intTypePromotion=3

Mẫu số 2.10 Mẫu văn bản của đơn vị đầu mối thẩm định

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
65
lượt xem
3
download

Mẫu số 2.10 Mẫu văn bản của đơn vị đầu mối thẩm định

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'mẫu số 2.10 mẫu văn bản của đơn vị đầu mối thẩm định', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu số 2.10 Mẫu văn bản của đơn vị đầu mối thẩm định

  1. Mẫu số 2.10 Mẫu văn bản của đơn vị đầu mối thẩm định CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐƠN VỊ ĐẦU MỐI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc THẨM ĐỊNH ––––– ––––––––––––––––––––––––– Số :........../............... tháng năm.... V/v: Báo cáo thẩm định ……… ….., ngày Kính gửi : ……………….. Căn cứ Quy chế Quản lý đầu tư hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin….; …. (Tên đơn vị đầu mối thẩm định) đã nghiên cứu Dự án khả thi/Báo cáo nghiên cứu khả thi/BCĐT ................(tên BCĐT) do..........(tên cơ quan tư vấn lập dự án) lập và tờ trình số........./TTr-.......ngày...../...../...... của.........(tên cơ quan chủ đầu tư);................(tên đơn vị đầu mối thẩm định) có ý kiến như sau : 1. Về chủ trương đầu tư :................................................................................ 2. Về mục tiêu đầu tư :.................................................................................... 3. Sự phù hợp với quy hoạch :..........................................................................
  2. 4. Nội dung dự án :......................................................................................... 5. Các nhận xét, đánh giá :..............(Có đánh giá về tính khả thi của dự án). 6. Kiến nghị (nếu có) :................................................................................../. Nơi nhận: Đơn vị đầu mối thẩm định - Như trên; (Thủ trưởng cơ quan ký, đóng dấu) - Lưu.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản