Mẫu số 6.5 Mẫu báo cáo giải pháp kỹ thuật công nghệ

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
98
lượt xem
8
download

Mẫu số 6.5 Mẫu báo cáo giải pháp kỹ thuật công nghệ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'mẫu số 6.5 mẫu báo cáo giải pháp kỹ thuật công nghệ', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu số 6.5 Mẫu báo cáo giải pháp kỹ thuật công nghệ

  1. Mẫu số 6.5 Mẫu báo cáo giải pháp kỹ thuật công nghệ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ––––––––––––––––––––––––––– BÁO CÁO GIẢI PHÁP KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ Kính gửi:…………………………… 1. Tên dự án: ............................................................................................................ 2. Tính chất dự án: □ Hạ tầng kỹ thuật □ Phần mềm ứng dụng □ Hỗn hợp 3. Giải pháp kỹ thuật công nghệ chính: ................................................................... a) Hạ tầng kỹ thuật Đặc điểm Giải pháp Công nghệ STT (nếu có) [1] [2] [3] [4]
  2. Kiến trúc hệ thống □ 1 Ngang hàng (peer to peer) Tập trung □ □ Phân tán Bán tập trung □ Tích hợp hệ thống 2 An toàn, bảo mật 3 Sao lưu, phục hồi 4 Cân bằng tải (Load 5 balancing) Xử lý nhóm (Cluster) 6 Quản lý, tối ưu tài nguyên 7 hệ thống Ghi chú: [1] Đánh số thứ tự các đặc điểm của hệ thống. [2] Đặc điểm hay tính năng của hệ thống. [3] Đánh dấu “X” vào ô vuông hoặc ghi tên giải pháp. [4] Ghi tên công nghệ chính (nếu có) cho giải pháp lựa chọn.
  3. b) Phần mềm ứng dụng và hỗn hợp Đặc điểm Giải pháp Công nghệ/Công cụ STT (nếu có) [1] [2] [3] [4] Loại hệ thống Hệ thống xử lý giao dịch □ 1 Hệ thống thông tin quản lý □ Hệ thống hỗ trợ ra quyết □ định Hệ thống chuyên gia □ Hệ thống tự động văn phòng □ Hệ thống báo cáo nghiệp vụ □ thông minh (Business Intelligence) Kiểu ứng dụng Ứng dụng phục vụ người □ 2 dùng cuối qua giao diện Web (Web based application) Ứng dụng phục vụ người □ dùng cuối qua giao diện cửa sổ của máy trạm (Desktop
  4. Đặc điểm Giải pháp Công nghệ/Công cụ STT (nếu có) based application) Mô hình hệ thống □ 3 Client/Server Nhiều lớp (Multi-layer) □ Xử lý ngang hàng □ □ Kiến trúc hệ thống □ 4 Ngang hàng (peer to peer) Tập trung □ □ Phân tán Bán tập trung □ Phương pháp thiết kế Hướng cấu trúc □ 5 Hướng đối tượng □ □ Khác Thiết kế giao diện 6 Tích hợp hệ thống Dữ liệu □ 7
  5. Đặc điểm Giải pháp Công nghệ/Công cụ STT (nếu có) Ứng dụng □ Quy trình nghiệp vụ □ Giao diện người dùng □ An toàn, bảo mật Xác thực tên/mật khẩu □ 8 Chữ ký số □ □ Khác Sao lưu, phục hồi 9 Cân bằng tải (Load 10 balancing) Xử lý nhóm (Cluster) 11 Quản lý, tối ưu tài 12 nguyên hệ thống Ghi chú: [1] Đánh số thứ tự các giải pháp sử dụng. [2] Đặc điểm hay tính năng của hệ thống.
  6. [3] Đánh dấu “X” vào ô vuông hoặc ghi tên giải pháp. [4] Ghi tên công nghệ chính cho giải pháp lựa chọn hoặc t ên công cụ để thực hiện. …., ngày……. tháng ……. năm……. NGƯỜI LẬP BIỂU THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản