intTypePromotion=1

Mẫu số 1 Tờ trình cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
540
lượt xem
37
download

Mẫu số 1 Tờ trình cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu số 1 Tờ trình cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án Về việc cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án (Tên dự án) Kính gửi: Ủy ban nhân dân ……….(cấp thẩm quyền phê duyệt) Căn cứ…. Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009; Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 và Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu số 1 Tờ trình cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án

  1. Mẫu số 1 Tờ trình cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án TÊN CHỦ ĐẦU T Ư CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - T ự do - Hạnh phúc -------- ---------------- Hà Nội, ngày … tháng … năm … Số: ………../TTr-……. TỜ TRÌNH Về việc cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án (Tên dự án) Kính gửi: Ủy ban nhân dân ……….(cấp thẩm quyền phê duyệt) Căn cứ…. Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009; Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 và Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; (hoặc căn cứ Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ- CP ngày 08/7/1999, Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000, Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003 của Chính phủ đối với dự án đầu tư không xây dựng công trình) Căn cứ Quyết định số /2012/QĐ-UBND ngày …/…/2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng các dự án trên địa bàn Thành phố Hà Nội; Căn cứ…… (Các căn cứ pháp lý khác có liên quan), …. (Chủ đầu tư) … trình Ủy ban nhân dân ….(cấp thẩm quyền phê duyệt), quyết định cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án …. (tên dự án),…, theo những nội dung chủ yếu sau: 1. Tên dự án: 2. Chủ đầu tư: 3. Cơ quan quản lý, sử dụng, khai thác sản phẩm, công trình sau khi đầu tư: 4. Địa điểm đầu tư: (thuyết minh hiện trạng địa điểm đầu tư) 5. Sự cần thiết phải đầu tư: 6. Mục tiêu đầu tư: 7. Quy mô đầu tư: (phân tích và nêu rõ nội dung, quy mô đầu tư dự kiến) 8. Hình thức đầu tư: 9. Tổng mức đầu tư (ước tính): (trong đó có ước chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nếu có) 10. Nguồn vốn đầu tư: 11. Nội dung công tác chuẩn bị đầu tư: 12. Kinh phí chuẩn bị đầu tư: 13. Thời gian thực hiện chuẩn bị đầu tư: (Bắt đầu và kết thúc). (Chi tiết có thuyết minh Đề cương và khái toán công tác chuẩn bị đầu tư kèm theo Tờ trình này).
  2. Kính trình Ủy ban nhân dân ……..(cấp thẩm quyền phê duyệt ) xem xét, quyết định cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án…….(tên dự án)……/. CHỦ ĐẦU T Ư (Ký tên, đóng dấu) Nơi nhận: - Như trên; - Lưu. - H ồ sơ kèm theo: (Các tài liệu liên quan v ề quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, quy hoạch xây dựng)……
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2