Mẫu BÁO CÁO Kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã thực hiện

Chia sẻ: Nguyễn Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
318
lượt xem
17
download

Mẫu BÁO CÁO Kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã thực hiện

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'mẫu báo cáo kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã thực hiện', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu BÁO CÁO Kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã thực hiện

  1. UBND TỈNH (TP) ……….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỞ NỘI VỤ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- --------------- Số: /BC-SNV BÁO CÁO Kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” Năm 201 … (Kèm theo Hướng dẫn số tháng 7 năm 2011 của Bộ Nội vụ) /HD-BNV ngày Số TT Nội dung Số lớp Số học viên Kinh phí I Đào tạo nâng cao trình độ ………… ……………. …………. Đại học, cao đẳng 1 ………… ……………. …………. Ngành ………… ……………. …………. Ngành ………… ……………. …………. …………. ………… ……………. ………….
  2. Trung cấp 2 ………… ……………. …………. Ngành ………… ……………. …………. Ngành ………… ……………. …………. …………. ………… ……………. …………. II Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng ………… ……………. …………. Cán bộ chuyên trách đảng, đoàn thể 1 ………… ……………. …………. Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND và 2 ………… ……………. …………. UBND Công chức chuyên môn 3 ………… ……………. …………. Trưởng Công an xã ………… ……………. …………. Chỉ huy trưởng quân sự xã ………… ……………. …………. Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng ………… ……………. …………. và Môi trường Tư pháp - Hộ tịch ………… ……………. ………….
  3. Tài chính - Kế toán ………… ……………. …………. Văn hóa - Xã hội ………… ……………. …………. Văn phòng - Thống kê ………… ……………. …………. Bồi dưỡng tin học 4 ………… ……………. …………. Bồi dưỡng khác (nếu có) 5 ………… ……………. …………. ……………….. ………… ……………. …………. Hoạt động khác (Hoạt động chỉ đạo, III …………. điều hành, quản lý, kiểm tra, hội nghị …) ............... ............... Tổng cộng ………… ……………. …………. ………., ngày … tháng … năm 201 … GIÁM ĐỐC (Ký tên, đóng dấu)
Đồng bộ tài khoản