intTypePromotion=3

Lý thuyết dao động

Chia sẻ: N T | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
100
lượt xem
9
download

Lý thuyết dao động

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lý thuyết dao động', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lý thuyết dao động

  1. PH N 1. CÁC V N Đ LÝ THUY T V DAO Câu 7: Ch n phát bi u đúng: Đ NG A. Dao đ ng c a h ch u tác d ng c a l c ngoài tu n hoàn là dao đ ng t do. Câu 1: Dao đ ng t do c a m t v t là dao đ ng có: B. Chu kì c a h dao đ ng t do không ph A. T n s không đ i thu c vào các y u t bên ngoài. B. Biên đ không đ i C. Chu kì c a h dao đ ng t do không ph C. T n s và biên đ không đ i thu c vào biên đ dao đ ng. D. T n s ch ph thu c vào các đ c tính c a h D. T n s c a h dao đ ng t do ph thu c vào và không ph thu c vào các y u t bên ngoài l c ma sát. Câu 2: Ch n phát bi u đúng: Dao đ ng t do là: Câu 8: Ch n phát bi u đúng: A. Dao đ ng có chu kỳ ph thu c vào các kích A. Nh ng chuy n đ ng có tr ng thái chuy n thích c a h dao đ ng. đ ng l p l i như cũ sau nh ng kho ng th i B. Dao đ ng dư i tác d ng c a m t ngo i l c gian b ng nhau g i là dao đ ng đi u hòa. bi n thiên tu n hoàn. B. Nh ng chuy n đ ng có gi i h n trong không C. Dao đ ng c a con l c đơn khi biên đ góc α gian, l p l i nhi u l n quanh m t v trí cân nh (α ≤ 100) b ng g i là dao đ ng. D. Dao đ ng có chu kỳ không ph thu c vào các C. Chu kì c a h dao đ ng đi u hòa ph thu c y u t bên ngoài, ch ph thu c vào đ c tính vào biên đ dao đ ng. c a h dao đ ng. D. Biên đ c a h dao đ ng đi u hòa không ph Câu 3: Ch n phát bi u sai: thu c ma sát. A. Dao đ ng tu n hoàn là dao đ ng mà tr ng thái Câu 9: Ch n đ nh nghĩa đúng v dao đ ng đi u hòa: chuy n đ ng c a v t dao đ ng đư c l p l i A. Dao đ ng đi u hòa là dao đ ngcó biên đ dao như cũ sau nh ng kho ng th i gian b ng nhau. đ ng bi n thiên tu n hoàn. B. Dao đ ng là s chuy n đ ng có gi i h n trong B. Dao đ ng đi u hòa là dao đ ng co pha không không gian, l p đi l p l i nhi u l n quanh m t đ i theo th i gian. v trí cân b ng. C. Dao đ ng đi u hòa là dao đ ng tuân theo quy C. Pha ban đ u ϕ là đai lư ng xác đ nh v trí c a lu t hình sin v i t n s không đ i. v t dao đ ng th i đi m t = 0 D. Dao đ ng đi u hòa tuân theo quy lu t hình D. Dao đ ng đi u hòa đư c coi như hình chi u sin( h c cosin) v i t n s , biên đ và pha ban c a m t chuy n đ ng tròn đ u xu ng m t đ u không đ i theo th i gian. đư ng th ng n m trong m t ph ng qu đ o Câu 10: Ch n đ nh nghĩa đúng c a dao đ ng t do: Câu 4: Dao đ ng đư c mô t b ng m t bi u th c có A. Dao đ ng t do có chu kì ch ph thu c vào d ng x = A sin(ωt + ϕ ) trong đó A, ω, ϕ là nh ng các đ c tính c a h , không ph thu c vào các h ng s , đư c g i là nh ng dao đ ng gì? y u t bên ngoài. A. Dao đ ng tuàn hoàn C. Dao đ ng cư ng b c B. Dao đ ng t do là dao đ ng không ch u tác B. Dao đ ng t do D. Dao đ ng d ng c a ngo i l c. đi u hòa C. Dao đ ng t do có chu kì xác đ nh và luôn Câu 5: Ch n phát bi u đúng Dao đ ng đi u hòa là: không đ i. A. Dao đ ng đư c mô t b ng m t đ nh lu t d ng D. Dao đ ng t do có chu kì ph thu c vào các sin (hay cosin) đ i v i th i gian. đ c tính c a h . B. Nh ng chuy n đ ng có tr ng thái l p đi l p l i Câu 11: Ch n phương trình bi u th cho dao đ ng như cũ sau nh ng kho ng th i gian b ng nhau. đi u hòa: C. Dao đ ng có biên đ ph thu c và t n s A. x = A(t)sin(ω t + b) (cm) C. x = Asin(ω riêng c a h dao đ ng. t+ ϕ (t))(cm) D. Nh ng chuy n đ ng có gi i h n trong không B. x = A sin(ω t + ϕ )+ b (cm) D. x = A sin(ω t gian, l p đi l p l i quanh m t v trí cân b ng + bt) (cm) Câu 6: Đ i v i dao đ ng tu n hoàn, kho ng th i gian Câu 12: Trong các phương trình sau, phương trình ng n nh t, mà sau đó tr ng thái dao đ ng c a v t l p nào không bi t th cho dao đ ng đi u hòa? l i như cũ, đư c g i là gì? A. x = 5 cos πt + 1(cm) C. x = 3t sin (100 πt + A. T n s dao đ ng C. Chu kì dao π/6) (cm) đ ng B. x = 2 sin2(2 πt + π /6) (cm) B. Chu kì riêng c a dao đ ng D. x = 3 sin 5 πt + 3 cos5 πt(cm) D. T n s riêng c a dao đ ng 1
  2. Câu 13: Trong phương trình x = A sin(ωt + ϕ ), các A. V n t c c a v t dao đ ng đi u hòa có giá tr đ i lư ng ω,ϕ,và (ωt + ϕ ) là nh ng đ i lư ng trung c c đ i khi đi qua v trí cân b ng. gian cho phép ta xác đ nh: B. Khi qua v trí cân b ng, l c h i ph c có giá tr A. T n s và pha ban đ u c c đ i. B. T n s và tr ng thái dao đ ng C. L c h i ph c tác d ng lên v t dao đ ng đi u C. Biên đ và tr ng thái dao đ ng hòa luôn luôn hư ng v v trí cân b ng. D. Li đ và pha ban đ u D. l c h i ph c tác d ng lên v t dao đ ng đi u Câu 14: Ch n phát bi u đúng: chu kì dao đ ng là: hòa bi n thiên đi u hòa cùng t n s v i h A. S dao đ ng toàn ph n v t th c hi n đư c Câu 21: Phương trình dao đ ng đi u hòa c a v t có trong 1s d ng: x = Asin(ωt + ϕ ). Ch n phát bi u B. Kho ng th i gian d v t đi t bên này sang sai: bên kia c a qu đ o chuy n đ ng. A. T n s góc ω tùy thu c vào đ c đi m c a h . C. Kho ng th i gian ng n nh t đ v t tr l i v trí ban đ u. B. Pha ban đ u ϕ ch tùy thu c vào góc th i gian. D. Kho ng th i gian ng n nh t đ v t tr l i tr ng C. Biên đ A tùy thu c cách kích thích. thái ban đ u. D. Biên đ A không tùy thu c vào g c th i gian Câu 15: Công th c nào sau đây bi u di n s liên h Câu 22: Ch n phát bi u đúng: biên đ c a dao đ ng gi a t n s góc ω, t n s f và chu kì t c a m t dao đi u hòa là: đ ng đi u hòa. A. Kho ng d ch chuy n l n nh t v m t phái đ i l π v i v trí cân b ng A. ω = 2π f = B. ω/2 = π f = B. Kho ng d ch chuy n v m t phía đ i v i v trí T T 1 ω 2π cân b ng. C. T = = D. ω = 2πT = C. Kho ng d ch chuy n c a m t v t trong th i f 2π f gian 1/2 chu kì. Câu 16: M t dao đ ng đi u hòa đư c mô t b i D. Kho ng d ch chuy n c a m t v t trong th i phương trình x = A sin(ωt + ϕ ) có bi u gian 1/4 chu kì. th c v n t c là: Câu 23: Ch n phát bi u sai : Trong dao đ ng đi u A hòa, l c tác d ng gây ra chuy n đ ng c a v t: A. v = ω A cos(ωt + ϕ ) C. v = cos(ωt + ϕ ) ω A. luôn hưưóng v v trí cân b ng và có cư ng đ A t l v i kho ng cách t v trí cân b ng t i ch t B. v = sin(ωt + ϕ ) D. v = ω A sin( ωt + ϕ ) ω đi m. Câu 17: M t dao đ ng đi u hòa đư c mô t b i B. Có giá tr c c đ i khi đi qua ch t đi m. phương trình x= A sin(ωt + ϕ ) có bi u C. Bi n thiên đi u hòa cùng t n s v i t n s dao th c gia t c là: đ ng riêng c a h . A. a = -ω2Asin(ωt + ϕ) C. a = - ω A sin(ωt + ϕ D. Tri t tiêu khi v t qua v trí cân b ng. ) Câu 24: Ch n phát bi u đúng: khi v t dao đ ng đi u B. a = ω A sin(ωt + ϕ ) D. a = ω2 Asin(ωt + ϕ) hòa tthì: Câu 18: M t dao đ ng đi u hòa v i phương trình x = A. Vecto vân t c v và vecto gia t c a là vecto h ng s . Asin(ωt + ϕ ). H th c liên h gi a biên đ A, li đ x, B. Vecto v n t c v và vecto gia t c a đ i chi u vân t c góc ω va v n t c v là: khi v t qua v trí cân b ng. v v A. A = x2 + B. A2 = x2 - C. Vecto v n t c v và vecto gia t c a hư ng cùng ω ω chi u chuy n đ ng c a v t. ω2 v2 D. Vecto v n t c v hư ng cùng chi u chuy n C. A2 = x2 - 2 D. A2 = x2 + 2 v ω đ ng c a v t, vecto gia t c a hư ng v v trí Câu 19: Ch n k t lu n đúng khi nói v m t dao đ ng cân b ng. đi u hòa: Câu 25: Ch n phát bi u sai: l c tác d ng vào ch t A. V n t c t l thu n v i th i gian đi m dao đ ng đi u hòa : B. Gia t c t l thu n v i th i gian A. Có bi u th c F = -kx C. Qu đ o là m t đư ng th ng B. Có đ l n không đ i theo th i gian. D. Qu đ o là m t đư ng hình sin C. Luôn hư ng v v trí cân b ng. Câu 20: Ch n phái bi u sai: D. Bi n thiên đi u hòa theo th i gian. 2
  3. Câu 26: Khi nói v dao đ ng đi u hòa c a m t ch t B. V t dao đ ng đi u hòa xung quanh v trí cân đi m, phat bi u nào sau đây la đúng: b ng có t c đ x = b A. Khi ch t đi m qua v trí cân b ng, nó có v n C. V t dao đ ng đi u hòa xung quanh v trí cân t c c c đ i và gia t c c c ti u. b ng có t c đ x = - b B. Khi ch t đi m qua v trí biên, nó có v n t c D. Chuy n đ ng c a v t không ph i là dao đ ng c c ti u và gia t c c c đ i. đi u hòa C. Khi ch t đi m qua v trí cân b ng, nó có v n Câu 37: Ch n phat bi u sai khi nói v dao đ ng đi u t c c c đ i và gia t c c c đ i. hòa: D. A và B A. V n t c luôn tr pha π/2 so v i gia t c. Câu 27: Phương trình dao đ ng đi u hòa có d ng x = A sin ωt. G c th i gian là: B. Gia t c s m pha π/2 so v i v n t c A. lúc v t có li đ x = +A D. lúc v t có li đ C. V n t c và gia t c luôn ngư c pha nhau x=-A D. V n t c luôn s m pha π/2 so v i li đ B. lúc v t đi qua v trí cân b ng theo chi u Câu 38: Ch n phát bi u đúng khi nói v m i liên h dương. giưa chuy n đ ng tròn đ u và dao đ ng đi u hòa C. lúc v t đi qua v trí cân b ng theo chi u âm A. M t dao đ ng đi u hòa có th coi như hình Câu 28: Phương trình v n t c c a m t v t dao đ ng chi u c a m t chuy n đ ng tròn đ u xu ng điêu hòa có d ng: v = ω A cos ωt. k t lu n nào sau m t đư ng th ng b t kì. đây là sai? B. Khi ch t đi m chuy n đ ng trên đư ng tròn A. G c th i gian là lúc ch t đi m đi qua v trí cân thì hình chi u c a nó trên tr c cũng chuy n b ng theo chi u dương. đ ng đ u. B. G c th i gian là lúc ch t đi m có li đ x = +A C. Khi ch t đi m chuy n đ ng đư c m t vòng thì C. G c th i gian la lúc ch t đi m có li đ x = - A v t dao đ ng đi u hòa tương ng đi đư c D. Có th B ho c C quãng đư ng b ng hai biên đ . Câu 29: Khi nói v dao đ ng đi u hòa, k t lu n nào D. M t dao đông đi u hòa có th coi như hình sau đây là sai? chi u c a m t đi m chuy n đ ng tròn đ u A. V n t c có th b ng 0 C. Gia t c có th xu ng m t đư ng th ng n m trong m t ph ng b ng 0 qu đ o. B. Đ ng năng không đ i D. Biên đ và pha ban Câu 39: Phương trình dao đ ng đi u hòa c a m t v t đ u ph thu c vào nh ng đi u ki n ban đ u. có d ng x = Asin(ωt + π/2). K t lu n nào sau Câu 30: K t lu n nào sau đây là sai khi nói v chuy n đây là sai? đ ng đi u hòa c a ch t đi m? A. Phương trình v n t c v = ω A cos ωt A. Giá tr v n t c t l thu n v i li đ . B. Đ ng năng c a v t Eđ = 1/2 [m ω2A2cos2(ωt + ϕ )] B. Giá tr c a l c t l thu n v i li đ . C. Th năng c a v t Et = 1/2 [m ω2 A2 sin2(ωt + C. Biên đ dao đ ng là đ i lư ng không đ i. ϕ)] D. đ ng năng là đ i lư ng bi n đ i. D. Cơ năng E = 1/2[ m ω2A2.] Câu 31: Phương trình dao đ ng c a v t có d ng x = - Câu 40: Ch n phát bi u đúng: Năng lư ng dao đ ng A sin(ω t). Pha ban đ u c a dao đ ng b ng bao c a m t v t dao đ ng đi u hòa; nhiêu? A. Bi n thiên đi u hòa theo th i gian v i chu kì A. 0 B. π /2 C. π D. 2π T. Câu 32: Phưưong trình dao đ ng c a v t có d ng B. Bi n thiên tu n hoàn theo th i gian v i chu kì x = A sin2(ωt + π/4). Ch n k t lu n đúng: T/2. A. V t dao đ ng v i biên đ A/2 C. B ng đ ng năng c a v t khi qua v trí cân B. V t dao đ ng v i biên đ A b ng. C. V t dao đ ng v i biên đ 2A D. B ng th năng c a v t khi qua v trí cân b ng. D. V t dao đ ng v i pha ban đ u π/4 Câu 41: Ch n phat bi u sai khi nói v năng lư ng Câu 33: Phương trình chuy n đ ng c a v t có d ng c a h dao đ ng đi u hòa; x = A sin(ωt + ϕ )+ b. Ch n phat bi u đúng. A. Cơ năng c a h t l v i bình phươngbiên đ A. V t dao đ ng đi u hòa xung quanh v trí cân dao đ ng b ng có t a đ x = 0 3
  4. B. Trong quá trình dao đ ng có s chuy n hóa C. V n t c c c đ i c a dao đ ng D. Th năng c a gi a đ ng năng và th năng và công c a l c con l c ma sát. Câu 49. Con l c lò xo dao đ ng điêu hòa v i t n s f. C. Cơ năng toàn ph n đư c xác đ nh b ng bi u Đ ng năng và th năng c a con l c dao đ ng v i t n th c E = 1/2m ω 2 A2. s : D. Trong su t quá trình dao đ ng, cơ năng c a h A. 4 f B. 2f C. f D. f/2 đư c b o toàn Câu 50: Ch n phát bi u đúng Câu 42: Ch n k t lu n đúng. Năng lư ng dao đ ng Biên đ dao đ ng c a con l c lò xo không nh hư ng c a m t v t dao đ ng đi u hòa. đ n A. Gi m 4 l n khi biên đ gi m 2 l n và t n s A. t n s dao đ ng C. v n t c c c đ i tăng 2 l n. B. gia t c c c đ i D. đ ng năng c c đ i B. Gi m 4/9 l n khi t n s tăng 3 l n và biên đ Câu 51: Trong dao đ ng đi u hòa c a m t con l c gi m 9 l n. đơn, cơ năng c a nó b ng: C. Gi m 25/9 l n khi t n s dao đ ng tăng 3 l n A. Đ ng năng c a v t khi qua v trí cân b ng và biên đ dao đ ng gi m 3 l n. D. Tăng 16 l n khi biên đ tăng 2 l n và t n s B. Th năng c a v t biên tăng 2 l n. C. T ng đ ng năng và th năng v trí b t kì Câu 43: Khi nói v năng lư ng trong dao đ ng đi u D. C A, B, C hòa, phat bi u nào sau đây là sai? Câu 52: Chi u dài c a con l c đơn tăng g p 4 l n khi A. T ng năng lư ng là đ i lư ng t l v i bình chu kì dao đ ng c a nó: phương c a biên đ A. Tăng g p 4 l n C. Tăng g p 2 B. T ng năng lư ng là đ i lư ng bi n thiên theo B. Gi m xu ng 4 l n D. Gi m xu ng li đ 2 C. Đ ng năng và th năng là nh ng đ i lư ng Câu 53: Khi nào dao đ ng cu con l c đơn đư c xem bi n thiên đi u hòa là dao đ ng đi u hòa? D. Trong quá trình dao đ ng luôn di n ra hi n A. Chu kì không đ i B. Không ma sát tư ng: khi đ ng năng tăng thì th năng gi m C. Biên đ nh D. C B và C và ngư c l i Câu 54: Ph i có đi u ki n nào sau đây thì dao đ ng Câu 44: Đ th bi u di n s bi n thiên c a vân t c c a con l c đơn có biên đ không đ i? theo li đ trong dao đ ng đi u hòa có hình d ng nào A. Không ma sát C. Con l c dao đ ng nh sau đây? B. Có ngo i l c tu n hoàn tác d ng lên D. A A. Đư ng parabol C. Đư ng tròn ho c C B. Đư ng elip D. Đư ng hypebol Câu 55: Cho hai dao đ ng đi u hòa cùng phưong Câu 45: Đ th bi u di n s bi n thiên c a gia t c cùng t n s v i đi u ki n nào thì li đ c a hai dao theo li đ trong dao đ ng đi u hòa có hình d ng nào đ ng trái d u nhau m i th i đi m sau đây? A. Hai dao đ ng cùng pha B. Hai dao đ ng A. Đo n th ng B. Đư ng th ng ngư c pha C. Đư ng tròn D. Đư ng parabol C. Trái d u khi biên đ b ng nhau, cùng d u khi Câu 46: Ch n phát bi u sai khi nói v năng lư ng biên đ khác nhau trong dao đ ng đi u hòa c a con l c lò xo D. A và C đúng A. Cơ năng c a con l c t l v i bình phương Câu 56: Ch n phát bi u sai khi nói v dao đ ng t t biên đ dao đ ng. d n B. Cơ năng t l v i bình phương c a t n s dao A. Ma sát, l c c n sinh công làm tiêu hao năng đ ng. lư ng c a dao đ ng C. Cơ năng là m t hàm s sin theo th i gian v i B. Dao đ ng có biên đ gi m d n do ma sát và t n s b ng t n s dao đ ng l c c n môi trư ng D. Có s chuy n hóa qua l i gi a đ ng năng và C. T n s c a dao đ ng càng l n thì quá trình t t th năng nhưng cơ năng luôn đư c b o toàn. d n càng kéo dài Câu 48. Đ i lư ng nào sau đây tăng g p đôi khi tăng D. L c c n ho c l c ma sát càng nh quá trình t t g p đôi biên d dao đ ng đi u hòa c a con l c lò xo d n càng dài A. Cơ năng c a con l c c c đ i B. Đ ng năng Câu 57: Ch n phát bi u đúng khi nói v dao đ ng c a con l c cư ng b c 4
  5. A. T n s c a dao đ ng cư ng b c là t n s c a D. C u t o c a h t dao đ ng g m: v t dao đ ng ngo i l c tu n hoàn và ngu n cung c p năng lư ng B. T n s c a dao đ ng cư ng b c là t n s dao Câu 62: ch n k t lu n sai đ ng riêng A. Hi n tư ng biên đ c a dao đ ng cư ng b c C. Biên đ c a dao đ ng cư ng b c là biên đ tăng nhanh đ n m t giá tr c c đ i khi t n s c a ngo i l c tu n hoàn c a l c cư ng b c b ng t n s riêng c a h D. Biên đ dao đ ng cư ng b c ch ph thu c dao đ ng đư c g i là s c ng hư ng vào t n s c a ngo i l c tu n hoàn B. Biên đ dao đ ng c ng hư ng càng l n khi Câu 58: Phát bi u nào dư i đây v dao đ ng cư ng ma sat càng nh b c là sai C. Hi n tư ng c ng hư ng x y ra khi ng ai l c A. N u ngo i l c cư ng b c là tu n hoàn thì cư ng b c l n hơn l c ma sát gây t t d n trong th i kì đ u dao đ ng c a con l c là t ng D. Hi n tư ng c ng hư ng có th có l i ho c có h p dao đ ng riêng c a nó v i dao đ ng c a h i trong đ i s ng và trong k thu t ngo i l c tu n hoàn. Câu 63: Ch n các tính ch t sau đây đi n vào ch B. Sau m t th i gian dao đ ng, dao đ ng còn l i tr ng cho đúng nghĩa ch là dao đ ng c a ngo i l c tuàn hoàn A. Đi u hòa B. T do C. T t d n D. C. T n s c a dao đ ng cư ng b c b ng t n s Cư ng b c c a ngo i l c tuàn hoàn Dao đ ng………………. Là chuy n đ ng c a m t D. đ tr thành dao đ ng cư ng b c ta c n tác v t có li đ ph thu c vào th i gian theo d ng sin d ng lên con l c dao đ ng m t ngo i l c Câu 64: Ch n các tính ch t sau đây đi n vào ch không đ i tr ng cho đúng nghĩa Câu 59: Ch n phát bi u sai A. Đi u hòa B. T do C. T t d n D. A. Đi u ki n c ng hư ng là h ph i dao đ ng Cư ng b c cư ng b c dư i tác d ng c a ngo i l c bi n Dao đ ng………………… là dao đ ng c a m t h thiên tu n hoàn có t n s ngo i l c f b ng t n ch u nh hư ng c a n i l c s riêng c a h f0 Câu 65: Ch n các tính ch t sau đây đi n vào ch B. Biên đ c ng hư ng dao đ ng không ph tr ng cho đúng nghĩa thu c vào l c ma sát c a môi trư ng, ch ph A. Đi u hòa B. T do C. T t d n D. thu c vào biên đ c a ngo i l c cư ng b c Cư ng b c C. Hi n tư ng đ c bi t x y ra trong dao đ ng Dao đ ng ………….là dao đ ng c a m t v t đư c cư ng b c là hi n tư ng c ng hư ng duy trì v i biên đ không đ i nh tác d ng c a ngo i l c tu n hoàn D. Khi c ng hư ng dao đ ng biên đ c a dao Câu 66: Ch n các tính ch t sau đây đi n vào ch đ ng cư ng b c tăng đ t ng t và đ t giá tr tr ng cho đúng nghĩa c cđ i A. Đi u hòa B. T do C. T t d n D. Câu 60: Hi n tư ng c ng hư ng x y ra khi nào? Cư ng b c A. T n s c a l c cư ng b c b ng t n s riêng M t v t khi d ch chuy n kh i v trí cân b ng m t c ah đo n x, ch u tác d ng c a m t l c F = -kx thì v t đó B. T n s dao đ ng b ng t n s riêng c a h dao đ ng…….. C. T n s c a l c cư ng b c nh hơn t n s Câu 67: Tr n t đúng nh t trong các t sau đ đi n riêng c a h vào chõ tr ng cho đúng nghĩa: D. T n s c a l c cư ng b c l n hơn t n s riêng A. T n s B. Biên đ C. Pha D. Biên c ah đ và t n s Câu 61: Ch n phát bi u sai Hi n tư ng c ng hư ng x y ra khi………….c a A. M t h dao đ ng là h có th th c hi n dao ngo i l c b ng ………c a dao đ ng cư ng b c đ ng t do Câu 68(I) Trong đi u ki n b qua m i l c c n thì dao B. Trong s t dao đông, biên đ dao đ ng là đ ng c a con l c đơn là dao đ ng đi u hòa, có biên h ng s ph thu c vào cách kích thích dao đ không đ i đ ng (II) vì n u không có l c c n thì cơ năng c a con l c C. S dao đ ng dư i tác d ng c a n i l c và t n đư c b o toàn s n i l c b ng t n s riêng f0 c a h g i là s Hãy ch n phương án đúng t dao đ ng A. Phát bi u I đúng, phát bi u II sai 5 B. Phát bi u I sai, phát bi u II đúng
  6. C. Phát bi u I đúng, phát bi u II đúng. Hai phát A. Có chu kì và năng lư ng ch ph thu c vào bi u có tương quan đ c tính c a h dao đ ng, không ph thu c D. Phát bi u I đúng, phát bi u II đúng, hai phát vào đi u ki n bên ngoài bi u không có tương quan B. Có chu kì và t n s ch ph thu c vào đ c tính Câu 69: c a h dao đ ng, không ph thu c vào đ c (I) Khi nhi t đ tăng thì đ ng h qu l c ch y tính c a h bên ngoài ch m C. Có biên đ và pha ban đ u ch ph thu c vào (II) Vì chu kì c a con l c t l v i nhi t đ .hãy đ c tính c a h dao đ ng, không ph thu c ch n phương án đúng. vào đi u ki n bên ngoài A. Phát bi u I đúng, phát bi u II sai D. Có chu kì và biên đ ch ph thu c vào các B. Phát bi u I sai, phát bi u II đúng đ c tính c a h dao đ ng, không ph thu c C. Phát bi u I đúng, phát bi u II đúng. Hai phát vao đi u ki n bên ngoài bi u có tương quan Câu 75. Gia t c trong dao đ ng đi u hoà c c đ i khi : D. Phát bi u I đúng, phát bi u II đúng, hai phát A. v n t c dao đ ng c c đ i. bi u không có tương quan B. v n t c dao đ ng b ng không. Câu 70: (II)N u nhi t đ không thay đ i, càng lên C. dao đ ng qua v trí cân b ng. D. t n s dao cao, chu kì dao đ ng c a con l c đơn càng tăng.(II) vì đ ng l n. gia t c tr ng trư ng ngh ch bi n v i đ cao Câu 76. Dao đ ng t t d n có đ c đi m : A. Phát bi u I đúng, phát bi u II sai A. biên đ gi m d n theo th i gian. B. Phát bi u I sai, phát bi u II đúng B. năng lư ng dao đ ng b o toàn. C. Phát bi u I đúng, phát bi u II đúng. Hai phát C. chu kì dao đ ng không đ i. bi u có tương quan D. v n t c bi n thiên đi u hoà theo th i gian. D. Phát bi u I đúng, phát bi u II đúng, hai phát Câu 77. dao đ ng nào là dao đ ng t do : bi u không có tương quan A. dao đ ng c a con l c lò xo. Câu 71: (I) m t v t càng treo nh vào lò xo càng B. dao đ ng c a con l c đ ng h . c ng thì dao đ ng càng nhanh. C. dao đ ng c a cành cây trư c gió. (II)chu kì dao đ ng c a v t treo vào lò xo t l thu n D. dao đ ng c a dòng đi n xoay chi u. v i kh i lư ng c a v t, và t l ngh c v i đ c ng c a Câu 78. M t v t dao đ ng đi u hoà đư c là do : lò xo A. không b môi trư ng c n tr . A. Phát bi u I đúng, phát bi u II sai B. Phát bi u I sai, phát bi u II đúng B. quán tính và l c đi u hoà tác d ng vào v t. C. Phát bi u I đúng, phát bi u II đúng. Hai phát C. đư c cung c p năng lư ng đ u. bi u có tương quan D. Thư ng xuyên có ngo i l c tác d ng. D.Phát bi u I đúng, phát bi u II đúng, hai phát Câu 79. Dao đ ng cơ cư ng b c là lo i dao đ ng : bi u không có tương quan A. X y ra do tác d ng c a ngo i l c. Câu 72: (I) Dao đ ng cư ng b c có t n s b ng t n B. T n s dao đ ng là t n s c a ngo i l c. s c a ngo i l c C. Có biên đ ph thu c vào t n s ngo i l c. (II) vì t n s c a ngo i l c cũng là t n s dao đ ng t D. đi u hòa. do c a h Câu 80. trong quá trình dao đ ng đi u hoà thì : A. Phát bi u I đúng, phát bi u II sai A. Gia t c luôn cùng hư ng v i v n t c. B. Phát bi u I sai, phát bi u II đúng B. Gia t c luôn hư ng v VTCB và t l v i C. Phát bi u I đúng, phát bi u II đúng. đ d i. Hai phát bi u có tương quan C. Gia t c dao đ ng cùng pha v i li đ . D. Phát bi u I đúng, phát bi u II đúng, hai D. Chuy n đ ng c a v t là bi n đ i đ u. phát bi u không có tương quan Câu 81. Hòn bi ve lăn trên máng cong là m t cung Câu 73: Trong các dao đ ng t t d n sau đây, trư ng tròn nh r t nh n bán kính R. Máng đ t sao cho tâm h p nào s t t d n nhanh là có l i? máng trên cao và rơI vào trung đi m c a máng. B A. Khung xe ô tô sau khi đi qua đ an đư ng g qua m i c n tr thì : gh A. Hòn bi dao đ ng đi u hoà. B. Con l c lò xo trong phòng thí nghi m B. Hòn bi dao đ ng t do. C. S rung c chi c c u khi xe ch y qua C. Hòn bi dao đ ng t t d n. D. Qu l c đ ng h D. Không ph i các dao đ ng trên. Câu 74: Ch n phát bi u đúng: Dao đ ng t do: 6
  7. Câu 82. Chu kì dao đ ng c a con l c lò xo ph thu c A. Biên đ dao đ ng thành ph n th nh t. vào : B. Biên đ dao đ ng thành ph n th 2. A. Biên đ dao đ ng. C. D l ch pha gi a 2 dao đ ng. B. Gia t c tr ng trư ng tác đ ng vào con l c. D. T n s các dao đ ng thành ph n. C. G c th i gian và tr c to đ không gian Câu 91. trong m t dao đ ng đi u hoà thì ? ch n đáp D. Nh ng đ c tính c a con l c lò xo. án sai: Câu 83. Góc pha ban đ u c a dao đ ng đi u hoà ph A. Biên đ ph thu c vào năng lư ng kích thích thu c vào : ban đ u. A. G c th i gian. 1 B. G c th i gian và h tr c to đ không gian. B. Th năng li đ x luôn b ng kx2. 2 C. V n t c c c đ i c a dao đ ng. C. Pha ban đ u ph thu c vào g c th i gian và D.T n s c a dao đ ng. chi u dương tr c to đ . Câu 84. Bi u th c li đ và phương trình dao đ ng D. Li đ , v n t c, gia t c dao đ ng cùng t n s . đi u hoà là : Câu 92. Dao đ ng c a con l c đơn trong tr ng trư ng A. Gi ng nhau. trái đ t thì , ch n đáp án sai: B. Khác nhau. A. Biên đ không ph thu c vào kh i lư ng v t C.G c to đ v trí cân b ng thì gi ng nhau. n ng. B. T n s không ph thu c biên đ . D. G c th i gian VTCB thì gi ng nhau C. T n s ch ph thu c vào đ c tính c a con l c. Câu 85. Con l c lò dao đ ng đi u hoà trên phương D. B qua c n tr , biên đ nh thì dao đ ng đi u hoà. ngang thì : A. L c đi u hoà là l c đàn h i. B. L c đi u hoà là h p l c đàn h i và tr ng l c. C. L c đi u hoà là tr ng l c. D. Không ph i các ý trên. Câu 86. Hình chi u c a ch t đi m chuy n đ ng tròn đ u trên qu đ o bán kính R lên m t đư ng th ng trong m t ph ng qu đ o có phương trình d ng : A. x = Rsin(ωt+ϕ) B. x = Rcosωt. C. x = x0+Rsinωt D. Có th 1 trong các phương trình trên. Câu 87. Hai dao đ ng đi u hoà gi ng nhau khi : A. Cùng t n s . B. Cùng biên đ . C. Cùng pha. D. T t c các ý trên. Câu 88. Trong 1 dao đ ng đi u hoà : A. V n t c gi m d n thì gia t c gi m d n. B. Gia t c luôn ng ơc pha v i li đ . C. V n t c nhanh pha hơn li đ π/2 D. Gia t c, v n t c và li đ dao đ ng v i các t n s và pha khác nhau Câu 89. Biên đ dao đ ng cư ng b c không ph thu c vào : A. Pha ban đ u c a l c tu n hoàn tác d ng vào v t. C. Biên đ ngo i l c tu n hoàn. B. T n s ngo i l c tu n hoàn. D. L c c n môI trư ng tác d ng vào v t. Câu 90. Biên đ dao đ ng t ng h p c a 2 dao đ ng đi u hoà cùng phương, cùng t n s không ph thu c vào: 7
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản