intTypePromotion=1
ADSENSE

MẪU THÔNG BÁO Về việc sản phẩm được tiếp tục sản xuất, lưu thông

Chia sẻ: Bèo Bánh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

46
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu 10. TBTTSX 16/2012/TT-BKHCN TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN TÊN CƠ QUAN KIỂM TRA -------Số: /TB-…. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------………, ngày tháng năm 20.. THÔNG BÁO Về việc sản phẩm được tiếp tục sản xuất, lưu thông Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007; Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU THÔNG BÁO Về việc sản phẩm được tiếp tục sản xuất, lưu thông

  1. Mẫu 10. TBTTSX 16/2012/TT-BKHCN TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÊN CƠ QUAN KIỂM TRA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- ---------------- Số: /TB-…. ………, ngày tháng năm 20.. THÔNG BÁO Về việc sản phẩm được tiếp tục sản xuất, lưu thông Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007; Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Căn cứ Thông tư số 16/2012/TT-BKHCN ngày 27 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra chất lượng sản phẩm trong sản xuất; Căn cứ ….… (1); Căn cứ đề nghị của (tên cơ sở sản xuất)…; Căn cứ Thông báo kết quả thử nghiệm mẫu số ngày Xét đề nghị của trưởng đoàn kiểm tra…., THÔNG BÁO 1. Sản phẩm (tên sản phẩm, ký hiệu/mã hiệu…): của (tên cơ sở sản xuất), địa chỉ: ………………. được tiếp tục sản xuất, lưu thông. 2. (Tên cơ sở sản xuất) có trách nhiệm thực hiện Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, duy trì đảm bảo sản xuất sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn công bố áp dụng/quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN KIỂM TRA Nơi nhận: (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) - Cơ sở sản xuất; - Cơ quan liên quan (để phối hợp); - Lưu: VT,… ____________ (1) Chức năng, nhiệm vụ cơ quan kiểm tra.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2