x        tr   thih Lu   th×  ïytheo  Ýnh  Êt,møc       ¹m  µ   Þ   ö  ýhµnh  Ýnh  t  t ch   ®é vi ph m b x l  ch hoÆc   Þ  b truycøu    tr¸chnhiÖm  ×nh  ù    h s theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   C h ¬ n g  VI K hi Õ u  n ¹i µ  th êi  v  hi Ö u §i Ò u 26. Quy Òn   µ    v tr¸chnhiÖ m   ña  i  îng  ép  Õ    c ®è t n thu trong  Öc  vi khiÕu  ¹ivÒ   Õ n   thu 1.§èit ng nép  Õ  ã  Òn  Õu  ¹iviÖc    é  Õ,c¬     î   thu c quy khi n   c¸n b thu   quan  Õ  thu thi µnh   h kh«ng  ng    ®ó c¸cquy  nh  ña  Ët nµy. ®Þ c Lu     §¬n  Õu  ¹iph¶i® îcgöi®Õ n   ¬  khi n       c quan  Õ  ùctiÕp qu¶n  ýthu thuÕ  thu tr     l    trong  êih¹n  m ¬i ngµy, kÓ   õ  µy  Ën  îc th«ng  th   ba      t ng nh ®  b¸o hoÆc  quyÕt  ®Þnh  ö  ýcña    é  Õ,c¬  x l  c¸n b thu   quan  Õ.thu Trong    ê    Õt, ®èi  îng  ép  Õ   Én  khi ch gi¶iquy   t n thu v ph¶i thùc  Ön    hi theo  th«ng    b¸o hoÆc   Õt ®Þnh  ö  ýcña  ¬  quy   x l  c quan  Õ. thu 2. Trong  êng  îp  êi khiÕu  ¹ikh«ng  ng    íiquyÕt  nh  ña  ¬    tr h ng   n  ®å ýv   ®Þ cc quan    Õt  Õu  ¹ihoÆc     êih¹n  gi¶iquy khi n   qu¸ th   theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËtvÒ     
 12. 12 khiÕu  ¹i, è c¸o  µ   a  îc gi¶iquyÕt  ×  ã  Òn  Õu  ¹ivíic¬  n    t m ch ®     th c quy khi n     quan  thuÕ  Êp    ùc tiÕp  c trªntr   hoÆc   ëikiÖn  ¹  kh   tiTßa  theo  ¸n  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  luËt. §i Ò u 27. Tr¸ch  Öm   µ  Òn  ¹n  ña  ¬    nhi v quy h c c quan  Õ  thu trong  Öc  vi gi¶i   Õt khiÕu  ¹ivÒ   Õ quy   n   thu 1.  ¬   C quan  Õ     Ën  îc khiÕu  ¹ivÒ   Õ   thu khi nh ®  n   thu ph¶i xem   Ðt, gi¶i   x   quyÕt trong thêih¹n theo quy  nh  ña          ®Þ c ph¸p luËtvÒ   Õu  ¹i  èc¸o.     khi n ,   t 2. C¬     quan  Õ  Ën  Õu  ¹icã  Òn  cÇu  êikhiÕu  ¹icung  thu nh khi n   quy yªu  ng   n  cÊp  hå  ¬,tµiliÖu li     s     ªnquan  n   Öc  Õu  ¹i; Õu  êikhiÕu  ¹itõ chèi ®Õ vi khi n   n ng   n     cung  Êp  å  ¬,tµiliÖu th× cã  Òn  õchèixem   Ðt gi¶i c h s         quy t    x     Õt khiÕu  ¹i quy   n. 3.  ¬   C quan  Õ   thu ph¶i hoµn    è  Òn  Õ,  è  Òn  ¹tthu    tr¶ s ti thu s ti ph   kh«ng  ®óng  cho  ¬  ë  c s kinh doanh    trong thêih¹n  êil¨m  µy,kÓ   õ ngµy  Ën  îc     m   ng   t   nh ®   quyÕt  nh  ö  ýcña  ¬  ®Þ x l  c quan  Õ  Êp    thu c trªnhoÆc   ¬ c quan  ã  Èm  Òn  c th quy theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   4.Trong  êng  îp ph¸thiÖn  µ  Õt  Ën  ã  ù    tr h    v k lu c s khaiman  Õ,trènthuÕ    thu     hoÆc   Ç m   Én  Ò   Õ, c¬  nh l v thu   quan  Õ  ã  thu c tr¸chnhiÖ m     tiÒn  Õ,   truy thu  thu   tiÒn  ¹thoÆc   µn    Òn  Õ  ph   ho tr¶ti thu trong thêih¹n     n¨m n¨m  ëvÒ   íc,kÓ   õ tr   tr   t   ngµy  Óm      Ön  ã  ù  ki traph¸thi c s khaiman   Õ, trènthuÕ    thu     hoÆc   Ç m   Én  Ò   nh lv thuÕ;tr ng  îp c¬  ë    ê h   s kinhdoanh    kh«ng  ¨ng  ý  Õ,kª khaithuÕ,nép  Õ  ® k thu         thu th×  êih¹n    tiÒn  Õ, tiÒn  ¹t® îc tÝnh  õ ngµy  ¬  ë  th   truythu  thu   ph     t  c s kinh doanh    b ¾t  u   ¹t®éng. ®Ç ho   5. Thñ  ëng  ¬    tr c quan  Õ  Êp    ã  thu c trªnc tr¸chnhiÖ m     Õt    Õu    gi¶iquy c¸c khi n¹ivÒ   Õ  ña  i t ng nép  Õ  i víi ¬    thu c ®è  î   thu ®è     quan  Õ  Êp  íi Quy Õt  nh   c thu c d   . ®Þ gi¶iquyÕt  Õu  ¹ivÒ   Õ  ña  é   ëng  é   µichÝnh  µquyÕt  nh  èi   khi n   thu c B tr BT  l  ®Þ cu   cïng. C h ¬ n g  VII T æ  c h ø c th ù c hi Ö n §i Ò u 28 C hÝnh  ñ  ph chØ  o  Öc  chøc  ùc hiÖn  Ët nµy  ®¹ vi tæ  th   Lu   trong c¶  íc.  n §i Ò u 29 Bé   ëng  é   µi chÝnh  ã  tr BT  c tr¸chnhiÖ m   chøc  ùc hiÖn  µ  Óm       tæ  th   v ki tra viÖc  ùc hiÖn  Ët nµy  th   Lu   trong c¶  íc.  n §i Ò u 30 Uû  ban  ©n   ©n   nh d c¸c  Êp  c trong  ¹m    Ö m   ô, quyÒn   ¹n  ña  ph vi nhi v  hc m × nh chØ  o  Öc  ùc hiÖn  µ  Óm     Öc  Êp  µnh  Ët nµy  ¹  a   ®¹ vi th   v ki travi ch h Lu   ti®Þ ph¬ng  × nh. m
 13. 13 C h ¬ n g  VIII ® i Ò u  k h o ¶ n  thi µ n h  h §i Ò u 31  1.LuËt nµy  ã  Öu  ùcthi µnh  õngµy  th¸ng01      c hi l     h t  01    n¨m  2004.   2.  Ët  Õ   Lu thu thu  Ëp nh doanh nghiÖp  µy  th¸ng 5  ng 10    n¨m 1997  Õt  h hiÖu  ùcthi µnh  Ó   õngµy  Ët nµy  ã  Öu  ùc. l   h k t  Lu   c hi l B∙ibá    quy  nh  µn  Õ  nhËp  ®Þ ho thu thu  doanh nghiÖp  ∙  ép  ® n cho  è    s thu nhËp  i u  , thuÕ  t¸ ®Ç t  chuyÓn  nhËp  níc ngoµiquy  nh  ¹  Òu  vµ  thu  ra      ®Þ ti§i 42  §iÒu  cña  Ët ®Ç u    ícngoµit¹ ViÖtNam.  43  Lu   tn     i   B∙ibá    quy  nh  Ò   Õ  ®Þ v thu chuyÓn  Òn  ö  ông  t  i víi ¬  ë  quy sd ®Ê ®è     s kinh c   doanh quy  nh   ¹  Ët  Õ   ®Þ t iLu thu chuyÓn  quyÒn   ö  ông  t. Thu  Ëp  õ sd ®Ê   nh t  chuyÓn  Òn  ö  ông  t  ña  ¬  ë  quy sd ®Ê c c s kinh doanh    ph¶ichÞu  Õ  nhËp    thu thu  doanh nghiÖp theo quy  nh  ña  Ët  µy. Thu  Ëp  õ chuyÓn  Òn  ö  ®Þ c Lu n   nh t  quy s dông  t  ña    ©n  ®Ê c c¸ nh kh«ng  kinh doanh    ph¶ichÞu  Õ  i víi   Ëp  ña    thu ®è     nh c thu c¸nh©n    theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   C¸c  quy  nh  íc®©y  Ò   Õ    Ëp  ®Þ tr   v thu thu nh doanh  nghiÖp    íi Ët nµy  tr¸v   i Lu   ®Ò u     á. b∙ib 3. Doanh    nghiÖp  ã  èn  u    níc ngoµi,Bªn  íc ngoµi tham    îp c v ®Ç t     n    gia h   ®ång  îp    h t¸c kinh  doanh  ∙  îc cÊp  Êy  Ðp  u   , c¸c  ®®  Gi ph ®Ç t   doanh nghiÖp  trong níc®∙  îccÊp  Êy    ®  Gi chøng  Ën  ®∙i®Ç u    Õp tôc® îchëng  ®∙ivÒ   nh u    tti       u    thuÕ  quy  nh  ®Þ trong GiÊy  Ðp  u  ,GiÊy    ph ®Ç t  chøng  Ën  ®∙i®Ç u  ;tr ng  nh u    t  ê hîp trong GiÊy  Ðp  u  , GiÊy    ph ®Ç t  chøng  Ën  ®∙i®Ç u    nh u    t quy  nh  ®Þ møc     u ®∙ithÊp  ¬n    h møc   ®∙ivÒ   Õ  u    thu theo  quy  nh  ña  Ët  µy  ×  îc hëng  ®Þ c Lu n th ®   møc  ®∙itheo quy  nh  ña  Ët nµy  u      ®Þ c Lu   cho  êigian u  ∙icßn  ¹ . th    ®  li §i Ò u 32  Ch Ýnh  ñ  ph quy  nh    Õtvµ  íng dÉn    µnh  Ët nµy. ®Þ chiti   h   thih Lu   LuËt  µy  ∙  îc Quèc  éi níc Céng  µ    éi chñ  n ®®  h    ho x∙ h   nghÜa  Öt Nam   Vi   kho¸XI,kú  äp  3      h thø  th«ng  qua  µy  th¸ng6  ng 17    n¨m  2003. 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2