LUỸ THỪA-Bài tập

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
97
lượt xem
12
download

LUỸ THỪA-Bài tập

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'luỹ thừa-bài tập', tài liệu phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: LUỸ THỪA-Bài tập

  1. Tuaàn:2,lớp 12c234 Tieát ppct: 1 BÀI 1: SÖÏ ÑOÀNG BIEÁN VAØ NGHÒCH BIEÁN Ngaøy soaïn: CUÛA HAØM SOÁ I.Muïc tieâu: 1.Veà kieán thöùc:+Bieáttínhñônñieäucuûahaømsoá,bieátmoáiquanheägiöõasöï ñoàng bieánvaønghòchbieánvaødaáuñaïo haømcaáp1 cuûamoâïthaømsoá.Bieátxeùttínhñônñieäucuûahaøm soá. 2. Kyõ naêng:+Bieátcaùchxeùttínhñôndieäucuûahaømsoádöïavaøoñaïohaømcaáp1 3. Veà thaùi ñoä vaø tö duy:+Chuûñoängphaùthieänkieánthöùcmôùi, coùtinhthaànhôïptaùc tronghoïc taäp,nhaänxeùtvaøtöï ñaùnhgiaùkeátquaûhoïc taäp II. Chuaånbò: +GV: baûngphuï …. HS:+Ñaõñoïc tröôùcbaøi môùiôû nhaø. III. Phöôngphaùp .:+Vaänduïngtoånghôïpcaùcphöôngphaùp IV. Tieántrình .+Oånñònhlôùp: +Baøi môùi. Phaàn I: TÍNH ÑÔN ÑIEÄU CUÛA HAØM SOÁ. 1.OÂn laïi haømsoáñônñieäu HÑ1: Döïa vaøoñoàthòchæra caùckhoaûngñônñieäucuûahaømsoá tg Hoaïtñoängthaày Hoaït ñoängtroø Noäi dung Ñöa leân baûng hai ñoà thò haøm soá HS1:Quan saùt hình veõ Traû lôøi caâu hoûi Neâu caâu hoûi : -Töø ñoà thò haøm soá ôû hình veõ chæ ra caùc khoaûng ñôn ñieäu cuûa caùc haøm soá töông öùng 15’ -Goïi hoïc sinh traû lôøi Hình1 hình 2 -Nhaéc laïi ñònh nghóa Ñònh nghóa: trang 4 HÑ2 Moái quan heä tính ñôn ñieäu vaø daáu cuûa ñaïo haøm caáp moät: Moãi nhoùm thöïc hieän -Chia lôùp thaønh caùc nhoùm nhoû theo yeâu caàu cuûa
  2. Moãi nhoùm thöïc hieän moät noäi giaùo vieân roài leân Noäi dung hoaït ñoäng 2 trong saùch trang 6 dung a hoaëc b trình baøy vaøo baûng trình baøy phuï Caâu hoûi : Töø keát quaû ñoù nhaän HS2: xeùt moái quan heä söï ñoàng bieán, -Neáu f’(x)>0 trong nghòch bieán vaø daáu cuûa ñaïo khoaûng naøo thì haøm haøm caáp 1 soá ñoàng bieán treân Ñònh lí SGK trang 6 khoaûng ñoù -Neáu f’(x)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản