MÉT VUÔNG

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
217
lượt xem
18
download

MÉT VUÔNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Hình thành biểu tượng về đơn vị diện tích mét vuông . -Biết đọc,viết và so sánh các số đo diện tích theo đơn vị đo mét vuông. -Biết 1m2= 100 dm2 và ngược lại .Bước đầu giải quyết một số bài toán có liên quan đến m2, dm2, cm2.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MÉT VUÔNG

  1. MÉT VUÔNG I M c tiêu :Giúp hs : - Hình thành bi u tư ng v ơn v di n tích mét vuông . -Bi t c,vi t và so sánh các s o di n tích theo ơn v o mét vuông. -Bi t 1m2= 100 dm2 và ngư c l i .Bư c u gi i quy t m t s bài toán có liên quan n m2, dm2, cm2. II dùng d y h c : Chu n b hình vuông c nh 1m ã chia thành 100 ôvuông, m i ô có di n tích 1dm2 III Các ho t ng d y- h c : Tg Ho t ng c a th y Ho t ng c a trò 1.Bài cũ: - Hai hs lên b ng -Ki m tra các ki n th c cũ trình bày v dm2 và m i quan h gi a dm2 và cm2 2 Bài m i : - Hs l ng nghe . 2.1Gi i thi u mét vuông : Gvgi i thi u : Cùng v i on v cm2, dm2 , o di n tích ngư i ta còn dùng ơn v o mét
  2. vuông . - Hs quan sát s ô 2 - Gv ch hình vuông ã vuông 1dm có trong hình chu n b và nói : Mét vuông là vuông và phát hi n ra m i 2 2 di n tích c a hình vuông có c nh quan h : 1m = 100 dm và dài 1m ngư c l i - Gi i thi u cách c, và vi t mét vuông : mét vuông vi t t t là m2 - Hs t làm bài - Yêu c u hs quan sát hình - Hs nh n xét bài vuông ã chu n b , m s ô c ab n. vuông 1 dm2 có có trong hình vuông . - Ch nh hs c l i nhi u l n : 1m2= 100dm2và - Hai hs làm b ng , c l p làm v . ngư c l i 100dm2= 1m2 - Hs i v ch m 2.2Th c hành : chéo . Bài t p1 : - Nêu yêu c u bài t p,sau - 1Hs c ó yêu c u hs t làm bài . + 200 viên g ch . - Yêu c u hs c k t qu t ng bài , c l p nh n xét , giáo + 200 viên viên ch a bài chung. + 30 x 30 = 900 cm2 Bài 2 : -Lưu ý hs c n lưu ý nm i
  3. quan h gi a các ơn v m2,dm2, cm2 . - Yêu c u hs t làm bài . - Yêu c u hs nh n xét bài - Hs v lên b ng c a b n và ch m ch a chung. cách c t hình c a mình . Bài 3 : - Yêu c u hs c - Giúp hs tìm hi u : + Ngư i ta dùng bao nhêu vi n g ch lót n n? Như v y di n tích căn phòng chính là di n tích c a bao nhiêu viên g ch? + Di n tích m i viên g ch là bao nhiêu ? - Yêu c u hs làm bài . - Yêu c u hs nh n xét bài c a b n., gv ch m ch a chung. Bài 4 - Yêu c u hs nêu yêu c u bài t p . - G i ý hs tìm các cách gi i b ng cách c t hình ã cho thành
  4. các hình ch nh t , tính di n tích t ng hình nh r i tính t ng các di n tích . - G i hs nêu các cách c t hình . - Gv nh n xét . 3. C ng c d n dò : Nh n xét ti t h c.
Đồng bộ tài khoản