intTypePromotion=1
ADSENSE

MẪU Về việc thẩm định, phê duyệt hồ sơ quy hoạch nông thôn mới của xã ….., huyện … và ban hành Quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch

Chia sẻ: Bèo Bánh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

110
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

MẪU 05 ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ..... ____________ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _________________________ Số /TTr-UBND ......., ngày TỜ TRÌNH tháng năm 2012 Về việc thẩm định, phê duyệt hồ sơ quy hoạch nông thôn mới của xã ….., huyện … và ban hành Quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP ngày 28/10/2008 của Chính phủ ban hành...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU Về việc thẩm định, phê duyệt hồ sơ quy hoạch nông thôn mới của xã ….., huyện … và ban hành Quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch

  1. MẪU 05 ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM XÃ ..... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ____________ _________________________ Số /TTr-UBND ......., ngày tháng năm 2012 TỜ TRÌNH Về việc thẩm định, phê duyệt hồ sơ quy hoạch nông thôn mới của xã ….., huyện … và ban hành Quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP ngày 28/10/2008 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 xác định nhiệm vụ xây dựng “Chương trình Mục tiêu Quốc gia về nông thôn mới”; Căn cứ Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ v/v ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới; Căn cứ Thông tư Liên tịch số 13/2011/TTLT-BXD-NNPTNT-TN&MT ngày 28 tháng 10 năm 2011 của các Bộ: Xây dựng, NN&PTNT, TNMT; … Căn cứ Quyết định số …… của UBND huyện về việc phê duyệt (bổ sung) hồ sơ Nhiệm vụ – Dự toán kinh phí lập quy hoạch xã nông thôn mới của xã … UBND xã... đề nghị thẩm định, phê duyệt hồ sơ quy hoạch xây dựng nông thôn mới của xã và ban hành bản quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch (kèm theo Tờ trình); với các nội dung cơ bản, như sau: I. Tên hồ sơ : Quy hoạch Nông thôn mới xã …, huyện… II. Các nội dung lập quy hoạch: 1. Vị trí và quy mô quy hoạch: a) Ranh giới, quy mô diện tích: Trích có chọn lọc mục 1, Chương II của hồ sơ quy hoạch. b) Quy mô và cơ cấu dân số, lao động của xã theo từng giai đoạn quy hoạch.
  2. Trích có chọn lọc mục 2.2 của Chương IV 2. Mục tiêu: Trích chọn lọc các nội dung tại Chương I, theo các tiết cụ thể sau, - Về các nội dung liên quan việc cụ thể định hướng phát triển KT -XH. - Về các nội dung liên quan đưa ra các cơ sở pháp lý cho việc lập đề án, dự án đầu tư. - Về các nội dung liên quan việc định hướng sản xuất, hình thức tổ chức sản xuất, sinh sống, hệ thống công trình công cộng, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng phục vụ sản xuất toàn xã. 3. Các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất: Trích dẫn các các bảng tại 2.2; Chương IV. Theo các điểm: a) Diện tích, cơ cấu các loại đất ( bảng 12, Phụ lục 02 hồ sơ mẫu); b) Diện tích đất chuyển mục đích sử dụng (bảng 13, Phụ lục 02 hồ sơ mẫu); c) Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng (bảng 14, Phụ lục 02 hồ sơ mẫu). 4. Cơ cấu phân khu chức năng, tổ chức không gian đồ án quy hoạch: a) Cơ cấu phân khu chức năng: - Yêu cầu và nguyên tắc: + Nêu các yêu cầu, nguyên tắc, định hướng giải pháp tổ chức không gian kiến trúc. Trích tại mục 1.1, Chương IV. + Nêu hình thức tổ chức cơ cấu không gian chung toàn xã (tại tiết (-) một- phần phương án chọn, mục 1.1, Chương IV). - Định hướng giải pháp tổ chức không gian Mô tả các phân vùng chức năng chính của xã, (tại tiết (-) hai của mục 1.1, Chương IV) bao gồm: + Khu vực trung tâm xã… + Các không gian có chức năng ở ... + Các không gian có chức năng sản xuất và phục vụ sản xuất. Cụm công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp (nếu có). Cùng các chỉ tiêu về đất đai, bảo vệ môi trường của từng khu vực sản xuất. + Các khu vực, điểm bố trí công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đầu mối của xã. + Các khu vực có khả năng phát triển, hạn chế phát triển; khu vực cấm xây dựng; khu vực đặc thù dành cho các mục đích khác (quốc phòng, du lịch, di tích lịch sử...). b) Trung tâm xã: - Vị trí, ranh giới quy mô: Nêu vị trí, qui mô diện tích,… (trích dẫn tiết (-) một, mục 6.1, điểm 6, Chương IV hồ sơ quy hoạch mẫu).
  3. - Yêu cầu xây dựng, các chỉ tiêu chi tiết của các công trình công cộng, dịch vụ và cây xanh. Trích dẫn các tiết còn lại của mục 6.1, điểm 6, Chương IV của hồ sơ quy hoạch mẫu. c) Định hướng phân bổ hệ thống dân cư: - Mô tả hệ thống thôn với các quy mô về dân số, số hộ, trung tâm thôn, định hướng cải tạo, chỉnh trang, nâng cấp các công trình văn hoá, thể dục thể thao, thương mại, dịch vụ, khuôn viên nhà ở, - Mô tả các chỉ tiêu về đất đai và hạ tầng kỹ thuật, bảo vệ môi trường của từng thôn hoặc khu dân cư mới, Kiểm tra, trích dẫn mục 4.1 và 4.2, điểm 4, Chương IV của hồ sơ quy hoạch mẫu. d) Quy hoạch sản xuất: Nội dung xác định phạm vi ranh giới, quy mô từng loại hình sản xuất. Theo hình thức kiểm tra, trích dẫn điểm 3, Chương IV của hồ sơ quy hoạch mẫu. 5. Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật: Mô tả các nội dung cơ bản về quy hoạch giao thông; san nền - thoát nước; cấp nước; cấp điện; thoát nước thải, vệ sinh môi trường, nghĩa trang. Kiểm tra, trích các nội dung cơ bản của điểm 5, Chương IV của hồ sơ quy hoạch mẫu. Chú ý mô tả hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cơ sở vật chất phục vụ sản xuất. 6. Tổng hợp chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật, đất đai: Nội dung trích dẫn các bảng 9, 10, 15, 16, 17, 18 của Phụ lục 02 của hồ sơ mẫu quy hoạch; cùng các nội dung diễn giải chính. 7. Danh mục các dự án ưu tiên Trích dẫn mục 7.1, điểm 7, Chương IV của hồ sơ quy hoạch mẫu. 8. Tiến độ, giải pháp tổ chức thực hiện đồ án quy hoạch xây dựng: Trích dẫn mục 7.2, điểm 7, Chương IV của hồ sơ quy hoạch mẫu. II. Kiến nghị - Trích, nêu các nội dung tại Chương V của hồ sơ quy hoạch mẫu. - Nêu các đề nghị các phòng chức năng (tổ công tác quy hoạch) của huyện kiểm tra; UBND huyện xem xét, phê duyệt hồ sơ . Kính trình./. Nơi nhận: - UBND huyện…(để trình); - Các phòng KTHT, TNMT, NNPTNT(để kiểm tra); - Luu ....
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2