intTypePromotion=1

Mẫu giấy đăng ký kiểm tra nhà nước chất lượng thuốc bảo vệ thực vật xuất/nhập khẩu

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
227
lượt xem
16
download

Mẫu giấy đăng ký kiểm tra nhà nước chất lượng thuốc bảo vệ thực vật xuất/nhập khẩu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Mẫu giấy đăng ký kiểm tra nhà nước chất lượng thuốc bảo vệ thực vật xuất/nhập khẩu (Ban hành kèm theo Quyết định số 124/2001 QĐ-BNN ngày 26/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu giấy đăng ký kiểm tra nhà nước chất lượng thuốc bảo vệ thực vật xuất/nhập khẩu

  1. Mẫu giấy đăng ký kiểm tra nhà nước chất lượng thuốc bảo vệ thực vật xuất/nhập khẩu (Ban hành kèm theo Quyết định số 124/2001 QĐ-BNN ngày 26/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------***------------- GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM TRA NHÀ NƯỚC CHẤT LƯỢNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT XUẤT/NHẬP KHẨU (Chỉ có giá trị để làm thủ tục hải quan và đến ngày ...... tháng .......năm ......) Kính gửi: Tên cơ quan kiểm tra Nhà nước thuốc bảo vệ thực vật xuất nhập khẩu Địa chỉ: Điện thoại: Fax: Doanh nghiệp: Địa chỉ: Điện thoại: Fax: Đăng ký kiểm tra chất lượng thuốc bảo vệ thực vật sau: STT TÊN HÀNG MÃ SỐ XUẤT LƯỢNG ĐƠN VỊ GHI CHÚ XỨ HÀNG TÍNH Đăng ký kiểm tra lô hàng nói trên tại địa điểm (địa điểm, sơ đồ kho lưu chứa thuốc bảo vệ thực vật để kiểm tra): Hồ sơ kèm theo gồm có: - Hợp đồng số: - Lược khai hàng hóa số: - Hóa đơn số: - Giấy CNCL/ATVS số: - Vận đơn số: - Giấy chứng nhận xuất xứ: Giấy phép nhập khẩu (đối với thuốc bảo vệ thực vật hạn chế sử dụng):
  2. Chúng tôi xin cam đoan và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật: 1. Giữ nguyên trạng hàng hóa tại địa điểm đăng ký trên và xuất trình hàng hóa cùng hồ sơ Hải quan để .....(Tên cơ quan kiểm tra Nhà nước) thực hiện việc kiểm tra chất lượng lô hàng này. 2. Chỉ đưa hàng hóa vào gia công, sang chai đóng gói, buôn bán, sử dụng khi được (Tên cơ quan kiểm tra Nhà nước) cấp thông báo chứng nhận lô hàng đạt yêu cầu chất lượng. Tên Cơ quan kiểm tra ........., ngày ....... tháng ....... năm ......... Vào sổ đăng ký số: Đại diện doanh nghiệp ........., ngày ....... tháng ....... năm ......... (Ký tên, đóng dấu) (Ký tên, đóng dấu) 2
  3. Phụ lục 2 (Ban hành kèm theo Quyết định số 124/2001 QĐ-BNN ngày 26/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT) Tên cơ quan kiểm tra Nhà CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM nước về chất lượng thuốc Độc lập - Tự do - Hạnh phúc bảo vệ thực vật -------------***------------- Biªn b¶n lÊy mÉu kiÓm tra chÊt l­îng thuèc BVTV Theo giÊy ®¨ng ký kiÓm tra sè:................................................... Ngµy........../.........../........ Tªn chñ hµng:....................................................................................................................... N¬i lÊy mÉu:........................................................................................................................ Thêi gian lÊy mÉu:............................................................................................................... Tªn kiÓm tra viªn:................................................................................................................ 1. Quy ®Þnh vÒ lÊy mÉu: L­îng mÉu lÊy Tªn thuèc Cì l« Ph­¬ng ph¸p ®Ó kiÓm tra Ghi chó b¶o vÖ thùc vËt, tªn ho¹t chÊt (Kg) lÊy mÉu (g, ml) 2. §Æc ®iÓm l« hµng Ký m· hiÖu :...................................................Ngµy s¶n xuÊt:............................................. Quy c¸ch ®ãng gãi:.................................................................................................. .......... ............................................................................................................................................. T×nh tr¹ng mÉu:................................................................................................................... 3. C¸c chØ tiªu yªu cÇu kiÓm tra/thö nghiÖm:.................................................................. Biªn b¶n ®­îc lËp thµnh 02 b¶n cã gi¸ trÞ nh­ nhau, ®· ®­îc c¸c bªn th«ng qua, mçi bªn gi÷ 01 b¶n §¹i diÖn chñ hµng Ng­êi lÊy mÉu 3
  4. (Ký ghi râ hä tªn) (Ký ghi râ hä tªn) Phụ lục 4 (Ban hành kèm theo Quyết định số 124/2001 QĐ-BNN ngày 26/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT) Tên. Logo Cơ quan CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM kiểm tra nhà nước thuốc Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BVTV xuất nhập khẩu -------------***------------- ****** Số:.......................... Hà nội, ngày tháng năm THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA NHÀ NƯỚC CHẤT LƯỢNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT XUẤT, NHẬP KHẢU CERTIFICATE OF QUALITY INSPECTION FOR EXPORT/IMPORT PESTICIDE ( Có giá trị đến ngày........tháng.......năm.........) Tên hàng/Name of goods: Mã số hàng hóa/Code of goods: Ký/Nhãn hiệu hàng hóa/Goods marking: Số lượng, trọng lượng/ Quantity/ volum: Thuộc tờ khai hải quan số/ Goods deeleration number: ngày/date: Đã làm thủ tục hải quan tại hải quan/Customs office: Hợp đồng số/Contract number: Phiếu đóng gói số/ Packing list number: Hóa đơn số/ Invoice number: Giấy chứng nhận xuất xứ số/ Certificate of origin: Vận đơn số/ BL number Doanh nghiệp xuất/ nhập khẩu/ exporter/ importer: Địa chỉ/ address. phone. fax Giấy đăng ký kiểm tra số/ Registration number of quality inspection: Ngày lấy mẫu kiểm tra/ Date of inspection: Tại địa điểm/ Location of inspection: Căn cứ kiểm tra. Specification for inspection: KẾT QUẢ KIỂM TRA/INSPECTION RESULT 4
  5. Chỉ tiêu kiểm tra Quy định Thực tế Hàm lượng hoạt chất Lô hàng đạt yêu cầu chất lượng nhập khẩu The goods are found to be conformity with quality requirements for inport. Nơi nhận/sent to: TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH VÀ KHẢO NGHIỆM - Doanh nghiệp nhập khẩu/Importer THUỐC BVTV (PHÍA BẮC, PHÍA NAM) - Hải quan cửa khẩu/Customs office (Ký, đóng dấu) 5
  6. Phụ lục 3 (Ban hành kèm theo Quyết định số 124/2001 QĐ-BNN ngày 26/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT) Tên cơ quan kiểm tra Nhà CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM nước về chất lượng thuốc Độc lập - Tự do - Hạnh phúc bảo vệ thực vật -------------***------------- ------*------ BIÊN BẢN Về việc vi phạm Quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng thuốc bảo vệ thực vật xuất nhập khẩu Ngày........tháng.......năm........ Tên tôi là:.....................................................Chức vụ:.............................................. Khi kiểm tra lô hàng thuốc bảo vệt thực vật nhập khẩu tại:..................................... Theo Giấy đăng ký kiểm tra về chất lượng thuốc bảo vệ thực vật xuất nhập khẩu số...........................ngày..........tháng.........năm............. Của Doanh nghiệp nhập khẩu:.................................................................................. Địa chỉ:...................................................................................................................... Đã có hành vi, vi phạm Quy định kiểm tra Nhà nước về chất lượng thuốc bảo vệ thực vật xuất nhập khẩu. Nội dung vi phạm: Đánh dấu ( x ) vào ô vi phạm. Lô hàng không để đúng vào kho đã đăng ký với cơ quan kiểm tra Nhà nước Lô hàng không đúng với hồ sơ hải quan ( tên hàng, số lượng...) Lô hàng không còn nguyên trạng. Lô hàng đã đưa vào sử dụng ( toàn bộ, một phần....) Các vi phạm khác ( nêu rõ):.................................................................................. ý kiến của người vi phạm:......................................................................................... Biên bản này lập tại:....................................và được lập thành 03 bản ( 01 bản do cơ quan kiểm tra giữ: 01 bản do chủ hàng giữ: 01 bản chuyển cho Cục Bảo vệ thực vật). Đại diện chủ hàng Người lập biên bản 6
  7. 7
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2