intTypePromotion=3

MẪU BÁO CÁO CÔNG TÁC CỦA TỔ CHỨC TỰ QUẢN VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
67
lượt xem
5
download

MẪU BÁO CÁO CÔNG TÁC CỦA TỔ CHỨC TỰ QUẢN VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

MẪU BÁO CÁO CÔNG TÁC CỦA TỔ CHỨC TỰ QUẢN VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (Kèm theo Thông tư số 46/2011/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về bảo vệ môi trường làng nghề)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU BÁO CÁO CÔNG TÁC CỦA TỔ CHỨC TỰ QUẢN VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

  1. PHỤ LỤC 05: MẪU BÁO CÁO CÔNG TÁC CỦA TỔ CHỨC TỰ QUẢN VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (Kèm theo Thông tư số 46/2011/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về bảo vệ môi trường làng nghề) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM UBND XÃ …. TỔ CHỨC TỰ QUẢN VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Độc lập - T ự do - Hạnh phúc -------- ---------------- (Địa danh), ngày ... tháng ... năm ..... BÁO CÁO CÔNG TÁC NĂM … I. Đánh giá chung về thực trạng môi trường II. Tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn theo phân công của UBND cấp xã - Tình hình thu gom, xử lý chất thải, vận hành các công trình thuộc kết cấu về bảo v ệ môi trường làng nghề - Tình hình thu và sử dụng kinh phí phục vụ công tác bảo v ệ môi trường. III. Các vấn đề còn tồn tại IV. Kết luận và kiến nghị TM.Tổ chức tự quản về BVMT Đại diện (Ký, ghi rõ họ tên)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản