MẪU BIÊN BẢN KIỂM TRA KHAI THÁC LÂM SẢN

Chia sẻ: Thai Hau Tu Hy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
206
lượt xem
16
download

MẪU BIÊN BẢN KIỂM TRA KHAI THÁC LÂM SẢN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu số 04: Biên bản kiểm tra khai thác lâm sản, ban hành kèm theo Thông tư số 01/2012/TT-BNN ngày 4/01/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU BIÊN BẢN KIỂM TRA KHAI THÁC LÂM SẢN

  1. Mẫu số 04: Biên bản kiểm tra khai thác lâm sản, ban hành kèm theo Thông tư số 01/2012/TT-BNN ngày 4/01/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ……………….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ………………… Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- ---------------- BIÊN BẢN KIỂM TRA KHAI THÁC LÂM SẢN Hôm nay, ngày ....... tháng. ..... năm ...………, hồi …... giờ ...................................... Tại: …………………................................................................................................... Chúng tôi gồm: 1)..............................................., chức vụ: .........................., đơn vị: ........................ 2)...................…………………, chức vụ: ......................…, đơn vị: ............................ 3)...................…………………, chức vụ: .........................., đơn vị: ........................... Tiến hành kiểm tra việc khai thác lâm sản của: ......................................................... Địa chỉ:………………………………………………, nghề nghiệp:…………………....... CMND số: .............................; ngày cấp ........................., nơi cấp ........................... Nội dung kiểm tra: 1) Kiểm tra hồ sơ khai thác.....................................................…................................. ................................................................…................................................................. ................................................................…................................................................. 2) Kiểm tra hiện trường khai thác................................................................................ ................................................................…................................................................. ................................................................…................................................................. 3) Kiểm tra lâm sản sau khai thác................................................................................ ................................................................….................................................................
  2. ................................................................…................................................................. Kết luận sau kiểm tra: ................................................................…................................................................. ................................................................…................................................................. Sau khi đọc lại biên bản, những người có tên nêu trên cùng nghe, công nhận đúng, ký và ghi rõ họ tên vào biên bản. Biên bản lập thành 3 bản, giao cho người/ tổ chức được kiểm tra một bản./. CÁ NHÂN/TỔ CHỨC ĐƯỢC ĐẠI DIỆN CƠ QUAN KIỂM TRA KIỂM TRA

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản