Một số lỗi về cách biến đổi câu chủ động sang câu bị động mà học sinh thường gặp và hướng khắc phục

Chia sẻ: đinh Hoàng Anh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

1
874
lượt xem
301
download

Một số lỗi về cách biến đổi câu chủ động sang câu bị động mà học sinh thường gặp và hướng khắc phục

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Là Giáo viên trong giai đoạn giáo dục đang đứng trước một thách thức lớn trong công cuộc cải cách và vận động”nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong Giáo dục” đòi hỏi chúng ta phải tự nâng cao hơn nữa trình độ chuyên môn,nghiệp vụ,tìm ra những phương pháp hay phù hợp cho bài giảng của mình làm sao cho sức hấp dẫn thu hút học sinh một cách tự nhiên tham gia luyện tập có hiệu quả,chất lượng cao và học sinh say mê môn học chủ động ,tích cực chứ không...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Một số lỗi về cách biến đổi câu chủ động sang câu bị động mà học sinh thường gặp và hướng khắc phục

  1. Chuyªn ®Ò ®Ò tµi Mét sè lçi vÒ c¸ch biÕn ®æi c©u chñ ®éng sang c©u bÞ ®éng mµ häc sinh thêng gÆp vµ híng kh¾c p I-§Æt vÊn ®Ò: Lµ Gi¸o viªn trong giai ®o¹n gi¸o dôc ®ang ®øng tríc mét th¸ch thøc lín trong c«ng cuéc c¶i c¸ch vµ vËn ®éng”nãi kh«ng víi tiªu cùc trong thi cö vµ bÖnh thµnh tÝch trong Gi¸o dôc” ®ßi hái chóng ta ph¶i tù n©ng cao h¬n n÷a tr×nh ®é chuyªn m«n,nghiÖp vô,t×m ra nh÷ng ph¬ng ph¸p hay phï hîp cho bµi gi¶ng cña m×nh lµm sao cho søc hÊp dÉn thu hót häc sinh mét c¸ch tù nhiªn tham gia luyÖn tËp cã hiÖu qu¶,chÊt lîng cao vµ häc sinh say mª m«n häc chñ ®éng ,tÝch cùc chø kh«ng ph¶i häc chØ ®Ó ®èi phã víi ®iÓm sè kÕt qu¶,danh hiÖu .§Ó ®¹t ®îc ®iÒu nµy Gi¸o viªn bé m«n nãi chung ph¶i lu«n lu«n t×m tßi nghiªn cøu t×m ra ph¬ng ph¸p phï hîp víi tõng d¹ng bµi,tõng ®èi tîng häc sinh ®Ó c¸c em ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt.B¶n th©n t«i lµ mét gi¸o viªn TiÕng Anh bËc Trung Häc Phæ Th«ng t«i lu«n cè g¾ng t×m tßi nghiªn cøu c¸c ph¬ng ph¸p lµm thÕ nµo cho giê gi¶ng cña m×nh ngµy cµng ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt,víi m«n TiÕng Anh lµ mét m«n ®Æc thï nªn Gi¸o viªn cÇn ph¶i linh ho¹t trong mäi ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y vµ kÕt hîp chóng nh thÕ nµo ®Ó ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt. II-Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò: 1-C¬ së: a- C¬ së lý luËn: Häc ngo¹i ng÷ lµ häc c¶ 4 kÜ n¨ng :Nghe-Nãi-§äc-ViÕt ,lµ 4 kÜ n¨ng kh«ng thÓ thiÕu ®îc nhng ®Æc biÖt vµ sö dông ng÷ ph¸p ®ßi hái ngêi häc ph¶i ®Çu t kh«ng Ýt thêi gian vµ ngêi häc cã chót n¨ng khiÕu vµ yªu thÝch m«n häc nµy th× c¸ch sö dông cÊu tróc ng÷ ph¸p sÏ rÊt hiÖu qu¶.Häc cÊu tróc ng÷ ph¸p lµ mét ho¹t ®éng c¬ b¶n vµ ®Æc biÖt quan träng trong qu¸ tr×nh häc ngo¹i ng÷ nãi 1
  2. chung vµ häc TiÕng anh nãi riªng .NÕu nh kh«ng kh«ng nhí ®îc cÊu tróc ng÷ ph¸p th× ngêi häc sÏ thÊt b¹i trong viÖc tiÕp thu vµ sö dông cÊu tróc ng÷ ph¸p , dï cã nhiÒu tõ vÕn vùng ®Õn ®©u mµ cÊu tróc ng÷ ph¸p kh«ng n¾m ®îc th× ch¼ng kh¸c nµo mét ng«i nhµ cã nguyªn vËt liÖu ®Çy ®ñ nhng l¹i kh«ng thÓ hoµn chØnh ®- îc nÕu thiÕu bé khung cña nã ,do ®ã c©u bÞ ®éng lµ mét trong nh÷ng cÊu tróc ng÷ ph¸p hÕt søc quan träng trong ng÷ ph¸p TiÕng anh ,v× thÕ trong qu¸ tr×nh häc tËp kÕt qu¶ cña Häc sinh mµ t« thÊy bÞ h¹n chÕ rÊt nhiÒu.V× vËy t«i ®· chän ®Ò tµi “Mét sè lçi vÒ c©u chñ ®éng sang c©u bÞ ®éng ë Trêng THPT Th¹ch An” b- C¬ së thùc tiÔn : N¨m häc 2008- 2009 lµ n¨m thø 4 thùc hiÖn h×nh thøc tr¾c nghiÖm ®èi víi m«n Tiªng anh ë c¸c k× thi tèt nghiÖp,Cao ®¼ng - §¹i häc cña Bé GD&§T.Trong ch¬ng tr×nh tiÕng Anh hÖ c¬ b¶n c©u bÞ ®éng lµ mét phÇn hÕt søc quan träng trong c¸c k× thi tèt nghiÖp,Cao ®¼ng - §¹i häc ,v× vËy trong ®Ò tµi cña m×nh t«i chØ tËp trung vµo mét sè vÊn ®Ò lý thuyÕt cña c©u bÞ ®éng nh cÊu tróc ,c¸ch sö dông,c¸ch chuyÓn tõ c©u chñ ®éng sang c©u bÞ ®éng , mét sè d¹ng ®Æc biÖt cña c©u bÞ ®éng…vµ mét sè bµi tËp viÕt ,bµi tËp tr¾c nghiÖm t¬ng øng ®Ó cñng cè cho häc sinh phÇn kiÕn thøc c©u bÞ ®éng ,ph©n tÝch mét sè lçi sai th«ng thêng nh»m gióp häc sinh hiÓu vµ n¾m ®îc kiÕn thøc c¬ b¶n vµ n©ng cao c©u bÞ ®éng trong tiÕng Anh ®Ó c¸c em cã thÓ lµm tèt c¸c d¹ng bµi tËp vÒ c©u bÞ ®éng. 2- Ph¹m vi nghiªn cøu: a- PhÇn ng÷ ph¸p C©u bÞ ®éng b- T«i lÊy ®èi tîng Häc sinh THPT Th¹ch An t«i ®· tõng d¹y qua mÊy n¨m häc 2006-2007-2008-2009. B- PhÇn néi dung: I- Kh¸i niÖm vÒ c©u bÞ ®éng: Mçi c©u cã thÓ ®îc thÓ hiÖn ë thÓ chñ ®éng hay bÞ ®éng.Chóng ta dïng c©u chñ ®éng khi chñ ng÷ trong c©u lµ t¸c nh©n trùc tiÕp g©y ra hµnh ®éng trong c©u.Khi chñ ng÷ chÞu t¸c ®éng cña hµnh ®éng trong c©u chóng ta dïng thÓ bÞ ®éng .ViÖc lùa chän sö dông c©u chñ ®éng hay bÞ ®éng phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè.Trong nhiÒu trêng hîp chóng ta chØ sö dông duy nhÊt d¹ng chñ ®éng hay bÞ ®éng , do ®ã Häc sinh cÇn ph¶i n¾m ®îc mét sè vÊn ®Ò sau: 2
  3. - Khi kh«ng cÇn thiÕt ph¶i nh¾c ®Õn t¸c nh©n g©y hµnh ®éng(do t×nh huèng qu¸ râ rµng hoÆc kh«ng quan träng) Eg: The road has been repaired - Khi chóng ta kh«ng biÕt hoÆc quªn ngêi thùc hiÖn hµnh ®éng Eg: My money was stolen - Khi chóng ta quan t©m ®Õn b¶n th©n hµnh ®éng h¬n lµ ngêi g©y ra hµnh ®éng. Eg: This book was published in Vietnam - Khi Chñ ng÷ cña c©u bÞ ®éng lµ chñ ng÷ kh«ng x¸c ®Þnh nh : people,they,someone… Eg: People say that he will win Its’ said that he will win. - Khi ngêi nãi kh«ng muèn nh¾c ®Õn chñ thÓ g©y ra hµnh ®éng Eg: Smoking is not allowed here II-Mét sè lçi mµ häc sinh THPT thêng gÆp: Trong gi¶ng d¹y t«i ®· kh¶o s¸t,thèng kª th«ng qua c¸c bµi thi kiÓm tra cña Häc sinh ®Ó rót ra lçi sai mµ c¸c em thêng gÆp khi chuyÓn ®æi. 1- T©n ng÷ cña c©u chñ ®éng lµ mét côm giíi tõ ph¶i ®îc ®æi thµnh chñ ng÷ cña c©u bÞ ®éng Eg:They must take care of books borrowed from the library(active) Trong trêng hîp nµy Häc sinh thêng nhÇm lÉn vµ x¸c ®Þnh t©n ng÷ cña c©u chñ ®éng sai c¸c em thêng x¸c ®Þnh côm tõ “books borrowed” lµm chñ ng÷ cho c©u bÞ ®éng. Books borrowed must be taken care of from the library(passive) Trong c©u nµy chuyÓn ®æi sai bëi v× “from” lµ mét giíi tõ nèi “books borrowed” vµ “the library” theo v¨n ph¹m “côm giíi tõ ” thêng kh«ng t¸ch rêi nhau.§Ó chuyÓn ®æi ®óng ta ph¶i lÊy côm giíi tõ”books borrowed from the library” lµm chñ ng÷ cho c©u bÞ ®éng. Ta ph¶i viÕt : Books borrowed from the library must be taken care of (ý nghÜa cña hai c©u bÞ ®éng trªn hoµn toµn kh¸c nhau) 2- Kh«ng dïng T©n ng÷ lµ mét “ Côm tr¹ng tõ chØ n¬i chèn” ë c©u chñ ®éng ®Ó ®æi thµnh chñ ng÷ ë c©u bÞ ®éng Eg: Jack felled a tree in the garden(active) T«i thÊy häc sinh thêng chuyÓn ®æi nh sau: A tree in the garden was felled by Jack(sai) Ta ph¶i ®æi :A tree was felled in the garden by Jack (passage) (®óng) 3
  4. Chó ý: côm tr¹ng tõ chØ n¬i chèn lu«n ph¶i ®îc ®Æt liÒn s¸t tríc By+O ë c©u bÞ ®éng. 3- Trêng hîp c©u cã ®¹i tõ quan hÖ §èi víi thÓ lo¹i nµy rÊt phøc t¹p ,c¸c em thêng khã hiÓu vµ kh«ng biÕt ph¶i lµm nh thÕ nµo cho ®óng ?thêng c¸c tµi liÖu chØ cã ®¸p ¸n mµ kh«ng cã c«ng thøc chuyÓn ®æi , ®êng chøng minh ®Ó dÉn ®Õn kÕt qu¶ th× l¹i kh«ng cã.Trong qu¸ tr×nh gØang d¹y t«i ®· gióp Häc sinh t×m c¸ch gi¶i nh sau: Eg: I’ve just received the letter which he sent me yesterday §©y lµ c©u chñ ®éng cã sö dông ®¹i tõ QH “which” ®ãng vai trß t©n ng÷ chóng ta tiÕn hµnh nh sau: +Tríc hÕt ta lÊy c©u phøc ë trªn thµnh hai c©u ®¬n. I’ve just received the letter(a) .He sent me the letter yesterday(b) +§æi hai c©u (a),(b) sang bÞ ®éng: The letter has just received(a) .The letter was sent to me yesterday(b). +Cuèi cïng dïng ®¹i tõ QH “Which” ®Ó nèi hai c©u (a),(b) thµnh mét c©u,ta cã ®¸p ¸n ®óng nh sau: The letter which was sent to me yesterday has just been received. 4- CÇn ph©n biÖt gi÷a ®¹i tõ ®ãng vai trß t©n ng÷ vµ côm tr¹ng tõ chØ thÓ c¸ch khi x¸c ®Þnh t©n ng÷ ë c¸c c©u chñ ®éng. ë trêng nµy nÕu häc sinh dÞch sai kh«ng chÝnh x¸c th× sÏ x¸c ®Þnh t©n ng÷ ë c©u chñ ®Þnh sai.Quan s¸t VÝ Dô sau: H·y ®æi sang bÞ ®éng: A machine could do this much more easily( O côm tr¹ng tõ chØ thÓ c¸ch ,this : viÖc nµy,®iÒu nµy…) Ta cã ®¸p ¸n ®óng nh sau: This could be done much more easily by a machine(passi Tr¸i l¹i häc sinh thêng x¸c ®Þnh t©n ng÷ ë c©u chñ ®éng kh«ng ®óng nªn thêng lµ: This much more easily could be done by a machine(sai) 5- CÇn ®Æt ®óng vÞ trÝ c¸c tr¹ng tõ ë c©u bÞ ®éng: PhÇn nµy c¸c em khi lµm bµi thêng lóng tóng kh«ng biÕt ®Æt ë ®©u,®Æt vµo n¬i nµo cho ®óng? VÞ trÝ c¸c tr¹ng tõ thêng ®îc ®Æt nh sau: a- Tr¹ng tõ chØ sù ho¹t ®éng thêng ®Æt gi÷a be + vp2 b- Tr¹ng tõ chØ n¬i chèn thêng ®îc ®Æt tríc b + O c- Tr¹ng tõ chØ thêi gian lu«n ®Æt sau by + O Eg: They often clean the class room in the early morning(active) 4
  5. They class room is often cleaned in the early morning(passive- ®óng) Cã trêng hîp mét sè häc sinh kh«ng n¾m ®îc quy t¾c trªn sÏ lµm: The class room is cleaned often in the early morning(sai) Eg: Miss Hoa is building this restaurant in the park(active) This restaurant is being built in the park by miss Hoa(®óng) Adv of place Mét sè häc sinh v× kh«ng n¾m ®îc quy t¾c trªn nªn ®· ®Æt t tõ kh«ng ®óng.Chç: This restaurant is being built by miss Hoa in the park(sai) T¬ng tù tr¹ng tõ chØ thêi gian còng theo quy t¾c trªn. 6-Khi chñ ng÷ cña c©u chñ ®éng lµ “noone,nobody….” -Khi ®æi sang bÞ ®éng ta ph¶i dïng thÓ phñ ®Þnh Eg: No one swept this street last week This street wasn’t swept last week(®óng) Häc sinh kh«ng hiÓu c¸ch dïng noone,nobody.MÆc dï nã dïng víi c©u kh¼ng ®Þnh nhng diÔn t¶ ý phñ ®Þnh.Häc sinh vÉn thêng lµm : This street was swept last week(sai) +§iÓm chó ý:khi c©u chñ ®éng chñ ng÷ vÉn dïng noone,nobody nh trªn nhng t©n ng÷ ®øng sau §éng tõ lµ tiÕng “anything “th× ®èi sang bÞ ®éng ta ph¶i chuyÓn anything nothing Eg: Noone can do anything unless the police arrive Nothing can be done unless the police arrive(noting dïng trong c©u kh¼ng ®Þnh) 7-CÇn ph©n biÖt ng÷ c¶nh ®Ó chän c©u bÞ ®éng: §èi víi mét sè §éng tõ nh : Ñnoy,advoid,admit,finish,denny + V.ing (active)/being + pp2(passive) Khi lµm bµi tËp nÕu häc sinh kh«ng ph©n biÖt ng÷ c¶nh c©u dÉn th× dÔ nhÇm lóc chän ®¸p ¸n,thêng chän sang d¹ng chñ ®éng. Eg : The children………..to the zoo a.were enjoyed taken c. enjoyed being taken b.were enjoyed taking d. enjoyed taking (§¸p ¸n C lµ ®óng) 5
  6. 8- Lu ý ®éng tõ “get” ®«i khi ®îc dïng thay thÕ cho “to be” trong c©u bÞ ®éng : Eg : Lost of postmen……………….. by dogs a.bite b.bit c.get bitten d.bitting §¸p ¸n c lµ ®óng 9- Tr¸nh nhÇm lÉn khi dïng giíi tõ “by” hoÆc ”with” Khi chän giíi tõ thi tr¾c nghiÖm trong c©u bÞ ®éng c¸c em cÇn chó ý giíi tõ “by” dïng ®Ó chØ ngêi lµm Eg: A song can be sung………………..her a.with b.by c.in d.for Chän ®¸p ¸n b Giíi tõ “with ” ®i víi tõ dïng ®Ó chØ ph¬ng tiÖn,c«ng cô Eg: A letter is written……………………… a pen a.by b.in c.for d.with Ta chän ®¸p ¸n d(häc sinh thêng nhÇm ®¸p ¸n a) IV- Mét sè c¸ch kh¾c phôc: C¸c em cÇn n¾m v÷ng phÇn lý thuyÕt,c¸ch dïng cÊu tróc ng÷ ph¸p vµ c¸ch sö dông cña tõng th×,tõng d¹ng. Qua mét sè t×nh huèng võa ph©n tÝch trªn,th«ng qua c¸c vÝ dô ®Ó gióp häc sinh dÔ nhí,dÔ kh¾c s©u kiÕn thøc chuyÓn ®æi sang c©u bÞ ®éng,t«i rót ra nh÷ng ®iÓm cÇn kh¸i qu¸t sau: - Quan s¸t c©u chñ ®éng thuéc th× lo¹i g×,d¹ng ®Æc biÖt hay d¹ng c¬ b¶n - X¸c ®Þnh ®óng t©n ng÷ ë c©u chñ ®éng dÔ ®æi thµnh chñ ng÷ cña c©u bÞ ®éng - Sö dông thµnh th¹o c¸c c«ng thøc c©u bÞ ®éng(kÓ c¶ c©u bÞ ®éng cña nh÷ng ®éng tõ khuyÕt thiÕu) - N¾m v÷ng s¬ ®å chuyÓn ®æi - Nhí häc thuéc qu¸ khø ph©n tõ cña c¸c ®éng tõ bÊt quy t¾c - Chó ý vÞ trÝ cña c¸c tr¹ng tõ - HiÓu vµ n¾m ®îc mét sè mÉu chuyÓn ®æi c©u - Ph©n biÖt ®îc mét sè lçi sai thêng gÆp vµ c¸ch kh¾c phôc - VËn dông nh÷ng kiÕn thøc ë trªn h·y luyÖn tËp b»ng c¸ch lµm c¸c bµi tËp sau - Exercise1:chuyÓn ®æi c¸c c©u sang d¹ng bÞ ®éng - 1.My father waters this flower every morning - ->………………………………………………….. - 2.Jonh invited David to his birthday party last ningh - .->…………………………………………………… 6
  7. - 3.Her mother is preparing the dinner in the kitchen - ->……………………………………………….. - 4.No one can move the heavy rock in his garden - ->…………………………………………………… - 5.Did Mary buy this beautyful dress? - ->…………………………………………………….. - 6.Some people will intervew the president on tv - ->……………………………………………… - 7.We should clean our teeth twice a day - ->………………………………………………… - 8.We can’t finish our work on time - ->…………………………………………………. - 9.Her husband never takes her to the cinema - ->…………………………………………………. - 10.He was doing his homework at 9 p.m yesterday - ->…………………………………………………... - 11.Do they teach English here? - ->…………………………………………………... - 12.Did the techer give some exercises? - ->…………………………………………………. - 13.When will you do the work? - ->…………………………………………………. - 14.What books are people reading this year? - ->…………………………………………………. - 15.people saw him steal your car - ->…………………………………………………. - 16.they made him work all day - ->…………………………………………………. - 17.Open your book - ->…………………………………………………. - Don’t do that silly thing again - ->………………………………………………………. - 9.She advised me to tell that house - ->……………………………………………………... - 20.Why didn’t they help him? - ->……………………………………………………… - Tuy nhiªn hiÖn nay theo quyÕt ®Þnh cña bé GD vµ §T th× m«n häc ngo¹i ng÷ ®îc thi díi d¹ng h×nh thøc tr¾c nghiÖm trong c¸c kú thi tèt nghiÖp ®¹i häc cao ®¼ng.Do ®ã muèn lµm tèt ®îc c¸c bµi tËp tr¾c nghiÖm vÒ c©u bÞ ®éng thi häc sinh cÇn ph¶i 7
  8. n¾m ®îc cÊu tróc c©u bÞ ®éng , lµm ®îc c¸c bµi tËp viÕt vÒ chuyÓn ®æi sang c©u bÞ ®éng thi sÏ dÔ dµng lµm c¸c bµi tËp tr¨c nghiÖm díi ®©y lµ mét sè c©u vÒ bµi t©p tr¾c nghiÖm sÏ gióp häc sinh cñng cè kiÕn thøc vµ lµm bµi tËp tr¾c nghiÖm vÒ c©u bÞ ®éng tèt h¬n - Exercise2:Chän ®¸p ¸n ®óng nhÊt ®Ó hoµn thµnh c¸c c©u sau: - 1.My wedding ring… ……….of yellow and white gold a.made b.is making c. is made d.maked - 2.If your brother……….., he could come a.invited b.were invented c.were inviting d.invite - 3.Mr Wilson is…………..as a famous doctor a.knowed b.knew c. known d.is known - 4.Reference ……………in the exemination room a. not are used b.is not used c.didn’t used d.are not used - 5.Laura………………..in Boston a .are born b.were born cwas born d.born - 6.My bike is going …………….next week a .sold b.tobe sold d.sold d.to sell - 7.There is somebody bihind us .I think we are ………. a. being followed b. are allowed c follow d.following - 8. Have you …………by a dog ? a bite b .ever been bit c.ever been bitten d .bit - 9.The rooom is being ………….at the moment a .was cleaned. b.cleaned c.cleaning d.clean - 10.The road to our village ……….. widened next year. a.is b.will c.can d.will be - III. KiÓm chøng Qua bèn n¨m häc gÇn ®©y , lµ n¨m häc thø t ®ang ¸p dông t«i thÊy häc sinh cã sù tiÕn bé râ rÖt ,m¹nh d¹n h¬n khi giao tiÕp víi b¹n bÌ, víi thÇy c« . sè lîng häc sinh kh¸ cã t¨ng lªn häc sinh yÕu gi¶m ®i KÕt Qu¶ N¨m häc Trung KÐm Giái Kh¸ YÕu b×nh 2006-2007 1% 25% 49% 25% 1% 8
  9. 2007-2008 1% 35% 40% 25% 0% 2008-2009 2% 36% 39% 24% 1% 2009-2010 ®ang ¸p dông - C- KÕt luËn: - §Ò tµi ®· cung cÊp cho häc sinh nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n dÔ hiÓu.Häc sinh n¾m ®îc ph¬ng ph¸p lµm bµi ,ph¸t hiÖn ®îc mét sè lçi sai th«ng thêng vµ mét sè c¸ch kh¾c phôc. - Trong ch¬ng tr×nh gi¶ng d¹yTiÕng Anh t«i ®· giíi thiÖu cho c¸c em häc sinh nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ c©u bÞ ®éng trong TiÕng Anh.§èi víi tõng ®èi tîng häc sinh kh¸c nhau th× yªu cÇu vÒ kiÕn thøc còng kh¸c.V× vËy b¶n th©n t«i ®· rót ra ®îc kinh nghiÖm .§èi víi ®Ò tµi th× rÊt réng ,®a d¹ng,bëi thÕ t«i ®· t×m ra phÇn ®Æc trng c¬ b¶n t¹o ra mét sè bíc mang tÝnh kinh nghiÖm ®îc rót ra tõ thùc tiÔn qua vµi n¨m gi¶ng dËy t¹i m¸i trêng THPT Th¹ch An.§Ò tµi nµy sÏ ®îc ¸p dông trong Trêng THPT cho c¸c n¨m tiÕp theo .B¶n th©n t«i sÏ cè g¾ng nghiªn cøu thªm vÒ c¸c lçi sai th«ng thêng trong c¸c bµi tËp tù luËn còng nh c¸c bµi tËp tr¾c nghiÖm vÒ c©u bÞ ®éng ®Ó gióp ®Ó gióp häc sinh dÔ hiÓu vµ thu ®îc nhiÒu kÕt qu¶ tèt trong häc tËp. 9

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản