Lý thuyết và bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 8

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
190
lượt xem
134
download

Lý thuyết và bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lý thuyết và bài tập ôn thi cđ đh môn hóa - chương 8', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lý thuyết và bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 8

 1. CHƯƠNG VIII. CACBON SILIC Cacbon, silic thu c phân nhóm chính nhóm IV. Nguyên t c a nh ng nguyên t này có 4 electron l p ngoài cùng, chúng là nh ng phi kim. I. Cacbon 1. C u t o nguyên t − Cacbon thiên nhiên là h n h p hai đ ng v b n: (98,982%) và (0,108%). NTK = 12,0115. − C u hình e ng v i tr ng thái cơ b n: Do đó cacbon có th có hoá tr II (liên k t c ng hoá tr ) − tr ng thái kích thích, có 1e phân l p 2s nh y lên phân l p 2p t o thành 4e đ c thân đ ng nh t, vì th cacbon có hoá tr IV trong h u h t các h p ch t. − tr ng thái r n, các nguyên t cacbon liên k t v i nhau theo ki u kim cương ho c graphit. 2. Các d ng thù hình và tính ch t v t lý. Cacbon có 3 d ng thù hình: kim cương, than chì (graphit) và cacbon vô đ nh hình. a) Kim cương Kim cương có c u trúc m ng tinh th nguyên t , m i nguyên t C liên k t c ng hoá tr b n v ng v i 4 nguyên t C xung quanh, t o hình t di n đ u. S đ ng nh t và b n v ng c a liên k t này khi n kim cương có tính r t c ng, không bay hơi và trơ v i nhi u ch t hoá h c. b) Than chì Tinh th than chì (graphit) có c u trúc l p. Trên m i l p, m i nguyên t C liên k t v i 3 nguyên t C khác b ng liên k t c ng hoá tr . Liên k t gi a nh ng nguyên t C trong 1 l p r t b n v ng, liên k t gi a các l p r t y u, do v y các l p trong tinh th có th trư t lên nhau. C u trúc này làm than chì m m, trơn, dùng làm bút chì, bôi trơn các bi. c) Cacbon vô đ nh hình Cacbon vô đ nh hình (than c c, than g , b hóng,…) g m nh ng tinh th r t nh , có c u trúc không tr t t . Tính ch t c a cacbon vô đ nh hình tuỳ thu c vào nguyên li u và phương pháp đi u ch chúng. Than g và than xương có c u t o x p nên chúng có kh năng h p th m nh các ch t khí và ch t tan trong dd. 3. Tính ch t hoá h c Các d ng thù hình c a cacbon tuy có tính ch t v t lý r t khác nhau nhưng tính ch t hoá h c c a chúng căn b n gi ng nhau: cháy trong oxi, c kim cương và than chì đ u t o thành khí CO2. a) Ph n ng v i oxi Khi cháy trong oxi, ph n ng to nhi u nhi t: Vì v y cacbon đư c dùng ch y đ làm nhiên li u trong đêi s ng, trong công nghi p.
 2. b) Ph n ng v i các oxit kim lo i. Cacbon kh đư c nhi u oxit kim lo i. Ví d : c) Ph n ng v i oxit phi kim Cacbon ph n ng v i oxit c a m t s phi kim t o thành các cacbon có liên k t c ng hoá tr và r t r n. Ví d : Đ t nóng cacbon trong khí CO2, t o ra CO d) Ph n ng v i hơi nư c. Cacbon tác d ng v i hơi nư c nhi t đ cao t o ra khí thanh (m t h n h p g m CO và H2) Khí than là nhiên li u quan tr ng trong công nghi p. e) H p ch t v i các halogen. Cacbon t o nhi u h p ch t v i halogen: CF4, CCl4, CF2Cl2,… Trong đó CCl4 đư c dùng làm dung môi, CF2Cl2 (freon) là ch t làm l nh trong các máy l nh và nó là m t trong các ch t gây "th ng" t ng ozon. f) Trong các h p ch t v i hiđro và kim lo i, cacbon có s oxi hoá âm. Ví d : 4. Các h p ch t quan tr ng c a cacbon a) Cacbon monooxit CO − Công th c c u t o: C ≡ O − CO là khí không màu, không mùi, r t đ c (gây ch t ngư i), CO hoá l ng - 191,5oC và hoá r n -205oC. − to thư ng, CO r t trơ. to cao, CO b cháy thành CO2 cho ng n l a màu xanh: − V i clo t o thành photgen là m t ch t đ c hoá h c: − CO có tính kh m nh, nó kh đư c các oxit kim lo i ho t đ ng v a và y u. Ví d : CO đư c dùng làm ch t kh trong công nghi p luy n kim. b) Cacbon đioxit CO2. − Công th c c u t o: O = C = O. Phân t đ i x ng, nguyên t C và hai nguyên t O n m trên m t đư ng th ng, do đó phân t không phân c c. − CO2 là khí không màu, không mùi, n ng hơn không khí 1,5 l n.
 3. CO2 ít tan trong nư c ( 20oC, m t th tích nư c hoà tan đư c 0,88 th tích CO2). Dư i áp su t thư ng, -78oC, khí CO2 hoá r n, g i là nư c đá khô. − CO2 có tính ch t c a oxit axit và có tính oxi hoá y u. + Tác d ng v i H2O: H2CO3 là axit y u, kém b n, khi b đun nóng nó phân hu cho CO2 bay ra. + Tác d ng v i ki m: + Tác d ng v i kim lo i: CO2 có th oxi hoá m t s kim lo i có tính kh m nh nhi t đ cao: + Tác d ng v i NH3 : T o thành ure. − Đi u ch CO2: + Nung đá vôi: + Trong phòng thí nghi m: - ng d ng c a CO2: Ch a cháy. Trong công nghi p th c ph m, s n xu t xôđa, ure,… c) Mu i cacbonat. T n t i 2 lo i mu i cacbonat. - Mu i cacbonat trung hoà : Na2CO3, CaCO3, … - Mu i hiđrocacbonat (mu i axit): Mu i cacbonat c a kim lo i ki m, amoni và hiđrocacbonat c a kim lo i ki m, ki m th (tr NaHCO3) tan đư c trong nư c, các mu i cacbonat còn l i không tan. - to cao : mu i cacbonat kim lo i ki m không b phân hu , cacbonat c a các kim lo i khác phân hu , t o ra oxit kim lo i. - Mu i hiđrocacbonat kém b n, b phân hu > 100oC. M t vài mu i (ví d Ca(HCO3)2) ch t n t i trong dd. - Mu i cacbonat tác d ng v i nhi u axit, gi i phóng CO2 : II. Silic 1. C u t o nguyên t : − Silic là nguyên t ph bi n th hai trong t nhiên sau oxi, g m ba lo i đ ng v :
 4. − C u hình e l p ngoài cùng c a silic : 3s2, 3p2. 2. Tính ch t v t lý − Silic là ch t r n, màu xám, d n đi n, d n nhi t. Nóng ch y 1423oC. Silic d ng đơn tinh th là ch t bán d n nên dùng trong k thu t radio, pin m t trêi. 3. Tính ch t hoá h c − Silic tinh th thì trơ, silic vô đ nh hình khá ho t đ ng: − Silic hoá h p đư c v i flo to thư ng : − đi u ki n thư ng, silic không tác d ng v i axit, ch tác d ng v i h n h p HNO3 + HF: − Silic tác d ng v i ki m t o ra mu i silicat và gi i phóng H2: − Tính ch t hoá h c đ c bi t c a silic là nó có th t o thành các silan ki u ankan v i hiđro và halogen : SinH2n+2 ; SinCl2n+2 4. ng d ng và đi u ch : Silic dùng đ − Ch t o h p kim đ c bi t có tính c ng và ch u axit. − Ch t o ch t bán d n trong k thu t vô tuy n đi n, pin m t trêi. Trong phòng thí nghi m, silic vô đ nh hình đư c đi u ch b ng ph n ng: Trong công nghi p: 5. H p ch t c a silic a) Silic đioxit SiO2. − SiO2 là ch t r n, không màu, nóng ch y 1700oC. Th ch anh, phalê, ametit là SiO2 nguyên ch t. − SiO2 là oxit axit, to cao nó tác d ng đư c v i oxit bazơ, ki m, cacbonat kim lo i ki m, t o ra silicat : − SiO2 có tính ch t hoá h c đ c trưng là tan đư c trong dd axit HF: Vì v y ngư i ta dùng HF đ kh c hình trên thu tinh. − SiO2 đư c dùng r ng rãi trong xây d ng, s n xu t thu tinh, đá mài. b) Axit silicic và mu i silicat. H2SiO3 là axit y u, ít tan trong nư c. Đi u ch H2SiO3:
 5. Mu i c a axit silicic là silicat. Na2SiO3 và K2SiO3 trông gi ng thu tinh, tan đư c trong nư c nên đư c g i là thu tinh tan. Thu tinh tan dùng ch t o xi măng, bêtông ch u axit. Nguyên li u đ s n xu t thu tinh là cát, th ch anh, đá vôi và xôđa: Thành ph n hoá h c c a thu tinh này đư c bi u di n g n đúng b ng công th c các oxit: Na2O.CaO.6SiO2.
 6. BÀI T P 1: Khoanh tròn vào sai trong s các sau: Các d ng thù hình c a cacbon g m có: A. Kim cương. B. Than chì. C. Cacbon vô đ nh hình. D. Th ch anh. 2: Khoanh tròn vào lo i than khi đ t to nhi u nhi t nh t (khi đ t cùng m t lư ng như nhau), trong các lo i than m và than g sau: A. Than g . B. Than bùn. C. Than antraxit. D. Than đá. 3: Khoanh tròn cách đúng nh t đ đi u ch than c c trong các cách sau: A. Nung than đá nhi t đ kho ng 1000 - 12000C trong đi u ki n n a th i gian đ u không có không khí, n a th i gian sau có không khí. B. Nung than đá nhi t đ kho ng 1000 - 12000C ngoài không khí. C. Nung than g ngoài không khí. D. Nung than đá ho c than antraxit nhi t đ kho ng 1000 - 12000C trong đi u ki n không có không khí. 4: Khoanh tròn l i gi i thích đúng trong các l i gi i thích sau: Thành ph n c a v a vôi g m: vôi tôi, cát, nư c, … . Ngư i ta dùng v a vôi đ k t dính các viên g ch, viên đá l i v i nhau. Nguyên nhân c a s k t dính đó là: A. Do s tương tác gi a vôi v i khí CO2 có trong khí quy n và s tương tác gi a cát v i vôi t o nên các mu i CaCO3, CaSiO3. B. Do nư c hút vôi, cát, g ch, đá l i v i nhau. C. Trên b m t c a g ch, đá có các l nh nên đã hút h n h p g m vôi, cát, nư c vào đó. D. Do l c hút c a trái đ t đã hút v a vôi v i g ch, đá l i v i nhau. 5: Khoanh tròn mu i dùng đ làm b t n trong s các mu i sau: A. NH4HCO3. Na2CO3. C. NaHCO3. D. (NH4)2CO3. 6: Khoanh tròn vào hoá ch t dùng đ nh n bi t 4 ch t b t riêng bi t màu tr ng là : Na2CO3, Na2SO4, BaCO3, BaSO4: A. Dùng H2O. B. Dùng HCl và H2O. C. Dùng CO2 và H2O. D. Dùng NaOH và H2O. 7: Khoanh tròn phương trình ph n ng trong đó silic đóng vai trò là ch t oxi hoá trong các phương trình ph n ng sau nhi t đ cao: A. Si + O2 → SiO2. B. Si + 2Mg → Mg2Si. C. Si + C → SiC. D. Si + 2Cl2 → SiCl4. 8: Thành ph n hoá h c g n đúng c a thu tinh là: A. Na2O.CaO.6SiO2. B. Na2O.6CaO.SiO2. C.K2O.CaO.Na2O.SiO2. D. a2O.5Al2O3.CaO. 9: Th tích NaOH 2M t i thi u c n đ h p th h t 2 lít CO2 27,30C và 1,232 atm tphe là: A. 50 ml. B. 100 ml. C. 75 ml. D. 150 ml. 10: Nung nóng hoàn toàn 20g h n h p 2 mu i NaHCO3 và Na2CO3 thu đư c 2,24 lít CO2 (đktc). Thành ph n % theo kh i lư ng c a Na2CO3 trong h n h p là: A. 10%. B. 16%. C. 21%. D. 22,5%. 11: Nung 20g h n h p g m CaCO3 và NaCl thu đư c 2,24 lít khí đktc. Kh i lư ng c a CaCO3 trong h n h p là: A. 10g. B. 11g.
 7. C. 15g. D. 12g. 12: Dùng CO đ kh hoàn toàn 2,88g h n h p g m Fe, FeO, Fe2O3 thu đư c 2,24g ch t r n. M t khác cùng lư ng h n h p trên tác d ng v a đ v i 100ml dd HCl thu đư c 224 ml khí (đktc). N ng đ mol/l c a dd HCl là: A. 1M B. 1,5M C. 2M D. 0,5M 13: Hãy khoanh tròn dãy hoá ch t c n thi t đ ti n hành thí nghi m “tính kh c a CO” trong dãy các hoá ch t sau: A. H2SO4 đ c, HCOOH bão hoà, CaO, dd NaOH. B. H2SO4 đ c, HCOOH đ c, CuO, dd KOH. C. H2SO4 đ c, HCOOH đ c, CuO, dd Ca(OH)2. D. HCl đ c, HCOOH đ c, Fe2O3, dd Ca(OH)2. 14: Khoanh tròn dãy hoá ch t c n thi t đ ti n hành thí nghi m “Tính ch t hoá h c c a khí CO2 và axit H2CO3”. A. H2SO4 đ c, CaCO3, quỳ tím, nư c c t. B. HCl đ c, CaCO3, quỳ tím, nư c c t, dd NaHCO3. C. HCl đ c, CaCO3, quỳ tím, nư c c t. D. H2SO4 loãng, CaCO3, quỳ tím, nư c c t. 15: Khoanh tròn hoá ch t c n thi t đ ti n hành thí nghi m “S bi n đ i c a CaCO3 thành Ca(HCO3)2 và ngư c l i”: A. CaCO3 m nh, CaCO3 b t, phenolphtalein. B. HCl đ c, CaCO3, nư c vôi trong, dd NaHCO3. C. HCl đ c, CaCO3, nư c vôi trong, phenolphtalein. D. HCl đ c, CaCO3, nư c vôi trong. 16: Khoanh tròn l i gi i thích đúng cho hi n tư ng sau: Khi m bình nư c ng t có ga l i có nhi u bóng khí thoát ra vì: A. Trong s n xu t nư c ng t ngư i ta dùng áp l c l n đ ép khí CO2 hoà tan vào nư c, sau đó n p vào bình và đóng kín l i, khi m bình nư c ng t áp su t ngoài không khí th p hơn áp su t trong bình nư c ng t nên khí CO2 bay vào không khí. B. Vì CO2 tan trong nư c, khi s n xu t nư c ng t thì khí CO2 trong không khí tan vào nư c ng t. Khi m bình nư c ng t ra l p t c khí CO2 bay vào không khí. C. Vì các ch t trong nư c ng t ph n ng v i nhau sinh ra CO2, khi m bình nư c ng t ra thì khí CO2 bay vào không khí. D. Do trong quá trình s n xu t nư c ng t các khí trong không khí đã hoà tan vào nư c ng t. Vì v y khi m bình nư c ng t ra thì các khí này thoát ra ngoài không khí do có s chênh l ch áp su t gi a không khí và trong bình nư c ng t. 17: Khoanh tròn gi i thích đúng trong s các sau: Ngư i ta dùng NH4HCO3 đ làm b t n vì khi b nhi t phân s t o ra các ch t khí: A. Nitơ, hiđro, CO2. B. NH3, CO2, H2O. C. Nitơ, hiđro, O2. D. CO2, NH3, H2. 18: Hãy l a ch n bi n pháp thích h p đ d p t t đám cháy c a kim lo i Na trong s các bi n pháp sau: A. Dùng khí CO2. B. Dùng H2O. C. Dùng cát. D. Dùng khăn ư t ph lên. 19: Khoanh tròn đáp s đúng c a bài toán sau: Nung 10gam h n h p g m CaCO3 và NaCl thu đư c 7,8 gam ch t r n khan. Kh i lư ng c a CaCO3 trong h n h p là: A. 6g B. 7g C. 5g D. 8g 20: Trong s các đơn ch t đư c t o thành b i các nguyên t nhóm cacbon, các kim lo i là: A. Cacbon và silic. B. Thi c và chì.
 8. C. Silic và gecmani. D. Silic và thi c. 21: Khoanh tròn vào ph n ng ch ng minh tính oxi hoá c a cacbon: A. C + O2 → CO2. B. C + 2CuO → 2Cu + CO2. C. 3C + 4Al → Al4C3. D. C + H2O → CO + H2. 22: Khoanh tròn vào đi u nh n đ nh không đúng đ i v i ph n ng gi a cacbon monooxit và oxi. A. To nhi t. B. Kèm theo s gi m th tích. C. Không x y ra nhi t đ thư ng. D. C n có xúc tác. 23: Dd nư c c a mu i A làm quỳ tím ng màu xanh, còn dd nư c c a mu i B không làm đ i màu quỳ tím. Tr n l n dd c a hai mu i l i thì xu t hi n k t t a. A và B có th là: A. BaCl2 và K2SO4. B. K2CO3 và Ba(NO3)2. C. KOH và FeCl3. D. Na2CO2 và KNO3. 24: Khoanh tròn vào h p ch t trong đó silic th hi n s oxi hoá cao nh t trong các h p ch t sau: A. SiO B. SiO2 C. SiH4 D. Mg2Si 25: M t lo i thu tinh ch a 13% Na2O; 11,7% CaO và 75,3% SiO2 v kh i lư ng. Thành ph n c a lo i thu tinh này bi u di n dư i d ng h p ch t c a các oxit là: A. 2Na2O.CaO.6SiO2 C. Na2O.CaO.6SiO2 B. 2Na2O.6CaO.SiO2 D. Na2O.6CaO.SiO2 26: M t lo i thu tinh dùng đ ch t o d ng c nhà b p có thành ph n kh i lư ng như sau: SiO2 - 75%; CaO - 9%; Na2O - 16%. Trong lo i thu tinh này 1 mol CaO k t h p v i: A. 1,6 mol Na2O và 7,8 mol SiO2 B. 1,6 mol Na2O và 8,2 mol SiO2 C. 2,1 mol Na2O và 7,8 mol SiO2 D. 2,1 mol Na2O và 8,2 mol SiO2 27: Hãy khoanh tròn vào đáp án đúng: Các silicat c a canxi có thành ph n: CaO - 73,7%; SiO2 - 26,3% và CaO - 65,1%; SiO2 - 34,9% là nh ng thành ph n chính c a ximăng Pooclăng. Trong m i h p ch t silicat trên, 1 mol SiO2 k t h p v i: A. 3 và 2 mol CaO. C. 2 và 3 mol CaO. B. 3 và 1,5 mol CaO. D. 2,8 và 2 mol CaO. 28: Cho khí CO2 tan vào nư c c t có pha vài gi t quỳ tím. Màu c a dd chuy n thành: A. Xanh. B. Tím. C. Đ . D. Không màu. 29: H p ch t khí v i hiđro c a m t nguyên t có d ng RH4. Oxit cao nh t c a nó ch a 53,3% oxi v kh i lư ng. Nguyên t đó là: A. Silic. B. Clo. C. Lưu huỳnh. D. Cacbon. 30: Khi đ t cháy h n h p khí SiH4 và CH4 thu đư c m t s n ph m r n cân n ng 6 gam và s n ph m khí. Cho s n ph m khí đó đi qua dd NaOH l y dư thu đư c 31,8 gam mu i khan. Thành ph n % th tích c a h n h p khí là: A. 33,33% SiH4 và 66,67% CH4. B. 25% SiH4 và 75%CH4. C. 66,67% SiH4 và 33,33% CH4. D. 75% SiH4 và 25% CH4. 31. Ngư i ta thư ng dùng cát (SiO2) làm khuôn đúc kim lo i. Đ làm s ch hoàn toàn nh ng h t cát bám trên b m t v t d ng làm b ng kim lo i có th dùng dd nào sau đây?
 9. A. Dd HCl. B. Dd HF. C. Dd NaOH loãng. D. Dd H2SO4. 32. Khái ni m nào sau đây là khác lo i? A. Đ ng v . B. Thù hình. C. Công th c phân t . D. Đơn ch t. 33. Lư ng CO2 trong không khí đư c đi u ti t b i: A. cây xanh. B. cân b ng hoá h c gi a CO2, CaCO3 và Ca(HCO3)2 trong nư c bi n. C. h n ch s d ng các nhiên li u hoá th ch theo công ư c qu c t . D. c A, B và C đ u đúng. 34. Hi u ng nhà kính là hi n tư ng Trái đ t đang m d n lên, do các b c x có bư c sóng dài trong vùng h ng ngo i b gi l i, mà không b c x ra ngoài vũ tr . Ch t khí nào sau đây là nguyên nhân gây ra hi u ng nhà kính? A. H2. B. N2 C. CO2. D. O2. 35. H u qu c a vi c Trái đ t đang m d n lên là hi n tư ng băng tan hai c c. Các núi băng xưa kia, nay ch còn là các ch m băng Hãy l a ch n nh ng nh hư ng có th x y ra khi Trái đ t m lên, trong s các d báo sau: A. Nhi u vùng đ t th p ven bi n s b nh n chìm trong nư c bi n. B. Khí h u Trái đ t thay đ i. C. Có nhi u tr n bão l n như bão Katrina. D. A, B, C đ u đúng. 36. Kim cương và than chì là các d ng thù hình c a nguyên t cacbon. Kim cương c ng nh t trong t nhiên, trong khi than chì m m đ n m c có th dùng đ s n xu t lâi bút chì 6B, dùng đ k m t. Đi u gi i thích nào sau đây là đúng? A. Kim cương có c u trúc tinh th d ng t di n đ u, than chì có c u trúc l p, trong đó kho ng cách gi a các l p khá l n. B. Kim cương có liên k t c ng hoá tr b n, than chì thì không. C. Đ t cháy kim cương hay than chì nhi t đ cao đ u t o thành khí cacboniC. D. M t nguyên nhân khác. 37. Cacbon vô đ nh hình đư c đi u ch t than g hay gáo d a có tên là than ho t tính. Tính ch t nào sau đây c a than ho t tính giúp cho con ngư i ch t o các thi t b phòng đ c, l c nư c? A. Đ t cháy than sinh ra khí cacbonic. B. H p ph các ch t khí, ch t tan trong nư c. C. Kh các ch t khí đ c, các ch t tan trong nư c. D. T t c các phương án A, B, C. 38. Khi xét v khí cacbon đioxit, đi u kh ng đ nh nào sau đây là sai? A. Ch t khí không màu, không mùi, n ng hơn không khí. B. Ch t khí ch y u gây ra hi u ng nhà kính. C. Ch t khí không đ c, nhưng không duy trì s s ng. D. Ch t khí dùng đ ch a cháy, nh t là các đám cháy kim lo i. 39. Ch t khí cacbon monoxit có trong thành ph n lo i khí nào sau đây? A. Không khí. B. Khí t nhiên. C. Khí m d u. D. Khí lò cao. 40. Mùa đông, khi m t đi n lư i qu c gia, nhi u gia đình ph i s d ng đ ng cơ điezen đ phát đi n, ph c v nhu c u th p sáng, ch y tivi...T i sao không nên ch y đ ng cơ điezen trong phòng đóng kín các c a? B i vì A. tiêu th nhi u khí O2 sinh ra khí CO2 là m t khí đ c. B. tiêu th nhi u khí O2, sinh ra khí CO là m t khí đ c. C. nhi u hiđrocacbon chưa cháy h t là nh ng khí đ c. D. sinh ra khí SO2. 41. Trong các ph n ng hoá h c sau, ph n ng nào sai?
 10. A. 3CO + Fe2O3  3CO2 + 2Fe → o t B. CO + Cl2  COCl2 → C. 3CO + Al2O3  2Al + 3CO2 → o t  2CO2 → o t D. 2CO + O2 42. H p th hoàn toàn 2,24 lit CO2 (đktc) vào dd nư c vôi trong có ch a 0,075 mol Ca(OH)2. S n ph m thu đư c sau ph n ng g m: A. Ch có CaCO3. B. Ch có Ca(HCO3)2 C. C CaCO3 và Ca(HCO3)2 D. Không có c hai ch t CaCO3 và Ca(HCO3)2. 43. M t c c thu tinh đ ng kho ng 20ml nư c c t. Cho m t m u gi y quỳ tím vào c c nư c, màu tím không thay đ i. S c khí cacbon đioxit vào c c nư c, m u gi y chuy n sang màu h ng. Đun nóng c c nư c, sau m t th i gian m u quỳ l i chuy n thành màu tím. Gi i thích nào sau đây là đúng? A. Nư c c t có pH = 7. B. Dd axit H2CO3 có pH < 7. C. Axit H2CO3 không b n, khi đun nóng phân hu thành CO2 và nư c. D. A, B, C đ u đúng. 44. Trong m t bình kín dung tích 16 lit ch a h n h p CO, CO2 và O2 dư. Th tích O2 nhi u g p đôi th tích CO. B t tia l a đi n đ đ t cháy hoàn toàn h n h p, th tích khí trong bình gi m 2 lít (các th tích khí trong bình đư c đo cùng đi u ki n nhi t đ và áp su t). Thành ph n % theo th tích c a CO, CO2 và O2 trong h n h p ban đ u là giá tr nào sau đây: A. 25%, 50% và 25%. B. 15%, 30% và 55%. C. 20%, 40% và 40%. D. 25%, 25% và 50%. 45. Cho 24,4g h n h p Na2CO3, K2CO3 tác d ng v a đ v i dd BaCl2 . Sau ph n ng thu đư c 39,4g k t t a. L c tách k t t a, cô c n dd thu đư c m(g) mu i clorua. V y m có giá tr là: A. 2,66g B. 22,6g C. 26,6g D. 6,26g 46. Công th c phân t CaCO3 tương ng v i thành ph n hoá h c chính c a lo i đá nào sau đây: A. đá đ . B. đá vôi. C. đá mài. D. đá t ong. 47. Tên g i ch t nào sau đây ch a CaCO3 trong thành ph n hoá h c? A. Đôlômit. B. Cácnalit C. Pirit. D. Xiđerit. 48. Xét các mu i cacbonat, nh n đ nh nào sau đây là đúng? A. T t c các mu i cacbonat đ u tan trong nư c. B. T t c các mu i cacbonat đ u b nhi t phân t o ra oxit kim lo i và cacbon đioxit. C. T t c các mu i cacbonat đ u b nhi t phân, tr mu i cacbonat c a kim lo i ki m. D. T t c các mu i cacbonat đ u không tan trong nư c. 49. Cho các ion và ch t sau: 1. HCO3- 2. K2CO3 3. H2O 4. Cu(OH)2 5. HPO4- 6. Al2O3 7. NH4Cl 8. HSO3- Theo Bronsted, ch t, ion lư ng tính là: A. 1, 2, 3 B. 4, 5, 6 C. 1, 3, 5, 6, 8 D. 2, 4, 6, 7 50. Hi n tư ng x y ra khi tr n dd Na2CO3 v i dd FeCl3 là: A. Xu t hi n k t t a màu đ nâu. B. Có các b t khí thoát ra kh i dd.
 11. C. Xu t hi n k t t a màu l c nh t. D. A và B đúng. 51. Ch t nào dư i đây góp ph n nhi u nh t vào s hình thành mưa axit? A. CO2. B. SO2 C. Ozon. D. D n xu t clo c a hiđrocacbon. 52. Xét các c p ch t nào sau đây: 1. CH3COOH + CaCO3 2. C17H35COONa + H2SO4 3. CO2 + dd NaCl 4. C17H35COONa + Ca(HCO3)2 C p không x y ra ph n ng hoá h c là c p nào trong s sau: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 53. Bê tông c t thép là lo i v t li u xây d ng r t quan tr ng, có ng d ng r t r ng rãi. Lí do nào khi n cho vi c ng d ng bê tông c t thép tr nên ph bi n trong công nghi p xây d ng ? A. Thép và bê tông có h s giãn n nhi t b ng nhau. B. Bê tông c t thép là lo i v t li u xây d ng r t b n. C. Bê tông c t thép là lo i v t li u xây d ng r t đ t ti n. D. A, B đ u đúng. 54. Ch t nào sau đây không ph i là nguyên li u c a công nghi p s n xu t xi măng ? A. Đ t sét. B. Đá vôi. C. Cát. D. Th ch cao. 55. Thu tinh là ch t r n có c u trúc vô đ nh hình. Tính ch t nào sau đây không ph i là c a thu tinh? A. Trong su t. B. Không có đi m nóng ch y c đ nh. C. Cho ánh sáng m t trêi đi qua, nhưng gi l i b c x h ng ngo i. D. Thu tinh r n, d o. 56. Công nghi p silicat là ngành công nghi p ch bi n các h p ch t c a silic. Ngành s n xu t nào sau đây không thu c v công nghi p silicat? A. S n xu t đ g m (g ch, ngói, sành, s ). B. S n xu t xi măng. C. S n xu t thu tinh. D. S n xu t thu tinh h u cơ. 57. Boxit nhôm có thành ph n ch y u là Al2O3 l n các t p ch t là SiO2 và Fe2O3. Đ làm s ch Al2O3 trong công nghi p có th s d ng các hoá ch t nào sau đây: A. Dd NaOH đ c và khí CO2. B. Dd NaOH đ c và axit HCl. C. Dd NaOH đ c và axit H2SO4. D. Dd NaOH đ c và axit CH3COOH. 58. Trong các ph n ng hoá h c sau, ph n ng nào sai? A. SiO2 + 4HF → SiF4 + 2H2O B. SiO2 + 4HCl → SiCl4 + 2H2O C. SiO2 + 2C  o t → Si + 2CO D. SiO2 + 2Mg  2MgO + Si o t → 59. Cho các oxit: SiO2, CaO, Fe2O3, CuO, Al2O3. Đ phân bi t t ng oxit trên, ch đư c dùng m t thu c th trong s các ch t sau: A. Dd NaOH. B. H2O. C. Dd HCl. D. Các phương án trên đ u sai.
Đồng bộ tài khoản