Luyện từ và câu - ÔN TẬP VỀ TỪ VÀ CẤU TẠO TỪ

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
335
lượt xem
46
download

Luyện từ và câu - ÔN TẬP VỀ TỪ VÀ CẤU TẠO TỪ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Ôn những kiến thức về từ và cấu tạo từ, nghĩa của từ qua những bài tập cụ thể. - Biết sử dụng những kiến thức đã có về từ đồng nghĩa, trái nghĩa để làm BT về từ đồng nghĩa, trái nghĩa.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luyện từ và câu - ÔN TẬP VỀ TỪ VÀ CẤU TẠO TỪ

  1. Luy n t và câu: ÔN T P V T VÀ C UT OT I. M c tiêu, nhi m v : - Ôn nh ng ki n th c v t và c u t o t , nghĩa c a t qua nh ng bài t p c th . - Bi t s d ng nh ng ki n th c ã có v t ng nghĩa, trái nghĩa làm BT v t ng nghĩa, trái nghĩa. II. dùng d y h c: - B ng ph k s n b ng t ng k t. - M t s phi u cho HS làm bài. III. Các ho t ng d y- h c: Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh
  2. 1. Ki m tra: (4') 2. Bài m i: Ho t ng 1: Gi i thi u bài. (1') Ho t ng 2: Làm bài t p. a) Hư ng d n HS làm BT 1. - Cho HS c yêu c u và giao vi c. - Cho HS làm bài. GV phát phi u cho các nhóm làm bài. - Cho HS trình bày. - i di n nhóm lên trình bày trên b ng. - GV nh n xét, ch t l i. b) Hư ng d n HS làm BT 2.
  3. - Cho HS c yêu c u và giao vi c. - Cho HS làm bài. - GV ưa b ng ph ã k s n b ng t ng k t lên. - GV nh n xét, ch t l i. c) Hư ng d n HS làm BT 3. - Cho HS c yêu c u và c bài văn. - GV giao vi c. - Cho HS làm vi c + trình bày k t qu . - GV nh n xét, ch t l i. 3. C ng c , d n dò: (2') - GV nh n xét ti t h c.
  4. - Chu n b bài ti p. Rút kinh nghi m : ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................
Đồng bộ tài khoản