intTypePromotion=1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 143
      [banner_name] => KM - Normal
      [banner_picture] => 316_1568104393.jpg
      [banner_picture2] => 413_1568104393.jpg
      [banner_picture3] => 967_1568104393.jpg
      [banner_picture4] => 918_1568188289.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 6
      [banner_link] => https://alada.vn/uu-dai/nhom-khoa-hoc-toi-thanh-cong-sao-ban-lai-khong-the.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-11 14:51:45
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Một số cách tiếp cận nghiên cứu xâm hại tình dục trẻ em qua các nghiên cứu nước ngoài

Chia sẻ: Năm Tháng Tĩnh Lặng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
238
lượt xem
84
download

Một số cách tiếp cận nghiên cứu xâm hại tình dục trẻ em qua các nghiên cứu nước ngoài

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Xâm hại tình dục trẻ em là vấn đề được quan tâm đặc biệt bởi các chính phủ và cộng đồng quốc tế. Hậu quả của việc xâm hại tình dục luôn để lại cho trẻ em những tổn thương lâu dài về thân thể và về mặt tâm lý, tình cảm. Bài viết dưới đây trình bày một số cách tiếp cận trong nghiên cứu xâm hại tình dục trẻ em ở một số quốc gia trên thế giới. Kết quả của nghiên cứu sẽ đóng góp vào việc xem xét vấn đề xâm hại tình dục trẻ em và rút ra những bài học kinh nghiệm trong việc giải quyết vấn đề trẻ em ở Việt Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Một số cách tiếp cận nghiên cứu xâm hại tình dục trẻ em qua các nghiên cứu nước ngoài

 1. Nghidn ciiu Gia d i n h vh Gidii S^ 6 - 2 0 1 2 Mpt SO each tiep cdn nghien ciifu xam hai tinh due tre em qua ede nghien ciiru nudc ngodi Tran Thj Cam Nhung Wen G a liinh va a s Tom lilt: Xam h?ii tinh dye Ire em \k vin de dildc quan tim dSc biet bdi cac chfnh phu vk cong dong qu6c le, Hiiu qua cua vifc xam hji tinh due lu6n d«' Iji cho tie em nhOng I4'n thuong ISu d»i vO ihan the vh vi mat tjm ly, tinh cam. B4i vift dudi diy trinh bAy mpt so each tiSp c§n trong nghien cilu xam hai tinh due tre em 0 m^t so quoc gia IrSn the gidi. Ket qua ciia nghien ciiu se ddng gup v4o v,ei xem vet v4n d^ xam hfii tinh dvc tre em v4 riit ra nlulng bii hoc kinh ncl,KM,> trong viec giai quyft van dc tre em o \ii"i Nam, T a khda: Tre em; X:im hai tinh dye tre em; Cich tiep cjn nghien edu ire em; Tre em thd' gidi. van d^ cua irc em dugc quan lam dac bi4t bdi ciic chi'nh phu va c6ne ddng qufie ts; Sau Irong l6ng sfi lim muc lieu phat trie'n thiSn niSn ky (MDGs) la nham nang cao ehat luong cu6c sfing va thuc hien cdc quySn loi ciia tre em, tao cho Ire em diiu kien sfing va phai trie'n tot nhai Tuv nhien. theo ban bao cao ciia Tfi chiJc Y le'Thfi gidri vi Site khoe va Bao lir (2002), khoang 20% phu nil va 5-10% nam gifii da tiltng bi xam hai tinh due trong thdi tho a'u. Cdc nghiSn cuu cho ring, con sfi thuc tff eon cao hon
 2. Tran Thi Cam Nhung 49 ra't nhilu do cac vu XHTD ire em thudng khdng dugc bao cao va thd'ng ke do ngudi bi hai khdng mud'n/khdng ddm tie't Id. Theo Quy Nhi ddng Lifin Hop Qudc (UNICEF). Viet Nam cd hcfn 2,6 trifiu tre em c^n duoc quan tam cham sde dac bi^t. trong sd' dd cd tre em bi lam dung, bi bdc lot va budn ban vi muc di'ch tinh due. Cd nhilu Iy do khifin cac em trd thanh nan nhan cLia nan xam hai tinh due nhu ngheo ddi, di cu, su bifi'n ddi cac gia tri gia dinh, cac mdi quan ha gia dinh, tinh trang phan biet ddi xir vfi gidi, qua trinh chuyen ddi kinh tfi'. su han chfi'trong nhan thu'c vfi va'n M bao vc tre em ciia ngudi dan va nhiJng bat cap irong kliung phap ly va vice thirc thi phap luat lifin quan dfi'n tre em. Tai ca nhirng dilu nay dang de dpa tdi sir an loan vii phdt trifi'n cua tre cm. Bai vifit tim hi^u mdt sd each lifi'p can trong nghifin ciru ve xam hai tinh due tre em dua trfin cac tai lifiu nghifin ciiu cua nudc ngoai trong thdi gian g^n day. Phuong phap nghifin cihi su dung trong bai vifi't la phuong phap phan tich tai lieu san cd. tdng hgp cac bai phan tfch chfnh sach, nghifin cthj, cac kfi't qua diiu tra khao sat vi xam hai tinh due tre em ciia mot so qudc gia trfin thfi'gidi, Kfi't qua cua nghifin cihi se ddng gdp cho vific ly giai mdt sd nhiing va'n de co ban ciia ire em Viet Nam ndi chung va va'n dl xam hai tinh due tre em ndi rieng. qua dd hgc hdi kinh nghifim cua cac nudc trong giai quyfi'l cac vS'n dl ctia tre em d Vifit Nam. 1 Mot so djnh nghTa ve xam hai tinh due tre em Xam hai tinh due ire em (XHTDTE), theo dinh nghia cua Finkelhor (2009), bao gdm loan bg hanh vi pham tdi vl tinh due ma ire em dudi 17 tuoi la nan nhan. Theo dinh nghia nay ngudi pham tdi hoac cd hanh vi XHTDTE cd the la ngudi Idn, quen bie't hoac khdng quen bifi't vdi tre em, thanh nifin hoac tre em khac. Ben canh nhihig hanh vi pham tgi xam hai tinh due cd giao ca'u, dinh nghia nay bao ham ca nhiJng hanh vi pham tdi ma ngudi gay tdi va nan nhan tham chf khdng cd tifi'p xtic vdi nhau vl mat thfi' xac nhu bat tre em nhin cac hanh vi llnh due, sir dung tre em de san xua't cac a'n pham khieu dam, tan tinh. ga glm, v.v. Luat Bao vfi va Hd trg tre em bi bao hanh cua iVIy (CAPTA) dinh nghia xam hai tinh due tre em bao gdm nhiing hanh vi sau: "sic dung, thuyfi't phuc, Idi keo, ho5c sit dung ap luc de bat tre em tham gia vao hoac hd trg ngucri khac tham gia vao thuc hifin hanh vi tinh due hoac hanh \i ggi tinh vi muc di'ch cd hanh vi tinh due hoac hifip dam, va trong trudng hgp nhiing ngudi cham sde hoac ngudi than trong gia dinh ga gam, mai dam, hoac nhung hinh thiic bdc Idl linh due tre em hoac loan luan vdi tre em." (C:hild Welfare Information Gateway, 2009).
 3. 50 Nghidn ciiu Gia dinh vi Gidi. Quyd'n 22, so 6, tr. 48-58 MCit .Sd' nghifin ciki cho rang xam hai tinh due tre em xay ra khi ngudi Idn hoac mdt ngudi nhilu ludi hon hoac mdt ngudi cd quyin luc hon giao tifip vdi ire cm vl linh due dfi' cam tha'y thoa man vl tinh due (Danya Giascr and Stephen Frosh. 1993; S. N. Madu, 2001). Cic hinh thiJc giao iiCp bao gdm giao tifi'p true tifi'p (nhir giao clfu. tifip xuc vdi ca quan sinh due, hdn, dm hoac dung cham theo each linh due), giao tifip gian titfp (nhu nhin. de doa, hoac tan tinh), v& bao hSnh linh due. Theo dd. nan nhan bi xam hai tinh due Ih tie cm dirdi 17 lui-i va ngudi xam hai la nhiing ngudi Idn hoac tre em khac Idn hon nan nhan ft nhat 5 luOi hoac nhiJng ngudi cd quyin Itrc hem so vdi nan nhan (ihdy cd giiio. bdc sy. ngudi trdng ire. v.v). Nhin chung, cic cich dinh nghia khac nhau vl XHTDTIi thudng tap trung viii) ba ndi dung chfnh; (i) linh diic dugc quan nifim ihfi' n^o. nhOng hanh vi nhu ihfi n^o dugc coi la \am hai vl tinh due; (li) dd lu6i vk miJc dd phat irifi'n ciia tre cm va ngudi ,\am hai: (iii) li'nh cha't ciia \&m hai linh due dd'i vdl ire em va mdi quan hfi cua nd vdi cic hinh thiic \am hai hoflc bao lire khic. Mdi s6' nha nghifin cuu cho rang y dinh ciia ngudi gSy bao hanh ciing nfin dugc can nhac khi dmh nghia vfi XH'IT)TE. DJfiu dd se giup phan bifit y djnh loi dung vl tinh due cua ngudi XHTDTE vdi sir chuyfi'n tai tinh cam cita ngudi dd. Tuy nhifin, rSt khd dc danh gti vk phan bifit rd rang hai khfa canh nSy. Theo khia canh phap ly. XHTD'll-. 1^ mdt ihuai ngu- rdng bao gdm nhiing hinh vi \'i pham vc mat dan su \a hinh su trong dd ngudi Idn thuc hifin hanh vi tinh due \di tre em hoilc khai thac tre em vi muc di'ch tinh due. Hifip hdi stic khoe tam thdn Hoa ky (APA) cho rang "tre em khdng thfi' ddng tinh dl thuc hien hinh vi tinh due \d\ ngudi Idn" va kfi't tdi hJmh \ 1 nay vao ngudi Idn 'Mgt ngudi Idn thuc hifin hanh \ i linh due vdi tre em 1^ dang pham I6i hinh su vk Ik h ^ h vi phi dao diic ma .\a hdi khdng ihl cha'p nhan vk khdng thi coi la binh thudng". Nhutig diiu chua rd ring trong cich dinh nghia the' nao 1^ XHTDTE phan nao cho tliay khd cd thi phan dinh dau la xam hai, lam dung vk dau \k hanh ddng vugi qu^ gidi han ma ngudi cd hktih \ i khdng mong mud'n thire hifin hoac vd tinh gay ra. Cd nhilu tranh luan xung quanh nhung hanh vi XHTDTE ma khdng cd tifi'p xiic true tifi'p nhu idi klo, ga gim thuc hifin hanh VI tinh due. Mac dii hknh vi nay la pham luat xei tir khia canh phip 1^, nhung cd nhung nghifin cihi da chi ra rang hanh vi nay cd the khdng gay lae ddng vl lau dai dfin nan nhan so vdi hanh vi vud't ve, hoac cd giao ca'u (TP Ho, 1993). cac dmh nghia vl XHTDTE cd thi khie nhau giiia cac nghifin ciiu
 4. Tran Thi Cam Nhung 51 hoac cac nin van hoa, nhung nhin chung nd diu dl cap d^n nhiing hknh vi nhSft dinh ma ta't ca eae nin van hoa va cac djnh ngliTa khac nhau diu cha:p nhan va ddng tinh. Sir bf mat, sir dung quyin luc khdng diing ehd, va vific lam meo md md'i quan hfi giua tre em va ngudi Idn la nhOng yfi'u td' quan trgng khi xem xet vl va'n de x:1m hai linh due ire cm. Nhihig nhan td khac se duge can n h k va xem xei khi ngudi cd h^nh vi XHTDTE la phu nir. ire em hoac thanh thifi'u nifin. 2. Mot so each tiep can trong nghien curu xam hai tinh due tre em xam hai tinh due tre em 1^ hinh ihiic lam dung Ire em trong do ngudi Idn hoac tre em Idn hon lam dung irc em \'i muc dfeh linh due. Tac ddng cua hanh \ i nay la dl lai nhiing tdn thuong vl than the. linh cam, tam ly tir cam giac lo Idng. sg hai. dfi'n nhung bilu hifin ba't dn vl tinh th^n, hoang loan. Nhiing t6n thuong nay khdng chi la nhiing tac hai trudc mat ma nd CO thi keo dai dfi'n quang ddi sau nay cua diia tre. Nhilu ire em da tung bi xam hai tinh due cd xu hudng tifi'p luc bi lam dung ke ca khi da irudng thanh. Xam hai tinh due tre em bdi nhiJng ngudi trong gia dinh la tgi loan luan ma hfi qua cua nd keo dai va nghifim trgng vl sir phat trifi'n tam ly cua Ire em. Hau hfi't nhiing ngudi ed hanh vi XHTDTE la nhCtng ngudi quen vdi cac em, cd the la nhiing ngudi trong gia dinh hoac hg hang, hang xdm, ngudi quen ciia gia dinh, ngudi trdng tre... va cung cd nhieu irudng hgp la ngudi la. Cac nghifin ciiu cho thay phdn Idn nan nhan bi xam hai tinh diic la tre em gai va ph£n Idn nhung ngudi cd hanh vi XHTDTE la nam gidi. Cac nghifin ciiu thudng ly giai vl hanh vi XHTDTE eiia nam gidi bang hanh vi tinh due lech ehuan. C:ac Iy thuyfi't sinh hgc, lam ly hgc va xa hdi hgc da dugc nhilu nghifin ciru ap dung dl giai thi'ch cho hanh vi nay (Karen J. Terry va Jennifer Tailon, 2004). Song do nhiJng ngudi cd hanh vi XHTDTE bao gdm nhilu nhdm ddi tugng khac nhau va ban cha't hanh vi XHTDTE cung la mdt hanh vi phtic tap nfin cac ly thuyfi't nay diu khdng giai thich dugc ddy du nhihig yfi'u td nao thiic d^y mdt ngudi nam gidi Irudng thanh cd hanh vi tinh due vdi mdt tre em, va nhiing yfi'u td' nao khifi'n ngudi ta tifi'p tue cd nhiing hanh vi nhu vay. Tuy nhifin, viec lim hieu vl nhiJng nguyfin nhan cua hanh vi nay cd thfi giiip dua ra nhirng giai phap phong tranh phu hgp hon nham bao vfi tre em. Nhflng hgc gia theo Ihuyfi't sinh hgc thudng quan tam dfi'n tac ddng cua nhiing co quan trong eo Ihfi khi giai Ihfch vl hanh vi tinh due nhu lugng hooc-mdn hay qua irinh hinh thanh cac nhifim s k the trong co the. Cac kfeh thfch td nam thuc day ban nang linh due, khoai cam tinh due va diiu
 5. 52 Nghidn cuTu Gia dinh v^ Gidi Quyftn 22, so 6, tr 48-58 khifi'n tinh due, nhSn thiic, tinh Ciim va tfnh each ctia nam gidi. Vi vay, eac nha nghifin ciiu vl h^nh vi tinh due Ifich chu^n thudng lifin he hanh \i cua nam gidi \'di miic dd kich ihfch id nam ctia nam gidi. Khi nam gidi dfn tudi day thi. lugng kfch thfch td' sinh due nam tang Ifin, Vl ddng ca tinh due se tang manh irong giai doan nay. ngudi ta tin rang cd mdi tucmg quan gifla lugng kich ihicli td sinh due nam va ildng co linh due. Lugng ki'ch thfch Id' sinh due nam dugc coi la yfi'u td sinh hge gay lie ddng d^n hanh vi tinh due binh ihudng hoac ba't thudng ciia mdt ca nhan. I y thuyfi't hanh vi giai thfch rang hanh vi tinh diic Ifich ehuan lii kfi't qua ciia mdt qua trinh hoe hdi. L^ tluiyfii tinh cam gan bd thi eho rang, eon ngudi cd thifin hirdng hinh thanh cac md'i quan hfi linh cam chac che vdi ngudi khac \i\ khi ngudi ta mai mat hoac dau ktio. ho bilu hifin ra ngoai 1^ su cd don hoac tach bifit. Cnai doan day thi va bat dSu tu6i vj ihanh nifin 1^ giai doan ra't quan trgng trong qua trinh phat Iricn vl mat tinh due va hifi'u bifi't xa hdi ciia mdt ea nhan. Nfi'u bd' me quan tam ilay du dtfn con c^i trong giai doan nay. con trai se cd nhan Ihiic tdt d l kifi'm so^t hanh vi linh due vk tfnh each cua minh. Cha mc cung phai ed vai trd trong vjfie giang giai va hudng dan eon cai trong vific \ay dtmg mdi quan hfi tinh cam v6i ngudi khae. Nam gidi cd quan hfi tinh diic vdi tre em Ihudng c6 ky nang sd'ng kem va khdng cd su lu tin c;in ihici de \a> dung cae md'i quan hfi than thifi't vdi ban be ddng trang liia. vi vay nhung ngudi nay cd ihl lim kifi'm cam giac tinh due vdi nhiing ngudi nhd tudi. Ly thuyfi't nhan thiic va hanh vi tim hilu nhihig suv nghi ctia ngudi XHTDTE cd lac ddng nhu thfi' nao den hanh vi ciia hg. Theo dd, khi mdt ngudi cd hknh vi Ifich ehu^n vl linh due, hg ed' gang xua di earn giac tdi Idi va xa'u h6 bang vific suy nghi Ifich lac hoac mfio md vfi hanh vi. Thdng thudng nhiing ngudi nay se chdi bd hoan loan vjfie hg da ed hanh \i dd, cho rang ngudi bj hai tu xay dung nfin cau chuyfin hoac don gian ndi rang hg khdng nhd chuyfin gi da xay ra hoac chd'i bd phSn nao u-ach nhifim bang vific eho rang nan nhan ddng linh ed hanh vi tinh due. Nhilu ngudi thi cho rang nan nhan cd linh hoSc ggi y cd hanh vi tinh due vdi ho. hoac chdng ctJ khdng theo each la hg khdng ddng y. v.v. Ta't ca nhflng ngudi xam hai tinh due diu cd xu hudng hilu sai vfi [di ndi hoac hanh ddng ciia ngudi khac va thudng r&\ kem trong viec xac dinh linh cam/cam xijc ciia ngudi bi hai. Nhung ke ga gam tre em thudng hilu sai ve Idi ndi hoac hanh ddng ctia tre em theo nhilu each khac nhau va hg eang quen bifi't vdi nan nhan thi diiu nay cang ed kha nang xay ra. Nhung ngudi nay thudng eoi dd la nhiing hanh ddng tinh cam tu nhifin cd sSn trong ta't ca nhiing neudi
 6. Tran Thi Cam Nhung 53 Idn va cho rang chfnh tre em khua'y ddng nd thiic day. Hg ciing eho rang tie em to md vl tinh diie va mudn bifi't vl nd va hg giang day eho chiing bang chfnh nhihig trai nghifim thuc ifi'. Finkelhor la mdt trong nhimg nh& 1^ luan ndi tifi'ng vl XHTDTE. 6ng da dua ra mdt md hinh v6 nhutig diiu kifin quan trgng dd'i vdi XHTDTE. Md hinh nky la sir kfi't hc^ tfl nhilu IJ ihuyfi't dl tim hilu vl vific lai sao con ngudi bat ddu tham gia vao hanh vi Ifich chu^n vl tinh due. Md hinh nay giai thich su phitc tap vl dd'i tugng XIITDTE. iCr ddng eo cho tdi vific hg tifi'p tiic hanh vi nay nhu thfi nao. Md hinh nay bao gdm 4 yfi'u id: cam xiic, khoai cam tinh due, su can trd va vific mat di phan xa cd diiu kifin. Ylu td cam xiic d day la mdi lifin hfi giiia nhu edu tinh cam cua ngudi XHTDTE vdi tfnh each ciia diia tre. Vf du, mdt ngudi xem minh gidng nhu mdt diia tre hoac cd nhu edu linh cam nhu diia tre nfin anh ta mud'n xay dung md'i quan hfi vdi mdt diia tre. Va nfi'u anh la khdng cd ddy dtt cac ky nang sd'ng dl phat irien cac md'i quan hfi xa hdi binh ihudng, anh la cd the cam tha'y ihoai mai hon nfi'u anh ta cd mdi quan hfi vdi tre em do cd cam giac vl quyin luc va kilm soat. Ye'u id' khoai cam tinh due danh gia nguyfin nhan lai sao tre em lai ggi khoai cam tinh due d mdt ngudi Idn (U-fch lai ItrTony Ward va Richard J. Seigeri, 2002). Finkelhor sii dung thuyfi't hoc hdi xa hdi de giai thfch hifin tugng nay. Theo dd, dng giai thieh rdng ngudi co hanh vi XHTDTE da timg bj lam dung khi cdn la mdt diia tre va khi Idn Ifin ngudi dd lai tim dfi'n tre em de CO quan he tinh diic. Ye'u id can trd d day mud'n ndi dfi'n kha nang ciia ngudi XHTDTE cam thd'y nhu edu tinh cam va tinh due khdng dugc thoa man trong md'i quan he vdi ngudi Idn. Ong su dung I^ thuyfi't phan tich tam ly va ly ihuyfi't linh cam gan bd de giai thfch vl yfi'u td nay. Ly thuyfi't phan tich tam ly md la nhimg ke ga gdm tre em la nhflng ngudi bdt hoa sau sde vdi me khifi'n hg khdng the hieu va gdn bd dugc vdi phu nu. Trong mdi quan he vdi nhutig ngudi Idn, nhflng ngudi nay khdng cd ddy du cae ky nang xa hdi va su tu tin cdn thifi't de xay dung cac md'i quan he. Finkelhor chia su can trd thanh 2 loai la su can trd vfi mat phat triln va su can trd ve hoan canh. Su can trd ve mat phat triln la vific mdt cd nhan bj can trd vl mat tam ly khi budc vao giai doan phat triln linh due. Su can trd vfi hoan canh mud'n ndi de'n vific mgt ca nhan cd nhflng nhu edu tinh due irudng thanh bi can trd thi hifin tinh due binh thudng do nhflng mat mat trong mgt mdi quan hfi, hoac do mdt su kifin nao dd xay ra khifi'n hg bi khiing hoang ve tinh thdn. Yfi'u id cud'i cung ciia md hinh la mdt di phan xa cd diiu kifin, 6 day cd nghia la cd nhflng yfi'u id thiic day ngudi XHTDTE vugt qua
 7. 54 Nghien curu Gla dinh v i GI
 8. Tran Thi Cam Nhung 55 nhom CO dac irrnig kinh tfi'-xa hdi cao hon. Tuy nhifin cung cd nhung nghifin cflu cho tha'y XHTDTE khdng gidi han trong nhdm, tdng ldp xa hdi nao hay ddn tdc nao (Annie Cossins. 2000; David Finkelhor, 2009). Cac nghifin ciiu tfl khfa canh tam ly cung cho rdng nhu edu tinh due vdi tre em Id ba't binh thudng va vific nam gidi cd hdnh vi tinh due vdi tre em Id dl thi hiln nam tinh \'a quyin lue eCia minh bdi vi cd thi trong cac md'i quan hfi vdi nhutig ngudi irudng thanh khde hg khdng thi hifin dirge diiu nay (Annie Cossins. 2000). Tre em gai ed nguy co cao bj xam hai linh due va ty lfi tie em gai la nan nhan ctia xdm hat tinh due cao hon rd't nhifiu so vdi tre em trai (David Finkelhor, 2009). Dd'i vdi tre em gdi, nguy ca bj xSm hai tinh due tang Ifin theo d() tu6i cdn ddi vdi tre em Irai. xdm hai tinh due ihudng xay ra trong giai doan day thi. Do tudi. Nghifin ciiu d cac qud'c gia Nam A cho tha'y tre em d mgi nhdm tudi dfiu cd nguy cO bi xam hai tinh due. Tre em, ca Ire em trai va Ire em gdi, d nhdm tudi mdu giao diu bi tdn thuong nhu nhau song cac nghifin ciiu ehua dua ra nhung bang chirng cu thi dl chflng minh dugc diiu nay. Nhutig ngudi xam hai tinh due tre em d tudi mdu gido ihudng khong bi trflng phat do cae em cdn qud nhd de hilu rdng chiing bi xam hai va thudng khdng ndi dugc vdi ngudi khde vl diiu dd. Thdng thudng, su vific chi duoc phat hifin khi dua tre ed nhutig bifiu hifin thuong tdn vl siic khoe va co the (John Frederick, 2010). Van hod vd tdn gido. Do nhflng ehuan muc vl van hod va tdn giao, tre em vi thanh men cd xu hudng di chuyfi'n nhilu nfin cd nguy co bi xam hai bdi nhflng tre em ddng trang liia vd xet theo khfa canh van hoa, tre em vi thdnh nifin hoac nhutig em trong dd ludi day thi, dac biet Id tre em gdi, dugc cdng nhan ve mat xd hdi id da trudng thdnh vd cd kha nang tu quyfi't djnh vl eude ddi minh. Nhin chung, d nhdm ludi vi thanh nifin, ngudi ta thudng eho rang tre em gdi cd nguy ca bj xdm hai tinh due hon so vdi tre em trai. Tuy nhien, tre em trai lai cd nguy co cao bj xam hai tinh due d nhflng nin van hod khong cha'p nhdn tinh due ngodi hdn nhan vd coi trgng trinh liet ciia nhflng phu nfl chua kfi't hdn (John Frederick, 2010; UNICEF, 2002). Mdt vd'n dl khde dang luu ^ khi xem xet cac hdnh vi nao la xam hai tinh due tre em la su khac bifit van hod. Sir phdt triln ciia tre em va nhflng ddi hdi cua xa hdi ngudi Idn da ap dat hinh thanh nen nhflng thdi quen vd tdp tue trong nudi dudng vd cham sde tre em. Vi du, vific nudi dudng tre em ciia ngudi Trung Qud'c dugc coi la "qua thoai mai". Vi vay, viec bd ngoai ngii vdi chdu trai la diiu hoan toan cd thi chd'p nhan d nin
 9. 5« Nghidn ciru Gia dinh vh GI6i. Quyfe'n 22, so 6, tr. 48-58 van hod ndy nhung lai cd thi bi kfi't tdi d bdi eanh van hoa khde (TR llo, 1993). Bdi canh vdn hoa vii du ludn xa hdi d nhilu nin van hod chinh \k yfiu td lie- dan dfi'n sir dd Idi cho nan nhan khi cd hdnh vi xam hai tinh due xay ra (Kelvin Lalor vd Rosaleen McFJvaney. 2010). Han nfla. do tfnh nhay cam ciJa vdn dfi. do xdu hd hoac vl thi difin gia dinh nfin vific lifi't Id vd hao cdo cac tnrdng hgp bi xam hai tinh due d tre em rdt han che Ciic nghifin cflu d khu vuc Nam A cho rang, trong sd nhflng ire em trong nhdm tudi 6-12. ire cm trai thudng dugc coi Id nhdm dl tdn thuong hon so vdi ire cin g;ii trong mdi (rudng ngoai gia dinh bdi \i nhflng luai lfi ,\d hdi v;i phong luc d cdc qud'c gia ndy bao vfi vk giam sat ddi vdi ire em gai nhilu han, trong khi tre em trai lai khd ihoai mat vd khdng bi lfi thudc vii rang bude bdi nhflng luat lfi xa hdi. Chi'nh nhflng ludl Ifi xa hdi nay da khifi'n tre em trai trd thanh nhdm cd nguy co bi xam hai tinh due bcri vi tre em trai thudng dugc xem Id cd thi tu bao vfi minh vii va hdi ed xu hudng khdng nhin nhan hifin tugng xam hai linh due dd'i vdi U-e em trai vd m6i quan hfi tinh due gifla nam gidi vdi nam gidi (John Frederick. 2010). Cdc ve'u id nguy ca xud't phdt tir he thdng w hdi Nghifin ethi cua John Frederick (2010) ehi ra ring gia dinh. edng ddng, hgc dudng. ca sd cua nhd nudc nhu nhd tu. trai tre md cOi, trai gido dudng..,vd noi lam vice Id nhutig mdi irudng md tre cm cd nguy ca hoac da lung trai qua xam hai tinh due. Trudc hfi't Id ve mdi trudng gia dinh. Kfi't qua nghifin euu ehi ra rdng hifin tugng XHTD'ITE thudng xuat hicn d nhflng gia dinh khdng hod thuan, cd bao luc, gia dinh ma md'i quan hfi gia dinh long leo. vd cd ngudi nghifin rugu hoac ma tuy (Kelvin Lalor vd Rosaleen McElvaney. 2010). Vific rdi bd gia dinh hoac sdng lang thang trfin dudng phd rdt dfi dfi'n nguy co bj xam hai tinh due. Tiln sir bj bao hanh tinh due ed md'i tuong quan ehat che vdi nhiing kfi't qua phdt triln vl mat tam ly. sflc khoe vd xd hdi, Nhflng nghifin cuu XHTDTE d cdc qudc gia Nam A cho thd'y d mdi trudng gia dinh, tre em gai bj xam hai linh due nhilu hon hoac cd nguy co bi xam hai linh due cao hon so vdi tre em trai ngoai trfl Sri Lanka. Trong cdng ddng, XHTDTE gdm hai hinh thflc Id loi dung Idng tin cua tre em (nhutig ngudi hdng xdm. ngudi quen bill, ngudi chdm sde tre em) vd sfl dung quyin li;c dl cd thuc hifin hdnh vi XHTDTE (nhflng ngudi ed Ihl sfl dung quyin luc dl dp ddt dfla tri hoac cha me diia tre). Dudi nhtrng hinh thuc ndy, nhutig tre em thudc nhdm yl'u thfi', nhung tre em d cdc khu vuc bj tdeh bifit do chifi'n tranh hoac xung ddt cd nguy co eao hon ca.
 10. Tran Thi Cam Nhung 57 Nhflng trudng hgp bi xdm hai tinh due nhu vay cd thi khdng bao gid dugc bao cao nfi'u ngudi thuc hifin hdnh vi xdm hai Id canh sdt, ngudi dung ddu lang, xa. hoac nhung ngudi cd quyin luc Uong cdng ddng. Tfl gde dd gidi, trong khi \ie em gai cd nguy co cao bj xam hai tinh diic d mdi irudng gia dinh thi tre em trai ed nguy co bj lam dung vd xam hai tinh due trong mdi trudng cdng cdng nhu cdng vifin, ehg. rap hat. v.v. Cac nghifin cfln kl trfin cung chi ra rdng XHTDTE d mdi trudng hgc dudng Id hifin lugng phd bifi'n d nhilu qud'c gia Nam A. Nhflng ngudi XHTDTE la thdy cd giao va nhung tre em khde va thudng thdng qua hinh thflc cho tiln, cho diem cao, hoac de doa \'a hgc sinh bi xam hai tinh due dmdi trudng hoc dudng thudng khdng dam trinh bao vl vific bi xSm hai linh due do lo sg bi tra thu, lo Idng ngudi khac se khdng tin minh hoac cam tha'y xa'u hd. Chi cd mdt sd trudng hgc cung cd'p cho ire em dja chi cac dich vu hd trg ngodi nhd trudng dl tre em cd thi dfi'n lim su giiip do khi bj xam hai tinh due d hoc dudng. Bi xam hai tinh due d trudng hgc Id nguyfin nhan khifi'n nhilu em bd hgc. Trong mdi trudng hgc dudng, ire em gai thudng bj xam hai ducd hinh thflc su dung ngdn ngu nhu bj irfiu chgc con ddi vdi ire em trai thudng la hinh thflc xam hai tinh due dung cham tdi eo the'. Song mdi trudng hgc dudng cung Id noi cd the thiic ddy cdc hoat dgng phong chd'ng XHTDTE vi cae thay cd gido la nhiing ngudi thudng xuyfin gap gd hgc sinh va cd thi nhan tha'y nhiing bieu hifin ciia cdc em bj xam hai tinh due cho du la bj xam hai d nhd, d noi cdng cdng hay trong nha trudng. Ddng thdi, giao vifin cung la nhiing ngudi dugc cdc em lin tudng va ho khdng cd lifin quan dfi'n quyfin luc cua gia dinh hay cdng ddng. Tuy nhifin, cac nghifin cflu vl XHTDTE d khu vuc ndy cho thdy gido vifin thudng khdng dugc trang bi cae ky nang hoac khdng dugc tap hudn ve xam hai tinh due, quyin tre em va cac van de vl tinh due. Vi vay, cd the hg nhan ra ed nhirng tre em bi xam hai linh due nhung lai khdng co du ky nang de trg giup hoac hudng ddn cdc em lim kifi'm sir giup dd khi su vific xay ra (John Frederick, 2010). Nhihig dja difi'm nhu nhd tam lanh, trai tj nan, u-ai giao dudng cho tre vi thdnh nifin, trai ire md edi... cung Id nhflng noi md tre em cd the bi xam hai tinh due (Laura Murray vd Gilbert Bumham, 2009). Nhu vay, nguy eo tre em bj xam hai tinh due cd thfi xay ra d nhilu mdi irudng khde nhau vd CO sir khde biet theo gidi linh vd dd tudi. Nhung yfi'u id dd cdn dugc quan tam irong vific nghifin cflu tinh trang XHTDTE vd tim kifi'm cac giai phdp khac phuc van dl ndy.B
 11. 58 Nghifin curu Gia dinh vA Gidi. Quyfi'n 22, so 6, tr. 48-58 Jin lifiu tham khao Annie Cossins. 2000. "Masculinities. Sexualities iind Child Sexual Abuse, in British Society of Criminology Ccmfereiice: Selected Proceedings, edited by Conge Mair and Roger Tarling. Loverpool: The Brilish Criminology Conference. Child Welfare Information Gateway 2009. -'Definitions of Child Abuse and Neglect: Summaiy of Slate Laws". Danya C.lasc, and Stephen Frosh. igg.-^. Child Sexual Abuse. London: MacMillan. David Finkelhoi. 2009. "The Prevention of Childhood Sexual Abuse" The Future of Children 19: 169-194. John Frederick. 2010. "Sexuiil Abu.se and Fxploilation of Boys in South Asia. A Review of Research Findings, Legislation. Policy and Programme Responses." in InnoceiUi Working Papers: UNICEF Innoatui Research Centre. Karen J. Terry vj Jennifer Tallon. 2004. Child Sexual Abuse: A review of lilera- lure. hltp://www.uscch.org/nrb/johnjaysludy/litrcview. Kelvin Lalor va Rosaleen McElvaney. 2010. "Child sexual abuse. Link lo later sexual expIoitalion/High-risk sexual behavior, and Prevenlion/Trcatmcnt program" Trauma. \ 'iolence and Abuse 11:159-177. Kimberly A. Tyler. Dan R. Hoyt. Les B. Whilbeck. and Ana M.iri Cauce. 2001. "The Impact of Childhood Sexual Abuse on Later Sexual Viciimazalion among Runaway Youlh." Journal of Research en Adolescence 11: 151-176. Laura Murray vii Gilber Burnham. 2(X)9. "Understanding Childhood Sexual Abuse in Africa." Pp. 1294-1296 in www.ihelancct.com. S. N. Madu. 2001. "The piowilcnce and patterns of childhood sexual abuse and viclim-perpctraior relationship among a sample of uni\'ersily students." South Afni ,1 Jciiiiuil of Psychology 31: .^2-37. TP Ho. 1993. "Child Sexual Abuse in Hong Kong." Journal of Hong Kong College of Psychiatrists 2: 61-68. Tony Ward va Richard J. Scigen. 2002. Toward a Comprehensive theory of child sexual abuse' A theory Knitting Perspective. Psychology. Crime and Law, Vol.8. Issue 4.pp.319-351. UNICEF 2002. "World Report on Violence and Health 2002". UNICEF Gidi thifiu chung. http://www.unicef.org/vielnam/vi/prolection.html.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản