Môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh Việt Nam theo đánh giá từ bên ngoài: Lựa chọn các tiêu chí cần cải thiện

Chia sẻ: Văng Bảo Yến | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
19
lượt xem
4
download

Môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh Việt Nam theo đánh giá từ bên ngoài: Lựa chọn các tiêu chí cần cải thiện

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết Môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh Việt Nam theo đánh giá từ bên ngoài: Lựa chọn các tiêu chí cần cải thiện trình bày nghiên cứu về yêu cầu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo thông lệ quốc tế và chuẩn mực toàn cầu, từ đó nhận diện những vấn đề, chỉ số về môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh cần cải thiện trong thời gian tới,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh Việt Nam theo đánh giá từ bên ngoài: Lựa chọn các tiêu chí cần cải thiện

NGHIEN CUfU TRAO DOI<br /> MOI TRl/CfNG KINH DOANH VA NANG LI/C CANH TRANH VIET NAM<br /> THEO DANH GIA TUT BEN NGOAI: Ll/A GHQN CAC CHI TIEU CAN CAI THIEN<br /> Nguyen Dinh Cung*, Nguyen Minh Th^o**<br /> Tron^ thdi gian qua, nhiiu td chue da ddnh gid<br /> De cdi thi^n manh m5 mdi trudng kinh doanh,<br /> vd xip hgng ve mdi truong Mnh doanh vd ndng nang cao vi th6 ndng luc canh tranh quoc gia, vd<br /> life cgnh tranh qudc gia, trong do cd Bdo cdo de cdc ket qua cdi thien trong nudc dugc cae to<br /> Moi irudng Mnh doanh cua Ngdn hdng Thi gi&i chiic qudc te uy tin thiia nhdn doi hdi phdi<br /> vd Bdo cdo ndn^ It^ec cgnh tranh todn cdu eiianghien ciiu day du ve yeu cdu cai thi$n mdi<br /> Diin ddn Mnh te thi gidi. Kit qud cho thdy mdi trudng kinh doanh, ndng cao nang l\ic canh<br /> tru&ng Mnh doanh vd ndng lifc cgnh tranh eua tranh theo thong 1$ quoc te va chudn muc toan<br /> Vi^t Nam dugc ddnh gid a muc khiem tdn, ihdp cau trong dieu ki$n hgi nhap ngay cdng sdu<br /> xa so v&i ede nu&c trong ASEAN 4. Bdi viit nc^ rong. Bdi vi6t ndy phdn tich eachtiuicddnh gid,<br /> nghiin cicu viyeu cdu eai thiin mdi trudng Mnh xhp hgng mdi trudng kinh doanh, ndng luc cgnh<br /> doanh, ndng cao ndng luc egnh tranh qude gia t r ^ tur quan diem ciia hai td chiic cd tam dnh<br /> iheo thdng le qudc ti vd chudn mycc todn cdu tichudng Idn tdi viec l^a chgn chinh sdch cua cae<br /> do nhgn di$n nhicng vdn di, cMsd ve mdi trudng qudc gia, dd Id Diln ddn kinh td the gidi (trong<br /> Mnh doanh vd nang luc cgnh tranh cdn cdi thiin Bdo cao Ndng li;rc canh tranh todn cdu) va Ngan<br /> trong th&i gian t&i.<br /> hdng Thh gidi (trong Bdo cao Mdi trudng kinh<br /> Tir kh6a: M6i tnrcmg kinh doanh, n ^ g l\ic doanh). Bai vilt eung tim hilu chi tiet nhiing<br /> danh gid, xip hang cua cae to chiic ndy ddi vdi<br /> canh tranh quoc gia, c^i each th€ che<br /> Vi$t Nam vd so sdnh vdi nhdm nude ASEAN 4^,<br /> tu dd nhgn dien nhung via dh, chi so ve moi<br /> 1. D^t vin ak<br /> Trong nhiing nam qua, nhn kinh tk nudc ta da trudng kinh doanh va nang luc cgnh tranh cin<br /> c6 nhimg chuyen bien tich c\rc, thuc d4y tang cdi thien. Theo dd, bai vilt duge cdu tnic trong 2<br /> tmdng kinh t8. Nhftng cai Ilii$n vh m5i trudng phin ngodi phdnmddduvd kit lugn: Phan 1 gidi<br /> kinh doanh va nSng luc canh tranh da dugfc cdc thidu vh cdch thiic xip hang mdi trudng kinh<br /> t6 chiic qu6c th ^ nh$n. Dac biet, trong nam doanh cua Ngdn hdng The gidi, nhiing ddnh ^d<br /> 2014, cai each th6 ch8, cdi thi§n moi trudng kinh doi vdi Viet Nam vd nhdn di$n cac ngi dung cdn<br /> doanh da d^t dugc nhiing thanh tuu ddng ke. cdi thi|n. Phin 2 gidi thieu each tilp c$n xSp<br /> QuySn tu do kinh doMih cua doanh nghiep da hang nang l^c cgnh tranh qudc gia cua Diln dan<br /> dugfc md rgng tdi da vh da dugc bao dam mgt kinh tl thi gidi, nhiing ddnh gid ve nang lye<br /> cdch chac chan; cai each thii tuc hanh chinh cgnh tranh va chit lugng thi chl ciia Vi$t Nam,<br /> dugc diy rmmli, nit ngdn quy trinh, giam thdi vd nhdn difin cdc chi tieu can chii trgng.<br /> gian vd chi phi cho doanh nghi&p; miic dO thu$n<br /> Igi cua mdi trudng kinh doanh nhd do da dugc<br /> 2. Mdi trirdng ldnh doanh cua \i^t Nam<br /> cdi thi$n dang kl. Tuy vdy, mdi trudng kinh theo ddnh gia cua Ngan hdng Thi gidi<br /> doanh nudc ta vin cdn bgc lg nliieu han che,<br /> a. Cdch tiip can xip hgng Moi trudng kink<br /> mdc dii cd cai thi$n song miic dg cdn ch|im, xep doanh cuaNgan hdng Thegi&i<br /> h ^ g thdp hem mOt so nudc trong khu v^c, anh<br /> Bdo cdo Mdi trudng kinh doanh (Doing<br /> hudng denfliuhiit ddu tu, hieu qua san xudt kinh Business) cua Ngan hang The gidi la Bao cdo<br /> doanh vd ndng luc cgnh tranh cua n6n kinh te.<br /> kit qud dilu tra, phdn tfch cac quy dinh dp dung<br /> <br /> •Nguyen Binh Cung, Tiln Sy, Vi^n tnrdng Vi^n nghidn c&u Qudn 1^ kinh tS Trunguong.<br /> ••NguylnMinh Thio, Th9cSJ,Ph6tnidngBanM6itni6i^kinhdoanhvinangl\tcc?nhtranh, CIEM.<br /> ^ASEAN 4 ghm Singapore, Malaysia, Philippines v^ Th^ Lan.<br /> <br /> sfgsiuznois)<br /> <br /> '<br /> <br /> QUAN it KINH i f<br /> <br /> Q<br /> <br /> [ W l<br /> <br /> ilCHlgNCi(UTnADB(il<br /> <br /> cho doanh nghiep trong mOt nSn kinh te. DSy \k<br /> bao cao thucmg nien, dugrc NgSn hang ThS gidi<br /> thvtc hi$n tit nSm 2003 tr6n ca sd tSp hpp th6ng<br /> tin tii nhitag thay d6i vi quy djnh phip ly, thii<br /> tyc hSnh chinh vk nhirng tro ngai vi IcJ thujt<br /> trong viec b4t dau hinh thanh, ho^t dong va gi&i<br /> the cua mot doanh ngliifp. BSo cSo dua ra bdng<br /> xip hang tong hop ve moi tnrdng kinh doanh<br /> d\ra trSn cac chi so ve cac quy dinh lien quan t6i<br /> ho^t dpng kinh doanh vS ve bSo ve quySn sd<br /> huu, diic biet ddi vdi cdc doanh nghi?p vvra va<br /> nhd. Gan dSy nhat, Bao cao Mdi trudng kinh<br /> doanh 2015 cua Ngan hdng ThS gidi xip hgng<br /> tong thi ve miic dp thuan lpi kinh doanh theo 10<br /> chi s6 (trong 11 chi sd dupc phan tich) va bao<br /> trim 189 nin kmh te.<br /> Muc tiSu cua Bdo cdo Moi trudng kinh doanh<br /> nhdm cung cSp co sd khdch quan cho viec hieu<br /> <br /> vd cdi thiSn moi tr„e„ ^<br /> j j usn quan tdi<br /> hoat dpng kinh doanh cia i a n h nghi^. Bdo<br /> cdo chi ddnh gid muc «§ c« cdch trong moi Bnh<br /> vvrc chii khong phdi hi|ntr?ng cua Knh vvrc dd,<br /> Bdo cdo cflng khong danh gid toto bo cdc Enh<br /> vvc ciia mdi tnrdng kmh doanh cd dnh hudng<br /> ddn doanh nghifp vd nhd diu tu. Cdc phdt hifn<br /> trong bdocdo nhdm thuc day qua trinh thdo lujn<br /> chinh sdch vd tang cudng nghifn cuu vi ink<br /> hudng ciia cdc quy dinh ddi vdi hoat dfng cua<br /> doanh nghifp tdi kft qud hoat dfng chung cua<br /> cdc nin kinh tl.<br /> Cdc chi so trong Bdo cdo Moi trudng kinh<br /> doanh ciia NgSn hang Thf gidi va tieu chi do<br /> ludng dupc thi hifn trong Bdng 1. Dfj voi chi<br /> tifu Tuyin dvmg lao dfng, tuy dupc phdn tich,<br /> ddnh gid, song khong dupc sii dvmg dl xip<br /> hang.<br /> <br /> Afii-c dpphifc lap va chipMthyec hi0n cdc quy ^nh<br /> Khai sy doanh nghi^<br /> S6fliiityc, thai gian, chi phi vi ygu cau ve v6n tfii fliieu<br /> Cap ph£p xiy dyng<br /> So thil tuc, thdi gian, chi phi<br /> TiSpc$nffi|ii<br /> Sd diu tyc, thai gian, chi phi<br /> Ding k^ quy^n scr hihi tai san<br /> S6 thii tuc, thfri gian, chi phi<br /> Nop thu6<br /> S5 lin n§p thul, th&i gian vi t6ng suit thul<br /> Giao d}ch thuong m^ii qua bien gioi<br /> S6 luoTie chume tur. thfri gian vi chi phi<br /> Hiiu luc cua cdc quy ^nhphdp ty<br /> Quy djnh v6 giao dich bao dim vi h | thdngfliongtin tin<br /> 7 Tiep c^n tin dyng<br /> dung<br /> Muc<br /> dp cong liai vi trach nhifm trong cac giao dich giiia<br /> 8 Bao v | quygn Igi nhi diu tu<br /> cac ben CO ]i€n quan<br /> 1<br /> 2<br /> 3<br /> 4<br /> 5<br /> 6<br /> <br /> 10 Xu ly cac doanh nghi$p mdt kha nSng thanh<br /> toin<br /> <br /> S6 thu tyc, th6i gian vi chi phi giai quylt cic tranh ch^<br /> tbuongmfd<br /> Thai gian, chi phi, kit qui vi miic dO khoi phyc boat dpng<br /> kinh doanh<br /> <br /> 11 Tuyin dyng lao dong<br /> <br /> Muc dp linh boat trong cic quy dinh ve tuyfin dyng<br /> <br /> 9 Thuc thi hop &ha%<br /> <br /> Nguon' T6ng hgp tir Mo dio Moi tmong kinh doanh cua NgSn h ^ g the gidi<br /> <br /> Bdo cdo Mdi trudng kinh doanh thu thap dft<br /> lifu theo each tilp cdn chudn (standard<br /> methodological approach). Hdu hit cdc chi s6<br /> dupc danh gid theo cac tieu chi vf s6 lupng hd<br /> so, thii tvic, thdi gian vd chi phi doanh nghifp<br /> D<br /> <br /> QUiNLYKINHTE<br /> <br /> phdi thvtc hifn. Xip hang Mdi trudng kinh<br /> doanh 2015 dupc tinh todn dvta tren khodng<br /> cdch tdi dilm cao nhit Cdch do ludng nay chi ra<br /> khoang cdch giira mdt nin kinh te tdi cac thdng<br /> If tdt nhdt tren thf gidi vl cdc quy dinh kinh<br /> S£ 65(1+2/2015)<br /> <br /> MDI TRUBNG KIMH DOANH VA NANG l\fC..<br /> <br /> HGHllHCflUTBP"'"^'<br /> <br /> ^^^^<br /> <br /> doanh. Diem sd cao cho thiy mdt mdi tnidng khdi su kinh doanh, bdo ve nhd dau tur, nop thu§,<br /> kinh doanh hieu qud vd thh che phdp ly manh me tiep c$n di$n da d^t ho^c vugt miic du kien; thdi<br /> hon.<br /> gian hodn thdnh thu tyc xuit khdu va nhdp khiu<br /> b. Xep hgng moi tru&ng kinh doanh cua Viit ciing da phdn nao dugc rut ngdn. Tuy da dugc<br /> cdi thien ddng ke so vdi trudc, nhimg x6p h^ng<br /> Nam vd cdc nw&cASEAN4<br /> Theo ddnh gid ciia Ngdn hdng Th6 gidi, tii khi mdi tnrdng kinh doanh cua nudc ta van thap.<br /> xep hang Mdi trudng kinh doanh, nhihig cai Hinh 1 the hien s\r thay ddi vl vi tri xip hang<br /> cdch cua Viet Nam hau hht theo hudng tich cue, mdi trudng kinh doanh ciia Vi?t Nam theo ddnh<br /> gdp phin thiic ddy ho^t ddng kinh doanh. Gdn gia cua Ngdn hang Thi gidi trong hai nam 2014<br /> ddy nhdt, trong Bdo cdo Mdi tnrdng kinh doanh vd 2015. Thii hang chung ciia Vidt Nam nam<br /> 2015, hai cdi each vd Ti6p cgn tin dung va Nop 2015 thap hem 6 bdc so vdi 2014 do 3 chi sd<br /> thue, bdo hiem bit budc ducrc danh gid gdp phdn (Ididi su kinh doanh, tiep cdn tin dung vd Nop<br /> tao thu^ loi cho hoEit d0ng kinh doanh cua thue) giam b|ic. Hdu hit cac chi sd cua Vi^t Nam<br /> doanh nghiep. C\i thi Id, Vi|t Nam dd cdi thien nam 2015 duy tri thii h ^ g ciia ndm 2014. Dilu<br /> he thdng thdng tin tin dung thdng qua thdnh Idp ndy ed the dugc ly^ gidi bdi mpt sd nguyen nhan<br /> Co quan thdng tin tin dyng; gidm chi phi cho nhu: (i) Ngdn hdng The gidi chua ghi nhan<br /> doanh nghiep thdng qua gidm thul thu nhdp nhiing cdi each ciia nudc ta do nhiing cdi cdch<br /> nay mdi dugc thuc hi6n tii giua nam 2014, trong<br /> doanhnghiep.<br /> Ndm 2014, edi each th6 chd, cai thi$n mdi khi sd li$u Ngdn hdng The gidi cap nh|it cho<br /> trudng kinh doanh cua nudc ta da d^t duac nam 2013; (ii) Trong Bao cao Mdi trudng kinh<br /> nhiing thdnh tim dang ghi nh|in. Quy^n tu do doanh 2015, Ngdn hdng thi gidi thay ddi<br /> kinh doanh cua doanh nghidp da dugc md rpng phuang phdp tinh diSm va xep hang, do vay ddn<br /> tdi da va da dugc bdo dam mpt each chac chdn; tdi thay ddi thii hang ciia cac nen kinh te; (iii)<br /> cai cdch thu tuc hdnh chinh dugc ddy m^nh, rut Tuy da c6 cdi cdch tren mgt s6 npi dung nhu ndu<br /> ngan quy trinh, giam thdi gian vd chi phi cho tren, song ede Imh virc cdn l^i chua dugc cdi<br /> doanh nghiep. Mure dd cdi thi§n trong ede chi sd thien dang ke.<br /> Hinh 1. So sdnh xip hang cdc chi s6 Mdi tru-dng kmh doanh cua Viet Nam nam 2014,2015<br /> <br /> Xeph^ng<br /> MTKD<br /> <br /> Khfrisi;<br /> kmh<br /> <br /> C^<br /> ph6p xfiy<br /> <br /> doanh<br /> <br /> d\mg<br /> <br /> •nip cgn<br /> di^<br /> <br /> Dangky<br /> <br /> Ti^cjn<br /> <br /> quyin sd<br /> httutai<br /> <br /> tfndyng<br /> <br /> • 2014<br /> <br /> •<br /> <br /> NQP thu^ Giao djch Thvtc ihi Xu ly cic<br /> \k \Ao thuang mpi<br /> h ^ doanh nghi&p<br /> hiSmbat quabiSngiiSi dfing<br /> mitldii<br /> buQC (Ngop thuong)<br /> n^g thanh t o ^<br /> <br /> 2015<br /> <br /> Ngu^n: So li?u tir Bdo cao Mdi tnr&ng kinh doanh 2014,2015 cila NgSn hang Thi gi6ri<br /> <br /> Stf 65 (1+2/2015)<br /> <br /> QUANLVKINHT^<br /> <br /> D<br /> <br /> I T O l<br /> <br /> HBHIENCOUTBftOBiil<br /> <br /> Hfll TRUflNG KINH DOANH VA NANG l\fC..<br /> <br /> NIU so sanh vdi cdc nudc ASEAN 4, nhm<br /> chung da sd cdc chi tieu ciia Vi^t Nam thip hon<br /> nhilu, nhit Id "Ndp thul vd bdo hilm bdt huge",<br /> "Tilp cdn di$n", va "Xii \f doanh nghiSp mit<br /> khd ndng thanh todn". Nhiing cdi thien vl chi sd<br /> "Khdi s\r kinh doanh", "Bdo v§ nhd diu tu" ciia<br /> Vi$t Nam dugc thuc hi?n trong ndm 2014<br /> nhung chua dugc ghi nh|n trong Bdo cdo Mdi<br /> trudng kinh doanh 2015 nen khodng cdch cdn<br /> <br /> xa so vdi cdc nudc ASEAN 4. Nhin chung, trdn<br /> hau hit cdc chi tieu, Vift Nam k^m hon Thdi<br /> Lan, thua k^m dang kl Malaysia vd k6m nhilu<br /> so vdi Singapore^ Do v^y, chit lugng mdi<br /> trudng kinh doanh cua nudc ta bi xip hsmg thip<br /> hon miic trung binh ASEAN 4. Xip hmig chung<br /> ciia Yi^t Nam thu 78, trong khi trung binh ciia<br /> cdcnudcASEAN41a35(xemHinh2).<br /> <br /> Hinh 2. Thu- hang cfia Vift Nam vd trung binh cdc nudc ASEAN 4<br /> <br /> Xkp bang<br /> <br /> Khdi sv<br /> <br /> Ckp<br /> <br /> Ti^ c$n<br /> <br /> DSng ky<br /> <br /> MTKD<br /> <br /> kinh<br /> <br /> phepxSy<br /> <br /> di$n<br /> <br /> quy^so<br /> <br /> doanh<br /> <br /> d^nig<br /> <br /> TiiIpcgn<br /> ttn dpig<br /> <br /> hOu tM<br /> <br /> Bdov$<br /> <br /> Ngpthue<br /> <br /> Giao djch<br /> <br /> Th^cthi<br /> <br /> Xftiyc^<br /> <br /> nhd diu<br /> <br /> vd bao<br /> <br /> dnrang m^i<br /> <br /> hgp<br /> <br /> doanh i^hi^<br /> <br /> hiem bat qua biSn gidi<br /> <br /> d6ng<br /> <br /> mdt kha ning<br /> <br /> tit<br /> <br /> bupc (Ngo^i thuong)<br /> <br /> • Asean 4<br /> <br /> •<br /> <br /> tiianh<br /> <br /> b)dn<br /> <br /> VietNam<br /> <br /> Ngudn: Tdc gid tinh todn d^a trSn so li^u Bao cdo M6i tni&ng kinh doanh 2015<br /> <br /> Vdi nhfing thay ddi ve chinh sdch trong nan<br /> 2014, dv kiln cac chi s6 dugc ghi nhdn trong<br /> Bdo cao Mdi trudng kinh doanh 2016 nhu sau:<br /> "Bdo v^nhddautoi"tangkhoang 100 bae; "khdi<br /> sukinh doanh" tdng 50 bdc; *tilp c ^ dien" tang<br /> 45 b|lc; chi sd Nop thul va bao hilm bdt budc<br /> tuy cd cdi thifn trong ndm 2014, song do Ngdn<br /> hang Thi gidi thay ddi cdch tinh chi sd nay trong<br /> Bdo cdo 2016, bd sung thSm cdc ndi dung vl<br /> hoan tiiul, thanh tra thue vd khilu n^ thue nen<br /> chua dv dodn dugc su thay ddi thii bdc cua chi<br /> sdnay.<br /> <br /> c. Nhgn diin cdc vdn di mdi tncimg Mnh<br /> doanh can cdi thien<br /> D I tiep tuc cdi thifn m^inh mS mdi tmdng kinh<br /> doanh, ndn^ cao nang luc c^nh tranh qudc gia,<br /> Vidt Nam can tham khdo kinh ng^fm, thuc ti€n<br /> tdt trdn thi gidi thdng qua nhiing xip hang vd<br /> ddnh gid ciia cdc td chiic cd uy tin nhu Ngan<br /> hdng ThS gidi. Theo dd, vifc xdc dinh cac chi<br /> tieu c\i thi cdn cdi thifn nhdm tao mdi trudng<br /> kinh doanh fliudn Igi nen fliam chilu vdi cdc<br /> nudc cd dilm sd va thii h ^ g tit hon Vift Nam.<br /> Tir Bdo cdo Mdi trudng kinh doanh 2015 cd the<br /> nh$n difn mdt sd ndi dung can tdp trung trong<br /> hai ndm 2015-2016 nhu sau (xem Bdng 2):<br /> <br /> ' Theo x4p h?ing M6i tnrimg kinh doanh 2015 cua NgSn hing Th6 gidi: Khdi stf kinh doanh ciia Malaysia thii 13 vd Singapore thii 6.<br /> Jiijj c^n i?i|n ci5a Thdi Lan thii 12, Malaysia thii 27 va Siiig^ore Ihii 11. Ve cU tifiu JV^/i rAwira cdc *Aodn<br /> Lan 6 vi tli 62, Malaysia vi tri 32 vd Singapore vj tri thir 5. Bdo vp nha dau tie thiiu s6 cua Thdi Lan thti 25, Malaysia tfiii 5 vd<br /> Singapore thii3.<br /> <br /> D<br /> <br /> QUANLtKINHTE<br /> <br /> Stf 65 (1+2/2015)<br /> <br /> NGHItM Cflu TIV""'i' F ^ ^<br /> <br /> M 6 1 THUflNB KINH DOANH VA N A N G H / C .<br /> <br /> Bdng 2. Nh$n difn in$t s6 chl tiSu moi tnrdmg kinh doanh c^n c ^ thi^n trong nSm 2015-2016<br /> Kh&i<br /> <br /> ckp<br /> <br /> Tilp<br /> <br /> Dftng k ^<br /> <br /> Tlip<br /> <br /> Bdovl<br /> <br /> N$p thue<br /> <br /> Giao dich<br /> <br /> Th^rc<br /> <br /> stf<br /> <br /> pb£p<br /> <br /> q u y e n sfr<br /> <br /> c|n<br /> <br /> nhi<br /> <br /> vd<br /> <br /> thutrng m a i<br /> <br /> thi<br /> <br /> thu tuc<br /> <br /> kinh<br /> <br /> ifly<br /> <br /> c$n<br /> difn<br /> <br /> huu<br /> <br /> tfn<br /> <br /> d&utu-<br /> <br /> bdo hiem<br /> <br /> q u a bien gidi<br /> <br /> h9p<br /> <br /> phdsan<br /> <br /> doanh<br /> <br /> dyng<br /> <br /> tdi sdn<br /> <br /> dflng<br /> <br /> thilu s6<br /> <br /> bdt bufc<br /> <br /> Giai quyet<br /> <br /> d^ng<br /> <br /> doanh<br /> nghi|p<br /> <br /> X^p<br /> <br /> S6<br /> <br /> s6<br /> <br /> s6<br /> <br /> Xep<br /> <br /> h^ng<br /> <br /> ngdy<br /> <br /> ngdy<br /> <br /> ngdy<br /> <br /> h?ng<br /> <br /> X^p<br /> <br /> (s6 gier/<br /> <br /> Thdi<br /> <br /> n&m)<br /> <br /> giaa<br /> <br /> ThM<br /> <br /> Idm<br /> <br /> Idm<br /> <br /> Ihdtvc<br /> <br /> thd tyc<br /> <br /> (S6 ngdy)<br /> <br /> (S6 nam)<br /> <br /> suSt<br /> <br /> Malaysia<br /> Phihppines<br /> <br /> kh&u<br /> <br /> khSu<br /> <br /> (ngdy)<br /> <br /> (ngdy)<br /> <br /> 13<br /> <br /> 74<br /> <br /> 32<br /> <br /> 13.5<br /> <br /> 23<br /> <br /> 5<br /> <br /> 133<br /> <br /> 11<br /> <br /> 8<br /> <br /> 425<br /> <br /> 1.0<br /> <br /> 161<br /> <br /> 94<br /> <br /> 42<br /> <br /> 35<br /> <br /> 104<br /> <br /> 154<br /> <br /> 193<br /> <br /> 15<br /> <br /> 15<br /> <br /> 842<br /> <br /> 2.7<br /> <br /> Singapore<br /> <br /> 6<br /> <br /> 26<br /> <br /> 31<br /> <br /> 4.5<br /> <br /> 17<br /> <br /> 3<br /> <br /> S2<br /> <br /> 6<br /> <br /> 4<br /> <br /> 150<br /> <br /> 0.8<br /> <br /> Thailand<br /> <br /> 75<br /> <br /> 113<br /> <br /> 35<br /> <br /> 2<br /> <br /> 89<br /> <br /> 25<br /> <br /> 264<br /> <br /> 14<br /> <br /> 13<br /> <br /> 440<br /> <br /> 27<br /> <br /> ASEAN 4<br /> <br /> 64<br /> <br /> 77<br /> <br /> 35<br /> <br /> 14<br /> <br /> 58<br /> <br /> 47<br /> <br /> 168<br /> <br /> 12<br /> <br /> 10<br /> <br /> 464<br /> <br /> 1.8<br /> <br /> I t n n g blnh<br /> cdc n i n ldnh<br /> te trong<br /> ISO<br /> <br /> 20<br /> <br /> Asean 4 c 6<br /> x£p h ^ n g CHO<br /> hem \ ^ f t N a m<br /> Yi^tNam<br /> <br /> 125<br /> <br /> 114<br /> <br /> lis<br /> <br /> 57<br /> <br /> 36<br /> <br /> 117<br /> <br /> 872<br /> <br /> 21<br /> <br /> 21<br /> <br /> 400<br /> <br /> S.0<br /> <br /> Top 60<br /> <br /> 77<br /> <br /> 35<br /> <br /> 14<br /> <br /> 'nip20<br /> <br /> Top SO<br /> <br /> 168<br /> <br /> li<br /> <br /> 10<br /> <br /> 200<br /> <br /> 24 thdng<br /> <br /> TUong<br /> <br /> Tuong<br /> <br /> Bing thdi<br /> <br /> duong<br /> <br /> duong<br /> <br /> MMC t i l n<br /> 2015-201«<br /> L^giii<br /> <br /> Tuong<br /> <br /> Bdnglhfri BSflgtfaJn Bang O d i<br /> <br /> duong<br /> <br /> gias<br /> <br /> gian<br /> <br /> gian<br /> <br /> x^h^ng<br /> <br /> trang<br /> <br /> Irang<br /> <br /> tnmg<br /> <br /> tiung<br /> bhibcua<br /> <br /> cdc nen<br /> <br /> Bang Ain gian<br /> <br /> Nhigu<br /> <br /> gian<br /> <br /> trung b u h cua<br /> <br /> hon Ihdi<br /> <br /> duong<br /> <br /> tnmg<br /> <br /> cdc n i n Idiib te<br /> <br /> gian cda<br /> <br /> thdi gian<br /> <br /> Irong ASEAN 4<br /> <br /> Singapor<br /> <br /> tnmg<br /> <br /> Cuhung<br /> <br /> blnh cua<br /> <br /> bung<br /> <br /> liung<br /> <br /> bhih cda<br /> <br /> cdc s i n<br /> <br /> bhih cua<br /> <br /> blnh cua<br /> <br /> cac nen<br /> <br /> blnh cda blnh cda bhih cda<br /> cdcn«i<br /> <br /> x^p hang x^phpng<br /> <br /> Tuong<br /> <br /> kinht^<br /> <br /> cdc n i n<br /> <br /> cdc nen<br /> <br /> Idnht^<br /> <br /> it hon<br /> <br /> cdc nudc<br /> <br /> IdDht^<br /> <br /> trong<br /> <br /> trong<br /> <br /> trong<br /> <br /> kinht^<br /> <br /> kinht^<br /> <br /> trong<br /> <br /> cdc n i n<br /> <br /> ASEAN<br /> <br /> tiong<br /> <br /> ASEAN<br /> <br /> ASEAN<br /> <br /> ASEAN<br /> <br /> trong<br /> <br /> trong<br /> <br /> ASEAN<br /> <br /> kinht^<br /> <br /> 4<br /> <br /> ASEAN<br /> <br /> 4<br /> <br /> 4<br /> <br /> 4<br /> <br /> ASEAN<br /> <br /> ASEAN<br /> <br /> 4<br /> <br /> cdnlai<br /> <br /> 4C6JC^<br /> <br /> 4<br /> <br /> cdcn^<br /> <br /> 4<br /> <br /> kinht^<br /> <br /> kinht^<br /> <br /> h?ngcao<br /> <br /> ASEAN<br /> <br /> hon Viet<br /> <br /> 4<br /> <br /> Nam<br /> <br /> Ngudn; Phan tich v4 t6ng hpp cua tac gii tu BSo cao M6i tnrong ldnh doanh 2015 ciia Ngan hing The gidi.<br /> <br /> S i 65(1+2/2015)<br /> <br /> QUiNLtKINHlf<br /> <br /> Q<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản